Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MOŽDIÁKOVÁ, Michaela. Doručování ve správě daní - komparace procesních předpisů. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 480-488. ISBN 978-80-210-4629-0.
 2. KOLMAN, Petr. Správní řád - aktuální stav a vývoj v oblasti jednacího jazyka. In Současné trendy ve vývoji veřejné správy. Praha: Metropolitní univerzita Praha,, 2008. s. 149-157. ISBN 978-80-86855-34-9.
 3. JURNÍKOVÁ, Jana. Užívání staveb podle nového stavebního zákona. In Firma a konkurenční prostředí 2008 : sborník z mezinárodní vědecké konference. 3. část. Brno, 13.-14. března 2008. Brno: MSD, 2008. s. 311-316. ISBN 978-80-7392-022-7.
 4. 2007

 5. KNOTEK, Jaroslav. K formě úkonů dotčených orgánů v řízení o pozemkových úpravách. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, XV, II, s. 14-19. ISSN 1210-9126.
 6. PRŮCHA, Petr. K přezkoumání rozhodnutí aj. aktů v podmínkách českého správního řádu. In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. s. 72-96. ISBN 978-80-8054-396-9.
 7. KADEČKA, Stanislav. Krajské úřady a nový správní řád. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 13-24. ISBN 978-80-7380-072-7.
 8. KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ a Kateřina VALACHOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II: sborník z 3. letního mezinárodního workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19.června 2007). In Spisy Právnické fakulty MU č. 319 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 978-80-210-4489-0.
 9. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA a Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop). 2007.
 10. KADEČKA, Stanislav a David MAREK. Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 215 s. ISBN 978-80-7380-072-7.
 11. KADEČKA, Stanislav a David MAREK. Nový správní řád v praxi krajských úřadů (1. zimní konference/workshop). 2007.
 12. KADEČKA, Stanislav. Správní rozhodnutí, jeho druhy, formy, náležitosti a vlastnosti. In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. s. 40-54. ISBN 978-80-8054-396-9.
 13. PRŮCHA, Petr. Vyjádření, osvědčení a sdělení a další obdobné úkony správních orgánů (tzv. jiné právní úkony). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-118. ISBN 978-80-210-4489-0.
 14. 2006

 15. KADEČKA, Stanislav. Místní samospráva v České republice a nový správní řád. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 9-19. ISBN 80-210-4183-8.
 16. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu : (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). /Stanislav Kadečka, Alena Kliková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 320 s. ISBN 8021041838.
 17. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop). 2006.
 18. 2005

 19. SKULOVÁ, Soňa. Principy dobré správy jako součást modernizace veřejné správy. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 553- 586, 33 s. ISSN 0231-6625.
 20. KNOTEK, Jaroslav. Spoluvlastníci pozemku jako účastníci řízení o vydání povolení ke kácení dřevin. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, XIII, IV, s. 377 - 381. ISSN 1210-9126.
 21. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6.
 22. 2004

 23. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA a Stanislav KADEČKA. Správní právo - procesní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 64 s. Multimediální učební text č. 6. ISBN 80-210-3577-3.
 24. 2003

 25. 1999

 26. HAVLAN, Petr. Poznámka k přestupkům a tzv. smíšeným správním deliktům po novele stavebního zákona (aneb některá nemilá překvapení). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 5, s. 265-266. ISSN 1210-6410.
 27. 1998

 28. BLAŽEK, Pavel. Hlavní zásady správního procesu. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1998, roč. 9, č. 51-52, s. 23-24. ISSN 0027-8009.
 29. BLAŽEK, Pavel. Nad problematikou správního řízení v oblasti stavebnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 2, s. 252-257. ISSN 1210-9126.
 30. 1997

 31. NEDOROST, Libor. K některým otázkám přezkumu správních rozhodnutí. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1997, roč. 27, č. 10, s. 21-23. ISSN 1210-6348.
 32. NEDOROST, Libor. K problematice odvolání a rozkladu podle správního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1997, roč. 27, č. 3, s. 20-23. ISSN 1210-6348.
 33. NEDOROST, Libor. Mimořádné opravné prostředky ve správním řízení. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 5, č. 8, s. 18-20. ISSN 2100-0765.
 34. NEDOROST, Libor. Obnova řízení podle správního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1997, roč. 27, č. 5, s. 28-30. ISSN 1210-6348.
 35. NEDOROST, Libor. Přezkum správních rozhodnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 148 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 185. ISBN 80-210-1578-8.
 36. NEDOROST, Libor. Řádné opravné prostředky ve správním řízení. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 5, č. 5, s. 20-22. ISSN 2100-0765.
 37. NEDOROST, Libor. Správní rozhodnutí vydaná podle správního řádu. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 1997, roč. 3, č. 2, s. 42-43. ISSN 1211-0507.
 38. NEDOROST, Libor. Vady správních aktů a přezkum jejich platnosti. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 5, č. 2, s. 47-50. ISSN 2100-0765.
 39. 1996

 40. NEDOROST, Libor. K problematice přezkumu mimo odvolací řízení a jeho uplatnění v podmínkách správního řízení. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1996, roč. 26, č. 9, s. 48-52. ISSN 1210-6348.
 41. NEDOROST, Libor. Přezkum a náprava normativních správních rozhodnutí místních orgánů veřejné správy. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1996, roč. 7, č. 29, s. 7-21. ISSN 0027-8009.
 42. 1995

 43. PRŮCHA, Petr. Správní řád a předpisy související : komentář. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 240 s. Komentované kapesní zákony ; sv. 7. ISBN 80-859-6410-4.
 44. 1994

 45. PRŮCHA, Petr. Právní úprava správního řízení. 1. část. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1994, roč. 2, č. 1, s. 19-24. ISSN 1210-8103.
 46. PRŮCHA, Petr. Právní úprava správního řízení. 2. část. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1994, roč. 2, č. 2, s. 6-11. ISSN 1210-8103.
 47. PRŮCHA, Petr. Základy organizace veřejné správy, základy úpravy správního řízení. In Základy práva.1., Veřejné právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 123-171. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1.
 48. PRUCHOVÁ, Ivana. Zákon ČNR č. 243/1992 Sb., ve znění zákona č. 441/1992 Sb. a restituce zemědělského majetku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 113-118. ISSN 1210-9126.
 49. 1993

 50. FIALA, Josef a Petr PRUCHA. Živnostenský list versus správní řízení. In Historie a současnost veřejné správy : sborník příspěvků z vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 154-160. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 22:10