Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The Register of Workers in a City as a Tooll of the Care for the Poor: The City of Brno as a Case Study. In Fejtová, Olga; Hlavačka, Milan; Horčáková, Václava; Knotková, Veronika. Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 257-283. ISBN 1-4438-4497-7.
 2. 2016

 3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Drobesch, Werner (Hrsg.), Kärnten am Übergang von der Agrar- und Industriegesellschaft. Fallstudie zur Lage und Leistung der Landwirtschaft auf der Grundlage des Franziszeischen Katasters (1823-1844). Český časopis historický. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2016, roč. 114, č. 1, s. 183-186. ISSN 0862-6111.
 4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Helmut Rumpler (ed.) (unter Mitarbeit von Werner Drobesch, Roland Beck, Walter Liebhardt), Der Franziszeische Kataster im Kronland Kärnten (1823-1844). Český časopis historický. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2016, roč. 114, č. 2, s. 496-498. ISSN 0862-6111.
 5. 2015

 6. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Erfassung der Lohnarbeiter in der Stadt als Instrument der Armenfürsorge. Documenta Pragensia. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2015, roč. 34, č. 1, s. 525-554. ISSN 0231-7443.
 7. 2010

 8. MALÍŘ, Jiří. Die soziale Frage in den Ansichten und in der Tätigkeit des mährischen Jungtschechen Václav Šílený. In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. s. 175-214. ISBN 978-3-89975-192-5.
 9. 2008

 10. MALÍŘ, Jiří. Advokát: příklad JUDr. Václava Šíleného. In Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 79-110. mimo edice. ISBN 978-80-7325-147-5.
 11. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2., rozšířené. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 523 s. ISBN 978-80-7325-147-5.
 12. PLESKALOVÁ, Jana. Dílo Vlasty Pittnerové jako svědectví o pojmenovacích zvyklostech 19. století. PASTYŘÍK, S. a VÍŠKA, M. (ed.). In Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 51-58. ISBN 978-80-7041-167-4.
 13. HANUŠ, Jiří. Divadelní Brno na přelomu století. In Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn-Wien, Wien-Brünn. Landesmetropolen un Zentrum des Reiches in 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. 8 s. ISBN 978-80-86488-50-9.
 14. MALÍŘ, Jiří a Martin RÁJA. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 2008.
 15. FASORA, Lukáš. Možnosti a limity aristokratizace veřejného vystupování brněnských podnikatelů 1851-1914. In BRŇOVJÁK, Jiří a Aleš ZÁŘICKÝ. Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 206-218. ISBN 978-80-7368-520-1.
 16. MALÍŘ, Jiří. Problém politického centra moravských Čechů a zapojení jejich poslanců do klubu v poslanecké sněmovně říšské rady. In Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn – Wien, Wien – Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Matice Moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. s. 29-56. ISBN 978-80-86488-50-9.
 17. FASORA, Lukáš. Tovární dělník v textilním průmyslu. Příklad Františka Halase st. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 169-188, 19 s. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-147-5.
 18. FASORA, Lukáš. Wiener, Reichsdeutsche und andere Vorbilder in der Kommunalverwaltung der Stadt Brünn 1861-1914. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. s. 143-156. ISBN 978-80-86488-50-9.
 19. 2007

 20. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí (19. století). 2007.
 21. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Jana KUBÍČKOVÁ, Jiří MALÍŘ a Martin RÁJA. Jan Janák: Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Sborník studií k 75. narozeninám profesora Jana Janáka k vydání připravili Bronislav Chocholáč, Jana Kubíčková, Jiří Malíř a Martin Rája ve spolupráci s Demetrem Malaťákem a Martinem Markem. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2007. 522 s. ISBN 978-80-86488-03-5.
 22. FASORA, Lukáš. Moderní podnikání v soukenictví 1770-1848 (Brno, Třebíč, Jihlava). In Opomíjení a neoblíbení v českých dějinách 19. století. Úředník a podnikatel. Praha: Koniash Latin Press, 2007. s. 227-235. ISBN 80-86791-43-2.
 23. FASORA, Lukáš. Podnikatelé a urbanizace ve druhé polovině 19. století (základní teze, metody a dílčí závěry). In ŠTAIF, Jiří. Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 192-201. ISBN 978-80-7363-153-6.
 24. MALÍŘ, Jiří. Sekularizace a politika v dlouhém 19. století. In Sekularizace v českých zemích v letech 1848-1918. 1. vyd. Brno: CDK, 2007. s. 11-24, 15 s. Quaestiones quadlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 25. HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ a Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 140 s. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 26. FASORA, Lukáš. Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách v letech 1890-1913. In Sekularizace českých zemí v letech 1848 - 1914. Brno: CDK, 2007. s. 35-48. ISBN 978-80-7325-117-8.
 27. FASORA, Lukáš. Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura, 2007. 381 s. země a kultura ve střední Evropě, sv. 6. ISBN 978-80-86488-43-1.
 28. 2006

