Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. BARBOVSCHI, Monica a Bianca FIZESAN. Closing the gap, are we there yet? Reflections on the persistence of second-level digital divide among adolescents in Central and Eastern Europe. In Massimo Ragnedda, Glenn Muschert. MUSCHERT, Glenn a Massimo RAGNEDDA. The Digital Divide: Social Inequality and the Internet in International Perspective. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2013. s. 179-192, 14 s. first edition, one volume. ISBN 978-0-415-52544-2.
 2. 2008

 3. ŠMAHEL, David. Attending Online Communities: Culture of Youth? In Cultural attitudes towards technology and communication 2008. Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2008. s. 446-451, 6 s. ISBN 978-0-86905-948-7.
 4. ŠMAHEL, David, Lukáš BLINKA a Ondřej LEDABYL. Playing MMORPGs: Connections between Addiction and Identifying with a Character. CyberPsychology & Behavior, New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2008, roč. 2008, č. 11, s. 715-718. ISSN 1094-9313.
 5. SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže a sociálně patologické jevy. In VEČERKA, Kazimír. Trendy sociálně patologických jevů. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS. Praha: ČMSS, 2008. s. 101-108, 7 s. ISBN 978-80-903541-5-9.
 6. 2007

 7. PYŠŇÁKOVÁ, Michaela. Consuming Post-revolutionary Generation? In Collection of Papers from the 1st PhD Students´ International Conference “my-PhD”. 2007. vyd. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung: Friedrich Ebert Stiftung, Editor: Martin Muránky, 2007. s. 195- 205, 11 s. ISBN 978-80-89149-12-4.
 8. SEKOT, Aleš. Doping and young people: Sociological dimensions. In The changing role of public, civic and and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. s. 90-102, 13 s. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5.
 9. PYŠŇÁKOVÁ, Michaela. Mainstreamová kultura mládeže. Sociální studia, Masarykova Univerzita v Brně: Fakulta sociálních studií v Brně, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 237 - 250. ISSN 1214-813X.
 10. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Nadání v pohybu: Poznámky k možnostem kooperace "Gifted education" a mediální edukace v českém a anglo-americkém kontextu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. s. 129-136, 8 s. ISBN 978-80-7392-006-7.
 11. CHROMÝ, Jakub. Podávání alkoholických nápojů mládeži v kriminologických a trestněprávních souvislostech. Trestněprávní revue, 2007, roč. 6, č. 4, s. 102 - 106. ISSN 1213-5313.
 12. 2006

 13. HAVLÍKOVÁ, Jana. Dlouhodobě nezaměstnaní absolventi škol a zkušenost sociální exkluze. In Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova universita Brno/VÚPSV Praha, 2006. s. 10 - 21, 12 s. ISBN 80-210-4225-7.
 14. SEKOT, Aleš. Doping and Young People - Sociological Dimensions. In The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture, 3rd EASS Conference. 2006. ISBN 951-39-2549-8.
 15. SEKOT, Aleš. K problematice sportovních subkultur. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 104-118. ISBN 80-210-4145-5.
 16. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006. 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X.
 17. 2005

 18. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Dana KNOTOVÁ. Analýza diplomových a bakalářských prací ÚPV FF Masarykovy univerzity v Brně s tématikou mládeže. In Sociália. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 86-90, 5 s. ISBN 80-7041-247-X.
 19. SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA a Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 131. ISBN 80-951B-2005.
 20. SEKOT, Aleš. Sport a mládež. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. s. 135-136, 2 s. ISBN 80-951B-2005.
 21. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Viktor Frankl, iniciátor zakládání poraden pro mládež. Kontakt, České Budějovice: Univer.Č.Budějovice,Ostrava,Trnava,Nitra, 2005, roč. 7, 3-4, s. 270-272. ISSN 1212-4117.
 22. SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 304-315, 12 s. ISBN 80-244-116-4.
 23. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, IV edition, July 10 - 23, 2005. 2005.
 24. 2004

