Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 2. 2018

 3. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 4. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum. 2018.
 5. KOLEJKA, Jaromír. Staré stezky dodnes signalizují průběh dávné moravsko-uherské hranice v nivě Moravy u Mikulčic. In Martínek Jan. Martínek, J. (ed.): Sborník příspěvků konference Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018, Vlastivědný věstník moravský. Supplementum 3,. 1. vyd. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i./Muzejni a vlastivědna společnost v Brně, z. s.,, 2018. s. 117-121.
 6. 2017

 7. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR a Matej VOJTEK. Staré cesty v Dolním Pomoraví v okolí Mikulčic a Kopčan: hypotézy podpořené analýzou starých map a leteckých snímků. In 25. středoevropská geografická konference. 2017.
 8. 2016

 9. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
 10. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 11. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Hledání dávné krajiny: Niva Moravy v okolí Mikulčic ze starých a tematických map a leteckých snímků. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, roč. 10, č. 1, s. 5-17. ISSN 1337-6748.
 12. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava. In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 13. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana OLÁHOVÁ. Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 41-49. ISBN 978-80-210-8313-4.
 14. 2015

 15. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana VOJTEKOVÁ. Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian). Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 19, č. 2, s. 62-75. ISSN 1337-9453.
 16. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Pohansko a Mikulčice. Zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kolaps očami slovenských archeológov - Nitra 5. – 6. 11. 2015. 2015.
 17. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Stopy krajiny doby Velké Moravy u Mikulčic – geografická analýza indicií. In 7. medzinárodné geografické kolokvium. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.
 18. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 3, s. 293-301. ISSN 0323-2581.
 20. 2014

 21. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 23. 2013

 24. UNGERMAN, Šimon. AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury. In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2013. 350 s.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě. In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy". Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-0570.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.
 30. 2012

 31. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. s. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 32. 2011

 33. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 34. 2010

 35. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 188-191. ISSN 0449-0436.
 36. 2009

 37. MACHÁČEK, Jiří. Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, roč. 17, č. 3, s. 248–267. ISSN 0963-9462.
 38. STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica a Šimon UNGERMAN. Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.–26. 4. 2006. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 136-149. ISBN 978-80-210-4971-0.
 39. 2008

 40. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven. In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. s. 249-282, 35 s. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
 41. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 42. BARTOŇKOVÁ, Daša, Lubomír HAVLÍK, Zdeněk MASAŘÍK a Radoslav VEČERKA. Magnae Moraviae fontes historici I. Annales et chronicae. 2., dopl. a přeprac. vydání. Brno: Filozofická fakulta MU, 2008. 425 s. Filozofická fakulta MU. ISBN 978-80-254-1780-5.
 43. MACHÁČEK, Jiří. Palatium der mährischen Herrscher in Pohansko bei Břeclav. Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2008, roč. 13, č. 1, s. 107-125. ISSN 1427-4418.
 44. 2007

 45. DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. s. 128-129. ISBN 978-953-7237-25-7.
 46. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
 47. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
 48. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18. Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, roč. 46, č. 43, s. 7-18. ISSN 0449-0436.
 49. 2006

 50. KLÍMA, Bohuslav a Luděk PTÁČEK. K problematice raněstředověkých srpů a opravám jejich čepelí. In Nekuda,R.-Hašek,V.-Ruttkay,M. /ed./: Ve službách archeologie VII. první. Brno: MZM, 2006. s. 403 - 413. ISBN 80-7275-066-6.
 51. MACHÁČEK, Jiří. Otto Gründler Memorial Endowment - Travel Award. Congress Awards Committee, The Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, 2006.
 52. UNGERMAN, Šimon. Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, roč. 31, č. 1, s. 351-369. ISSN 0231-5823.
 53. 2005

 54. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Mikulčice - das Gräberfeld bei der IX. Kirche. Verlauf der Forschung und Fundsachlage. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 115-136. ISBN 80-86023-69-9.
 55. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 209-224. ISBN 80-86023-69-9.
 56. DROZDOVÁ, Eva. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. Břeclav - Pohansko VI. ISBN 80-210-237.
 57. 2004

 58. DROZDOVÁ, Eva a Ondrej ŠEDO. Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích. In Ve službách archeologie V. Brno: Archeologický ústav Nitra, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, 2004. s. 223-235. ISBN 80-7275-051-8.
 59. 2002

 60. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha: LIBRI, 2002. 564 s. LIBRI, I. ISBN 80-7277-104-3.
 61. 2001

 62. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die Zentren Großmährens. In Velká Morava mezi východem a západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. s. 297-304. ISBN 80-86023-28-1.
 63. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Großmährens: ein frühmittelalterlicher Staat zwischen Ost und West. In Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. München: Verlag C.H.Beck o HG, 2001. s. 24-32. ISBN 3406459544.
 64. UNGERMAN, Šimon. Ikonografie velkomoravských nákončí a symbolika opasku v raném středověku. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2001, roč. 124, 3-4, s. 223-257. ISSN 0024-4457.
 65. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav - ein bedeutendes Zentrum Großmährens. In Velká Morava mezi Východem a Západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. s. 275-290. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17. ISBN 80-86023-28-1.
 66. DRESLER, Petr. Recenze na Bohuslav Klíma: Nové významné objevy archeologické expedice Pedagogické fakulty MU ve Znojmě Hradišti. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, č. 3, s. 661-662. ISSN 0323-1267.
 67. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Velká Morava - raně středověký stát mezi Východem a Západem. In Češi a Němci, Dějiny-kultura-politika. 1. vyd. Praha-Litomyšl: Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall, 2001. s. 17-23. ISBN 80-7185-370-4.
 68. 1965

 69. FUKAČ, Jiří. Über den musikalischen Charakter der Epoche von Grossmähren [About the musical character of the period of Great Moravia]. In Magna Moravia. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. s. 417-434. ISBN není.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2021 11:06