 29. MALÍŘ, Jiří. Mähren zwischen Prag und Wien. Die Geburt der modernen politischen Nationen im 19. Jahrhundert. In KNOZ, Tomáš (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Brno-Wien: Matice moravská - Janineum, 2006. s. 63-73. ISBN 3-901194-14-2.
 30. FASORA, Lukáš. Rodinné vazby jako integrační faktor v procesu konstituování občanských elit. In Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 19. Brno: Magistrát města Brna, 2006. s. 189-210, 12 s. ISBN 80-86736-03-2.
 31. MALÍŘ, Jiří. Samospráva jako prostředek poslanecké kariéry. In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Občanské elity a samospráva 1848-1948. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 153-164. ISBN 80-7325-091-8.
 32. FASORA, Lukáš. Soziale Lage und öffentlicher Einfluss Brünner Handwerker und Gewerbetreibenden im Spannungsfeld der Modernisierung. In PIERENKEMPER, Toni. Zur wirtschaftlichen Entwicklung ostmitteleuropäischen Regionen im 19. Jahrhundert. Köln am Rhein: Seminar für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte WISO Universität Köln am Rhein, 2006. s. 122-129, 7 s.
 33. KYLOUŠEK, Petr. Subjekt a objekt - proměny literární noetiky ve francouzské literatuře 19. století. In Otakar Novák. Tradice a přítomnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 77-86. ISBN 80-210-4020-3.
 34. MALÍŘ, Jiří. Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi. In Osobnosti moravských dějin 1. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 331-357. ISBN 80-86488-38-1.
 35. FASORA, Lukáš. Zdravotnická politika brněnského magistrátu 1851-1914. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, LVIII, č. 2, s. 262-270. ISSN 0323-2581.
 36. 2005

 37. FASORA, Lukáš. Brněnský vodovod z Březové a jeho význam pro modernizaci města (1880-1914). In Město a voda. Documenta Pragensia XXIV. Praha: Archiv Hlavního města Prahy, 2005. s. 405-414. ISBN 80-86852-08-3.
 38. MALÍŘ, Jiří. Die Teilnahme von Frauen an den Ergänzungswahlen in den mährischen Landtag 1865. In Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek,CSc. K vydání připravili Michal Svatoš - Luboš Velek - Alice Velková za spolupráce W.D. Godseye, Jr. a R. Melvilla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 419-431. ISBN 80-246-0753-0.
 39. SLAVÍČEK, Lubomír. "eine schöne Sammlung von trefflichen Gemälden und gehaltsvollen Kupferstichen". Prameny k měš'tanským obrazů a grafiky v Praze 1820 - 1870. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, LIII, F 48, s. 73-142. ISSN 1211-7390.
 40. RÁJA, Martin. JUDr. Ctibor Helcelet, moravský advokát a politik 19. století. In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml., a Jitka Machová. 1. vyd. Praha: Linde Praha a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, 2005. s. 67-72, 5 s. ISBN 80-7201-547-8.
 41. MALÍŘ, Jiří. K roli "francouzství" v politickém myšlení federalistů v 60. letech 19. století na příkladu F. L. Riegra a E. Belcrediho. In Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jií Malíř. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Muzeum Brněnska, 2005. s. 217-228. ISBN 80-86488-23-3.
 42. MALÍŘ, Jiří. Morava mezi zemským autonomismem a integrálním nacionalismem. In Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (eds.): Hĺadanie novej podoby strednej Európy (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). 1. vyd. Bratislava: Centrum pre evrópsku politiku, 2005. s. 126-133. ISBN 80-7165-555-4.
 43. MALÍŘ, Jiří. Moravská strana lidová. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 201-212. ISBN 80-7239-180-1.
 44. MALÍŘ, Jiří. Národní strana svobodomyslná v Čechách a Lidová strana (pokroková) na Moravě. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 139-199, 71 s. ISBN 80-7239-178-X.
 45. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 341-372. ISBN 80-7239-178-X.
 46. FASORA, Lukáš. Sociální a profesní struktura brněnské komunální reprezentace v letech 1851-1904. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2005, roč. 103/2005, č. 2, s. 354-381, 27 s. ISSN 0862-6111.
 47. FASORA, Lukáš. Sociální struktura jihlavských občanských vrstev 1867-1897. Západní Morava : vlastivědný sborník. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2005, IX./2005, č. 1, s. 89-97. ISSN 1211-8931.
 48. 2004

