Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách, Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320.
 2. 2008

 3. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika NŠ, 5.roč. 1. vyd. Brno, 2008. 40 s.
 4. ROHÁČEK, Karel, Julie SOUKUPOVÁ a Miloš BARTÁK. Chlorophyll fluorescence: A wonderful tool to study plant physiology and plant stress. In Plant Cell Compartments - Selected Topics. Kerala - India: Research Signpost, 2008. s. 41-104, 64 s. B. Schoefs (ed.), 1st edition. ISBN 978-81-308-0104-9.
 5. PACHOLÍK, Viktor. Stres - civilizační problém dnešní doby. In Zvedni se a běž. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 7-16. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4790-7.
 6. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. 2008.
 7. 2007

 8. NOVÁKOVÁ, Marie, Viera BRUDEROVÁ, Zdena SULOVÁ, Juraj KOPÁČEK, Ľubica LACINOVÁ, Richard KVETŇANSKÝ, Anna VAŠKŮ, Peter KAPLAN, Olga KRIŽANOVÁ a Dana JURKOVIČOVÁ. Modulation of expression of the sigma receptors in the heart of rat and mouse in normal and pathological conditions. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, roč. 26, č. 2, s. 110-117. ISSN 0231-5882.
 9. SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Ovlivnění kvality života psoriázou. Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry, Praha: Medakta s.r.o., 2007, I., č. 4, s. 126-130. ISSN 1802-1719.
 10. KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie. Brno, 2007.
 11. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. 240 s. učební texty.
 12. BRŮŽKOVÁ, Lucie, Marie BLAHUTKOVÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Teoretická a praktická východiska předmětu Pohyb a duševní zdraví. In Výchova ke zdraví a kvalita života 2007. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. 5 s. ISBN 978-80-7040-993-0.
 13. 2006

 14. SVOBODOVÁ, Z., B. VYKUSOVÁ, H. MODRÁ, Jiří JARKOVSKÝ a M. SMUTNÁ. Haematological and biochemical profile of harvest-size carp during harvest and post-harvest storage. AQUACULTURE RESEARCH, 2006, roč. 37, č. 10, s. 959-965. ISSN 1355-557X.
 15. BOB, Petr a Marek ŠUSTA. Chaotic EEG patterns during recall of stressfull memory related to panic attack. Physiological Research, 2006, roč. 55, č. 1. ISSN 0862-8408.
 16. BOB, Petr a Marek ŠUSTA. Limbic irritability and chaotic neural response during conflicting Stroop task in the patients with unipolar depression. Physiological Research, 2006, roč. 55, č. 1. ISSN 0862-8408.
 17. ŠULCOVÁ, Alexandra. PSYCHOSOCIAL STRESS IN MICE: EFFECTS OF ANXIOLYTICS AND ANTIDEPRESSANTS. The International Journal of Neurpsychopharmacology, UK, Cambridge: Cambridge University, 2006, roč. 9, Suppl 1, s. S41. ISSN 1469-5111.
 18. ŠULCOVÁ, Alexandra. Serotonin in animal models of stress and anxiety. In Collegium Internationale neuropsychopharmacologicum }CINO, Final Program and Book of Abstracts. Tartu, Estonia: University of Tartu, Estonia, 2006. s. 74.
 19. 2005

