Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. KOVÁŘ, Josef Jan, Martin KUČA a Kateřina FRIDRICHOVÁ. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 2. KOVÁŘ, Josef Jan. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 3. KOVÁŘ, Josef Jan. Křest knihy „Pravěk Boskovicka“ v boskovickém muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 1, s. 66-67. ISSN 0323-2581.
 4. 2014

 5. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 7. 2013

 8. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. 2013.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Konference "Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2012". Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2013, roč. 18, č. 2, s. 93-95. ISSN 1805-918X.
 10. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ a Zdeněk HÁJEK. Revizní výzkum části příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 11. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 12. 2012

 13. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě : předběžné výsledky. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012, roč. 53, č. 1, s. 51-64. ISSN 1211-7250.
 14. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Links between social changes and climatic events during the Neolithic. 2012.
 15. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Vztah proměn společnosti a klimatických eventů v neolitu. In 31. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí Dobřany u Plzně. 2012.
 16. 2008

 17. PŘICHYSTAL, Michal. Brno (k. ú. Bohunice, Nový a Starý Lískovec, okr. Brno-město). Editor Zdeněk Čižmář. In ČIŽMÁŘ, Zdeněk. Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. Vydání 1. Brno - Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. s. 50-9, 168-9, 287-90, 16 s. ISBN 978-80-86399-51-5.
 18. KAZDOVÁ, Eliška. Kultura s vypíchanou keramikou. In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, 2008. s. 67-75. nemá sv. 1.
 19. ČIŽMÁŘ, Zdeněk, Pavlína KALÁBKOVÁ, Eliška KAZDOVÁ a Jaromír KOVÁRNÍK. Lid s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury. In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: ÚAPP Brno, v. v. i., 2008. s. 76-87. nemá, sv. 1.
 20. ČERMÁKOVÁ, Eva. Symbolika neolitických ženských pásů. Opava: Ústav historických věd PFP Slezské univerzity v Opavě, 2008, roč. 3, s. 25-31.
 21. KAZDOVÁ, Eliška. Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo). In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, 2008. s. 88-101. nemá sv. 1.
 22. KAZDOVÁ, Eliška a Klára ŠABATOVÁ. Výjimečná nálezová situace s plastikami střelického typu z Těšetic-Kyjovic. In Pravěk nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. 14 s. ISBN 978-80-86399-39-3.
 23. 2007

 24. ČERMÁKOVÁ, Eva. Postavení ženy, muže a dítěte ve společnosti tvůrců lengyelské kultury. In Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 207-255, 48 s. ISBN 978-80-210-4330-5.
 25. ČERMÁKOVÁ, Eva. Živé a mrtvé neolitické děti. Študijné zvesti. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 17-21. ISSN 0560-2793.
 26. 2006

 27. PODBORSKÝ, Vladimír a Jaromír KOVÁRNÍK. Neolithic and post-Neolithic enclosures in Moravia in their central European context. Editoři: A. Harding; S. Sievers; N. Venclová. In HARDING, Antony, Susanne SIEVERS a Natalie VENCLOVÁ. Enclosing the past: inside and outside in prehistory. První. Sheffield, Anglie: J. R. Collins Publication, Sheffield, 2006. s. 44-68. ISBN 9781841272863.
 28. 2005

 29. KAZDOVÁ, Eliška. rec. na Michael Doneus: Die Keramik der mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen von Kamegg. Ein Beitrag zur Chronologie der Stufe MOG I der Lengyel-Kultur. Weber, E. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. řada M. Brno: Filosofická fakulta MU, 2005, roč. 8/9, č. 1, s. 295-297. ISSN 1211-6327.
 30. 2004

 31. KAZDOVÁ, Eliška. New observations on problems in the relationship between the Stroked Pottery and Lengyel cultures. In Internationale Archaeologie, Studia honoraria 21. Zwischen Karpaten und Agaeis:Neolithikum und altere Bronzezeit. Rahden/Westf.: Gesellschaft fur archaeologische Denkmalpflege e.V., Berlin, 2004. s. 233-238. ISBN 3-89646-421-3.
 32. KAZDOVÁ, Eliška a Zdeněk ČIŽMÁŘ. Ojedinělý import vypíchané keramiky v objektu starší fáze kultury s moravskou malovanou keramikou v Mašovicích na Znojemsku. In Acta archaeologica Opaviensia 1, Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 21.pracovní setkání -Hradec nad Moravicí 2002. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2004. s. 21-32. ISBN 80-7248-232-7.
 33. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení lidem s keramikou vypíchanou na Znojemsku. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 55-70. ISBN 80-210-3381-9.
 34. KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině. In Pravěk Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2004. 53 s. ISBN 80-86399-18-4.
 35. PODBORSKÝ, Vladimír. Über das geistige Leben der Träger der Lengyel-Kultur. Hänsel, B.; Studeníková, E. In Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. První. Rahden/Westf. (SRN): Verlag Marie Leidorf GmbH, 2004. s. 271-283. ISBN 3-89646-421-3.
 36. 2003