 49. MALÍŘ, Jiří. Advokát. Příklad JUDr. Václava Šíleného. In Fasora, Lukáš - Januš, Jiří - Malíř, Jiří (eds): Člověk na Moravě 19. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. s. 79-110. ISBN 80-7325-038-1.
 50. FASORA, Lukáš a Pavel KLADIWA. Činnost obecních samospráv na Moravě a ve Slezsku 1850-1918 (Metodika a koncept výzkumu, literatura k tématice). In KOŽIAK, Jaromír a Imrich NAGY. Acta Historica Neosoliensia. Banská Bystrica: Katedra histórie FHV Univerzity Mateja Bela, 2004. s. 175-186. ISBN 80-8083-035-5.
 51. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. eds. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 501 s. ISBN 80-7325-038-1.
 52. DOUŠEK, Roman. František Sušil. Rousínov: Městský úřad Rousínov, 2004. 6 s.
 53. HANUŠ, Jiří. Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. Brno: Barrister a principal, 2004. 220 s. Studium, sv. 4. ISBN 80-86598-64-0.
 54. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace Francouzské revoluce. první vydání. Brno: CDK, 2004. 160 s. Dějiny a kultura, sv. 9. ISBN 80-7325-047-0.
 55. FASORA, Lukáš a Pavel KLADIWA. Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1914. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2004, roč. 102, č. 4, s. 796-827, 31 s. ISSN 0862-6111.
 56. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Vier dutzend rothe Strümpfe... Zur Rezeptionsgeschichte der Verkauften Braut von Bedrich Smetana in Wien am Ende des 19. Jahrhhunderts. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2004. 475 s. Theatergeschichte Österreichs, Bd. III., Heft 4. ISBN 3-7001-3270-0.
 57. 2003

 58. SLAVÍČEK, Lubomír. "Der schöne Vorrath verschiedener Gemälde und Kunststücken". Prameny k dějinám sběratelství a uměleckého obchodu v Praze kolem 1800. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2003, LII, F 47, s. 63-116. ISSN 1211-7390.
 59. MALÍŘ, Jiří. Egbert Graf Belcredi - der adelige Politiker im Spannungsfeld des Nationalismus. Etudes Danubiennes. Paříž, 2003, roč. 19, 1/2, s. 101-117. ISSN 0769-3656.
 60. MALÍŘ, Jiří. K prosazování národní identity na Moravě ve druhé polovině 19. století. In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé žáci k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 369-380. mimo edice. ISBN 80-86488-13-6.
 61. MALÍŘ, Jiří. Otázka založení druhé české univerzity a její nacionální a politická instrumentalizace. In Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918/Position of National Languages in Education, Educational System and Science of the Habsburg Monarchy 1867-1918. Vyd./ed. by Harald Binder-Barbora Křivohlavá-Luboš Velek. 1. vyd. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003. s. 247-271., 25 s. ISBN 80-7285-027-X.
 62. MALÍŘ, Jiří. Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století. In Vývoj církevní správy na Moravě. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv, 2003. s. 347-354. ISBN 80-7275-046-1.
 63. PEČMAN, Rudolf. "Wagner ani neví, co hudba jest"? Chvála Richarda Wagnera a protest proti němu v Čechách 19. století. (K 190. jubileu jeho narození a 120. výročí jeho úmrtí.). Univerzitní noviny. Brno: Universitas Masarykiana v Brně, 2003, roč. 10, č. 3, s. 46-49. ISSN 1211-6866.
 64. 2002

 65. KŘÍŽOVÁ, Alena. Křestní a biřmovací medaile první poloviny 19. století. Ostrava 2002: Ostravská univerzita, 2002. 5 s. Peníze v proměnách času. ISBN 80-85988-78-X.
 66. 2000

 67. MALÍŘ, Jiří. Formování občanské společnosti na Moravě a její deficity. Acta Universitatis Carolinae., Philosophica et Historica, Studia Historia. Praha: Univerzita Karlova, 2000, XLVI-1997, č. 2, s. 107-123. ISSN 0567-8293.
 68. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a mladočeské strany na Moravě. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 42-62. ISBN 80-86200-25-6.
 69. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a promladočeské strany na Moravě. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 42-62. mimo edice. ISBN 80-86200-25-6.
 70. 1999

