Přepnout na evidenci publikací, které mě citují.
SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 s. ISBN 978-80-210-8524-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8524-2016.
Bibliografie
ADAMCOVÁ, A. Mediální výchova a její pojetí v programech povinného vzdělávání v České republice. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2000.
ANDERSON, C. A., BUSHMAN, B. J. Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. Psychological Science, 2001, roč. 12, č. 5, s. 353–359. ISSN 0956-7976. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00366
ANDERSON, C. A., CARNAGEY, N. L., EUBANKS, J. Exposure to Violent Media: The Effects of Songs With Violent Lyrics on Aggressive Thoughts and Feelings. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, roč. 84, č. 5, s. 960–971. ISSN 0022-3514.
ANGELOVSKÁ, O. Děti a násilí v médiích. In MAŠEK, J., SLOBODA, Z. (eds.). Mediální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 5–10. ISBN 978-80-7043-851-0.
ARNETT, J. J. (ed.). Encyclopedia of Children, Adolescents and the Media. 2. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2007, s. 461–886. ISBN 1-4129-0530-3.
ASHLEY, S., POEPSEL, M., WILLIS, E. Media Literacy and News Credibility: Does knowledge of media ownership increase skepticism in news consumers? Journal of Media Literacy Education, 2010, roč. 2, č. 1, s. 37–46.
BANDURA, A., ROSS, D., ROSS, S. A. Transmission of aggression through imitation of agrgressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961, roč. 63, č. 3, s. 575–582. ISSN 0096-851X. https://doi.org/10.1037/h0045925
BAUMAN, P. Ideová dimenze kurikula základní školy. Znalosti budoucích pedagogů o cílech, smyslu a hodnotách vzdělávání. Disertační práce. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2011.
BAZALGETTE, C., BEVORT, E., SAVINO, J. (eds.). New Directions: Media Education Worldwide. London: British Film Institute, 1992, 242 s. ISBN 0-85170-350-X.
BĚLOHRADSKÁ, J. Determinanty mediální výchovy v realitě přípravy ŠVP na základních školách. In NEJEZCHLEBOVÁ, J. (ed.). Informační gramotnost. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna a Pedagogické centrum Brno, 2006, 133 s. ISBN 80-7051-151-6.
BĚLOHRADSKÁ, J. Mediální výchova v praxi škol z pohledu žáků i učitelů. In MAŠEK, J., SLOBODA, Z. (eds.). Mediální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 11–17. ISBN 978-80-7043-851-0.
BÍNA, D. a kol. Výchova k mediální gramotnosti. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005, 103 s. ISBN 80-7040-844-8.
BOWLING, A. Research Methods in Health. Investigating health and health services. 2. vyd. Maidenhead: Open University Press, 2002, 486 s. ISBN 0-335-20643-3.
BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I. Aktivní konstrukce přírodovědného poznání žáků primární školy. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005, 184 s. ISBN 80-7044-723-0.
BUCKINGHAM, D. After the Death of Childhood: Growing Up in the Age of Electronic Media. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2000, 245 s. ISBN 0-7456-1933-9.
BUCKINGHAM, D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2003, 219 s. ISBN 0-7456-2830-3.
BUCKINGHAM, D. Teaching about the media. In LUSTED, D. (ed.). The Media Studies Book: A guide for teachers. 1. vyd. New York, London: Routledge, 1994, s. 12–35. ISBN 0-415-01460-3.
BUCKINGHAM, D., WILLETT, R., PINI, M., HENDERSON, J., CUZNER, D. Camcorder Cultures: Media Technologies and Everyday Creativity. Projekt: Humanities Research Council, Centre for the Study of Children, Youth and Media at University of London. In BUCKINGHAM, D., WILLETT, R. (eds.). Video cultures: Media technology and everyday creativity. London: University of London, 2009, 248 s. ISBN 978-0-230-22186-4.
BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001, 392 s. ISBN 80-85947-67-6.
CAREY, J. W. Communication As Culture: Essays on Media and Society. New York, London: Routledge, 1992, 241 s. ISBN 0-415-90725-X.
