Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. LANGÁŠEK, Tomáš. Ochrana před mučením a špatným zacházením. In Marian Kokeš - Ivo Pospíšil (ed.): In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 121-133, 310 s. ISBN 978-80-210-4837-9.
 2. 2008

 3. POTĚŠIL, Lukáš. "Dobrá správa" v dokumentech Rady Evropy. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008, roč. 12/2008, č. 12, s. VII - VIII, 2 s. ISSN 1213-6581.
 4. FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1.
 5. 2007

 6. SMEKAL, Hubert. Evropská unie a Rada Evropy - možnosti soužití v oblasti lidských práv. In SRB, Vladimír a Petra HIRTLOVÁ. Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. 1. vyd. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2007. s. 197-214. ISBN 80-86879-06-2.
 7. VOJTKOVÁ, Naděžda. Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků. In Portfolio v profesní přípravě učitele. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 129 - 132. ISBN 978-80-7395-024-8.
 8. VOJTKOVÁ, Naděžda. Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků. In Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: KAJ PdF MU, 2007. s. 42-46, 4 s. ISBN 978-80-210-4480-7.
 9. POTĚŠIL, Lukáš. Evropské principy dobré správy a jejich vliv na činnost a zásady činnosti veřejné správy v České republice. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace: Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 43-50, 7 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 10. 2005

 11. MUNZAROVÁ, Marta. Etická problematika přístupu k nemocným s nepříznivou prognózou v oblasti intenzivní medicíny. In Ročenka intenzivní medicíny 2005. Praha: Galén, 2005. s. 227-230. ISBN 80-7262-344-3.
 12. BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ a Martin SEBERA. Instituce v globální společnosti a její role v boji proti negativním jevům. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 53-61. ISBN 80-244-1116-4.
 13. MUNZAROVÁ, Marta. Respekt ke dříve vysloveným přáním nemocných. Praktický lékař. Praha, 2005, roč. 85, č. 7, s. 411-412. ISSN 0032-6739.
 14. 2002

 15. KŘEPELKA, Filip. Evropský standard lidských práv a zdravotnictví. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2002, Roč. 6, č. 7-8, s. 2-5. ISSN 1211-6432.
 16. 2001

 17. MUNZAROVÁ, Marta. Právo smrtelně nemocných a umírajících osob na sebeurčení (k dokumentu Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1418/1999). Vnitřní lékařství. Praha: Ćeská lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 3, s. 131-133. ISSN 0042-773X.
 18. 2000

 19. BAŇOUCH, Hynek a Martin FEDORKO. Mezinárodní organizace. Brno: Masarykova univerzita, Brno; Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2000. 254 s. Studie, sv. 15. ISBN 80--210-2474-7.
 20. 1999

 21. MALENOVSKÝ, Jiří. L'espace juridique européen et les nouveaux pays membres du Conseil de l'Europe. In Mélange en l'honneur de Heinrich Klebes. Bruxelles: Bruyant, 1999. s. 362-376.
 22. MALENOVSKÝ, Jiří. Will the European Court of Human Rights become a general judicial authority of the Council of Europe. In Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy = Implemantation of human rights and international control mechanism. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 1999. s. 107-116. ISBN 80-85889-28-5.
 23. 1998

 24. MALENOVSKÝ, Jiří. Suivi du respect des engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe par son Assemblée parlementaire : Une course difficile entre droit et politique. In Annuaire francaise de droit international (AFDI) : XLIII, 1997. Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1998. s. 633-656.
 25. 1997

 26. ŠMÍD, Vladimír. Politické a legislativní návaznosti ve světě. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 17, s. 1-4. ISSN 1210-9924.
 27. 1996

 28. MALENOVSKÝ, Jiří. Článek 10 Ústavy ČR a Úmluvy Rady Evropy o lidských právech. Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1996, roč. 5, č. 6, s. 9-11. ISSN 1210-397.
 29. MALENOVSKÝ, Jiří. Důsledky, problémy a rizika rozšiřování Rady Evropy : příspěvek k předsednictví České republiky ve Výboru ministrů (květen-listopad 1995). In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 113-129. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.
 30. 1995

 31. JÍLEK, Dalibor. Mezinárodní kolokvium o Evropské úmluvě o lidských právech. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 4, s. 241-246. ISSN 1210-9126.
 32. 1993

 33. MALENOVSKÝ, Jiří. K právním aspektům přijetí České republiky do Rady Evropy. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 10-11, s. 886-902. ISSN 0324-7007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 5. 2021 12:23