 71. MALÍŘ, Jiří. K pojímání osobnosti F. Palackého v české společnosti na Moravě. In František Palacký 1798-1998 dějiny a dnešek. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 481-498., 18 s. ISBN 80-7286-003-8.
 72. 1998

 73. MALÍŘ, Jiří. Masaryk als politischer Praktiker. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1997, C 44, s. 135-140. ISSN 0231-7710.
 74. MALÍŘ, Jiří. Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 1998. 28 s. Historie. ISBN 80-7204-103-7.
 75. 1997

 76. MALÍŘ, Jiří. K úloze bratří Grégrů ve vztazích mladočeské a moravské lidové strany. In Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. 1. vyd. Praha: Dr. Eduard Grégr a syn, 1997. s. 43-55. ISBN 80-902023-7-3.
 77. MALÍŘ, Jiří. Nacionalizace samosprávy a limity demokratizace komunální politiky před r. 1914 na příkladu Moravy. In Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948. 1. vyd. Praha: Scriptorim, 1997. s. 73-89. ISBN 80-902151-4-9.
 78. MALÍŘ, Jiří. Německý katolický politický tábor na Moravě v letech 1848-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 201-215. ISSN 0323-052X.
 79. MALÍŘ, Jiří. Od jazykové rovnoprávnosti k národnostnímu rozdělení. K jazykové otázce na Moravě v letech 1848-1918. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, roč. 19, č. 6, s. 12-16. ISSN 0418-5129.
 80. 1996

 81. MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, roč. 115, č. 1, s. 35-58. ISSN 0323-052X.
 82. MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 s. ISBN 80-210-1273-0.
 83. 1995

 84. MALÍŘ, Jiří. Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, roč. 1995, C42, s. 125-138, 13 s. ISSN 0231-7710.
 85. MALÍŘ, Jiří. Země, stát a národ v české a německé politice na Moravě v letech 1848-1918. In Ústřední moc a regionální samospráva. XXIII. Mikulovské sympozium. 1. vyd. Brno: MVS, 1995. s. 215-228, 13 s. ISBN 80-850-4852-3.
 86. 1994

 87. MALÍŘ, Jiří. Prostějov a česká politika ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století. In Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. 1. vyd. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1994. s. 78-87, 9 s. ISBN 80-900106-5-2.
 88. MALÍŘ, Jiří. T. G. Masaryk a politický vývoj na Moravě v letech 1890-1914. In T.G.Masaryk a střední Evropa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 89-101, 12 s. ISBN 80-210-0972-1.
 89. 1993

 90. MALÍŘ, Jiří. Bürgertum in Mähren zwischen Prag und Wien. In Hanes Stekl, Peter Urbanitsch, Ernst Bruckmüller, Hans Heiss (eds.): "Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit". 1. vyd. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1993. s. 94-111. Bürgertum in der Habsburgermonarchie II. ISBN 3-205-05562-4.
 91. MALÍŘ, Jiří. Das deutsche und das tschechische Bürgertum in Mähren und seine Landtagsvertretung. In Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trenendes an der Grenze. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993. s. 97-106. Opera Historica 2. ISBN 80-7040-040-4.
 92. MALÍŘ, Jiří. Der Mährische Ausgleich als Vorbild fuer die Lösung der Nationalitätenfragen? In Winkelbauer, Thomas (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. 1. vyd. Horn-Waindhofen an der Thaya: Waldviertel Heimatbund, 1993. s. 337-346. Schriftenreihe des Waldvierter Heimatbundes 36. ISBN 3-900708-10-X.
 93. POMAJZLOVÁ, Alena. Hra doopravdy. In OTTOVÁ, Marta a Milan POSPÍŠIL. Umění a civilizace jako divadlo světa. Ústav pro hudební vědu Akademie věd České republiky, 1993. s. 182 - 186. ISBN 80-85365-23-5.
 94. MALÍŘ, Jiří. Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před 1914 (Deset poznámek k "boji o radnice" moravských měst). In Národnostní problémy v historii měst. Prostějov: Muzeum Prostějovska a Okresní archiv, 1993. s. 75-87. mimo edice. ISBN 80-900106-3-6.
 95. MALÍŘ, Jiří. Od literatury k politice (Literární časopis Niva 1891-1897). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, roč. 44, č. 1, s. 459-464, 5 s. ISSN 0323-2581.
 96. MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. s. 11-35, 24 s. ISBN 80-85048-44-2.
 97. MALÍŘ, Jiří. Zur Frage der >>Vollständigkeit<< und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1993, C40, s. 63-79. ISSN 0231-7710.
 98. 1991

