Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. PELOUŠKOVÁ, Hana. Zu deutschen ,Es-Konstruktionen´ und ihren tschechischen Äquivalenten. In Kratochvílová, Iva - Wolf, Norbert Richard (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik: Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. 1. vyd. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. s. 265 - 274. Germanistische Bibliothek 38. ISBN 978-3-8253-5793-1.
 2. 2009

 3. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Pronomen es, seine Referenten und seine Entsprechungen im Tschechischen. In Linguistik und Übersetzung in Kouvola. Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Vorträge der 17. Jahrestagung der GESUS, Hrsg. Irmeli Helin. 1. vyd. Helsinky: University of Helsinki, 2009. s. 115-133. ISBN 978-952-10-5248-4.
 4. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Miššíková, G., Mačura, M. (eds) (2008) Topics in Linguistics, Issue 2 - March 2008. Politeness and Interaction.Review. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 5. RADOVÁ, Irena. Sprachwissenschaftliche Disziplinen in den altgriechischen Scholien. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2009. ISBN 978-80-210-4944-4.
 6. 2008

 7. LOUDOVÁ, Kateřina. Cohesive textual means in Early Byzantine chronicles. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2008.
 8. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Pronomen es, seine Referenten und seine Entsprechungen im Tschechischen. In Linguistiktage in Kouvola. 2008.
 9. PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Pronomen es, seine Referenten und seine Entsprechungen im Tschechischen. 2008.
 10. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Deutsch und Tschechisch im Vergleich (Korpusbasierte Studien). 2008.
 11. JANÍKOVÁ, Věra. Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 2008.
 12. ŠÍP, Radim. Kalokagathia: ldeál, nebo faltus vocis? 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 92 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5.
 13. ŠEFERIS, Vaidas. Karelo Janačeko disertacija apie Donelaičio kirčiavima. Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklop. leidybos institutas, 2008, roč. 2008, 5 (491), s. 14-15. ISSN 0868-5134.
 14. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s tzv. „syntaktickým subjektem es“ a jejich protějšky v češtině. 2008.
 15. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Peut-on parler d'un argot des jeunes? Écho des études romanes. České Budějovice: Filozofická fakulta Jíhočeské univerzity, 2008, IV/2008, č. 1, s. 91-93. ISSN 1801-0865.
 16. POLICKÁ, Alena. Prix Gallica pour la meilleure these soutenue entre 2006 et 2007. Asociace Gallica (sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice), 2008.
 17. 2007

 18. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Discourse and Interaction 2. Review. Brno: PdF MU, Department of English, 2007.
 19. JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ a Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2007. 100 s. ISBN 978-80-210-4469-2.
 20. VEČERKA, Radoslav. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). Praha: Academia, 2007. 638 s. Academia, 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 21. ROTHENHAGEN, Richard. Lokal begrenzte lautliche Eigenheiten in den ehemaligen deutschen Sprachinselmundarten in Mähren. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 86-92. ISBN 978-80-210-4501-9.
 22. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Možnosti a meze paralelního korpusu. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103 - 108. Řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4.
 23. GAZDA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 146 s. Spisy Filozofické fakulty MU č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.
 24. 2006

 25. PLESKALOVÁ, Jana. Dějiny české jazykovědné bohemistiky. Janyšková, I. - Karlíková, H. In Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. s. 343-347. ISBN 80-7106-997-3.
 26. 2005

 27. SEDLÁČEK, Marek. Dějiny české hudební terminologie autorů Miloše Štědroně a Dušana Šlosara. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
 28. MASAŘÍK, Zdeněk. Ein germanistisches Jubiläum. Germanistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2005, XVIII, č. 1, s. 7-10. ISSN 0323-0716.
 29. MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6.
 30. DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Mezinárodní konference anglistů na Filozofické fakultě. muni.cz Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 3-4. ISSN 1801-0806.
 31. GAZDA, Jiří. Současná česká jazykovědná bohemistika jako součást středoevropské slavistiky. In Litteraria humanitas XIII. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies i Their Central European Context. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005. s. 109-120. ISBN 80-210-3897-7.
 32. KÁŇA, Tomáš. Wortbildung. Umriss der Theorie mit Übungen. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 86 s. skriptum. ISBN 80-210-3812-8.
 33. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.
 34. 2004