CLINE, V. B., CROFT, R. G., COURRIER, S. Desensitization of children to television violence. Journal of Personality and Social Psychology, 1973, roč. 27, č. 3, s. 360–365. https://doi.org/10.1037/h0034945
COHEN, L., MANION, L., MORRISON, K. Research methods in education. 7. vyd. London: Routledge, 2011, 758 s. ISBN 978-0-415-58336-7.
CONNELLY, F. M., LANTZ, O. Z. Definitions of Curriculum. In HUSÉN, T., POSTLETHWAITE, T. N. The International Encyclopedia of Education. Oxford: Pergamon Press, 1985, s. 1160–1163. ISBN 0-08-028119-2.
CONNELLY, F. M., LANTZ, O. Z. Introduction: Definitions of Curriculum. In LEWY, A. The international encyclopedia of curriculum. Oxford: Pergamon Press, 1991. s. 15–18. ISBN 978-008041379-2.
CONSIDINE, D. An Introduction to Media Literacy: The What, Why and How To‘s [online]. 1995. [cit. 19. 7. 2015]. Dostupný z .
COTTRELL, S. Critical thinking skills: developing effective analysis and argument. 2. vyd. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011, 282 s. ISBN 978-0-230-28529-3.
CRESWELL, J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3. vyd. Los Angeles: Sage, 2009, 260 s. ISBN 978-1-4129-6557-6.
ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 656 s. ISBN 978-80-7367-273-7.
ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1998, 226 s. ISBN 80-85866-32-3.
ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 381 s. ISBN 978-80-7106-961-4.
ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1998, 264 s. ISBN 80-85937-47-6.
ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině. Čeština v reklamě. 1. vyd. Praha: Leda, 2000, 260 s. ISBN 80-85927-75-6.
De BLOCK, L., BUCKINGHAM, D. Global Children, Global Media: Migration, Media and Childhood. New York: Palgrave Macmillan, 2007, 222 s. ISBN 0-230-50699-2.
DeFLEUR, M., BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S. Teorie masové komunikace. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 1996, 363 s. ISBN 80-7184-09-8.
DESMOND, R. J., SINGER, J. L., SINGER, D. G. Family Mediation: Parental Communication Patterns and the Influences of Television and Children. In BRYANT, J., BRYANT, J. A. (eds.). Television and the American Family. Hillsdale: LEA, 1990, s. 293–310.
DOMBROVSKÁ, M., LANDOVÁ, H., TICHÁ, L. Informační gramotnost – teorie a praxe v ČR. Národní knihovna, 2004, roč. 15, č. 1, s. 13. ISSN 0862-7487.
Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011, 76 s. ISBN 978-80-87000-76-2.
DUFEK, O. Možnosti mediální výchovy v učebnicích českého jazyka. Český jazyk a literatura, 2011–2012, roč. 62, č. 5, s. 209–217. ISSN 0009-0786.
DZIUBAN, C. D., SHIRKEY, E. C. When is a correlation matrix appropriate for factor analysis? Some decision rules. Psychological Bulletin, 1974, roč. 81, č. 6, s. 358–361. ISSN 0033-2909. https://doi.org/10.1037/h0036316
EGGER, K. a kol. Qualität des Sportunterrichts. Bern: Schriftenreihe des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Universitäts Bern, 2002.
ERON, L. D., HUESMANN, R. The Control of Aggressive Behavior by Changes in Attitudes, Values, and the Conditions of Learning. In BLANCHARD, R. J., BLANCHARD, D. C. (eds.). Advances in the Study of Aggression. New York: Academic Press, 1984, s. 139–171.
FRENCH, D., RICHARDS, M. (eds.). Media education across Europe. London, New York: Routledge, 1994, 217 s. ISBN 0-415-10016-X.
FUKUMOTO, T. A. Promotion of Media Literacy Based on Group Work and Verification between the Source and News Media. In DONDON, P., MARTIN, O., ZAHARIM, A., MLADENOV, V., BOJKOVIC, Z., BOJKOVIC, D. (eds.). Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Engineering Education. Stevens Point: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) [online]. 2007. [cit. 10. 7. 2015]. Dostupný z .
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010, 261 s. ISBN 80-7315-185-5.
GLATTHORN, A. A. a kol. Curriculum Leadership: Strategies for Development and Implementation. 2. vyd. Thousand Oaks: Sage, 2009, 478 s. ISBN 978-1-4129-6781-5.
