Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ and Magda FRIŠAUFOVÁ. Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP (Possibilities of Using Competences in Mediation and Counselling Process at EO). 2014.
 2. 2013

 3. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013.
 4. 2010

 5. HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. Od pásu ke stánku - a zpět? Proměny ekonomických aktivit Vietnamců v České republice (From the flow line to the market stand - and back? Transformations of Vietnamese Economic Activities in the Czech Republic). In Vybrané aspekty života cizinců v české republice. První. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010. p. 77-94, 17 pp. ISBN 978-80-7416-067-7.
 6. 2009

 7. HORA, Ondřej. Český trh práce z hlediska vybraných forem flexibility a kvality pracovního života (The Czech Labour Market: chosen aspects of flexibility and quality of working life). Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, vol. 3, No 2. ISSN 1802-5854.
 8. 2008

 9. POŘÍZKOVÁ, Hana. Analýza zahraniční zaměstnanosti v České republice; postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich ekonomické integrace (Analysis of foreigner employment in the Czech Republic; position of foreigners on the labour market and conditions of their economic integration). 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008. 76 pp. ISBN 978-80-87007-83-9.
 10. MALINOWSKA, Miroslava and Růžena LUKÁŠOVÁ. Conclusions. In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008. p. 185 - 187, 3 pp. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
 11. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Institut starobního důchodu jako (de-) motivační faktor na trhu práce (Retirement as hindrance factor on the labour market). In Winkler J. et al. (2008) Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2008. p. 113-132, 19 pp. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 12. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Josef ŠMAJS. Jaké vzdělání pro globalizovanou kulturu? (What kind of education for a globalized culture?). In 6th Special Focus Smposium on CIESKS: Communication, Information and Economy Sciences in the Knowledge Society. Baden-Baden: The European Advanced and systems Research Center (ECNSI), 2008. p. 22-28, 7 pp. ISBN 978-953-7210-08-3.
 13. HOFÍREK, Ondřej and Radka KLVAŇOVÁ. K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice (On the access of asylum seekers to the labour market in the Czech Republic). Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, vol. 2008, No 3, p. 16-20. ISSN 1802-5854.
 14. MALINOWSKA, Miroslawa, Růžena LUKÁŠOVÁ and Pavol KITA. Labour market in the opinion of Czech, Polish and Slovak Students - field research results. In Malinowska, M. (ed): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008. p. 149 - 184, 36 pp. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
 15. FRANC, Aleš. Migrace (Migration). In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10 CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 88-98, 11 pp. ISBN 978-80-210-4725-9.
 16. KLIMPLOVÁ, Lenka. Monitoring a analýza kvalifikačních potřeb ve Švédsku (Monitoring and Skill Needs Analysis in Sweden). Sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2008, vol. 2008, No 2, p. 121-130. ISSN 1213-6204.
 17. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku (The Possibilities of Support of Individuals with Disabilities in Integration to the Labour Market in Austria). In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 121-131, 11 pp. ISBN 978-80-210-4762-4.
 18. PLASOVÁ, Blanka and Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko (Work-family Imbalance as a New Social Risk). In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. p. 37-60, 23 pp. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 19. WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? (New social risk on the czech labour market as problem and (or) policy agenda?). In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. p. 5 - 14, 9 pp. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 20. FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy (Labour migration in selected countries of central and eastern Europe). In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, CVKS, 2008. p. 90-106, 17 pp. ISBN 978-80-210-4786-0.
 21. FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy (Labour migration in selected countries of central and eastern Europe). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008.
 22. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis (The system of the integration into the labour market in the Czech Republic. An overwiev about the offers and best practices). 2008.
 23. MUSIL, Petr. Trh práce (Labour Market). In Slaný a kol.: Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 38-56, 19 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.
 24. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace (Labour market and competitiveness of CE-6 countries during the transition period). In Tomeš, Z. - Žídek, L. a kol.: Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 18-45, 28 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0.
 25. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace (Labour market and competitiveness of CE-6 countries during the transition period). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 42 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 26. KOPŘIVOVÁ, Jitka and Igor JADVIDŽÁK. Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport MU FSpS v Brně na trhu práce (Assert of Graduates of Study Programme Physical Education and Sport at MU FSpS in Brno on the Employment Market). In Uplatnění absolventů studijního programu tělesná výchova a sport na trhu práce v České republice (1998-2005). Praha: Univerzita Karlova v Praze, FTVS, 2008. p. 95-104, 10 pp. Univerzita Karlova v Praze, 1. svazek. ISBN 978-80-86317-57-1.
 27. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. Brussels: Director General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2008. 7 pp.
 28. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. In Peer Review meeting "The Individual Learner Plan: a new approach". 2008.
 29. HYÁNEK, Vladimír and Růžena LUKÁŠOVÁ. Young people on the labour market in Czech Republic in 1996 - 2006. (Young people on the labour market in Czech Republic in 1996 - 2006). In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008. p. 19 - 64, 45 pp. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
 30. 2007

