Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Specifika řízení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a trestně neodpovědnými mladitsvými. In Petr Kuruc. Trestneprávne a kriminologicke aspekty kriminality mládeže. 1. vyd. Žilina: Eurokodex, 2013. s. 225-239, 15 s. ISBN 978-80-8155-025-6.
 2. 2009

 3. ŽATECKÁ, Eva. Zamyšlení nad trestem domácího vězení v novém trestním zákoníku. In PŘEPECHALOVÁ, Kateřina a Milana HRUŠÁKOVÁ. Milníky práva ve středoevropském prostoru. 2009.
 4. 2008

 5. KRATOCHVÍL, Vladimír. Člen pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. : Pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, 2008.
 6. FENYK, Jaroslav. člen výboru Národní skupiny AIDP. : IAPL - International Association of Penal Law, 2008.
 7. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235, 235 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 8. FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1.
 9. ŽATECKÁ, Eva. Juvenile justice system in the Czech criminal law. In Přednáška pro studenty trestního práva Univerzity v Pécsi. 2008.
 10. ŠRAMKOVÁ, Dana a Petr MRKÝVKA. Legal Regulation of Responsibility and Sanctions in the System of Czech Financial Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 406-409, 4 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 11. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 12. FENYK, Jaroslav, Jozef ČENTÉŠ a Katarína LAIFEROVÁ. Štúdia o dopade protikorupčných aktivít v Slovenskej republike - Právna a komparatívna analýza existujúcej protikorupčnej legislatívy v Slovenskej republike (2005-017-464-03-03-01-0003). : Evropská komise; Vláda Slovenské republiky, 2008.
 13. 2007

 14. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155, 155 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 15. FRYŠTÁK, Marek. Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 205 s. Právo. ISBN 978-80-87071-18-2.
 16. MACHALOVÁ, Tatiana. K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Čeněk, 2007. 279 s. ISBN 978-80-7380-070-3.
 17. MACHALOVÁ, Tatiana. Právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. K odkazu J. Kallaba. 2007.
 18. KUCHTA, Josef. Trest obecně prospěšných prací - přítomnost a budoucnost. In Days of public law : sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007. s. 105-114. ISBN 978-80-210-4430-2.
 19. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ a Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy. Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2007. 360 s. Právo. ISBN 80-7326-110-3.
 20. SCHELLE, Karel. Základy veřejného a soukromého práva. Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 s. Právo.
 21. 2006

 22. KRATOCHVÍL, Vladimír. Česká reforma trestního práva hmotného na rozcestí - bilance a perspektivy. In Válková, H., Stočesová, S. (eds.) Česká reforma trestního práva hmotného na rozcestí - bilance a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 33 - 45, 13 s. ISBN 80-7043-493-7.
 23. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. a Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 s. Právo. ISBN 80-87071-00-X.
 24. 2004

 25. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT a Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 s. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 26. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ a Renata VESELÁ. Základy práva. / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 s. Právo. ISBN 80-86432-68-8.
 27. 2003

 28. KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní zákonodárství a Corpus Juris 2000 se zvláštním zřetelem na hospodářské trestní právo a trestnost právnických osob. In Wirtschaftstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen : Rechtsvergleichende wissenschaftliche Tagung Österreich - Tschechische Republik : Juridicum Wien, 13. September 2002 = Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob ... první. Brünn: Masaryk Universität, 2003. s. 69-85, 17 s. ISBN 80-210-3299-5.
 29. KUCHTA, Josef. Materielle und formelle Fassung der Straftat im tschechischen Strafrecht und Regelung de lege ferenda. In Emlékkonyv Vargha Laszlo egyetemi Tanár szulletesenek 9O. Evfordu lojára. 2003. vyd. Pécs: Universitas Quinqueecclesiensis, 2003. s. 207-212, 6 s. ISBN 9636419787.
 30. 2002

 31. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 32. KRATOCHVÍL, Vladimír, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Iveta JURÁKOVÁ a Jana ZEZULOVÁ. Trestní právo hmotné. Obecná část. / Vladimír Kratochvíl ... [et al.]. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 571 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 307. ISBN 80-210-2985-4.
 33. 2001

