Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie. Brno: IMS, 2009, 105 s. Sociální pedagogika.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty, Deprivation and Social Exclusion: The Unemployed and the Working Poor. In Fournier, M.C. and Mercier Ch.S. eds Economics of Employment and Unemployment. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2009, s. 1-32. není. ISBN 978-1-60456-741-0.
  3. BURJANEK, Aleš. Sociálně vyloučené lokality města: názvosloví a charakteristiky. Ferenčuhová, S. - Galčanová, L. - Hledíková, M. - Vacková, B. (eds). In Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Brno: Brno: MU, Praha: nakladatelství Pavel Mervart., 2009, s. 51-67. ISBN 978-80-86818-86-3.

  2008

  1. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Bezdomovství - netradiční psychologický fenomén. In Psychológia práce a organizácie 2008. Košice: SAV Košice, Fakulta managementu Prešov, 2008, s. 52-59, 7 s. ISBN 978-80-969628-9-1.
  2. ŠÍP, Radim. Kalokagathia jako ideál? In Kalokagathia: Ideál, nebo flatus vocis? 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 13-24. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5.
  3. VAŠEČKA, Michal. Policies for Promoting Employment for Roma in the Czech republic. The World Bank, 2008.
  4. PANČOCHA, Karel. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 31-38. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
  5. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha, 2008, roč. 44, č. 2, s. 113-138. ISSN 0038-0288.

  2007

  1. MAREŠ, Petr. Co s konceptem sociální exkluze v české společnosti? In MAREŠ, Petr. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 11-23. ISBN 978-80-210-4439-5.
  2. ŠLECHTOVÁ, Hana. Fenomén sociálního vyloučení jako výzva pro pastorační praxi. In Sympozium „Brněnská diecéze: historie a současnost. 2007.
  3. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - společenské a kulturní proměny práce. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 22-29. ISBN 978-80-210-4422-7.
  4. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 160 s. ISBN 978-80-210-4723-5.
  5. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference. Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007, 324 s. ISBN 9788021044395.
  6. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
  7. HAVLÍKOVÁ, Jana a Olga HUBÍKOVÁ. Význam komunitního plánování sociálních služeb při řešení problému sociální exkluze na lokální úrovni. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2007, roč. 39, č. 1, s. 5 – 28. ISSN 0049-1225.
  8. NEPUSTIL, Pavel. Zapojování členů zkoumaných skupin do výzkumného procesu: Community Engagement Model. In KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU VI Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, 2007, 386 s. ISBN 978-80-244-1813-1.