HARBO, T. Humanizace vzdělání a současné teorie kurikula. Pedagogika, 1991, roč. 41, č. 3, s. 247–255. ISSN 0031–3815.
HARRIS, T. L., HODGES, R. E. The Literacy Dictionary: The Vocabulary of Reading and Writing. Newark, Delaware: International Reading Association, 1995, 318 s. ISBN 0-87207-138-3.
HAVLÍK, R. Reflexe vysokoškolské přípravy studenty PedF UK. In LUKÁŠOVÁ, H., KVĚTOŇ, P. (eds.). Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. IX. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s. 135–138 . ISBN 80-7042-181-9.
HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 5., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2015, 736 s. ISBN 978-80-262-0981-2.
HOBBS, R., FROST, R. Measuring the acquisition of media-literacy skills. Reading Research Quarterly, 2003, roč. 38, č. 3, s. 330–355. https://doi.org/10.1598/RRQ.38.3.2
HOBBS, R. The Seven Great Debates in the Media Literacy Movement. Journal of Communication, 1998, roč. 48, č. 1, s. 16–33. ISSN 1460-2466. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1998.tb02734.x
HOCHELOVÁ, V. Kultivujúci potenciál v spravodajstve dennej tlače. In MAGÁL, S., MISTRÍK, M., SOLÍK, M. (eds.). Masmediálna komunikácia a realita I. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009, s. 525–544. ISBN 978-80-8105-124-1.
HRONOVÁ, B. Mediální výchova na gymnáziích – cíle a skutečnost. Diplomová práce. Praha: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, 2008.
HUESMANN, R., ERON, L. D. (eds.). Television and the Aggressive Child. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1986.
HÜBELOVÁ, D., JANÍK, T., NAJVAR, P. Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 53–72. ISSN 1802-4637.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-247-5326-3.
JACKSON, P. W. (ed.). Handbook of Research on Curriculum. New York: Macmillan, 1992, 1088 s. ISBN 0-02-900385-7.
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 288 s. ISBN 978-80-7367-269-0.
JANÍK, T. Výzkum kurikula. In MAŇÁK, J., JANÍK, T., ŠVEC, V. Kurikulum v současné škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 43–59. ISBN 978-80-7315-175-1.
JANÍK, T. a kol. K problému monitoringu implementace kurikulární reformy na gymnáziích: představení projektu Kvalitní škola. In JANÍK, T., ŠVEC, V. a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009a, s. 75–99. ISBN 978-80-7315-193-5.
JANÍK, T. a kol. Kurikulum – výuka – školní klima – učitelské vzdělávání. Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009b, 72 s. ISBN 978-80-210-4771-6.
JANÍK, T. a kol. Kurikulární reforma na gymnáziích. Výsledky dotazníkového šetření. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010, 143 s. ISBN 978-80-87000-39-7.
JANÍK, T., JANÍKOVÁ, M., NAJVAR, P., NAJVAROVÁ, V. Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 29–52. ISSN 1802-4637.
JECHOVÁ, K. Interakce masmédií a dětí staršího školního věku jako východisko pro realizaci mediální výchovy. Disertační práce. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
JECHOVÁ, K. Vliv masmédií na formování osobnosti dětí staršího školního věku – prezentace dílčích výsledků empirického výzkumu. In VAŠŤATKOVÁ, J., KANĚČKOVÁ, E. (eds.). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 243–250. ISBN 978-80-244-2593-1.
JIRÁK, J. Mediální gramotnost jako kompetence svého druhu. In DOPITA, M. (ed.). Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 187–194. ISBN 80-244-0952-6.
JIRÁK, J. Podmínky a limity zvyšování mediální gramotnosti v českém prostředí. In MAŠEK, J., SLOBODA, Z., ZIKMUNDOVÁ, V. (eds.). Mediální pedagogika v teorii a praxi. Sborník příspěvků z mezinárodní konference o mediální výchově a pedagogice. Plzeň, 17.–18. června 2009. 1. vyd. Plzeň: Katedra výtvarné kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Asociace pro mediální pedagogiku, o.s., 2010, 229 s. ISBN 978-80-7043-851-0.
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 208 s. ISBN 978-80-7367-287-4.
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Masová média. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2015, 392 s. ISBN 978-80-262-0743-6.