 34. KUCHTA, Josef, Věra KALVODOVÁ a Jana ZEZULOVÁ. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. [Učebnice]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 182 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 260. ISBN 80-210-2530-1.
 35. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ a Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Dočkal, 2001. 247 s. Právo. ISBN 80-238-8620-7.
 36. 2000

 37. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 38. KALVODOVÁ, Věra a Jana ZEZULOVÁ. Právní nauka pro školy a praxi. Kapitola 13. Trestní právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 4. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 316-353. ISBN 80-210-1118-1.
 39. 1999

 40. ZEZULOVÁ, Jana. Corpus Iuris - soubor trestněprávních ustanovení vytvořených na ochranu finančních zájmů Evropských společenství. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 21-25. ISSN 1210-9126.
 41. KUCHTA, Josef. Doporučení trestněprávní povahy v oblasti nových forem hospodářské kriminality. In Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě : příspěvky účastníků konference konané dne 25. února 1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 116-126. ISBN 80-210-2141-1.
 42. KRATOCHVÍL, Vladimír. Glosa postnovelizační neboli jako dále v české trestěprávní reformě. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Orac, 1999, roč. 4, č. 3, s. 16-17. ISSN 1211-2860.
 43. KRATOCHVÍL, Vladimír. Jednání za jiného - možná cesta k trestní odpovědnosti právnických osob? : (k problematice § 90 odst. 2 tr. zák. ve znění zák. č. 253/1997 Sb.). In Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě : příspěvky účastníků konference konané dne 25. února 1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 88-116. Acta Universitatis Brunesis Iuridica ; No 225. ISBN 80-210-2141-1.
 44. RÁZKOVÁ, Renata. K připravované novele zákona o trestním řízení soudním (trestního řádu). Daně a právo v praxi, Praha: Adore, 1999, roč. 4, č. 22, s. 29-30. ISSN 1211-7293.
 45. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 4, s. 194-196. ISSN 1210-6410.
 46. JURÁKOVÁ, Iveta. Několik poznámek ke kriminalizaci držení drog pro vlastní potřebu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 1, s. 15-18. ISSN 1210-6410.
 47. KUCHTA, Josef. Nutná obrana. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 218 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 226. ISBN 80-210-2198-5.
 48. KRATOCHVÍL, Vladimír. Právní kvalifikace pokračování v trestném činu dílem dokonaném a dílem nedokonaném. Právní praxe : časopis české justice, Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1999, roč. 47, č. 5, s. 308-312. ISSN 1210-0900.
 49. JURÁKOVÁ, Iveta. Trestněprávní postih toxikomanů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 176 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 234. ISBN 80-210-2234-5.
 50. KALVODOVÁ, Věra. Trestněprávní sankční systémy v mezinárodním srovnání. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 271-277. ISSN 1210-9126.
 51. NETT, Alexandr. Tunelování. In Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě : příspěvky účastníků konference konané dne 25. února 1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 126-141. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 225. ISBN 80-210-2141-1.
 52. JURÁKOVÁ, Iveta. Zákon č. 112/1998 Sb., o trestněprávním postihu toxikomanů a dealerů drog. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 56-59. ISSN 1210-9126.
 53. 1998

 54. JÍLEK, Dalibor a Jaroslav FENYK. Corpus Iuris : základní trestněprávní ustanovení k zajištění finačních zájmů Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 48 s.
 55. KRATOCHVÍL, Vladimír. Chystané změny rakouského trestního práva ve světle české trestněprávní reformy. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 6, s. 296-299. ISSN 1210-6410.
 56. KUCHTA, Josef. K problematice přiměřenosti jednání v nutné obraně v českém trestní právu. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1998, roč. 81, č. 5, s. 453-460. ISSN 0032-6984.
 57. KRATOCHVÍL, Vladimír. Koncepce rekodifikace trestního práva hmotného České republiky a novelizace obecné části trestního zákona. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 1, s. 8-10. ISSN 1210-6410.
 58. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 59. KRATOCHVÍL, Vladimír. Quo vadis, reformo! : aneb jak dále v rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního. In Bezpečnostní politika České republiky : 2. mezinárodní vědecký seminář, sborník. Praha: Policejní akademie České republiky, 1998. s. 37-47. ISBN 80-85981-77-7.
 60. 1997