 31. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Český trh práce a nezaměstnanost (Czech labour market and unemployment). In Psychológia práce a organizácie - 2007. Košice: Společenskovedný ústav SAV, Košice, 2007. p. 47-52, 6 pp. ISBN 978-80-969628-6-0.
 32. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Discrimination of Ukrainian and Romanian women in the Czech labour market and its impact on their social status. In Abstract Book: The 8th Conference of the European Sociological Association: Conflict, Citizenship and Civil Society. Glasgow: ESA, 2007. p. 456.
 33. WINKLER, Jiří and Klára VRBKOVÁ. Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti. Národní program výzkumu II (Labour Market Monitoring. National Research Program II). 2007.
 34. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - společenské a kulturní proměny práce (Unemployment- social and cultural changes of labour). In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 22-29, 8 pp. ISBN 978-80-210-4422-7.
 35. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce (Unemployment- social and cultural changes of labour). In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 160 pp. ISBN 978-80-210-4723-5.
 36. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce (Unemployment- social and cultural changes of labour). 2007.
 37. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora jedinců s postižením při vstupu na volný trh práce v Rakousku (The support of disabled people in the process of integration into the labour market in Austria). In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. p. 183-195, 13 pp. ISBN 978-80-7392-012-8.
 38. FRANC, Aleš. Pracovní migrace (Labour migration). In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 59-66, 8 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 39. KATRŇÁK, Tomáš and Petr MAREŠ. Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004 (The Employed and the Unemployed in the Czech Labour Market between 1998 and 2004). Sociologický časopis, Praha, 2007, vol. 43, No 2, p. 281-304. ISSN 0038-0288.
 40. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
 41. MAREŠ, Petr and Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 pp. ISBN 978-80-210-4439-5.
 42. WINKLER, Jiří­, Klára VRBKOVÁ and Lenka KLIMPLOVÁ. Spokojenost zaměstnavatelů s činností Úřadu práce Brno-venkov (Satisfaction of Employers with working of Employment Office Brno-venkov). In Seminář v rámci projektu Interreg IIIA Vědecké výsledky akademie expertů. 2007.
 43. MUSIL, Petr. Trh práce (Labour market). In Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 33-49, 17 pp. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
 44. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky v období transformace (Labour market and competitiveness of the Hungarian economy during the transition process). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 34 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 45. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost polské ekonomiky v období transformace (Labour market and the competitiveness of the Polish economy during the transition process). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 33 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 46. MUSIL, Petr. Trh výrobních faktorů a konkurenceschopnost v SR v období transformace (The market of inputs and competitiveness in the Slovak republic during the transition process). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 52 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 47. 2006

