Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 312 s. ISBN 978-80-210-4837-9.
 2. ONDREJOVÁ, Dana. Limity diskrečního oprávnění správních v otázkách správního trestání správními orgány a meze soudního přezkumu. In Vliv uvážení na obsahovou expanzi a restrikci obchodněprávních norem. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 57-74. ISBN 978-80-210-4836-2.
 3. ONDREJOVÁ, Dana. Limity diskrečního oprávnění správních v otázkách správního trestání správními orgány a meze soudního přezkumu. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 258-263. ISSN 1210-6410.
 4. POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. Svobodný jedinec jako životní a profesní krédo. In POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 9 - 12. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9.
 5. 2008

 6. MOLEK, Pavel. Cancellation of election results - Situation in the Czech Republic. In Cancellation of election results, Venice Commission, Malta. 2008.
 7. SKULOVÁ, Soňa. Judicial review of administrative discretion in the Czech Republic in the view of development, including europeisation effects. Legal Studies an Practise Journal, Research revue. Brno: právnická fakulta MU, 2008, XVI/2008, č. 3, s. 289-297, 8 s. ISSN 1210-9126.
 8. SKULOVÁ, Soňa. K procesu otvírání černé skříňky správního uvážení v soudním přezkumu. In Dna práva - Days of Law, 2. ročník mezinárodní konference pořádané PrF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1625 - 1638, 13 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 9. SKULOVÁ, Soňa. Několik poznámk a úvah k působení principu přiměřenosti a principu legitimního očekávání v podmínkách veřejné správy v České republice ve vývojovém pohledu. In Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR. Bratislava: Vydavatelské oddelenie PraF UK, 2008. s. 9-26. ISBN 978-80-7160-258-3.
 10. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana před nečinností. In Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 245-263, 18 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 11. VYHNÁNEK, Ladislav. Omezení osobní svobody ve světle ústavních principů: k ústavní konformitě zajištění cizince. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 48-54. ISSN 1210-6410.
 12. SKULOVÁ, Soňa. Proportionality in Imposing Sanctions by Administrative Bodies in the Process of Europeisation of Administrative Law in the Czech Republic. In Legal Sanctions:Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 77-90, 12 s. odborná publikace. ISBN 978-80-210-4768-6.
 13. SKULOVÁ, Soňa. Review of Administrative Decisions in the Conditions of the Czech Republic (with an Emphasis on Effective Adjudication). In EGPA annual conference, Rotterdam, 3 – 5 September 2008, Study group on Law and Public Administration. 2008.
 14. KOUKAL, Pavel. SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. s. 930-937. ISBN 978-80-210-4733-4.
 15. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 16. FILIPOVÁ, Jana. Tzv. nepřijatelnost kasační stížnosti o mezinárodní ochraně podle § 104a s.ř.s. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1394-1403. ISBN 978-80-210-4733-4.
 17. 2007

 18. FILIP, Jan. Dorobek pierwszego Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej (1993-2003. In Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. s. 75-86, 456 s. ISBN 978-83-233-2377-8.
 19. RIGEL, Filip. Pestrobarevný seminář "Rozhodování ve věcech volebních". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 15, č. 4, s. 381-383. ISSN 1210-9126.
 20. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Reflexe judikatury krajských soudů ve věci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 a některé otázky související. In Mates, P. (ed.): Reforma veřejné správy. 2007. vyd. Praha: ASPI a. s., 2007. s. 223-246, 23 s. ISBN 978-80-7357-300-3.
 21. FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu : komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 896 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5.
 22. 2006

 23. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Soudní přezkum voleb. 2006. vyd. Praha: Linde, 2006. 336 s. Monografie. ISBN 80-7201-639-3.
 24. MOLEK, Pavel. Věc Turek proti Slovensku: Pravidla pro soudní přezkum československých lustrací. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, roč. 4/2006, č. 4, s. 262-269, 7 s. ISSN 1212-2211.
 25. KOSAŘ, David. Zjevně nedůvodné žádosti o azyl (mezinárodní ochranu) a jejich soudní přezkum. In Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. Brno: Doplněk, 2006. s. 167-186. ISBN 80-210-4058-0.
 26. 2005

 27. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Udělování státního občanství - na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uvážení. Právník. Praha: Academia, 2005, Roč. 144, č. 2, s. 137-156. ISSN 0324-7007.
 28. 2001

 29. CIBULKA, Karel a Stanislav KADEČKA. K přezkumu rozhodnutí o přestupcích ve správním soudnictví ve světle nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2001, Roč. 9, č. 10, s. 493-499. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2022 23:14