 99. MALÍŘ, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před rokem 1918. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1991, roč. 1991, č. 38, s. 65-76. ISSN 0231-7710.
 100. POMAJZLOVÁ, Alena. O bracích. In OTTOVÁ, Marta a Milan POSPÍŠIL. Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha: Ústav pro hudební vědu ČSAV, 1991. s. 215 - 220.
 101. 1990

 102. MALÍŘ, Jiří. Česká společnost a soukromé vysokoškolské nadace na Moravě. Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, 1990, VI/1990, č. 1, s. 95-101. ISSN 1210-2709.
 103. MALÍŘ, Jiří. Morava na předělu. K formování národního vědomí na Moravě v letech 1848-1871. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1990, roč. 109, č. 1990, s. 345-363. ISSN 0323-052X.
 104. POMAJZLOVÁ, Alena. Motiv dvojníka v literatuře a výtvarném umění. In OTTOVÁ, Marta a Milan POSPÍŠIL. Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál. Praha: Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd, 1990. s. 143 - 148.
 105. MALÍŘ, Jiří. Pokus o soužití. Česko-německé národní vyrovnání z roku 1905. Prloglas. Brno, 1990, roč. 1, č. 1, s. 3-11, 8 s.
 106. MALÍŘ, Jiří. Zur Problematik der tschechischen bürgerlichen Vertretung im mährischen Landtag in den Jahren 1861-1913. In Bruckmüller, Ernst - Döcker, Ulrike - Stekl, Hannes – Urbanitsch, Peter (eds.): Bürgertum in der Habsburgermonarchie. 1. vyd. Wien-Köln: Böhlau Verlag, 1990. s. 223-241, 18 s. Bürgertum in der Habsburgermonarchie 1. ISBN 3-205-05368-0.
 107. 1988

 108. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, roč. 35/1988, s. 49-69. ISSN 0231-7710.
 109. 1987

 110. MALÍŘ, Jiří. Počátky politického realismu na Moravě. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1987, roč. 106, č. 1987, s. 73-93. ISSN 0323-052X.
 111. 1985

 112. MALÍŘ, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1985. 226 s. ISBN 55-041-84.
 113. 1982

 114. MALÍŘ, Jiří. Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do r. 1909. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1982, roč. 101/1982, č. 2, s. 283-309, 28 s. ISSN 0323-052X.
 115. 1981

 116. MALÍŘ, Jiří. Ke studiu periodického tisku. Luhačovické listy lázeňské jako pramen ke studiu vývoje české žurnalistiky, literatury, lázeňství a česko-slovenské vzájemnosti. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1981, roč. 100/1981, č. 1, s. 57-76. ISSN 0323-052X.
 117. 1980

 118. MALÍŘ, Jiří. K regionálnímu aspektu při studiu vývoje politických stran. In O regionálních dějinách. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 1980. s. 138-143, 8 s.
 119. MALÍŘ, Jiří. O poměru české buržoazní politiky na Moravě k česko-slovenské vzájemnosti na přelomu 19. a 20. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1980, roč. 1980, č. 27, s. 153-162. ISSN 0231-7710.
 120. MALÍŘ, Jiří. Opoziční politické hnutí inteligence a maloburžoazie na Moravě v letech 1896-1909. Československý časopis historický. Praha: ČSAV, 1980, roč. 18/1980, č. 6, s. 828-862. ISSN 0045-6187.
 121. 1979

 122. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II. Vznik a vývoj moravské pokrokové strany. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1979, roč. 1978-1979, 25-26, s. 99-129. ISSN 0231-7710.
 123. 1977

 124. MALÍŘ, Jiří. Problematika česko-slovenských vztahů v 80. a 90. letech 19. století v dosavadní české a slovenské historiografii. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1977, roč. 1976-1977, 23-24, s. 237-259. ISSN 0231-7710.
 125. MALÍŘ, Jiří. Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava. Vlastivědný sborník moravský. Brno: Musejní spolek, 1977, roč. 29/1977, č. 1, s. 22-36.
 126. 1975

 127. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1975, roč. 1974-1975, 21-22, s. 101-122, 21 s. ISSN 0231-7710.
 128. 1974

 129. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě a dělnické hnutí. Brno: Matice moravská, 1974, 93/1974, s. 137-145.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2021 06:46