Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. VIČAR, Radim. Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice. In COFOLA 2009 : the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 471-479, 1293 s. ISBN 978-80-210-48.

  2008

  1. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s., 2007, 192 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4.

  2006

  1. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006, 463 s. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8.
  2. HAVLAN, Petr a Hana NEUMANNOVÁ. Veřejné vysoké školy jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 6, s. 199-205. ISSN 1210-6410.

  2005

  1. KUČERA, Radomír. Vztahy k vlastníkům (akcionářům). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005, s. 255-269. ISBN 80-210-3847-0.

  2002

  1. BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry. Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, roč. 1, č. 1, s. 7 - 13. ISSN 1335-9746.

  2000

  1. BRABCOVÁ, Květoslava. The Way of Czech Enterprises into the International Market. In IV International Conference of Doctoral Students. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Brno, 2000, s. 21-25. ISBN 80-214-1637-8.

  1995

  1. MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995, s. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8.
  2. MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, 154 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8.

  1994

  1. FIALA, Josef. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem v rámci tzv. velké privatizace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 119-123. ISSN 1210-9126.
  2. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 2, č. 2, s. 187-199. ISSN 1210-3861.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 10:51