Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The Register of Workers in a City as a Tooll of the Care for the Poor: The City of Brno as a Case Study. In Fejtová, Olga; Hlavačka, Milan; Horčáková, Václava; Knotková, Veronika. Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, s. 257-283. ISBN 978-1-4438-4497-0.
   URL
   Název česky: Evidence pracujících ve městě jako nástroj chudinské péče
   Název anglicky: The Register of Workers in a City as a Tooll of the Care for the Poor: The City of Brno as a Case Study
   RIV/00216224:14210/17:00095212 Stať ve sborníku. Dějiny. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Stoklásková, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Austrian Empire; Social Welfare; Care for the poor; Register of Workers; 19th century
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 30. 5. 2022 20:15.

  2007

  1. JANOUŠKOVÁ, Klára, Petr POSPÍŠIL a Kamil HUTĚČKA. Právo. In Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách - Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 39-108. ISBN 978-80-7368-229-3.
   Na stránkách Ostravské univerzity je dostupná plná elektronická verze sborníku včetně zde uváděného příspěvku.
   Název anglicky: Law

   Klíčová slova anglicky: law; social services; social maladjustment; social welfare; municipality; region; social care for socially maladjusted persons; social worker
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 18728. Změněno: 1. 1. 2008 12:22.

  2005

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Vybrané problémy sociálního pojištění. In Evropské finanční systémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 18-22. ISBN 80-210-3753-9.
   Název anglicky: Selected problems of social insurance

   Klíčová slova anglicky: social insurance;state social support;social welfare;social security

   Změnila: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., učo 1645. Změněno: 23. 6. 2005 12:05.

  2004

  1. SLANÝ, Antonín. Sociální dimenze vstupu České republiky do Evropské unie. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2004, VII., 2., s. 4-11. ISSN 1212-3951.
   Název česky: Sociální dimenze vstupu České republiky do Evropské unie
   Název anglicky: Social Dimension of Accession of the Czech Republic to the European Union
   RIV/00216224:14560/04:00012126 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Slaný, Antonín (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: social policy; social model; open method of coordination; social welfare; migration; health care

   Změnil: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., učo 284. Změněno: 20. 1. 2005 14:48.
  2. MAREŠ, Petr. Sociální exkluze a inkluze. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004, s. 15-29. ISBN 80-210-3455-6.
   Název česky: Sociální exkluze a inkluze
   Název anglicky: Social exclusion and Social Inclusion
   RIV/00216224:14230/04:00011581 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: social exclusion;social inclusion; social cohesion; social welfare; income poverty; deprivation

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 1. 7. 2009 11:24.

  2002

  1. DOKULIL, Miloš. Evoluce, či revoluce, jako média "spásonosného" řešení sociální otázky. In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002, s. 33-49. ISBN sine.
   Název anglicky: Evolution, or Revolution, as Media of a "Liberating" Solution of Social Questions
   RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
   Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: social question; welfare state; social welfare; "third way"; "Empire"
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:28.
  2. KVASNIČKA, Michal. Macroeconomic Policy Evaluation Problem: An Illustration. In The Development of Economic Science and its Practical Application. 1. vyd. Brno: Masaryk Unversity Brno, Faculty of Economics and Administration, 2002, s. 78-82. ISBN 80-210-2897-1.
   Název anglicky: Macroeconomic Policy Evaluation Problem: An Illustration
   Ekonomie. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: macroeconomic policy; social welfare; policy evaluation

   Změnil: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., učo 847. Změněno: 3. 9. 2002 11:23.
  3. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002, 172 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3.
   Název anglicky: Unemployment as a Social Problem
   RIV/00216224:14230/02:00033596 Odborná kniha. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: uneployment; unemployed; family; social welfare; labour market
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 3. 6. 2009 12:48.
  4. KVASNIČKA, Michal. Vypovídací schopnost makroekonomických agregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2002, roč. 52, č. 11, s. 647-650. ISSN 0015-1920.
   Název anglicky: Can Be Macroeconomic Policy Evaluated Based Solely on Macroeconomic Aggregates?
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: macroeconomic policy; social welfare
   Recenzováno: ano

   Změnil: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., učo 847. Změněno: 25. 11. 2002 11:14.

  2001

  1. MAREŠ, Petr. Dávky sociálního státu. Nastavení systému, jeho ekonomická a sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 189 s. ISBN 80-210-2624-3.
   Název anglicky: Social benefits
   RIV/00216224:14230/01:00005002 Odborná kniha. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: social welfare; welfare state; social benefits; claimants; non-take up; entitlements

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 10. 6. 2009 08:55.

  2000

  1. MAREŠ, Petr. Non-take-up jako problém sociální kompetence. In Česká sociální politika na prahu 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 71-83. Spisy FSS brněnské univerzity; sv. 3. ISBN 80-210-2307-4.
   Název anglicky: Non-take-up of social security benefits - a Problem of Social Skill
   RIV/00216224:14230/00:00002354 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: non-trake-up; social benefits; social welfare; client
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 19. 6. 2009 20:46.
  2. MAREŠ, Petr. Sociální politika a sociální kompetence jejich klientů. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, 2000, roč. 36, č. 2, s. 143-157. ISSN 0038-0288.
   Název anglicky: Failure of Social Policy: Non-take-up of Social Security as a Problem of Social Cognisance
   RIV/00216224:14230/00:00002355 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: non-take-up;social benefits;social welfare;deserving poverty;undeserving poverty;entitlements
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 14:26.

  1995

  1. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995, 52 s. Výzkumné studie/Research Papers 1.
   Název anglicky: Institutionalisation of Poverty in the Czech Republic
   RIV/00216224:14230/95:00030164 Odborná kniha. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Možný, Ivo (203 Česká republika) -- Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: poverty; entitlements; social welfare

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 14:51.
   Přír. čísla: 2579600726, 4240703669, 4240711739, 4240726247
  2. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995, s. 127-137. není. ISBN 80-210-1245-5.
   Název anglicky: Some Comments on the Introduction of a Consensual Approach to Poverty.
   RIV/00216224:14230/95:00000137 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Mareš, Petr (203 Česká republika, garant) -- Rabušic, Ladislav (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: poverty; consensual approach; social welfare

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:51.

  1994

  1. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém [Sociologické nakladatelství, 1994]. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 151 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-901424-9-4.
   Název anglicky: Unemployment as a Social Problem
   RIV: Odborná kniha. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: unemployment; unemployed; social consequences; social welfare
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:34.
   Přír. čísla: 2238/94, 2579406677, 257R048185, 3129088082, 3129100257, 3201R00767, 4200408860, 4200408861, 4200408862, 4200408863, 4200408864, 4200408865, 4200408866, 4200408867, 4240700379, 4240700815, 4240700981
Zobrazeno: 22. 7. 2024 03:27