JIRÁK, J., WOLÁK, R. K postavení a obsahu mediální gramotnosti a mediální výchovy. In JIRÁK, J., WOLÁK, R. (eds.). Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2007, s. 6–11. ISBN 978-80-86212-58-6.
JOHNSON, B., CHRISTENSEN, L. Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches. 2. vyd. Boston: Pearson Education, 2004, 564 s. ISBN 0-205-36126-9.
KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, 2009, 447 s. ISBN 978-80-7367-571-4.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. 1. dotisk 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004, 179 s. ISBN 80-246-0192-3.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2010, 151 s. ISBN 978-80-7367-712-1.
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2004, 529 s. ISBN 80-86429-34-2.
KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 1972, 708 s.
KŘIŠŤAN, A. Sdělovací prostředky – cesty k člověku. [online]. 1999. [cit. 2. 3. 2016]. Dostupný z .
KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 4. vyd. Praha: Portál, 2012, 168 s. ISBN 978-80-262-0052-9.
KUBEY, R. Commentary: How Media Education Can Promote Democracy, Critical Thinking, Health Awareness, and Aesthetic Appreciation in Young People. In Studies in Media & Information Literacy Education (SIMILE). Toronto: University of Toronto Press, 2005, roč. 5, č. 1. [online]. 2005. [cit. 2. 8. 2015] Dostupný z .
KUBEY, R. Media Implications for the Quality of Family Life. In ZILLMANN, D., BRYANT, J., HUSTON, A. (eds.). Media, Children and the Family: Social Scientific, psychodynamic, and clinical perspectives. New Yersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1994, s. 61–69. ISBN 0-8058-1210-5.
KUBEY, R. W. (ed.). Media Literacy in the Information Age: Current Perspectives. New Brunswick: Transaction Pulishers, 1997. ISBN 1-56000-238-7.
KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, 187 s. ISBN 80-200-0447-5.
KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, 307 s. ISBN 80-7184-134-X.
LANKSHEAR, C., KNOBEL, M. A handbook for teacher research: from design to implementation. Maidenhead: Open University Press, 2004, 399 s. ISBN 0335210643.
LIEBERMAN, D. A., FISK, M. Ch., BIELY, E. Digital Games for Young Children Ages Three to Six: From Research to Design. Computers in the schools, 2009, roč. 26, č. 4, s. 299–313.
LIVINGSTONE, S., BOBER, M. UK Children Go Online: Final report of key project findings. London: London School of Economics and Political Science, 2005 [online]. 2005. [cit. 10. 8. 2015]. Dostupný z .
LIVINGSTONE, S., BOVILL, M. Young People, New Media: Report of the Research Project: Children, Young People and the Changing Media Environment. London: London School of Economics and Political Science, 1999 [online]. 1999. [cit. 8. 6. 2015]. Dostupný z .
MANUEL, K. How First-Year College Students Read Popular Science: An Experiment in Teaching Media Literacy Skills. Studies in Media & Information Literacy Education (SIMILE), 2002, roč. 2, č. 2. [online]. 2002. [cit. 8. 7. 2014]. Dostupný z .
MAŇÁK, J. Kompetence ve struktuře kurikula. In GREGER, D., JEŽKOVÁ, V. Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, s. 87–101. ISBN 80-246-1313-1.
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, 219 s. ISBN 80-7315-039-5.
MAREŠ, J. Učitelovo pojetí výuky. Výchova a vzdělání, 1990/91, roč. 1, č. 2, s. 31–33.
MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 91 s. ISBN 80-210-1444-X.
MARSH, C. J. Key Concepts for Understanding Curriculum. 4. vyd. London: Routledge, 2009, 349 s. ISBN 978-0-415-46578-6.
MARŠÁK, J., PASTOROVÁ, M., TOPINKOVÁ, R. Pojetí průřezových témat: Belgie, Irsko, Finsko, Skotsko. Srovnávací analýza. 1. vyd. Praha: VUP Praha, 2011, 41 s. [online]. 2011. [cit. 10. 8. 2014]. Dostupný z .
MAŠEK, J. Audiovizuální komunikace výukových médií. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 126 s. ISBN 80-7082-905-2.
McDONALD, R. P. Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1991, 252 s. ISBN 80-200-0081-X.
McLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura: Výbor z díla. 1. vyd. Brno: Jota, 2000, 415 s. ISBN 80-7217-128-3.
McLUHAN, M. Hot & cool: A primer for the understanding of and a critical symposium with responses by McLuhan. 1. vyd. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1968, 350 s.
McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. 2., revidované vyd. Praha: Mladá fronta, 2011, 400 s. ISBN 978-80-204-2409-9.
McLUHAN, M. The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. 1. vyd. Toronto: University of Toronto Press, 1962, 293 s. ISBN 0-8020-6041-2.
McLUHAN, M. The Medium is the Massage. 1. vyd. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1967, 160 s.
McLUHAN, M. Understanding Media. The Extensions of Man. 6. vyd. New York: A Signet book, 1964, 318 s. ISBN 0-415-25549-X.
McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2007, 447 s. ISBN 978-80-7367-338-3.
MEYROWITZ, J. No sense of place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1985, 416 s. ISBN 0-19-504231-X.
MEYROWITZ, J. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2006, 341 s. ISBN 80-246-0905-3.
MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol. Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, 296 s. ISBN 978-80-7367-315-4.
MIHAILIDIS, P. Beyond Cynicism: Media Education and Civic Learning Outcomes in the University. International Journal of Learning and Media, 2009, roč. 1, č. 3, s. 19–31. ISSN 1943-6068. https://doi.org/10.1162/ijlm_a_00027
MINÁŘOVÁ, E. Český jazyk jako jazyk mateřský a jazyková kultura na ZŠ. In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (eds.). Orientace české základní školy. Sborník z pracovního semináře konaného dne 20. října 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 241–249. ISBN 80-210-3870-5.
MOLITOR, F., HIRSCH, K. W. Children’s Toleration of Real-Life Aggression after Exposure to Media Violence: A Replication of the Drabman and Thomas Studies. Child Study Journal, 1994, roč. 24, č. 3, s. 191–207. ISSN 0009-4005.
MUŽÍK, V., JANÍK, T. Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy. In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (eds.). Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 197–214. ISBN 978-80-210-4402-9.
MUŽÍK, V., TRÁVNÍČEK, M. Koncepce a realizace tělesné výchovy na české základní škole. Pedagogická revue, 2006, roč. 58, č. 4, s. 386–398. ISSN 1335–1982.
MUŽÍKOVÁ, L. Východiska k implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů pro základní školy. Disertační práce. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2008.
MÜHLHAUSEROVÁ, H., NEUŽILOVÁ, V. Dopad kurikulární reformy na vzdělávací obor Český jazyk a literatura. In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (eds.). Absolvent základní školy. Sborník z pracovního semináře konaného ve dnech 20.–21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 273 s. ISBN 978-80-210-4402-9.
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání – nakladatelství Tauris, 2001, 98 s. ISBN 80-211-0372-8.
NEZVALOVÁ, D. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 3, s. 241–245. ISSN 0031–3815.
NEZVALOVÁ, D. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, 72 s. ISBN 80-244-0208-4.
NIKLESOVÁ, E. Teorie a východiska současné mediální výchovy. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007, 140 s. ISBN 978-80-7040-995-4.
NUMERATO, D. Mediální výchova: oddůvěrňování důvěrného světa. Revue pro média, 2004, roč. 4, č. 8, s. 2–8. ISSN 1214-7494.
NUNNALLY, J. C. Psychometric theory. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 1978, 701 s. ISBN 0-07-047465-6.
OLSON, Ch. K. Media Violence and Youth Violence Data: Why Do They Conflict? Academic Psychiatry, 2004, roč. 28, č. 2, s. 144–150 [online]. 2004. [cit. 10. 7. 2014]. Dostupný z .
ORNSTEIN, A. C., HUNKINS, F. P. Curriculum: Foundations, Principles and Issues. 5. vyd. Boston: Pearson Education, 2009, 416 s. ISBN 978-0-205-63167-3.
PASTOROVÁ, M. Mediální výchova – ukázka zpracování. [online]. 2008. [cit. 5. 3. 2015]. Dostupný z .
PASTOROVÁ, M., JIRÁK, J. a kol. K integraci mediální výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 170 s. ISBN 978-80-244-4624-0.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. dotisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 270 s. ISBN 978-80-7184-569-0.