  2006

  1. HAVLÍKOVÁ, Jana. Dlouhodobě nezaměstnaní absolventi škol a zkušenost sociální exkluze. In Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova universita Brno/VÚPSV Praha, 2006, s. 10 - 21. ISBN 80-210-4225-7.
  2. MAREŠ, Petr. Faktory sociální exkluze. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 2006, 41 s. ISBN 80-87007-15-8.
  3. NEKORJAK, Michal. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 89-109, 20 s. ISSN 1214-813X.
  4. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 39-57, 18 s. ISBN 80-87029-06-2.
  5. SLEPIČKOVÁ, Lenka. Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 5, s. 937-951. ISSN 0038-0288.
  6. VACKOVÁ, Barbora. Network society theory as a contribution to the discussion about social exclusion. In Cyberspace 2005. I. Brno: Právnická fakulta MU, 2006, s. 197-201, 4 s. ISBN 80-210-4060-2.
  7. MAREŠ, Petr. Pojetí konceptu sociálního vyloučení a sociálního začleňování v akademickém diskurzu a ve veřejně politické agendě. Studie CESES. Praha: CESES - Centrum ekonomických a sociálníc, 2006, roč. 4, č. 3, s. 5-26. ISSN 1801-1640.
  8. VAŠEČKA, Michal. Political participation of Roma in Slovakia and Prospects for their Integration. In In: Rindzeviciute, Egle (ed): Re-approaching East-Central Europe: Old Region, New Institutions? 1. vydání. Huddinge, Sweden: Center for Baltic East European Studies, 2006, s. 127 - 150. Center for Baltic East European Studies. ISBN 91-85139-07-6.
  9. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Poverty, Social Exclusion and Social Policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration. Velká Británie: Blackwell, 2006, roč. 40, č. 3, s. 288-303. ISSN 0144-5596.
  10. VOJTOVÁ, Věra. Problematika efektivity výuky žáků s rizikem poruchy emocí a chování. In Pokorná, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006, s. 129-141, 11 s. ISBN 80-7290-258-X.
  11. VAŠEČKA, Michal. Problematika sociálnej exklúzie, segregácie a getoizácie Starej Tehelne v Prešove v teoretickej perspektíve. In In: Mušinka, Alexander (ed): Stará Tehelňa. Súčasný stav a možnosti riešenia. 1. vydání. Prešov: Centrum antropologických výskumov Prešov, 2006, s. 173-185. ISBN 80-969627-1-X.
  12. VAŠEČKA, Michal. Reprodukcia predsudkov voči menšinám. In Priority rozvoja kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo kultúry SR, 2006, s. 73-90, 17 s.
  13. MAREŠ, Petr. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. In Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006, s. 15-24. ISBN 80-210-4225-7.
  14. HORA, Ondřej. Sociální vyloučení a sociální začleňování z pohledu pracovníků pracujících v sociální oblasti na lokální úrovni ve vybraných regionech ČR. In Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno-Kraví Hora: Masarykova Univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věci, 2006, s. 76-87, 11 s. ISBN 80-210-4225-7.
  15. GRYGAR, Jakub. Sociální vyloučení, předsudky a diskriminace. In Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. Příručka pro zaměstnance veřejné správy. První. Praha: MKC Praha, 2006, s. 49-55. Studie. ISBN 978-80-239-9597-8.
  16. JOHANISOVA, Nadia. The Pit and the Pendulum : A Co-operative Future for Work in the Welsh Valleys. Journal of Co-operative Studies. 2006, roč. 39, č. 2, s. 56-57. ISSN 06815784.

  2005

  1. WINKLER, Jiří. Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 104 - 121, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
  2. WINKLER, Jiří a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Hodnocení vládního Programu podpory terénních sociálních pracovníků v sociálně vyloučených romských komunitách. Praha: VUPSV, 2005, 120 s. publikace.
  3. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic and the Policies to Combat It. In Ubóstwo i wykluczenie spolczne. první. Warszawa: IPISS, 2005, s. 252-277, 25 s. ISBN 83-87890-65-0.
  4. VAŠEČKA, Michal. Problemas de exclusión social y doble marginación de la población gitana en Eslovaquia después de 1989. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales z de Sociología Aplicada. Madrid: Cáritas Espanola, 2005, XIV, XIV/ 2, s. 45-67, 22 s. ISSN 0417-8106.
  5. SIROVÁTKA, Tomáš. Životní šance, rodina a sociální politika. In Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. první. Brno: Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátu parlamentu ČR, 2005, s. 18-22.

  2004

  1. KLÍČOVÁ, Kateřina. Podmínky bydlení příslušníků romské komunity jako marginalizované sociální skupiny. In Šimíková, I. Vašečka, I. a kol. Mechanismy sociálního vylučování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 103-141, 38 s. Sociologie a média. ISBN 80-7364-009-0.
  2. NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004, s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6.
  3. BARTÁKOVÁ, Helena. Příslušníci romských komunit na trhu práce v perspektivě marginalizace a sociální exkluze. In Šimíková, I., Vašečka, I. a kol. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 29-65, 36 s. Sociologie a média. ISBN 80-7364-009-0.
  4. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální exkluze. Studie CESES. Praha: UK FSV CESES, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 58-73. ISSN 1801-1640.
  5. MAREŠ, Petr. Sociální exkluze a inkluze. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004, s. 15-29. ISBN 80-210-3455-6.
  6. SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004, 237 s. prvni vyd. ISBN 80-210-3455-6.
  7. VAŠEČKA, Imrich a Martina VELDOVÁ. Vybrané příklady dobrých praxí při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit. In Šimíková, I., Vašečka, I. a kol. Mechanizmy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 179-204. Sociologie a média. ISBN 80-7364-009-0.