 20. ŠULCOVÁ, Alexandra. Gender differences in neurobehavioural plasticity during stress and depression. Homeostasis in Health and Diseases, Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 150-152. ISSN 0960-7560.
 21. ŠIBOR, Jiří, Luboš HOLÝ a Olga REZÁKOVÁ. General (School) Educational Program in Connection with Mental and Behavioral Disorders STRESS. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 227-255, 28 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 22. JAROŠOVÁ, Ivana. Hypoplasie zubní skloviny jako nespecifický marker stresu u obyvatel ze Znojma-Hradiště (srovnání středověké a novověké populace). In Ve službách archeologie. VI. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Archeologický ústav AV SR Nitra, 2005. s. 379-390, 12 s. ISBN 80-7275-060-7.
 23. BARTÁKOVÁ, Sonia, Zdeněk FLORIAN, Jaromír SUCHÁNEK a Jiří VANĚK. Mathematical modelling of stress distribution in a lower jaw with a partial removable denture. Protetika Stomatologiczna, 2005: Wieslav Hedzelek University of Poznan, 2005, roč. 55, č. 5, s. 72-72. ISSN 0033-1783.
 24. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Některé otázky zdraví a kvality života. Brno: Seminář Kvalita života v interdisciplin. souvislostech, 2005. 22.4.2005.
 25. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Jan GLOSER a Marie KUMMEROVÁ. PHOTOSYNTHESIS AND STRESS - Central European Conference. 2005.
 26. KULHAVÝ, Viktor. Podnik a zdraví. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU, 2005. s. 669-679, 10 s. ISBN 80-210-3847-0.
 27. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Prediktory syndromu vyhoření u učitelů. In Vašťáková, J. (Ed.): Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník z XIII. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky s celoškolskou působností PedF UP v Olomouci a ČAPV ve dnech 13. a 14. 9. 2005. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 283-285, 3 s. ISBN 80-244-1079-6.
 28. ŠIBOR, Jiří, Luboš HOLÝ a Olga REZÁKOVÁ. RÁMCOVÝ (ŠKOLNÍ) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE VZTAHU K DUŠEVNÍM A BEHAVIORÁLNÍM PORUCHÁM STRES. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 94-105, 12 s. ISBN 80-7315-119-7.
 29. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. I. ISBN 80-210-3858-6.
 30. 2004

 31. DOKULIL, Miloš. Kdo hoří, anebo spíše kde hoří? In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Paido + Universitas Masarykiana Brunensis, 2004. s. 22-26, 5 s. ISBN 80-210-3634-6.
 32. HOLUBOVÁ, Drahomíra. PHYSICAL HEALTH AS A REFLEX OF MENTAL WELL-BEING AND SUGESTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICALLY-MATHEMATICAL THINKING IN THE LAST YEAR OF KINDEGARTENS. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2004. s. 145-162, 18 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 33. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Wieslava MARTYNIEC-DLUZIEWSKA a Anna NADOLSKA. Rizika a úskalí práce s handicapovanými ve školní tělesné výchově. In Pohyb a výchova. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2004. s. 8-11, 4 s. ISBN 80-7044-563-7.
 34. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Strategy of handling stress by the basic schools teachers. In Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 223-238, 15 s. ISBN 80-7315-093-X.
 35. HOLUBOVÁ, Drahomíra. Tělesné zdraví jako odraz duševní pohody a náměty pro rozvoj logicko-matematického myšlení v posledním ročníku MŠ. In Učitelé a zdraví , 7.konference s mezinárodní účastí. PdF MU v Brně. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2004. 15 s. ISBN 80-7315-093-X.
 36. DOKULIL, Miloš. Who Burns, or Sooner, Where Does It Burn? In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Paido + Universitas Masarykiana Brunensis, 2004. s. 15-21, 7 s. ISBN 80-7315-093-X.
 37. 2003

