Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KANDALEC, Pavel. Naturalisation in the Czech Republic – the Gap Between the Citizen and the State. Vienna Journal on International Constitutional Law, Wien: Verlag Österreich, 2019, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2306-3734. doi:10.1515/icl-2018-0079.
 2. 2015

 3. JÄGER, Petr. Nařízení vlády. In RYCHETSKÝ, Pavel, Tomáš LANGÁŠEK, Tomáš HERC a Petr MLSNA. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 720-733, 14 s. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.
 4. 2013

 5. JÄGER, Petr. Může kostel vlastnit kostel? Právní poznámky k historizující debatě o církevních restitucích. Dějiny a současnost, Praha: NLN, s. r. o., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 40-43. ISSN 0418-5129.
 6. JÄGER, Petr. Napětí mezi zvláštními právy a církevní autonomií. In Benák, Jaroslav. Církev a stát : sborník příspěvků z 19. ročníku konference. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 10-29, 174 s. ISBN 978-80-210-6595-6.
 7. 2010

 8. JÄGER, Petr. Příslib zákonodárce přijmout restituční zákon v judikatuře Ústavního soudu. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 3-10. ISSN 1802-3843.
 9. 2009

 10. POSPÍŠIL, Ivo a Eliška WAGNEROVÁ. Editorial. In Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: LINDE, 2009. s. 7-10, 4 s. Právnická řada. ISBN 978-80-7201-791-1.
 11. MRKÝVKA, Petr. Finansovoje pravo i češskaja konstitucija. In Konstitucionno-pravovoje regulirovanieje obščestvennych otnošenij v Respublike Belarus´ i drugich jevropejskich gosudarstvach. 1. vyd. Grodno: GrGU im. J.Kupaly, 2009. 443 s. ISBN 978-985-515-143-3.
 12. POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 312 s. ISBN 978-80-210-4837-9.
 13. KRATOCHVÍL, Vladimír. Listina základních práv Evropské unie - 2007 a české trestní právo. In Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodárstva. první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 117 - 133, 17 s. ISBN 978-80-8083-681-8.
 14. POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. Svobodný jedinec jako životní a profesní krédo. In POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 9 - 12, 4 s. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9.
 15. 2008

 16. JÄGER, Petr. Aktuální judikatura ve věcech ústavně chráněné autonomie církví (kauza "mešní víno"). In Konference "Církev a stát" na PrF MU v Brně. 2008.
 17. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235, 235 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 18. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 19. POSPÍŠIL, Ivo. Tradiční listopadové dny ústavního práva temntokrát na téma postavení prezidenta v ústavním systému ČR. Politologický časopis, Brno: MPU MU, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 74-75. ISSN 1211-3247.
 20. SCHELLE, Karel a Vlastislav MAN. Základy ústavního práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 218 s. Právo. ISBN 978-80-87071-90-8.
 21. 2007

 22. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155, 155 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 23. SCHELLE, Karel a Vlastislav MAN. Praktikum z ústavního práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 94 s. Právo. ISBN 978-80-87071-30-4.
 24. POSPÍŠIL, Ivo a Hubert SMEKAL. Vztah národní a nadnárodní úrovně práva. Pohled Ústavního soudu ČR a vybraných ústavních soudů zemí EU. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 201- 239, 38 s. Výzkum, sv. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 25. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ a Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy. Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2007. 360 s. Právo. ISBN 80-7326-110-3.
 26. SCHELLE, Karel. Základy veřejného a soukromého práva. Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 s. Právo.
 27. 2006

 28. FILIP, Jan. Poznámky k prostředkům boje s korupcí z hlediska ústavního práva. In Korupce : projevy a potírání v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 115-127, 13 s. ISBN 80-210-4062-9.
 29. GONĚC, Vladimír. Skizzen zu mitteleuropäischem rechtspolitischem Denken. Über Voraussetzungen, Bedingungen, Hindernisse für europäische Integrationsprozesse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 200 s. Outlines on the European Integration Thinking. ISBN 80-210-4189-7.
 30. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. a Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 s. Právo. ISBN 80-87071-00-X.
 31. SCHELLE, Karel a Vlastislav MAN. Základy ústavního práva České republiky. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 251 s. Právo. ISBN 80-86861-55-4.
 32. 2005

 33. GONĚC, Vladimír. Evropská ústava z pohledu historie. Společenskovědní předměty, Praha: ALBRA, 2005, V/2005, č. 2, s. 3-6. ISSN 1214-6811.
 34. JÄGER, Petr. Konference o ústavněprávním zakotvení moci výkonné a otázkách souvisejících. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005.
 35. 2004