 61. KRATOCHVÍL, Vladimír. Ausgangspunkte der Kodifizierungsphase bei der strafrechtlichen Reform in der Tschechischen Republik. In Criminal law reform in the Czech Republic in the interdisciplinary respective : contributions of the intensive courses within the framework of TEMPUS-programme in Brno, 14.-21. March 1993. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 137-158. Acta Universitatis Brunesis Iuridica ; No 166. ISBN 80-210-1535-7.
 62. JÍLEK, Dalibor. Je předloha mezinárodního zločinu v bezvýchodné soutěsce? Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 603-616. ISSN 1210-9126.
 63. KUCHTA, Josef a Jana ZEZULOVÁ. K vybraným problémům alternativních způsobů řízení v českém trestním právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 553-567. ISSN 1210-9126.
 64. KRATOCHVÍL, Vladimír. Právní pojem a struktura trestného činu v českém a rakouském trestním právu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Orac, 1997, roč. 2, č. 12, s. 2-8. ISSN 1211-2860.
 65. KUCHTA, Josef. Trestněprávní úprava daňových deliktů. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 1997, roč. 5, č. 3, s. 10-13. ISSN 1210-8103.
 66. ZEZULOVÁ, Jana. Trestní zákonodárství nad mládeží. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 247 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 188. ISBN 80-210-1643-4.
 67. KRATOCHVÍL, Vladimír. Vydávací vazba z hlediska Ústavy České republiky, Evropské úmluvy o vydávání a Listiny základních práv a svobod. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1997, roč. 5, č. 5, s. 244-247. ISSN 1210-6410.
 68. 1996

 69. KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo stále v pohybu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Orac, 1996, roč. 1, č. 4, s. 2-7. ISSN 1211-2860.
 70. KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo stále v pohybu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Orac, 1996, roč. 1, č. 3, s. 2-5. ISSN 1211-2860.
 71. KRATOCHVÍL, Vladimír. K otázce účasti právního zástupce při vytěžování osob policejními orgány, případně při svědecké výpovědi před orgány činnými v trestním řízení. Bulletin advokacie, Praha: Ústředí čs. advokacie, 1996, roč. 26, č. 5, s. 33-42. ISSN 1210-6348.
 72. ZEZULOVÁ, Jana. K problematice odzicených motorových vozidel. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 1, s. 34-40. ISSN 1210-9126.
 73. KRATOCHVÍL, Vladimír. K procesnímu postupu obecného soudu po zrušení jeho rozhodnutí v trestní věci nálezem Ústavního soudu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 3, č. 3, s. 388-410. ISSN 1210-9126.
 74. ZEZULOVÁ, Jana. Několik poznámek k problematice prodeje, obchodování a únosu dětí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, s. 453-460. ISSN 1210-9126.
 75. KALVODOVÁ, Věra a Jana ZEZULOVÁ. Novelizace českého trestního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, s. 263-272. ISSN 1210-9126.
 76. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 77. KALVODOVÁ, Věra a Jana ZEZULOVÁ. Právní nauka pro školy a praxi. Kapitola 13. Trestní právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 303-334. ISBN 80-210-1118-1.
 78. KUCHTA, Josef. Trestní právo hmotné : zvláštní část. [Učebnice]. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 146 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 137. ISBN 80-210-1280-3.
 79. ZEZULOVÁ, Jana. Trestní soudnictví nad mládeží z pohledu rekodifikace trestního práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1996, roč. 6, č. 7, s. 312-317. ISSN 1210-6410.
 80. KRATOCHVÍL, Vladimír. Zásada osamostatnění účastenství, argumenty. Právní praxe : časopis české justice, Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1996, roč. 41, č. 8-9, s. 530-540. ISSN 1210-0900.
 81. 1995

