Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie. Brno: IMS, 2009. 105 s. Sociální pedagogika.
 2. BALLOVÁ, Nataša, Jiří HODNÝ a Radomír SALIGER. Armáda a veřejnost 2008 : výzkum veřejného mínění. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2009, roč. 18, č. 1, 12 s. ISSN 1210-3292.
 3. 2008

 4. BINKA, Bohuslav. Bída se státní zárukou! Praha: Ekonomia a.s., 2008. 1 s. Ekonom. ISSN 1210-0714.
 5. ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-244-1907-7.
 6. STEJSKAL, Jan. Obyčej a zákon hlediska komunikace a kulturní identity společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, č. 4, s. 369-374. ISSN 1210-9126.
 7. STEJSKAL, Jan. Proměna současného státu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 75-81, 6 s. ISSN 1210-9126.
 8. ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 207 s. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3.
 9. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy společnosti. 1. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008. 85 s. Učební texty. ISBN 978-80-87001-11-0.
 10. SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén. Contact. Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, roč. 1, č. 50, s. 14.
 11. FIALA, Petr. Tschechien. In BUCHSTAB, Günter a Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. s. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 12. ZAPLETALOVÁ, Dana. Váně, Jan: Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii. (Recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, II, s. 181-182. ISSN 1210-9126.
 13. HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha: C. H. Beck, 2008. 318 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-617-6.
 14. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2.
 15. 2007

 16. STEJSKAL, Jan. Antický mýtus: Oidipus a Sfinga. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz, v koedici s B.I.B.S.,a.s., Lidická 81, 602 00 Brno, 2007. s. 154-163. ISBN 978-80-87071-25-0.
 17. JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 77-78. ISSN 1802-7679.
 18. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 66-75. ISSN 1802-7679.
 19. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska. Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 1, s. 53-61. ISSN 1211-9261.
 20. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Společnost očima Emila Durkheima. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 54, č. 1, 14 s. ISSN 0231-7664.
 21. KAZDOVÁ, Eliška a Vladimír PODBORSKÝ. Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 390 s. nemá. ISBN 978-80-210-4330-5.
 22. HORYNA, Břetislav. Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen. 1. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2007. 273 s. sociologie. ISBN 978-80-86429-64-9.
 23. 2006

 24. HODAŇ, Bohuslav. About Cultural and Value Fundamentals of Movement. In Sport, Culture and Society. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. 21 s. ISBN 83-89630-56-7.
 25. ČECH, Tomáš. Current requirements for change of primary drug prevention at elementary schools and education and training of teachers. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 1021-1032. ISBN 978-80-7315-119-5.
 26. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 36, č. 4, 17 s. ISSN 1212-1185.
 27. SEKOT, Aleš. Ve světě sportu. Anthropos. Bratislava: Časopis pre humanitné a sociálne poznani, 2006, roč. 1, č. 10, s. 11-18. ISSN 1336-5541.
 28. 2005

 29. ČECH, Tomáš. Aktuální požadavky na změny v realizaci primární drogové prevence na základních školách, ve vzdělávání a přípravě učitelů. In ŘEHULKA, E. (ed.) Škola a zdraví 21. Brno: Paido, 2005. s. 1027-1031. ISBN 80-7315-119-7.
 30. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 209-224. ISBN 80-86023-69-9.
 31. 2004

 32. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perepektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 33. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 34. MÜHLPACHR, Pavel. Integral Andragogy as a Social Necessity. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 639-645. ISBN 978-80-7315-093-8.
 35. LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie ve třech literárních dílech dvacátého století. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 84, č. 3, s. 160-161. ISSN 0032-6739.
 36. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (druhé vydání). 2. vyd. Brno: Paido, 2004. 200 s. ISBN 80-7315-077-8.
 37. 2003

 38. SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, FSpS MU, 2003. 196 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6.
 39. LAJKEP, Tomáš. Zrcadlení sporu o duši a tělo v psychiatrii. Psychiatrie 2003. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, Supp. č.2, s. 58-61. ISSN 1211-7579.
 40. 2001

 41. HROBAŘOVÁ, Hana. Rovnost a spravedlnost ve společnosti. In MendelNet 2001, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia, 1.díl. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., MZLU, Provozně ekonomická fakulta, 2001. s. 202-206. ISBN 80-7302-023-8.
 42. 2000

 43. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 106 s. ISBN 80-210-2357-0.
 44. ĎURIŠ, Jaromír a Pavlína ĎURIŠOVÁ. Hodnoty moderního vojenského profesionála. In XVIII.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov (Česká republika): Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2000. s. 57-61. ISBN 80-7231-059-3.
 45. 1999

 46. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817.
 47. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1999, roč. 4. roč., březen, 3 s. ISSN 1210-485X.
 48. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. The Czech Catholic Church in a democratic society (1989 - 1999). The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs. 1999, roč. 32, 9-10, s. 366-372. ISSN 0027-0172.
 49. 1998

 50. NĚMEC, Robert. Zpráva z 33. MFF v Karlových Varech. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., červenec, 10 s. ISSN 1210-485X.
 51. 1996

 52. FILIP, Jan. K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, s. 631-641. ISSN 1210-9126.
 53. MACEK, Petr a Lubomír KOSTROŇ. Students opinion about society: The case of Czech republic. Book of Abstract,p. 376, XIVth Biennial ISSBD Meetings, Québec City, 12.-16.8., 1996.
 54. 1993

 55. PODBORSKÝ, Vladimír. Přisvojovací egalitářská společnost raných dějin lidstva. In Pravěké dějiny Moravy. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. s. 68-70. Vlastivěda moravská. Země a lid. Sv.3. ISBN 80-85048-45-0.
 56. MEČIAR, Jozef. Socialismus - konec, ale pouze jeho první fáze. Současná krize socialismu a její místo v procesu společenského vývoje. 1. vyd. Brno: Nadace J. Hybeše, 1993. 28 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2021 14:27