Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 97 s. ISBN 9788021046825.
 2. 2007

 3. KYNCL, Libor. Automated Processing of Stock Exchange Data by the Czech National Bank. In Cyberspace 2007. 2007.
 4. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Nástin vývoje sbližování práva ČR s právem Evropské unie ve vybraných dokumentech. Vyd. 1. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 278 s. Právo. ISBN 978-80-87071-52-6.
 5. KŘEPELKA, Filip. Právo klinického hodnocení humánních léčivých přípravků: české, evropské a světové standardy. In Strnadová V., Svobodník A., Křepelka F., Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků. Praha: Grada, 2007. s. 107-132, 25 s. odborná literatura. ISBN 978-80-247-1917-7.
 6. 2006

 7. HURDÍK, Jan a Jan, jr. HURDÍK. Droit privé - questions générales actuelles : manuel destiné aux étudiants de programme Socrates-Erasmus a la Faculté de Droit de l'Université Masaryk Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 49 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 18). ISBN 80-210-3936-1.
 8. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004. 2006.
 9. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 426 s. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; 305. ISBN 80-210-4182-X.
 10. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. The idea of equality in the Czech and European law. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 340-346. ISSN 1210-9126.
 11. 1998

 12. HONCOVÁ, Radka. Zásady zpracování návodu k použití výrobků ve vztahu k odpovědnosti za škody způsobené vadami těchto výrobků v kontextu sbližování práva ČR s právem ES. Magazín ČSN : odborný časopis pro technickou normalizaci, zkušebnictví, certifikaci a jakost. Praha: Český normalizační institut, 1998, roč. 8, č. 5, s. 131-136. ISSN 0862-7932.
 13. 1995

 14. PRŮCHA, Petr. Slovník českého práva [hesla dle zadání nakladatele]. In Slovník českého práva. I. díl a/o ; II. díl p/z. Praha: Linde, 1995. s. Přer.str., 30 s. ISBN 80-856-4762-1.
 15. 1993

 16. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace a činnost advokacie. II. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 40 s. Právnické sešity č. 13. ISBN 80-210-0583-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2022 18:12