 82. HAJN, Petr. Civilněprávní nebo trestněprávní postih nekalé soutěže. Daňová a hospodářská kartotéka, Praha: Linde, 1995, roč. 3, č. 18, s. 169-175. ISSN 1210-6739.
 83. KALVODOVÁ, Věra. Criminal libel laws and their effect on the press. In Freedom of expression and press : proceedings of the scientific conference. Brno, September 8 and 9, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 80-85. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 148. ISBN 80-210-1116-5.
 84. KALVODOVÁ, Věra. Doporučená evropská pravidla v oblasti společenských sankcí - významné východisko pro vnitřní legislativu členských států Rady Evropy v oblasti alternativních sankcí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 52-57. ISSN 1210-9126.
 85. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy Ústavního soudu (Ústavní soud k přeřazování odsouzených ...). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Magnet-Press, 1995, roč. 28, č. 2, s. 158-163. ISSN 1210-9150.
 86. KALVODOVÁ, Věra. Novela trestního zákona a trestněprávní sankce. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 4, s. 130-136. ISSN 1210-9126.
 87. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 88. KRATOCHVÍL, Vladimír. Strafrechtliche Reform in der Tschechischen Republik. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 8-18. ISSN 1210-9126.
 89. KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 92 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 161. ISBN 80-210-1197-1.
 90. KALVODOVÁ, Věra a Jana ZEZULOVÁ. Trestní právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 291-322. ISBN 80-210-1118-1.
 91. 1994

 92. KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo v pohybu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 9-30. ISSN 1210-9126.
 93. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Magnet-Press, 1994, roč. 27, č. 4, s. 379-380. ISSN 1210-9150.
 94. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Magnet-Press, 1994, roč. 27, č. 3, s. 290-292. ISSN 1210-9150.
 95. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Magnet-Press, 1994, roč. 27, č. 2, s. 191-195. ISSN 1210-9150.
 96. KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestněprávní reforma v České republice v interdisciplinární perspektivě : sborník příspěvků z mezinárodního semináře konaného v rámci programu TEMPUS ve dnech 14.-21.3.1993 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 211 s. Acta Universitatis Brunesis Iuridica ; No 144. ISBN 80-210-1013-4.
 97. KUCHTA, Josef. Trestní právo hmotné : zvláštní část. [Učebnice]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 120 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 112. ISBN 80-210-1027-4.
 98. KRATOCHVÍL, Vladimír. Východiska kodifikační fáze trestněprávní reformy v České republice. In Trestněprávní reforma v České republice v interdisciplinární perspektivě : sborník příspěvků z mezinárodního semináře konaného v rámci programu TEMPUS ve dnech 14.-21.3.1993 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 109-123. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 144. ISBN 80-210-1013-4.
 99. KUCHTA, Josef. Základy organizace státního zastupitelství. In Základy práva. 1., Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 302-315. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1.
 100. SCHELLE, Karel. Základy práva 1. Veřejné právo. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. Právo. ISBN 80-210-1037-1.
 101. KRATOCHVÍL, Vladimír. Základy trestního práva hmotného. In Základy práva. 1., Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 315-335. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1.
 102. 1993

 103. KALVODOVÁ, Věra. Alternativní sankce - nizozemská zkušenost, aktuální i v našem trestním právu? Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Magnet-Press, 1993, roč. 26, č. 4, s. 327-331. ISSN 1210-9150.
 104. KRATOCHVÍL, Vladimír. Stav a perspektivy trestně právní reformy v ČSFR (vybrané problémy). In Normativnost a realita práva : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v rámci programu TEMPUS ve dnech 15.-22-.3.1993 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 38-46. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 120. ISBN 80-210-0662-5.
 105. KRATOCHVÍL, Vladimír. Vazba v trestním řízení z pohledu Listiny základních práv a svobod. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 143-150. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 106. SCHELLE, Karel. Základy veřejného práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 353 s. Právo. ISBN 80-210-0580-7.
 107. 1992

 108. KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestný čin a jeho skutková podstata v pojetí J.Kallaba. In Sborník z konference k výročí úmrtí prof. JUDr. Jaroslava Kallaba. Brno: Masarykova univerzita, 1992. s. 44-60. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 102. ISBN 80-210-0410-X.
 109. SCHELLE, Karel. Základy práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. Právo. ISBN 80-210-0462-2.
 110. 1991

 111. KRATOCHVÍL, Vladimír. Kategorie viny a trestu v pojetí prof.dr.F.Weyra a přístupy prof.dr.J.Kallaba. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : sborník příspěvků z mězinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. s. 65-75. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2020 12:35