PINAR, W. F. a kol. Understanding curriculum: an introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses. New York: Peter Lang Publishing, 1995, 1149 s. ISBN 0-8204-2601-6.
PLÁŠEK, R. Mediální výchova a mediální gramotnost v kontextu českého školství: Nástin předpokladů, možností a limitů. Revue pro média, 2004, roč. 4, č. 8, s. 9–14. ISSN 1214-7494.
POLÁKOVÁ, E. Zmena osobných a spoločenských hodnot recipientov mediálnych webových komunikátov. In MAGÁL, S., MISTRÍK, M., SOLÍK, M. (eds.). Masmediálna komunikácia a realita I. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009, s. 443–450. ISBN 978-80-8105-124-1.
POSNER, G. J. Analyzing the Curriculum. 3. vyd. New York: McGraw-Hill, 2004, 336 s. ISBN 978-0072823271.
POSTER, M. The Second Media Age. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 1995, 186 s. ISBN 0-7456-1395-0.
POTTER, J. W. Theory of Media Literacy. A Cognitive Approach. 1. vyd. London: Sage, 2004, 306 s. ISBN 0-7619-2952-5.
POTTER, W. J. Media Literacy. 3. vyd. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2005, 467 s. ISBN 1-4129-0989-9.
PRUDKÝ, L. Poznámky ke spoluodpovědnosti médií za podobu hodnotové struktury ve společnosti. In MAŠEK, J., SLOBODA, Z. (eds.). Mediální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 108–117. ISBN 978-80-7043-851-0.
PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, 320 s. ISBN 80-7178-290-4.
PRŮCHA, J. Učitel: současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál, 2002, 160 s. ISBN 80-7178-621-7.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009a, 488 s. ISBN 978-80-7367-503-5.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2015, 272 s. ISBN 978-80-262-0872-3.
PRŮCHA, J. Výzkum kurikula: aplikované přístupy. In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (eds.). Problémy kurikula základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006b, s. 113–127. ISBN 80-210-4125-0.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013, 400 s. ISBN 978-80-262-0403-9.
RABUŠICOVÁ, M. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, 199 s. ISBN 80-210-2858-0.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, 113 s. ISBN 80-86666-24-7.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) (2007) [online]. 2010. [cit. 10. 8. 2015]. Dostupný z <.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2016) [online]. 2016. [cit. 1. 9. 2016]. Dostupný z .
REIFOVÁ, I. a kol. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-7178-926-7.
RIDEOUT, V. J., VANDEWATER, E. A., WARTELLA, E. A. Zero to Six: Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers and Preschoolers. Washington: Kaiser Foundation, 2003.
RIMARČÍK, M. Štatistika pre prax. Vydáno vlastním nákladem, 2007, 200 s. ISBN 978-80-969813-1-1.
SHEPHERD, R. Elementary media education: the perfect curriculum. English Quarterly, 1992, roč. 25, č. 2–3, s. 35–38.
SCHARRER, E. Measuring the Effects of a Media Literacy Program on Conflict and Violence. Journal of Media Literacy Education, 2009, roč. 1, č. 1, s. 12–27.
SCHAUB, H., ZENKE, K. G. Wörterbuch Pädagogik. München: Dtv, 2000. ISBN 978-3-4233-2521-9.
SEGUIN, R. Curriculum Development and Implementation of Teaching Programmes. UNESCO rep. ED-91/WS-17, 1991. [cit. 10. 4. 2016]. Dostupný z .
SILVERBLATT, A. Media Literacy in an Interactive Age [online]. 2000. [cit. 7. 7. 2015]. Dostupný z .
SILVERBLATT, A., FERRY, J., FINAN, B. Approaches to Media Literacy: A Handbook. New York: M. E. Sharpe, Inc., 1999, 280 s. ISBN 0-7656-0185-0.
SIMON, E. Medienkompetenz: wie lehrt und lernt man Medienkompetenz? Berlín: BibSpider, 2003, 98 s. ISBN 3-936960-01-1.
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 328 s. ISBN 978-80-247-1821-7.
SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 158 s. ISBN 80-7315-060-3.
SLAVÍK, J., ČAPKOVÁ, D. Reflexe učitelské profese: divadlo, dílna a těžký život v pojetí výuky. Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 4, s. 377–388. ISSN 0031-3815.