 48. TVRDOŇ, Michal. Analýza regulace trhu práce v Evropské unii a USA. In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference 2006. První vydání. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2006. 13 pp. ISBN 80-7318-384-6.
 49. MUSIL, Petr. Czech labour market tendencies during the transition process. 2006.
 50. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ and Šárka PALCROVÁ. Hlavní poznatky z průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Main Conclusions from Employment Survey in Southmoravian Region). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 111-116, 6 pp. ISBN 80-210-4155-2.
 51. FRANC, Aleš. Hlavní tendence ve vývoji pracovních migrací v České republice (Main tendencies in labour migration in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 27 pp. WP č. 22. ISSN 1801-4496.
 52. GRYGAR, Jakub and Marek ČANĚK. Kvalifikace a uplatnění migrantů na trhu práce v České republice (Qualification of immigrants and their success in the labor market in the Czech Republic). Socioweb, Praha: Sociologický ústav, 2006, vol. 4, No 11, p. 1. ISSN 1214-1720.
 53. MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 39-57, 18 pp. ISBN 80-87029-06-2.
 54. TVRDOŇ, Michal. Metodologická východiska institucionálního rámce fungování trhu práce. In Zborník 9.medzinárodnej vedeckej konferencie doktorantov EDAMBA 2006. První vydán. Bratislava: Obchodná fakulta EU v Bratislave, 2006. 12 pp. ISBN v tisku.
 55. LUKÁŠOVÁ, Růžena and Zuzana DARMOPILOVÁ. Postoje studentů ekonomicky zaměřených oborů VŠ k práci v zahraničí. Personál, Praha: PRATR, a.s., 2006, XII, září, p. 15 - 17. ISSN 1213-8878.
 56. FRANC, Aleš. Pracovní migrace v České republice (Labour migration in the Czech Republic). In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 207-215, 375 pp. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
 57. MAREŠ, Petr, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Ondřej HOFÍREK and Lucie GALČANOVÁ. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze (Social reproduction and integration: ideals and limits). 2006.
 58. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Starší osoby na trhu práce a politika aktivního stárnutí - výběr ze statistik a sociologických šetření (Older workers and active ageing policy - selected results from statistics and surveys). In Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. p. 112-127, 15 pp. ISBN 80-86878-52-X.
 59. MUSIL, Petr. Tendence na českém trhu práce v období transformace (Czech labour market tendencies during the transition process). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 28 pp. Working paper č. 7/2006.
 60. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost (Labour market and competitiveness). In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. p. 125-133, 9 pp. CVKS. ISBN 8021041579.
 61. GRYGAR, Jakub, Marek ČANĚK and Jan ČERNÍK. Vliv kvalifikace na uplatnení a mobilitu na ceském trhu práce u migrantu ze tretích zemí (Qualification of third country residents as a factor influencing access to, success and mobility in the labour market). Praha: MKC Praha, 2006. 56 pp. Studie. ISBN 80-239-7824-1.
 62. FRANC, Aleš. Vývoj pracovních migrací v České republice (Labour migration in the Czech Republic). In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2006. p. 58-65, 202 pp. ISBN 80-210-4087-4.
 63. 2005

 64. VIDOVIČOVÁ, Lucie and Petr WIJA. Growing old in a new member state - the case of Czech Republic. In Building cohesion in an Ageing Europe. on line: Commitee of the Regions, 2005. p. 1-35, 35 pp.
 65. MAREŠ, Petr and Jiří VYHLÍDAL. Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. (The Change in Risks and Chances on the Labour Market). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 65 pp. Výzkumné zprávy.
 66. HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. (Low-qualified on the labour market). In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 122-140, 19 pp. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
 67. VIDOVICOVÁ, Lucie and Ladislav RABUŠIC. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh (Age discrimination ageism: an introduction to the theory and incidence of discrimination approaches in selected areas with emphasis on labour market.). Praha, Brno: VÚPSV, 2005. 54 pp. Výzkumné zprávy.
 68. MUSIL, Petr. Zdanění práce a nezaměstnanost ve vybraných zemích OECD (Labour taxation and unemployment in specific OECD countries). In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005. p. 42-49. ISBN 80-248-0943-5.
 69. BARTÁKOVÁ, Helena. Znevýhodnění žen s dětmi na trhu práce (Disadvantagement of women with children in the labour market). In Winkler, J., Klimplová, L., Žižlavský, M. (eds.) Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 91-103, 13 pp. ISBN 80-210-3867-5.
 70. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. 3. mezinárodní konference o nezaměstnanosti a zdraví (3. World conference on unemployment and health). Československá psychologie, Praha: Academia, 2005, XXXXIX, No 4, p. 198-199. ISSN 0009-062X.
 71. 2004

 72. ŽÍTEK, Vladimír. Can ALMP change the trends on the labour market? In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllő: Szent István University, 2004. p. 407-414, 8 pp. ISBN 963-9483-44-3.
 73. MAREŠ, Petr. Faktory a úroveň motivace k zaměstnávání (Motivation for employ). In Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 100-113, 14 pp. není. ISBN 80-210-3867-5.
 74. MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných (Labour Market Marginalisation and Material Deprivation of the Unemployed). In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. p. 61-74, 14 pp. ISBN 80-210-3455-6.
 75. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problém ekonomického rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k nezaměstnanosti (The problem of economic development of South Moravian region in relation to uneployment). In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidských zdrojů. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. p. 156-166, 9 pp. ISBN 80-7194-684-2.
 76. BARTÁKOVÁ, Helena. Příslušníci romských komunit na trhu práce v perspektivě marginalizace a sociální exkluze (Roma Community in the Labour Market in Perspective of Marginalization and Social Exclusion). In Šimíková, I., Vašečka, I. a kol. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004. p. 29-65, 36 pp. Sociologie a média. ISBN 80-7364-009-0.
 77. KREJČÍ, Tomáš and Václav TOUŠEK. Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně (Commuting and its impacts on labour market situation in the City of Brno). In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 95-101, 7 pp. ISBN 80-210-3549-8.
 78. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vybrané problémy sociální politiky a trhu práce v Jihomoravském kraji (Problem of social policy and solving the unemployment issue in South Moravian region). Brno: Masarykova univerzita, 2004. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně.
 79. 2003

