Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KOCOUREK, Tomáš. Právní povaha náhrady za omezení hospodaření v lese. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 17, č. 11, s. 386-393. ISSN 1210-6410.
 2. 2008

 3. BEJČEK, Josef. "Privatizace" veřejného a "publicizace" soukromého práva. In Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe/Fundamentale Grundsätze in vereinigten Europa. Bratislava: Iura Edition, 2008. s. 101-131, 30 s. Dies Luby Iurisprudentiae, Nr. 9. ISBN 978-80-8078-184-2.
 4. KOUKAL, Pavel. SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. s. 930-937, 8 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 5. KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 74 s. ISBN 9788021045880.
 6. BEJČEK, Josef. Veřejný zájem v obchodním právu. In Veřejný zájem v obchodním právu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 5 -19, 187 s. ISBN 978-80-210-4574-3.
 7. BEJČEK (ED.), Josef. Veřejný zájem v obchodním právu. In Veřejný zájem v obchodním právu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1 - 187, 187 s. ISBN 978-80-210-4574-3.
 8. 2007

 9. KYNCL, Libor. Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007. s. 71-78, 8 s. ISBN 978-80-87139-65-3.
 10. 2000

 11. HAJN, Petr. Reklama a nositelé veřejné autority. II. Podnikateľ a právo, Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2000, Roč. 7, č. 6, s. 2-14. ISSN 1336-0280.
 12. HAJN, Petr. Stabilizované rozhodovací zásady českých soudů ve věcech nekalé soutěže. Podnikateľ a právo, Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2000, Roč. 7, č. 11, s. 32-44. ISSN 1336-0280.
 13. 1999

 14. HAJN, Petr. Subjekty veřejného práva jako soutěžitelé. Podnikatel' a právo, Žilina: Komora komerčných právníkov Slovenskej republiky, 1999, roč. 6, č. 3, s. 2-10.
 15. 1998

 16. HAJN, Petr. Veřejnoprávní a soukromoprávní regulace reklamy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 1, s. 5-20. ISSN 1210-9126.
 17. 1995

 18. FILIP, Jan. Právo na informace v kontextu veřejného a soukromého zájmu. In Svoboda projevu a tisku : sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5.-9. září 1994 Právnickou fakultou MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 119-122. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 155. ISBN 80-210-1146-7.
 19. FILIP, Jan. Right to information in context of the public and private interest. In Freedom of expression and press : proceedings of the scientific conference. Brno, September 8 and 9, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 92-94. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 148. ISBN 80-210-1116-5.
 20. SCHELLE, Karel. The development of the public law. In Survey of lectures on Czech law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 5-45. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 146. ISBN 80-210-1079-7.
 21. 1994

 22. HAJN, Petr. Nekalá soutěž a normy veřejného práva. Daňová a hospodářská kartotéka, Praha: Linde, 1994, roč. 2, č. 6, s. 157 B. ISSN 1210-6739.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 3. 2020 09:53