Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KOPŘIVA, Roman. Geneze a kontext recepce Hofmannsthalovy řeči Písemnictví jako duchovní prostor národa. In Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. s. 380-419. Děj. něm. a rak. konzervativního myšlení. ISBN 978-80-7182-252-3.
 2. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletovské otázky. Rozrazil. Brno: Centrum pro společnost a kulturu, o. s., 2009, roč. 28, leden 2009, s. 4-17. ISSN 1801-4755.
 3. VODIČKA, Libor. Žebrácká opera bez jiskry. Praha: Literární noviny, 2009. 1 s. ISSN 1210-0021.
 4. 2008

 5. KOPŘIVA, Roman. (...) und dann noch ein ganz unsinniges Thema gewählt (...) Zur tschechischen Übersetzung von H.v. Hofmannsthals Schrifttumsrede: Durchblicke. In Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis R 13 (Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 101-122. ISBN 978-80-210-4702-0.
 6. COLLINS, Rita Chalmers. American Food and Literature: A Tasty Combo for Exploring the English Language. 1. vyd. Brno: PdF MU Department of English, 2008. 3 s. Vol. 8 No. 1. ISSN 1214-6676.
 7. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 83 s. ISBN 978-80-210-4684-9.
 8. BUDŇÁK, Jan. Deutschsprachige Literatur der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts (Winter 2008). 2008.
 9. JANÍKOVÁ, Věra. Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 2008.
 10. JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Hledání Sigrid Undsetové. Proglas. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, roč. 19, č. 5, s. 9-12, 3 s. ISSN 1802-3142.
 11. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Od anticipace k modelování. Vědecké metody a literatura. In Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 155–162. ISBN 978-80-210-4546-0.
 12. OSOLSOBĚ, Petr. The Classical Tradition of the Ethics of Virtue in Shakespeare's Hamlet. In Care of the Soul, Quest for Virtue:Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Petr Osolsobě, Martin Cajthaml (eds.). Brno: CDK, 2008. s. 75-84. ISBN 978-80-7325-139-0.
 13. 2007

 14. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: PdF MU, Katedra německého jazyka a literatury, 2007. s. 39-45, 6 s. ISBN 978-80-210-4469-2.
 15. KNÁPEK, Pavel. Die Künstlerproblematik bei Hugo von Hofmannsthal. In Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. Hradec Králové - Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 153-157. ISBN 978-80-7368-327-6.
 16. NECHUTOVÁ, Jana. Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag, 2007. 371 s. ISBN 978-3-412-20070-1.
 17. JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ a Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2007. 100 s. ISBN 978-80-210-4469-2.
 18. PODROUŽKOVÁ, Lucie. Interview with Dana Kalinová. The Messenger. Brno: PdF MU, 2007, roč. 7, č. 1, s. 14-15. ISSN 1214-6676.
 19. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Laugier, S. (ed.): Éthique, littérature, vie humaine. Paris, PUF, 2006, 372 s. Pro-fil. Brno: KF FF MU, 2007, roč. 8, č. 2, s. 1–4. ISSN 1212-9097.
 20. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Le jeu d’autostop de Milan Kundera analysé comme un modèle de la métamorphose ? In Littératures francophones et philosophies (colloque à Paris). 2007.
 21. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. L’épistémologie de la littérature. La modélisation par intermédiaire de la littérature. In Séminaires doctorals au Centre français en recherche des science sociales. 2007.
 22. NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007. 26 s. ISBN 978-80-244-1756-1.
 23. KUDRNÁČ, Jiří. Podněty prof. Zdeňka Mathausera bohemistické literární historiografii. In Zdeněk Mathauser: filozofie a umění. 2007.
 24. PAVLINCOVÁ, Helena. Realismus kontra romantismus. Masaryk a krásná literatura v letech 1887-1891. Ed. Irena Chovančíková. In T. G. Masaryk ve sporech 188611896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2007. s. 12-21. ISBN 80-903628-6-9.
 25. PANTŮČEK, Viktor. Štědrovečerní dopis. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 6, s. 37 - 38. ISSN 0862-8505.
 26. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Zahraniční literatura pro filmovou a mediální edukaci. Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 28-28. ISSN 1213-516X.
 27. 2006

 28. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. “Gender, feminismus a literatura I”. In Jana Valdrová. Gender a společnost: Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2006. s. 113-24, 12 s. žádná. ISBN 80-7044-808-3.
 29. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. “Gender, feminismus a literatura II”. In Jana Valdrová, Gender a společnost: Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2006. s. 125-34, 10 s. žádná. ISBN 80-7044-808-3.
 30. HANUŠ, Jiří. Literatura a nacionalismus (příklad Josefa Merhauta). In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 373-381. ISBN 80-86488-36-5.
 31. BUBENÍČEK, Petr. Slovo básníkovo největší obětí (recenze souboru studií Jaroslava Meda). Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, XXVII, 26-27, s. 11-12. ISSN 1210-0021.
 32. 2005