 80. MAREŠ, Petr, Tomáš SIROVÁTKA and Jiří VYHLÍDAL. Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie (The Long-term Unemployed - Living Conditions and Strategies). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 2003, vol. 39, No 1, p. 37-54. ISSN 0038-0288.
 81. MUSIL, Petr. Komparace vládní a opoziční verze reformy veřejných financí s ohledem na dopady na trh práce. Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU, 2003, vol. 2003, No 4. ISSN 1213-2446.
 82. SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu a sociální inkluze (Labour Market Policy and Social Inclusion). Sociální studia 9, Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2003, vol. 5, No 9, p. 87-106. ISSN 1212-365X.
 83. SIROVÁTKA, Tomáš. Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti (The problems of the labour market and employment policy in the Czech Republic). 2003. vyd. Brno, Praha: MPSV, 2003. 158 pp. první.
 84. HORÁKOVÁ, Markéta and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. (The benefits of the training and education for the disadvantaged groups of the unemployed). In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003. p. 202-219, 18 pp. ISBN 80-210-3048-8.
 85. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ and Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 pp. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
 86. SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika (Labour Market, Unemployment, Social Policy). Brno: Masarykova univerzita, 2003. 272 pp. ISBN 80-210-3048-8.
 87. TOUŠEK, Václav and Lenka VAŠKOVÁ. Trh práce ve městě Brně - změny po roce 1989 (Labour market in the City of Brno - changes after 1989). In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 229-240, 12 pp. ISBN 80-210-3289-8.
 88. PALCROVÁ, Šárka and Václav TOUŠEK. Trh práce ve městě Brně na konci roku 2002 (Labour market in the City of Brno in the end of 2002). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, sv. 169, ř. 22, p. 169-174.
 89. 2002

 90. ODEHNALOVÁ, Alena and Martina PRINZOVÁ. Demografická charakteristika české populace (Demographical Characteristics of Czech Population). Kateřina Lišková a Jolana Navrátilová, ed. In Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001. 1. vyd. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2002. p. 9-14, 6 pp.
 91. ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ (Methodological Bases and Limitation of the Possibility of Evaluating the Effectiveness of AEP). In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 223-232. ISBN 80-2102816-5.
 92. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as a Social Problem). 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 pp. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3.
 93. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém (The Unemployment. Psychological, economical and social problem). Praha: Grada Publishing a. s., 2002. 236 pp. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 94. FUCHS, Kamil. Nezaměstnanost v ekonomické teorii (Unemployment in Economic Theory). In Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. p. 57-74. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 95. ŽÍTEK, Vladimír. Possibilities of Assessment the Effectiveness of Active Employment Policy in the Czech Republic. In Employment, unemployment, under-employment. 1st ed. Aberdeen: The Robert Gordon University, 2002. p. 252-264.
 96. JARKOVSKÁ, Lucie. Propopulační politika, feminismus a rovné příležitosti (Propopulation Policy, Feminism, and Equal Opportunities). Kateřina Lišková a Jolana Navrátilová, ed. In Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001. 1. vyd. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2002. p. 42-48, 7 pp.
 97. SIROVÁTKA, Tomáš and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání (The benefits of the public work for the social inclusion and employment). In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 2002. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 220-233, 14 pp. ISBN 80-210-3048-8.
 98. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie nezaměstnanosti (The psychology of unemployment. In Buchtová, B. edsThe unemployment. Psychological, economical a nd social problem.). In Buchtová, B. eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002. p. 75-127. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 99. HROBAŘOVÁ, Hana. Trh práce a politika zaměstnanosti (Labour market and employment policy). In Specifika transformačního procesu v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 2002. p. 76-96. ISBN 80-210-2783-5.
 100. VITURKA, Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (Chosen aspects of quality of enterpreuner environment as starting factor of effectiveness of regional development projects). Brno: ESF MU, 2002. 169 pp. ISBN 80-210-2813-0.
 101. 2000

