Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. PERUTKOVÁ, Jana, Tomáš VALEŠ, Jana SPÁČILOVÁ a Lilian RUHE. Hrabě Johann Adam z Questenbergu v objetí Múz Část II. In FIDLER, Petr – KŘESADLOVÁ, Lenka – PERUTKOVÁ, Jana – RUHE, Lilian – SPÁČILOVÁ, Jana – VALEŠ, Tomáš. Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kritický katalog výstavy. 1. vyd. České Budějovice: NPÚ, 2017. 582 s.

  2013

  1. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  2. MUNZAR, Jiří. Grandseigneur monsignore Josef Vašica. Církevní dějiny. Brno: CDK, 2013, roč. VI, č. 11, s. 43-47. ISSN 1803-0068.

  2010

  1. SPÁČILOVÁ, Jana. Některé otázky barokní houslové techniky na příkladu učebnice Václava Vodičky (1757). In De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove (ed. Peter Ruščin, Irena Medňanská). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010. s. 124-146. ISBN 978-80-555-0214-4.

  2009

  1. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. s. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
  2. SUCHÁNEK, Pavel a Radka MILTOVÁ. Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops and Prague Archbishops of the 18th Century. Umění. Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, LVII/2009, č. 1, s. 26-52. ISSN 0049-5123.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan. Průzkum krypty v jesenickém farním kostele (předběžná zpráva). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2009, roč. 10, č. 1, s. 59-60. ISSN 1213-0192.

  2007

  1. PERUTKOVÁ, Jana. Caldarova opera L' Amor non ha legge pro hraběte Questenberga aneb "Horší nežli čert je to moderní manželství". Musicologica Brunensia, SPFFBU, H 41. Brno: Masarykova universita, 2007, roč. 2006, H 41, s. 125-146, 21 s. ISSN 1212-0391.
  2. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2007. 374 s. ISBN 978-80-87029-11-4.
  3. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy, sochaři a jejich diváci na počátku 17. století. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 3 s.
  4. PERUTKOVÁ, Jana. Vivaldiho pražská opera Argippo znovuzrozená. Rozhovor. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2007, roč. 39. ročník, č. 4, s. 20-22, 2 s. ISSN 0862-8505.
  5. PERUTKOVÁ, Jana. Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2007, XLIV, č. 1, s. 5-36, 31 s. ISSN 0018-7003.

  2006

  1. SPÁČILOVÁ, Jana a Irena VESELÁ. Antonio Caldara a české země - malé ohlédnutí při příležitosti 270. výročí úmrtí skladatele. Opus musicum. Brno, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 38-44. ISSN 0862-8505.
  2. SPÁČILOVÁ, Jana. Händel v barokní Praze. Dosud neznámé doklady provozování Händelovy hudby v chrámu pražských křižovníků s červenou hvězdou v první polovině 18. století. Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2003-2005, H 38-40, s. 237-244. ISSN 1212-0391.
  3. PERUTKOVÁ, Jana. Libreto k opeře Amalasunta Antonia Caldary - nový příspěvek k opernímu provozu v Jaroměřicích nad Rokytnou za hraběte J. A. Questenberga. Musicologica Brunensia, SPFFBU, H 38-40 (2003-2005). Brno: Masarykova universita, 2006, roč. 2006, LIV, s. 207-218, 11 s. ISSN 1212-0391.
  4. SPÁČILOVÁ, Jana. Recenze: Helena Kazárová, Barokní taneční formy (Praha 2005). Hudební věda. Praha: Academia, 2006, XLIII, č. 1, s. 90-93, 3 s. ISSN 0018-7003.
  5. SUCHÁNEK, Pavel. Vztah architektonické plastiky k architektuře. In Sborník příspěvků k 6. ročníku konference Obnova památek 2006. Praha: Studio Axis, spol. s r. o.80, 2006. s. 37-40. ISBN 80-239-6794-0.
  6. SPÁČILOVÁ, Jana. Vztah hudby a slova v chrámové hudbě vídeňského baroka na příkladu kompozice Creda Antonia Caldary. In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov (SK), 23.-25.11.2005. Prešov: Súzvuk, 2006. s. 57-73. ISBN 80-89188-14-1.