 33. DOLEŽEL, Pavel a Tamara VÁŇOVÁ. An Outline of English Fiction from the Beginning to 1754. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2005. 100 s. ISBN 80-210-3701-6.
 34. KNÁPEK, Pavel. Die Künstlerproblematik im Werk von Henrik Ibsen und Thomas Mann. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R 10, č. 1, s. 211-222. ISSN 1211-4979.
 35. NIEDERLE, Rostislav. Dospělí milenci nemlčí. Host. 2005, roč. 4/2005, č. 4, s. 77-8, 2 s. ISSN 1211-9938.
 36. HORÁK, Petr. Le grotesque philosophique. In Le Grotesque de l'Histoire. první. Paris: Editions Le Manuscrit, 2005. s. 27 - 34, 7 s. ISBN 2-7481-5850-4.
 37. DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Mezinárodní konference anglistů na Filozofické fakultě. muni.cz Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 3-4. ISSN 1801-0806.
 38. NIEDERLE, Rostislav. My Michael. Host. Brno: Host, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 88-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
 39. PAVLOVSKÁ, Marie a Irina ULRICHOVÁ. Školní drama v praxi. 2005.
 40. MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner Eschenbach. Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika. Brno: CDK, 2005, roč. 2005, 5-6, s. 18-21. ISSN 1214-0899.
 41. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.
 42. 2004

 43. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Antický román. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 58-65. ISBN 80-210-3484-X.
 44. DRÁBEK, Pavel. Brno Studies in English. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 30, č. 10, s. 1-225. ISSN 1211-1791.
 45. NIEDERLE, Rostislav. Dva problémy analytické estetiky. In Zouhar M. (ed.): Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2004. s. 120-128, 8 s. ISBN 80-967225-1-4.
 46. PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Fantastic Landscapes and Chimeric Bodies in Sabine Ulibarri's Fairy Fiction. In The Human Figure in (Post-)Modern Fantastic Literature and Film. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 69-76, 7 s. ISBN 80-210-3550-1.
 47. NIEDERLE, Rostislav. Mihail Sebastian: Deník 1935-1944. Host. Brno: Host, 2004, roč. 5/2004, č. 5, s. 30-31. ISSN 1211-9938.
 48. DOHNAL, Josef. Modely světa a jejich typologie. In Hľadanie ekvivalentnosti II. 1. vyd. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2004. s. 79-86, 7 s. ISBN 80-8068-314-X.
 49. LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie ve třech literárních dílech dvacátého století. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 84, č. 3, s. 160-161. ISSN 0032-6739.
 50. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce zbloudilých. Host. Brno: Host, 2004, roč. 5/2004, č. 5, s. 161-62, 2 s. ISSN 1211-9938.
 51. LAJKEP, Tomáš. Svědectví literatury o situaci psychicky nemocných v Rusku a Sovětském Svazu. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 5, s. 313-315. ISSN 1212-0383.
 52. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Symposion jako prostředí vzdělávání v antice a jeho literární obraz. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. 2004. vyd. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 66-76. ISBN 80-210-3484-X.
 53. 2003

 54. KYLOUŠEK, Petr. Avant-propos. In Codifications et symboles des cultures nationales. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 5-7. ISBN 80-210-3159-X.
 55. NOVÁKOVÁ, Luisa. Cronica domus Sarensis. In Cronica domus Sarensis. 2. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2003. s. 1-152. bez názvu. ISBN 80-239-0494-9.
 56. KYLOUŠKOVÁ, Hana. III. mezinárodní konference Literatura pro děti a mládež. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2003, roč. 46, č. 5, s. 172-172. ISSN 1210-0811.
 57. MUNZAR, Jiří. Jan Krejčí; Oskar Jellinek; Stanislav Sahánek. In Lexikon Deutschmährischer Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. -, 8 s. 1. vyd. ISBN 80-244-0477-X.
 58. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Le colloque international sur la littérature pour la jeunesse en français. Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2003, roč. 13, č. 45, s. 39-39. ISSN 1212-1657.
 59. VOJÁČEK, Josef. Lernotekstoj al videokurso Mazi en Gondolando. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2003. 90 s. 1. ISBN 80-210-3286-3.
 60. BALAŠTÍK, Miroslav. Nashledanou v míčovně (Kdo získá letošní Státní cenu za literaturu?). Host. Brno: Host, 2003, roč. 19, č. 8, s. 28-30. ISSN 1211-9938.
 61. UHROVÁ, Eva. Problém překladu tzv. mluvících jmen v literárním textu. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 3-11. ISSN 1212-8139.
 62. 2002