 36. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT a Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 s. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 37. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ a Renata VESELÁ. Základy práva. / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 s. Právo. ISBN 80-86432-68-8.
 38. 2002

 39. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 40. 2001

 41. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ a Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Dočkal, 2001. 247 s. Právo. ISBN 80-238-8620-7.
 42. 2000

 43. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 44. 1999

 45. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Imperativ ústavně konformní interpretace a aplikace právních předpisů. Právník, Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 12, s. 1081-1093. ISSN 0324-7007.
 46. PRŮCHA, Petr. K ústavně právním aspektům územní samosprávy. In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 15-31. ISBN 80-210-2250-7.
 47. FILIP, Jan. Poznámky k postavení druhých komor. EMP, Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 4, s. 49-50. ISSN 1210-3977.
 48. FILIP, Jan. Poznámky pod čarou jako problém legislativy a judikatury. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání, Praha: Beck, 1999, roč. 0, č. 0, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 49. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavněprávní aspekty průtahů v řízení před obecnými soudy. Bulletin advokacie, Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 3, s. 17-22. ISSN 1210-6348.
 50. 1998

 51. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 52. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákaz pobytu a správní vyhoštění z pohledu ústavního práva. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 6, s. 511-520. ISSN 0324-7007.
 53. 1997

 54. TÝČ, Vladimír. Implementace mezinárodních závazků ČR do vnitrostátního práva. In O vztahu ústavního a mezinárodního práva : (k výkladu čl. 10 Ústavy ČR). 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. s. 17-28. Acta Universitatis Carolinae Iuridica ; sv 1/1997. ISBN 0323-0619.
 55. 1996

 56. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 57. KROUPA, Jiří. Ústavní právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 47-58. ISBN 80-210-1118-1.
 58. 1995

 59. SVATOŇ, Jan. Poznámky ke společenskopolitické a ústavní formě svobody projevu a práva na informace. In Svoboda projevu a tisku : sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných 5.-9. září 1994 Právnickou fakultou MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 126-129. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 155. ISBN 80-210-1146-7.
 60. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 61. SVATOŇ, Jan. Remarks to the socio-political and constitutional forms of the freedom of information and expression. In Freedom of expression and press : proceeding of the scientific conference. Brno, September 8 and 9, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 95-98. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 148. ISBN 80-210-1116-5.
 62. 1994

 63. HURDÍK, Jan a Josef FIALA. Princip autonomie vůle subjektů občanskoprávních vztahů jako výraz ústavního principu. In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 88-95. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
 64. SCHELLE, Karel. Základy práva 1. Veřejné právo. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. Právo. ISBN 80-210-1037-1.
 65. KROUPA, Jiří. Základy ústavního práva. In Základy práva. 1., Veřejné právo. Vyd. 2.opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 92-102. Edice učebnic Právnixké fakulty MU v Brně ; č.118. ISBN 80-210-1037-1.
 66. 1993

 67. FILIP, Jan. K některým problémům zániku mandátu člena obecního zastupitelstva z důvodu změny trvalého pobytu. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 38, s. 18-19. ISSN 0027-8009.
 68. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a čs. ústavní právo : pokus o doktrinální výklad parag. 2 Ústavního zákona č. 23/1991 Sb. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 11, s. 931-949. ISSN 0324-7007.
 69. SCHELLEOVÁ, Ilona. Odraz ústavního vývoje v organizaci soudnictví. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 261-264. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 70. SCHELLE, Karel. Počátky konstitucionalismu. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 223-240. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 71. SVATOŇ, Jan. Poznámky k předpokladům a charakteru rozhodování v politické a ústavní rovině. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 167-170. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 72. GALVAS, Milan a Z. GREGOROV. Ústavní právo na práci a právo na zaměstnání. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 133-141. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 73. TÝČ, Vladimír. Vnitrostátní aplikace mezinárodních smluv v ústavním systému Československa. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 175-180. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 74. FIALA, Josef. Vývoj ústavní regulace vlastnického práva a jeho odraz v právním řádu. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 123-128. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 75. SCHELLE, Karel. Základy veřejného práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 353 s. Právo. ISBN 80-210-0580-7.
 76. 1992

 77. SCHELLE, Karel. Základy práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. Právo. ISBN 80-210-0462-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 4. 2020 15:27