 37. FARKAŠ, Z., L. KAMINSKÁ, J.K. KOZLOWSKI a Jiří SVOBODA. Prvé výsledky revízného výskumu v jaskyni Dzeravá skala. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. Slovensko: Archeologický ústav SAV Nitra, 2003, roč. 2002, s. 36-38. ISSN 0231-925X.
 38. PODBORSKÝ, Vladimír. Zu den Anfängen der Erforschung der Lengyel-Kultur in Mähren. Jerem E. a Raczky P. In JEREN, Erzsébet a Pál RACZKY. Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte. První. Budapest: Archaeolingua Budapest, 2003. s. 335-351. ISBN 963-8046-46-5.
 39. 2001

 40. KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Häuser in einer Siedlung der Stichbandkeramik von Olomouc-Slavonín. Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2001, roč. 31, č. 2, s. 185-204. ISSN 0342-734X.
 41. MATEICIUCOVÁ, Inna. Mechanismy distribuce kamenné štípané industrie v moravském neolitu. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí - 2000. Západočeské muzeum v Plzni: M. Metlička (ed.), Sborník příspěvků 19. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu České a Slovenské republiky, Plzeň 9. - 12. 10. 2000., 2001. s. 7-18. ISBN 80-7247-025-6.
 42. SVOBODA, Jiří. Mladý paleolit, neolit a eneolit na Stránské skále. In Stránská skála. ČR: Mor. zem. muzeum, 2001. s. 21-23. ISBN 80-7028-171-5.
 43. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení střední Moravy v poslineárním neolitu. In Pravěk - Supplementum 8. Brno: ÚAPP Brno, 2001. s. 78-96. ISBN 80-86399-03-6.
 44. 1999

 45. KAZDOVÁ, Eliška. Depot lineární keramiky s antropomorfní nádobou z Těšetic-Kyjovic. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. 1. vyd. Nitra: AÚ SAV, 1999. s. 125-132. ISBN 80-88709-41-5.
 46. KAZDOVÁ, Eliška. Der stichbandkeramische Baukomplex aus dem mit Palisade umgefriedeten Areal bei Pavlov, Südmähren. Preistoria Alpina. 1999, roč. 34, č. 1, s. 34-44. ISSN 0393-0157.
 47. KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Olomouc - Slavonín 1. Sídliště s vypíchanou keramikou. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 1999. 210 s. Archaeologiae Regionalis Fontes 2.
 48. 1998

 49. KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Půdorysy domů na neolitickém sídlišti v Olomouci-Slavoníně. In Ústav Archeologické památkové péče Olomouc. Ročenka 1997. 1. vyd. Olomouc: Ústav Archeologické památkové péče Olomouc, 1998. s. 56-69.
 50. 1997

 51. KAZDOVÁ, Eliška, Lubomír ŠEBELA a Antonín PŘICHYSTAL. Besiedlung des Gebietes von Blučina (Bez. Brno - venkov) durch Träger der Stichbandkeramik. Přehled výzkumů 1993-1994. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1997, roč. 1993-1994, č. 1, s. 45-75. ISSN 1211-7250.
 52. KAZDOVÁ, Eliška. Dům a stavební komplex kultury s vypíchanou keramikou z Pavlova, okr. Břeclav. In Pravěk NŘ 6. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1997. s. 75-95. Nová řada 6. ISBN 80-210-1526-8.
 53. KAZDOVÁ, Eliška. Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1.skupiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, XLV, M 1, s. 31-45. ISSN 1211-6327.
 54. 1996

 55. KAZDOVÁ, Eliška a A. PŘICHYSTAL. Nová lokalita s moravskou malovanou keramikou v Brně - Kníničkách. Pravěk NŘ. Brno: ÚAPP, 1996, IV, -, s. 59-64.
 56. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěký vývoj okolí sv. Klimenta u Lipůvky. In Sv. Kliment u Lipůvky. Významná památka z počátku našich dějin. 1. vyd. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1996. s. 39-50. Knižnice Moravskoslezského archeologického klubu,.
 57. 1994

 58. KAZDOVÁ, Eliška a Antonín PŘICHYSTAL. Nová lokalita s moravskou malovanou keramikou v Brně-Kníničkách. In Pravěk NŘ 4. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU a Ústav archeologické památkové péče, 1994. s. 59-64. ISBN 80-210-1381-8.
 59. KAZDOVÁ, Eliška. Sídliště s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou v Kuřimi, okr. Brno-venkov. Pravěk NŘ. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, roč. 1992, č. 2, s. 23-59.
 60. KAZDOVÁ, Eliška a Lubomír ŠEBELA. Soubor vypíchané keramiky z polohy. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 39, E39, s. 9-29. ISSN 0231-7915.
 61. 1993

 62. KAZDOVÁ, Eliška. K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 37, E37, s. 7-24. ISSN 1211-6327.
 63. PODBORSKÝ, Vladimír. Nástup zemědělské civilizace (neolit). In Pravěké dějiny Moravy. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. s. 71-152, 122 s. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. Sv.3. ISBN 80-85048-45-0.
 64. KAZDOVÁ, Eliška a Pavel KOŠTUŘÍK. The Neolithic Site at Těšetice, South-western Moravia. In Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 1. vyd. Bratislava: Archeologický ústav SAV Nitra, 1993. s. 392-400. ISBN 80-88709-04-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2022 01:36