  2003

  1. BURJANEK, Aleš. Další charakteristiky (sociálního vyloučení) Romů : Sociodemografická struktura a Domácnosti a bydlení. In Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. ed. by Pavel Navrátil. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 130-155. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Integrace (Romů) v kontextu životních situací: konceptualizace. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 120-139, 19 s. ISSN 1212-365X.
  3. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Komunitní práce jako jeden z nástrojů řešení problému sociální exkluze. Sociální práce. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2, č. 1, s. 69 - 82. ISSN 1213-624.
  4. NAVRÁTIL, Pavel. Možnosti sociální práce v romských komunitách. 1. vyd. Brno: ASVSP, 2003. Sociální práce /Sociálna práce. ISBN 1213-6204.
  5. HORÁKOVÁ, Markéta a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003, s. 202-219. ISBN 80-210-3048-8.
  6. VAŠEČKA, Michal a Imrich VAŠEČKA. Recent Romani Migration from Slovakia to EU Member States: Romani Reactions to Discrimination or Romani Ethno-Tourism? Nationalities Papers. London: Carfax Publishing, 2003, Vol31/2003, NO. 1, s. 27-45. ISSN 0090-5992.
  7. NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 224 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
  8. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální prací s menšinami hojně uváděny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 36-56. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
  9. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální vyloučení. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 30-35. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
  10. VAŠEČKA, Imrich. The Roma Issue in Local Social Policy. In Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T., (eds), 2003. Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. První. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003, s. 181-188. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-46-6.

  2002

  1. NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Evaluace projektů zabývajících se sociálním vyloučení Romů v ČR. 1. vyd. Brno: VÚPSV, 2002, 65 s. Výzkumná zpráva.
  2. LIBROVÁ, Hana. Marginalita,sociální vyloučení a ekologicky příznivý způsob života. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno, Georgetown: MU a Georgetown, 2002, s. 77-92. ISBN 80-210-2791-6.
  3. MAREŠ, Petr. Marginalizace, sociální exkluze. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2002, s. 9-21. Neuceden. ISBN 80-210-2791-6.
  4. VAŠEČKA, Michal. Roma. In In: Mesežnikov Slovakia 2001. A Global Report on the State of Society. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2002, s. 163-183. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-28-8.

  2000

  1. MAREŠ, Petr. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 3, s. 285-297. ISSN 0038-0288.
  2. RABUŠIC, Ladislav. Koho Češi nechtějí? Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2000, roč. 5, č. 1, s. 67-85. ISSN 1212-36.
  3. VOLEK, Jaromír. Konstrukce morální paniky a sociální exkluze. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 97-113, 16 s. ISSN 1212-365X.
  4. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Služby pro seniory závislé na pomoci jiné osoby. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 165-173. ISSN 1212-365X.
  5. MARADA, Radim. Sociální exkluze - v průsečíku myšlenkových tradic. Brno: Masarykova universita, 2000, 10 s. Sociální exkluze a nové třídy. ISBN 80-210-2426-7.

  1999

  1. KELLER, Jan. L`exclusion sociale. Edit. Oldřich Chytil ; Friedrich W. Siebel. In Europäische Dimension in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen. ERASMUS - TNP - Konferenz. 1. Auflage. Boskovice: ALBERT, 1999, s. 256-259. ECSPRESS - Edition 1. ISBN 80-85834-62-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 07:02