Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny (The Scenotest in context of child psychiatric hospital). 2008.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeutický a diagnostický potenciál hry (Therapeutic and diagnostic potential of the play). In Seminář pro praktiky pomáhajících profesí pod patronací Hogrefe – Testcentrum, Praha. 2008.
 3. 2007

 4. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení (Academic centre of counselling and supervision: through announcement). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 123-130, 8 pp. ISBN 978-80-210-4383-1.
 5. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK and Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra (Interdisciplinary approach to enhancement of education and proffesional training of students of psychology in the Clinical and Counselling Centre). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. p. 186-195, 10 pp. ISBN 978-80-7302-133-7.
 6. SVOBODA, Mojmír. Projektivní kresba intrafamiliárních vztahů (Projective drawing of intrafamiliar relations). Arteterapie, 2007, vol. 13, No 1, p. 6-14. ISSN 1214-4460.
 7. KLIMUSOVÁ, Helena and Mojmír SVOBODA. Psychodiagnostika a etika: téma současnosti (Psychodiagnostic and ethics: up to date theme). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, Brno: Filozofická fakulta MU, 2007, vol. 2007, P11, p. 17-28. ISSN 1211-3522.
 8. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeuticko-diagnostický potenciál Tématicko apercepčního testu (Therapeutic-assessment potential of Thematic apperception test). 2007.
 9. 2006

 10. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
 11. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Etický rozměr diagnostického procesu (Ethical dimensions of diagnostic process). 2006.
 12. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Okruhy etických problémů v české psychodiagnostice. (Ethical problems in Czech psychological assessment). 2006.
 13. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty (Psychodiagnostic process: Ethical aspects). In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. p. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
 14. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. (Psychodiagnostic process. Ethical aspects). 2006.
 15. HUMPOLÍČEK, Pavel and Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti (The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder). In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. p. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0.
 16. 2005

 17. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou (Play diagnostic and therapy). Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., No 1, p. 30-32. ISSN 1212-9607.
 18. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor (Play as the factor of development protection). Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
 19. HUMPOLÍČEK, Pavel. Perspektivy psychodiagnostiky v České republice (Perspectives of Psychodignaostic in Czech Republic). In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". 2005. ISBN 80-244-1059-1.
 20. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie (Psychodiagnostic in Particular Districts and Regions of Czech Psychology). In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 65-65, 1 pp. ISBN 80-244-1059-1.
 21. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dospělých. (Multimediální učebnice psychodiagnostiky). (Psychodiagnostic of adults. (Multimedia Coursebook of Psychodiagnostic).). Brno, MU: Masarykova univerzita, 2005. 150 pp. prvni vydani.
 22. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých (Psychodiagnostic of adults). 3. vyd. Praha: Portál, 2005. 306 pp. 3. vydání. ISBN 80-7367-050-X.
 23. HUMPOLÍČEK, Pavel and Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest (The Scenotest). Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., No 2, p. 30-32. ISSN 1212-9607.
 24. 2004

 25. HUMPOLÍČEK, Pavel. Aplikovaná psychodiagnostika v ČR - perspektivy (Applied psychodiagnostic in Czech republic - perspectives). In Klinicko psychologický den, Praha. 2004.
 26. SVOBODA, Mojmír. Aplikovaná psychodiagnostika v ČR - současný stav (Applied psychodiagnostic in Czech republic - present situation). Klinicko psychologické dny, Praha: Testcentrum, s.r.o., 2004.
 27. HUMPOLÍČEK, Pavel. Konzultační seminář ve speciální průpravě - psychodiagnostika (Consulting seminar in specialization training - psychodiagnostic). 2004.
 28. HUMPOLÍČEK, Pavel. Perspektivy psychodiagnostiky v České republice (Perspectives of psychodiagnostic in Czech republic). 2004.
 29. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prezentace výsledků grantového šetření stavu, potřeb a perspektiv psychologické diagnostiky v České republice (Results presentation of grant aimed to the state, needs and perspectives of psychodiagnostic in Czech republic). In Česká asociace psychologů práce a organizace. 2004.
 30. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie (Psychodiagnostic in constituent fields of psychology). 2004.
 31. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi (The Scenotest - handbook for practice). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 pp. ISBN 80-86633-20-9.
 32. 2003

 33. SVOBODA, Mojmír. Contemporary Applied Psychodiagnostics in the Czech Republic. New Orleans: 49 th Annual Meeting of SEPA: Psychological Science and its Applications, 2003.
 34. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Helena KLIMUSOVÁ and Pavel HUMPOLÍČEK. Demografie psychologů v České republice (se zvláštním zřetelem k psychodiagnostické činnosti) (Demography of psychologists in Czech republic (with special regard to psychodiagnostic)). In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. p. 291-295, 5 pp. ISBN 80-86633-09-8.
 35. HUMPOLÍČEK, Pavel and Mojmír SVOBODA. Poměrné zastoupení psychologů ve vztahu k občanům v kraji/krajském městě - grafické znázornění (Comparative representation of psychologists in relation to citizens in region/main city of region - in Czech republic - graphic illustration). In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. p. 133. ISBN 80-86633-09-8.
 36. 2002

 37. SVOBODA, Mojmír. Jaké trendy v oblasti psychodiagnostiky čeká v 21. století největší rozmach? (Which Trends Would Be Most Progressed In Psychodiagnostic of 21st Century?). Psychologie dnes (Psychodiagnostické sešity), Praha: Portál, 2002, vol. 1, No 1, p. 1.
 38. 2001

 39. HUMPOLÍČEK, Pavel. Dvě kazuistiky probandů adolescentního věku (Two casuistics of adolescent probands). In von Staabs, G. Scénotest. Praha: Testcentrum, 2001. p. 103-109. ISBN 80-86471-12-8.
 40. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA and Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti (The Sceno test: a practical technique for understanding unconscious problems and personality structure). 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 pp. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
Display details
Displayed: 24. 9. 2020 13:51