 38. POLEDŇOVÁ, Ivana a Jarmila ZOBAČOVÁ. Anxiety and fear of school children. In Sborník Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 313-326, 13 s. ISBN 80-86669-02-5.
 39. POUČOVÁ, Marcela. Are French Students and Teachers stressed? In Teachers and Health 5. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 259-263, 5 s. ISBN 80-86669-02-5.
 40. ŠVANCARA, Josef. Emoce, motivace, volní procesy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. Psychologie. ISBN 80-86633-11-X.
 41. REGULI, Zdenko a Andrej POLÁČEK. Odstraňovanie stresu z fyzického kontaktu počas základného policajného výcviku na SOŠ PZ v Pezinku. In Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky a úpolov. Bratislava: FTVŠ UK, 2003. s. 102-104, 3 s. ISBN 80-88901-88-X.
 42. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Úzkost jako indikátor psychické zátěže školních dětí. In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Ed. Daniel Heller, Irena Sobotková, Jaroslav Šturma. 1. vyd. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a Katedrou psychologie FF UP v Olomouci, 2003. s. 286-291, 6 s. ISBN 80-86174-05-0.
 43. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ, Hana VÍZDALOVÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: 11. výroční mezinárodní konference ČAPV: Sborník referátů [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-6, 6 s. ISBN 80-7315-046-8.
 44. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ, Hana VÍZDALOVÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání (anotace). In Sborník anotací příspěvků účastníků 11. konference České asociace pedagogického výzkumu: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. s. 49. ISBN 80-7315-046-8.
 45. 2002

 46. KUKLA, Lubomír, Marie BOUCHALOVÁ a Petr ČOUPEK. Porodní hmotnost a délka těhotenství ve vztahu k rizikovým faktorům sociální a zdravotní povahy. Časopis lékařů českých, 2002, roč. 141, č. 6, s. 189-194. ISSN 0008-7335.
 47. HRUBÁ, Drahoslava a Eva MALÍKOVÁ. Primární prevence v těhotenství. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing, 2002, roč. 6, č. 4, s. 29-32. ISSN 1211-6645.
 48. NAVRÁTIL, Pavel. Proč lidé opouštějí sociální práci? Caritas, Praha: Sdružení Česká katolická charita, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 6.
 49. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Význam práce pro člověka. In Systémové řízení. Brno: ESF MU, 2002. s. 46-48. ISBN 80-210-2831-9.
 50. 2001

 51. DANIEL, A.;, Václav HOLÝ, Y. ZHUANG, T. ROCH, J. GRENZER, Zdeněk BOCHNÍČEK a G. BAUER. GID study of strains in Si due to patterned SiO2. J. Phys. D: Appl. Phys., Velká Britanie: IOP Publishing Ltd, 2001, roč. 34, 10A, s. A197. ISSN 0022-3727.
 52. KUKLA, Lubomír a Marie BOUCHALOVÁ. Porodní hmotnost a gestační věk ve vztahu k průběhu gravidity. Časopis lékařů českých, 2001, roč. 140, č. 21, s. 662-667. ISSN 0008-7335.
 53. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychologické otázky adolescence. 2001.
 54. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. In Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001. s. 325-328, 4 s. ISBN 80-7231-071-2.
 55. 2000

 56. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kouření a stres. Výsledky studie ELSPAC. Česká a slovenská Psychiatrie, 2000, roč. 96, č. 6, s. 316-321. ISSN 1212-0383.
 57. BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost a zdraví. Praha: Portál, 2000. Psychologie dnes: časopis pro moderní psychologii.
 58. BUCHTOVÁ, Božena ed. Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti. Sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 16. 11., 2000. 79 s. ISBN 80-210-2425-9.
 59. 1999

 60. 1998

 61. DAN, Jiří. Pracovní vyprahnutí u učitelů. In Učitelé a zdraví, díl 1. Brno: Psychol. ústav AV ČR, 1998. s. 67-74. ISBN 80-902653-0-8.
 62. 1996

 63. ŘEHULKA, Evžen. Možnosti modelování zátěžových situací. In XIV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1996. s. 319-322.
 64. 1990

 65. VAŠINA, Lubomír. Některé osobnostní charakteristiky alkoholiků ve vztahu k poruchám adaptability. Protialkohol. obzor, Praha: MZ, 1990, XXV, č. 1, s. 9-14.
 66. 1989

 67. VAŠINA, Lubomír. Stres a psychoterapie. KAB-PL, Brno: KAB-PL, 1989, XVI, č. 3, s. 11-14.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2020 12:35