 25. HAVLÍKOVÁ, Jana. Dlouhodobě nezaměstnaná mládež a její specifika. In Socialia 2004. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 5 s.
 26. SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu. In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 75-77. ISBN 80-210-3541-2.
 27. MARADA, Radim. Social Construction of Youth and Formation of Generational Awareness after Socialism. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 149-168, 20 s. mimo edice. ISBN 80-86598-67-5.
 28. KORVAS, Pavel. Srovnání výsledků motorických testů mladých běžců na lyžích žákovských kategorií, žáků sportovní třídy a členů běžného sportovního oddílu. In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně, 2004. s. 43. ISBN 80-210-3541-2.
 29. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004.
 30. 2003

 31. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? Ladění, Brno: PdF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 33. ISSN 1211-3484.
 32. KORVAS, Pavel. Dynamicko rovnováhové schopnosti běžců na lyžích žákovských kategorií. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. I. Brno: Masarykova univerzita, FSpS, 2003. s. 36-39. ISBN 80-210-3261-8.
 33. KYLOUŠKOVÁ, Hana. III. mezinárodní konference Literatura pro děti a mládež. Cizí jazyky, Plzeň: Fraus, 2003, roč. 46, č. 5, s. 172-172. ISSN 1210-0811.
 34. MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. první. Brno: CDK, 2003. 217 s. sociologická řada. ISBN 80-7325-027-6.
 35. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Le colloque international sur la littérature pour la jeunesse en français. Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2003, roč. 13, č. 45, s. 39-39. ISSN 1212-1657.
 36. MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina. 2003.
 37. KORVAS, Pavel. Technika běžců na lyžích žákovských kategorií. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.101-103. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. ISBN 80-210-3099-2.
 38. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, II. edition, July 13 - 27, 2003. 2003.
 39. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny, Brno: MU Brno, 2003, roč. 10, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-6866.
 40. 2002

 41. JŮVA, Vladimír. B. Klíma a kol. Mládež a dějiny. Komenský, Brno: PedF MU, 2002, roč. 127, č. 2, s. 45-47. ISSN 0323-0449.
 42. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže. In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.
 43. PLAŇAVA, Ivo a Milan PILÁT. Děti, mládež a rodiny v období transformace. první. Brno: Barrister & Principal, 2002. 290 s. edice psychologie. ISBN 80-86598-36-5.
 44. JŮVA, Vladimír. Kulturní edukace dětí a mládeže. In NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. s. 45-64. ISBN 80-7315-012-3.
 45. ČAPKA, František. Swiadomósc historyczna mlodziezy czeskiej. In Uczeń w nowej szkole edukacja humanistyczna. 2002. vyd. Poznań: Instytut Historii, 2002. s. 119-120, 2 s. ISBN 83-86650-69-9.
 46. 2001

 47. SIEGLOVÁ, Naděžda. Literature for Youth in Czech Republic. In Children are our Tomorow and our Future. první. Korea, Soul: Cheongdongkeowool Publishing Co., 2001. s. 773-783. ISBN 89-88286-57.
 48. KLÍMA, Bohuslav a kol. Mládež a dějiny. 1. vyd. Brno: CERM, 2001. 200 s. ISBN 80-7204-191-6.
 49. 2000

 50. MAREČKOVÁ, Marie. Mládež a dějiny. In Národmnostní menšiny. Historické souvislosti v Evropě a v ČR. Praha: UK, 2000. s. 135-142, 8 s.
 51. KLÍMA, Bohuslav. Mládež a dějiny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM a katedra historie PdF MU Brno, 2000. 199 s. ISBN 80-7204-191-6.
 52. 1999

 53. ČAPKA, František. Stav historického vědomí současné středoškolské mládeže na pozadí evropského výzkumného projektu Mládež a dějiny. In Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. s. 169-173, 5 s. ISBN 80-7042-548-2.
 54. 1997

 55. ČAPKA, František a Bohuslav KLÍMA. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In Youth and History. Hamburg: Kőrber-Stiftung, 1997. s. 284-286, 3 s. ISBN 3-89684-005-3.
 56. 1987

 57. KORVAS, Pavel. Rozvoj vytrvalosti u běžců na lyžích. In Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže. 1987. vyd. Brno: MV ČSTV Brno, 1987. s. 24 - 33, 10 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2020 01:47