 35. DRÁBEK, Pavel. Brno Studies in English. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 30, č. 10, s. 1-225. ISSN 1211-1791.
 36. PELOUŠKOVÁ, Hana a Tomáš KÁŇA. Česko-německý paralelní korpus. In Richard Repka, Lívia Adamcová. Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. 1. vyd. Bratislava: Retaas, s r.o., 2004. 7 s. ISBN 80-89113-10-9.
 37. PELOUŠKOVÁ, Hana. Der sog. freie Dativ im Tschechischen. München: Lincom Europe, 2004. 10 s. LE 48 Beiträge zu Sprache und Sprachen. ISBN 3895867330.
 38. MALÁ, Jiřina. Frazeologizmy v masmédiích. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárných súvislostiach. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2004. s. 311-317. ISBN 80-8055-979-1.
 39. RACLAVSKÝ, Jiří. Nietzsche bez Nietzscha? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 2004, roč. 52, č. 3, s. 480-482. ISSN 0015-1831.
 40. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Fellbaum CHRISTIANE a Vossen PIEK. The Second Global Wordnet Conference 2004. 2004.
 41. URBANOVÁ, Daniela. Venetština. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 2004, N9, s. 33-45, 12 s. ISSN 1211-6335.
 42. 2003

 43. RUSÍNOVÁ, Zdenka. Principy explanační lingvistiky a jazykové poznání. Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav2. Bratislava: Kartprint, 2003. s. 234-240. ISBN 80-88870-39-9.
 44. UHROVÁ, Eva. Problém překladu tzv. mluvících jmen v literárním textu. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 3-11. ISSN 1212-8139.
 45. BLAŽEK, Václav. Proč jazykověda? Revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 3, č. 1, s. 11-15. ISSN 1212-8139.
 46. 2002

 47. UHROVÁ, Eva. Grundlagen der deutschen Lexikologie. 2. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 136 s. 2. vyd. ISBN 80-210-13243-0.
 48. 2000

 49. URBANOVÁ, Daniela. Archaický latinský nápis na misce z Garigliana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, N5, s. 5-10, 5 s. ISSN 1211-6335.
 50. KRČMOVÁ, Marie. Termín obecná čeština a různost jeho chápání. In Čeština - unverzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 63-77. ISBN 80-210-2262-0.
 51. 1999

 52. OSOLSOBĚ, Ivo. Jiřího Veltruského příspěvek k teorii dramatu. In Jiří Veltruský: Drama jako básnické dílo. Brno: Nakladatelství HOST, 1999. s. 99-163. Strukturalistická knihovna, sv. I. ISBN 80-86055-60-4.
 53. GAZDA, Jiří. Lingvistické aspekty integrované typologie textů. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 42-72. ISBN 80-210-2192-6.
 54. 1997

 55. FILIPOVÁ, Helena. Sprawy luzickie w ich slowianskich kontekstach. (Materialy z sesji mlodych sorabistów). Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 1997, roč. 66, č. 3, s. 380-382. ISSN 0037-6736.
 56. 1991

 57. OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary for IBM PC XT/AT. In Conference on Computer Lexicography. 1. vyd. Balatonfuered: Research Institute for Linguistics Hungarn Academy of Sciences, 1991. s. 163-172.
 58. 1973

 59. OSOLSOBĚ, Ivo. Fifty Keys to Semiotics. Semiotica. The Hague: Mouton, 1973, roč. 1973, č. 7, s. 226-281, 55 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2021 05:52