Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The Register of Workers in a City as a Tooll of the Care for the Poor: The City of Brno as a Case Study. In Fejtová, Olga; Hlavačka, Milan; Horčáková, Václava; Knotková, Veronika. Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 257-283. ISBN 978-1-4438-4497-0.
 2. 2007

 3. JANOUŠKOVÁ, Klára, Petr POSPÍŠIL a Kamil HUTĚČKA. Právo. In Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách - Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 39-108. ISBN 978-80-7368-229-3.
 4. 2005

 5. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Vybrané problémy sociálního pojištění. In Evropské finanční systémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 18-22. ISBN 80-210-3753-9.
 6. 2004

 7. SLANÝ, Antonín. Sociální dimenze vstupu České republiky do Evropské unie. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2004, VII., 2., s. 4-11. ISSN 1212-3951.
 8. MAREŠ, Petr. Sociální exkluze a inkluze. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 15-29. ISBN 80-210-3455-6.
 9. 2002

 10. DOKULIL, Miloš. Evoluce, či revoluce, jako média "spásonosného" řešení sociální otázky. In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002. s. 33-49. ISBN sine.
 11. KVASNIČKA, Michal. Macroeconomic Policy Evaluation Problem: An Illustration. In The Development of Economic Science and its Practical Application. 1. vyd. Brno: Masaryk Unversity Brno, Faculty of Economics and Administration, 2002. s. 78-82. ISBN 80-210-2897-1.
 12. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3.
 13. KVASNIČKA, Michal. Vypovídací schopnost makroekonomických agregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2002, roč. 52, č. 11, s. 647-650. ISSN 0015-1920.
 14. 2001

 15. MAREŠ, Petr. Dávky sociálního státu. Nastavení systému, jeho ekonomická a sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 189 s. ISBN 80-210-2624-3.
 16. 2000

 17. MAREŠ, Petr. Non-take-up jako problém sociální kompetence. In Česká sociální politika na prahu 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 71-83. Spisy FSS brněnské univerzity; sv. 3. ISBN 80-210-2307-4.
 18. MAREŠ, Petr. Sociální politika a sociální kompetence jejich klientů. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, 2000, roč. 36, č. 2, s. 143-157. ISSN 0038-0288.
 19. 1995

 20. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995. 52 s. Výzkumné studie/Research Papers 1.
 21. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 127-137. není. ISBN 80-210-1245-5.
 22. 1994

 23. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém [Sociologické nakladatelství, 1994]. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 151 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-901424-9-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 01:14