Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. KADEČKA, Stanislav. The Specialities of Czech Local Government System. Új Magyar Közigazgatás. Budapest: CompLex, 2013, roč. 6, 7-8, s. 49-55. ISSN 2060-4599.

  2008

  1. KNOTOVÁ, Dana a Kateřina TRNKOVÁ. Cooperation Between Small Schools and Municipalities in the Czech Republic. 2008.
  2. POTĚŠIL, Lukáš a Martin NETOLICKÝ. Delegování zástupců obce do orgánů obchodních společností. Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2008, XIV., č. 3, s. 42-42. ISSN 1211-0507.
  3. TRNKOVÁ, Kateřina. Obce s málotřídkou. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 53-64, 11 s. ISSN 1211-6971.
  4. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Public services quality improvement and public services standards. European Spatial Research and Policy. Łódz: Łódź University Press, 2008, roč. 15/2008, č. 1, s. 89-98. ISSN 1896-1525.

  2007

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  2. NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Iva KUBÍČKOVÁ. Komunikace měst s občany. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Fakulty masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007, s. 335-344. ISBN 978-80-8105-006-0.
  3. POSPÍŠIL, Petr. Krajská (regionální) samospráva od historie k současnosti. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, XL, 4-5, s. 234-251, 17 s. ISSN 0139-6005.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Odpovědnost v rozpočtovém právu. In MEKON 2007 - Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference doktorandů a mladých vědců. [Doprovodné CD obsahuje sborník příspěvků z mezinárodní konference ve formátu PDF]. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 128-131. ISBN 978-80-248-1324-0.
  5. POTĚŠIL, Lukáš. Územní reforma veřejné správy a územní členění státu. In DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1344-1351. ISBN 978-80-210-4430-2.
  6. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
  7. TRNKOVÁ, Kateřina. Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol: situace v Jihomoravském kraji. In Studia Paedagogica U12. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 13 - 26, 13 s. ISBN 978-80-210-4472-2.
  8. JANEČEK, Jan. Základní povinnosti obce při hospodaření s jejím majetkem /1. Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, č. 8, s. 40-41. ISSN 1211-0507.
  9. JANEČEK, Jan. Základní povinnosti obce při hospodaření s jejím majetkem /2. Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, č. 9, s. 53. ISSN 1211-0507.

  2006

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové souvislosti municipalit. In Daně - teorie a praxe 2006. první. Brno: Akademie STING, 2006, s. 13-15. ISBN 80-86342-59-X.

  2005

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Režim zdanění územních samosprávných celků a vliv jeho změn na místní rozpočty. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 101-106. ISBN 80-210-3623-0.
  2. ŠPALEK, Jiří a David ŠPAČEK. Řízení komunikace v systému veřejné správy. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2005, s. 21-30. ISBN 80-248-0876-5.

  2004

  1. HRABALOVÁ, Simona. Analýza kapitálových výdajů obcí. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 35 - 42. ISBN 80-210-3549-8.
  2. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 235-240. ISSN 1210-9126.

  2003

  1. HRABALOVÁ, Simona a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Analýza vybraných daňových příjmů obcí. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 47-60. ISBN 80-210-3289-8.
  2. KADEČKA, Stanislav. Nařízení obcí s rozšířenou působností - nový pramen českého práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 11, č. 5, s. 209-216. ISSN 1210-6410.
  3. HRABALOVÁ, Simona. Rozpočtový výhled při řízení měst a obcí v ČR. In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003, s. 189-197, 7 s. ISBN 80-7097-551-2.
  4. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Petra KUZMOVÁ. Vliv standardů veřejných služeb na finanční stabilitu nestátních neziskových organizací. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: MU, 2003, s. 98-108. ISBN 80-210-3192-1.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Problematika zdaňování územních samosprávních celků a využití daňových nástrojů. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 100-111. ISBN 80-210-2775-4.
  2. JURAJDOVÁ, Hana. Přezkum hospodaření územně samosprávných celků v ČR. In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 2002. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bena, 2002, s. 30-32. ISBN 80-8055-595-8.

  2001

  1. KADEČKA, Stanislav. Nařízení obcí. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2001, Roč. 34, č. 1, s. 53-63. ISSN 0139-6005.
  2. KADEČKA, Stanislav. Obce a diskotéky. Právní rádce. Praha: Economia, 2001, Roč. 9, č. 6, s. 33-36. ISSN 1210-4817.
  3. HORVÁTHOVÁ, Žofia. Obec a bytová politika na Slovensku. In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 72-75. ISBN 80-210-2726-6.
  4. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí ve světle nového zákona o obcích. In Veřejná správa na prahu 21. století. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 120-135. ISBN 80-210-2739-8.

  2000

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Problematika výkonnostního auditu obcí v ČR. In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov. první. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2000, s. 310-313. ISBN 80-225-1406-3.

  1999

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. K problematice výdajové stránky rozpočtu obce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, Roč. 7, č. 4, s. 411-414, 5 s. ISSN 1210-9126.

  1998

  1. KADEČKA, Stanislav. K právní povaze obecně závazných vyhlášek obcí v samosprávné působnosti. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1998, roč. 31, č. 5, s. 276-295. ISSN 0139-6005.
  2. PRŮCHA, Petr. K režimu a některým aktuálním otázkám normotvormé pravomoci obcí. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 7-19. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1.
  3. KADEČKA, Stanislav. Právní povaha samosprávných vyhlášek obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 6, č. 3, s. 554-566. ISSN 1210-9126.

  1994

  1. PRŮCHA, Petr. K problematice podnikání obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, s. 42-51. ISSN 1210-9126.

  1993

  1. PRŮCHA, Petr. K problematice hospodaření obcí. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1993, roč. 1, č. 4, s. 13-17. ISSN 1210-8103.
  2. PRŮCHA, Petr. Právní úprava postavení obcí v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 76-92. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 12:53