Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. s. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 2. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 3. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archeologia historica 2019, Křivoklát. 2019.
 4. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí. In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019.
 5. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji. In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019.
 6. DRESLER, Petr a Vít BERAN. Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, roč. 110, č. 2019, s. 237-306. ISSN 0031-0506.
 7. 2018

 8. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 9. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum. 2018.
 10. 2016

 11. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016.
 12. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 13. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava. In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 14. 2015

 15. DRESLER, Petr. The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Danielisová, Alžběta; Fernández-Götz, Manuel. Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. 1. vyd. Budapest: ARCHAEOLINGUA, 2015. s. 145-164. 35. ISBN 978-963-9911-70-3.
 16. 2014

 17. DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, roč. 50, č. 53, s. 350-358. ISSN 0449-0436.
 18. 2013

 19. DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1.
 20. 2012

 21. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. s. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 22. 2011

 23. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, s. 203-218. ISSN 1211-6327.
 24. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 25. 2010

 26. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav). 2010.
 27. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 247-249. ISSN 0449-0436.
 28. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, č. 2009, s. 92-105. ISSN 1211-5800.
 29. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 83-93, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
 30. 2009

 31. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
 32. DRESLER, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 30-37. ISBN 978-80-210-4971-0.
 33. 2008

 34. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
 35. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven. In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. s. 249-282, 35 s. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
 36. PŘICHYSTAL, Antonín, Nela DOLÁKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience. In Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st Century. Brno: UGV MU Brno, MZM Brno, 2008. s. 121 - 131. ISBN 978-80-7028-324-0.
 37. MACHÁČEK, Jiří. Středoevropský model a jeho archeologické testování. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106, č. 3, s. 598-626. ISSN 0862-6111.
 38. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
 39. 2007

 40. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
 41. MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK a Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi. Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, č. 1, s. 129-184. ISSN 0031-0506.
 42. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
 43. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18. Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, roč. 46, č. 43, s. 7-18. ISSN 0449-0436.
 44. 2006

 45. MACHÁČEK, Jiří. Breclav - Pohansko. Siedlungsagglomeration in Lesni skolka. Digitalkatalog der archäologischen Quellen. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 46. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Alena ROSZKOVÁ. Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi. In Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2006. s. 7-7. ISSN 0000-0000.
 47. 2001

 48. DROZDOVÁ, Eva a Jan BENEŠ. Pohansko u Břeclavi - jižní předhradí.Demografická struktura sídliště a jeho vztah k jiným staroslovanským pohřebištím na území České republiky. In Antropologický sborník.Liblice 1996. 1. vyd. Česká společnost antropologická, 2001. s. 25. Sborník České společnosti antropologické XXXXVIII. ISBN 7.
 49. 1998

 50. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč. 98, č. 6, s. 56-59. ISSN 1211-1082.
 51. 1997

 52. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi - pracoviště moderní archeologie. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1997, roč. 1997, č. 8, s. 20-22. ISSN 1211-6866.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2021 21:33