 63. UHROVÁ, Eva. Einführung in die ältere deutsche Literatur. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2002. 59 s. 2. vyd. ISBN 80-210-2796-7.
 64. NIEDERLE, Rostislav. Filosofie není literární žánr. Host. Brno: Host, 2002, roč. 8/2002, č. 8, s. 65-6, 2 s. ISSN 1211-9938.
 65. NIEDERLE, Rostislav. Krev jeho na nás a naše děti. Host. Brno: Host, 2002, roč. 9/2002, č. 9, s. 65-6, 2 s. ISSN 1211-9938.
 66. NIEDERLE, Rostislav. Spinoza z Trhové ulice. Host. Brno: Host, 2002, roč. 6/2002, č. 6, s. 129-30, 2 s. ISSN 1211-9938.
 67. 2001

 68. NIEDERLE, Rostislav. Dopisy z Tiché moří. Host. Brno: Host, 2001, roč. 10/2001, č. 10, s. 98-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
 69. NIEDERLE, Rostislav. Je ještě jeden Singer. Host. Brno: Host, 2001, roč. 2/2001, č. 2, s. 54-5, 2 s. ISSN 1211-9938.
 70. NIEDERLE, Rostislav. Povolení k životu. Host. Časopis pro literaturu a čtenáře - recenzní příloha. Brno: Host., 2001, roč. 2/2001, č. 2, s. 65-66. ISSN 1211-9938.
 71. SIEGLOVÁ, Naděžda. The Changing Image of Czech Children s Literature. Bookbird. North York, Canada: IBBY, 2001, roč. 39, č. 1, s. 50-53. ISSN 0006-7377.
 72. 1999

 73. KROČA, David. K literárnímu pojetí dramatu. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 10, s. 15-16. ISSN 1211-9938.
 74. DOROVSKÝ, Ivan. K metodologii studia literatury a kultury národností v podmínkách sjednocování Evropy. Estetika. Brno, 1999, roč. 36, 1-3, s. 27-34.
 75. DOHNAL, Josef. Vnitřní a vnější realita jako fenomén literatury přelomu 19. a 20. století. In Slavica literaria X 2. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 17-24. ISBN 80-210-2072-5.
 76. KROČA, David. Za moudrostí starověku. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4, č. 2, s. 26-27. ISSN 1211-3484.
 77. VAŘEJKOVÁ, Věra. Zápas o rodinné zázemí. In Slovo o slove. Spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatury. Prešov: Prešovská univerzita, 1999. s. 19-22. Ročník 5. ISBN 80-88722-65-9.
 78. 1998

 79. SIEGLOVÁ, Naděžda. Semiotika v literatuře pro mládež. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 346-350. ISBN 80-210-1938-7.
 80. HOLMAN, Pavel. Současná konzervátorská literatura a jiné oborové prameny. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 1998. s. 127-131. ISSN 1212-2742.
 81. POLÁČEK, Jiří. Výuka literatury: realita a sen. In Cesty k tvořivé škole. První. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 315-317. ISBN 80-210-1938-7.
 82. 1997

 83. SPOUSTA, Vladimír. Integrace základních druhů umění ve výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 291 s. ISBN 80-210-1640-X.
 84. PAVELKA, Jiří. O růži, Tibeťanech a postmodernismu. In O růži, Tibeťanech. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 80 s. Postmodernismus. ISBN 80-85834-01-4.
 85. FILIPOVÁ, Helena. Sprawy luzickie w ich slowianskich kontekstach. (Materialy z sesji mlodych sorabistów). Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 1997, roč. 66, č. 3, s. 380-382. ISSN 0037-6736.
 86. 1995

 87. PAVELKA, Jiří. Příspěvek k problému předpoklady literárního dorozumívání. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, roč. 1995, č. 42, s. 87-94. ISSN 0231-7818.
 88. 1994

 89. PAVELKA, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 1994, D41, s. 127-134. ISSN 0231-7818.
 90. 1993

 91. MALÍŘ, Jiří. Od literatury k politice (Literární časopis Niva 1891-1897). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, roč. 44, č. 1, s. 459-464, 5 s. ISSN 0323-2581.
 92. OSOLSOBĚ, Petr. Pojem posvátného u Masaryka, Březiny, Čapka a Patočky. Proglas. Brno: CDK, 1993, roč. 1993, č. 5, s. 23-29. ISSN 0862-6731.
 93. 1981

 94. MALÍŘ, Jiří. Ke studiu periodického tisku. Luhačovické listy lázeňské jako pramen ke studiu vývoje české žurnalistiky, literatury, lázeňství a česko-slovenské vzájemnosti. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1981, roč. 100/1981, č. 1, s. 57-76. ISSN 0323-052X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2021 03:07