 102. ŽÍTEK, Vladimír and Svatava NUNVÁŘOVÁ. Efektivnost výdajů na APZ (případová studie absolventské praxe v okresech Blansko a Břeclav v roce 1999) (Efficiency of expenditure for AEP (case study on example of graduate practice finding in districts Blansko and Břeclav)). In III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 187-196. ISBN 80-210-2490-9.
 103. BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost a zdraví (Unemployment and Health). In sborník z mezinárodní konference Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita 16. 11., 2000. p. 4-12. ISBN 80-210-2425-9.
 104. 1999

 105. FIALA, Tomáš, Josef KUNC and Václav TOUŠEK. Aktuální tendence v zaměstnávání cizinců na trhu práce v ČR. (Topical tendencies in employment of foreigners at the Czech labour market.). Geografie, Brno: PedF MU, 1999, XI, p. 45-50. ISSN 80-210-2138-1.
 106. MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Labour market and human resources. In Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. p. 21-43. ISBN 80-200-0774-1.
 107. BUCHTOVÁ, Božena. Rozhovor o nezaměstnanosti (Interview on unemployment). Brno: Masarykova univerzita, 1999. Univerzitní noviny.
 108. VAŠKOVÁ, Lenka, Václav TOUŠEK and Josef KUNC. Zaměstnanost a pracovní uplatnění obtížně umístitelných občanů na trhu práce (analýza dotazníkového šetření ve vybraných organizacích). (Employment and working exercise of hard employable citizens at the labour market (analysis of questionnaire survey in selected organizations).). Praha: VÚPSV, 1999. 61 pp.
 109. MAREŠ, Petr. Zkušenost české populace s trhem práce (Czech population and the Labour Market). Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1999, vol. 31, No 5, p. 481-489. ISSN 0049-1225.
 110. KUNC, Josef. Změny v průmyslu města Brna a jejich vliv na situaci na trhu práce. (Changes in industry of the city of Brno and their impact on the situation at the labour market.). Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica, Prešov: Prešovská univerzita, 1999, XXXII, No 3, p. 175-184. ISSN 80-88722-64-0.
 111. 1998

 112. WINKLER, Jiří and Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy (European labour markets and industrial relations). 1. vydání. Brno: PC DIR, 1998. 107 pp. EU.
 113. WINKLER, Jiří and Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy (Labour market in Europe and Industrial relations). 1. vydání. Brno: PC DIR, 1998. 107 pp. EU. ISBN 80-7226-195-9.
 114. KUNC, Josef. The Regionally Geographical View of Labour Market in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Institute of Geonics, Ostrava: AV ČR, 1998, vol. 6, No 2, p. 8-17. ISSN 1210-8812.
 115. MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Trh práce a lidské zdroje (Labour Market and Human Resources). In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. p. 21-44. ISBN 80-200-0703-2.
 116. MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVATKA. Trh práce a lidské zdroje (Labour Market and Human Resources). In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. p. 15-43. ISBN 80-200-0703-2.
 117. KUNC, Josef. Vliv urbanizace na trh práce. (Influence of urbanization on the labour market.). In Podobnosti a rozdíly vývoje měst v ČR a SR po roce 1990. Sborník 2. česko - slovenského akademického semináře. Brno: Rediograph, 1998. p. 73-77. ISBN 80-901844-3-X.
 118. 1994

 119. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. (Unemployment as a Social Problem.). Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1994. 151 pp. Studijní texty 6. ISBN 80-901424-9-4.
 120. RABUŠIC, Ladislav and Petr MAREŠ. Nezaměstnanost v České republice na počátku devadesátých let v regionálním pohledu (Unemployment in the Czech Republic in the Beginning of the 1990s from Regional Perspective). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 30, No 4, p. 475-498. ISSN 0038-0288.
 121. MAREŠ, Petr and Ladislav RABUŠIC. Nezaměstnanost v České republice na počátku 90. let v regionálním pohledu. (Unemployment in the Czech Republic at the Beginning of the 1990s in a Regional Perspective.). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 30, No 4, p. 479-498. ISSN 0038-0288.
 122. RABUŠIC, Ladislav and Petr MAREŠ. Regionální nezaměstnanost v České republice (Regional Unemployment in the Czech Republic. Research Report). První. Brno: Research Support Scheme, Central European University in Prague, 1994. 140 pp. není.
 123. 1992

 124. SOUČEK, Václav. 2. Contextualizing competency-based schooling. Perth, Western Australia: University of Western Australia, 1992. 5 pp. The Australian Journal of Teacher Education.
Display details
Displayed: 3. 12. 2020 09:32