  2005

  1. PERUTKOVÁ, Jana. Antonio Vivaldi: Moteta. Recenze CD. Harmonie. Praha, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 44. ISSN 1210-8081.
  2. SPÁČILOVÁ, Jana. Gratulační opera pro vranovskou paní. Antonio Caldara: Ghirlanda di Fiori. Harmonie. Praha: Muzikus, 2005, XIII, č. 7, s. 27. ISSN 1210-8081.
  3. PICHOVÁ, Dagmar. H. Levillain: Qu'est-ce que le baroque? (rec.). Etudes romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2005, XXXV, -, s. 127-128. ISSN 0231-7532.
  4. PERUTKOVÁ, Jana a Jana SPÁČILOVÁ. Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století - fenomén stále aktuální. Opus musicum : hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 5, s. 50-53. ISSN 0862-8505.
  5. JAKUBEC, Ondřej. Malířská výzdoba oltáře a její eucharistická symbolika. In ZÁPALKOVÁ, Helena a Ondřej JAKUBEC. Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003–2005. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2005. s. 17-24. Restaurování, 2. ISBN 80-85227-71-1.
  6. PEČMAN, Rudolf. Meinungsverschiedenheiten über das Wesen des Barocks und der Klassik in der Musik. Hudební věda. Praha: Academia, 2005, XLII, č. 2, s. 117-136. ISSN 0018-7003.
  7. PERUTKOVÁ, Jana. "Míčovský problém" v brněnské muzikologické škole. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. Praha: KLP, 2005. s. 213-216. ISBN 80-86791-28-9.
  8. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 1. Hanibal bez slonů. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 1, s. 24-27. ISSN 0862-8505.
  9. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 2. Hudba pro neapolského místokrále. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 2, s. 31-35. ISSN 0862-8505.
  10. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 3. Repertoár chrámové hudby v Kroměříži v roce 1731. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 39-45. ISSN 0862-8505.
  11. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 5. Opera v biskupských rezidencích Kroměříži a Vyškově v 1. polovině 18. století. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 5, s. 33-40. ISSN 0862-8505.
  12. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 6. Schrattenbachovi hudebníci na Moravě. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 6, s. 40-46. ISSN 0862-8505.
  13. PERUTKOVÁ, Jana. Opera seria na Moravě ve 40. letech 18. století se zvláštním zřetelem na operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou. htpp:// acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2005, č. 3, č. 2005, s. 1-6. ISSN 1214-5955.
  14. SPÁČILOVÁ, Jana. Pro Choro Sacro Montano. Hudební sbírka ze Svatého Kopečku u Olomouce (1717-1771). Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1214-5955.

  2004

  1. PEČMAN, Rudolf. Barokní varhanářství na Moravě. Díl I. - recenze. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004, LVI, č. 2004, s. 531-433, 3 s. ISSN 0323-2581.
  2. PERUTKOVÁ, Jana. Hudební žert. Recense. Harmonie. Praha: Muzikus, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 34-34. ISSN 1210-8081.
  3. PERUTKOVÁ, Jana. Marc-Antoine Charpentier: Messe a 8 voix et 8 violons et flutes, Motet Miseremini mei. Recense CD. Harmonie. Praha: Muzikus, 2004, roč. 2004, 8., s. 42-43. ISSN 1210-8081.
  4. PERUTKOVÁ, Jana. Míča, Familie. In MGG - Musik in der Geschichte und Gegenwart. Kassel Basel London New York Prag: Bärenreiter, 2004. s. 155-156, 1 s. sv. 12. ISBN 3-7618-1110-1.
  5. PERUTKOVÁ, Jana. Nemám rád plastová okna ve fasádě barokního paláce. Rozhovor. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2004, roč. 36, č. 4, s. 37-41. ISSN 0862-8505.
  6. SLAVÍČEK, Lubomír. Sběratelství a obchod s uměním v Čechách 17. a 18. století. Stav a úkoly českého bádání. In Documenta Pragensia. Barokní Praha. Barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2004. s. 491-538. ISBN 80-86852-06-7.

  2003

  1. PERUTKOVÁ, Jana. Jaroměřice nad Rokytnou: Städtisches und höfisches in westmährischer Provinz. Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 2003, H41, s. 59-63. ISSN 1212-0391.
  2. BOČKOVÁ, Hana. Kapitoly o středověku i romantismu, zejména o baroku. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2003, roč. 122, č. 1, s. 290-293. ISSN 0323-052X.
  3. BOČKOVÁ, Hana. Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2003, roč. 122, č. 1, s. 294-296. ISSN 0323-052X.

  2002

  1. SPÁČILOVÁ, Jana. Divadlo vyšlé z módy. Historie a současnost kulisového divadla v Evropě. Opus musicum. Brno, 2002, XXXIV, č. 5, s. 72-78. ISSN 00862-8505.
  2. SPÁČILOVÁ, Jana. Housle v 17. a 18. století. Opus musicum. Brno, 2002, XXXIV, č. 1, s. 47-50. ISSN 00862-8505.
  3. SPÁČILOVÁ, Jana. Housle v 17. a 18. století. Několik poznámek k technice hry na barokní housle. Opus musicum. Brno, 2002, XXXIV, č. 3, s. 55-58. ISSN 00862-8505.

  1999

  1. SPÁČILOVÁ, Jana. Houslová hra v 17. a 18. století aneb Pokus o návod jak hrát na barokní housle. Český Krumlov: Nadace barokního divadla, 1999. 43 s.

  1960

  1. FUKAČ, Jiří. K dějinám hudebního dramatu ve Znojmě [About the history of the musical drama in Znojmo]. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Krajské nakladatelství v Brně, 1960, roč. 15, není, s. 255-260. ISSN 0323-2581.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 02:59