SLAVÍK, J., SIŇOR, S. Kompetence učitele v reflektování výuky. Pedagogika, 1993, roč. 43, č. 2, s. 155–164. ISSN 0031–3815.
SLOBODA, Z. Mediální výchova v rodině z pohledu české společnosti: dílčí výsledky z výzkumu. In MAŠEK, J., SLOBODA, Z. (eds.). Mediální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 129–138. ISBN 978-80-7043-851-0.
Standard základního vzdělávání. Praha: Fortuna, 1999, 55 s. ISBN 80-7168-602-6.
STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., PALEČKOVÁ, J. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Souhrnné výsledky žáků 8. ročníku. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 1996, 74 s. ISBN 80-238-0506-1.
STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., PALEČKOVÁ, J. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Podmínky a průběh výuky v 8. ročníku. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997, 80 s. ISBN 80-2110-159-8.
STREJČKOVÁ, D. Koncepce mediální výchovy. Usta ad Albim, 2009, roč. 9, č. 1, s. 210–217. ISSN 1802-825X.
STREJČKOVÁ, D. Mediální komunikace a potřeba rozvíjení mediální gramotnosti. BOHEMICA OLOMUCENSIA 2 – PHILOLOGICA JUVENILIA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, roč. 2, s. 220–228. ISSN 1803-876X.
STREJČKOVÁ, D. Výzkumy mediální výchovy: Přehledová studie. In NAJVAROVÁ, V., KNECHT, P. (eds.). Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU, 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 71–80. ISBN 978-80-210-5378-6.
STREJČKOVÁ, D. Mediální výchova ve výuce učitelů českého jazyka a literatury. Rigorózní práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
STREJČKOVÁ, D. Participace učitelů českého jazyka a literatury na tvorbě školních mediálních produktů. In TUŠKOVÁ, J. M., STREJČKOVÁ, D. (eds.). Nové pohledy v jazyce. IV. studentská vědecká konference katedry českého jazyka. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 25–34. ISBN 978-80-210-5743-2.
STREJČKOVÁ, D. Pojetí mediální výchovy ve výuce českého jazyka a literatury. Usta ad Albim BOHEMICA, 2011, roč. 12, s. 138–149. ISSN 1802-825X.
STREJČKOVÁ, D. Aspekty realizace mediální výchovy ve výuce učitelů českého jazyka a literatury. In POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J., BAČÍKOVÁ, A. (eds.). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX. Sborník ze IX. ročníku konference. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012, s. 35–46. ISBN 978-80-87533-03-1.
STREJČKOVÁ, D. Použití médií ve výuce učitelů českého jazyka a literatury. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, s. 72–77. ISSN 1214-9187.
STREJČKOVÁ. D. Používané didaktické metody při implementaci mediální výchovy do výuky českého jazyka a literatury. In ŠMEJKALOVÁ, M. (ed.). Nové trendy v didaktice českého jazyka. Sborník příspěvků z Odborného semináře s mezinárodní účastí a pracovní dílny 9. září 2011. Praha: Karolinum, 2012, s. 27–38. ISBN 978-80-7290-603-1.
SUTER, W. N. Introduction to educational research: A critical thinking approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006, 465 s. ISBN 1-4129-1390-X.
ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 157 s. ISBN 80-7184-711-9.
ŠEĎOVÁ, K. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 210 s. ISBN 80-7315-149-9.
ŠEĎOVÁ, K. Média jako pedagogické téma. Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 1, s. 19–33. ISSN 0031-3815.
ŠEĎOVÁ, K. Mediální pedagogika. In PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009b, 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. 1. vyd. Brno: MSD, 2005, 140 s. ISBN 80-86633-33-0.
ŠRAMOVÁ, B. Médiá v živote adolescentov. In MAGÁL, S., MISTRÍK, M., SOLÍK, M. (eds.). Masmediálna komunikácia a realita I. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009, s. 513–524. ISBN 978-80-8105-124-1.
ŠTĚPÁNEK, K. K rozvoji mediální gramotnosti a podpoře výuky moderních dějin: hraný film. In VACULÍK, J., DVOŘÁK, J. (eds.). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, č. 2, s. 61–66. ISSN 1211-6068.
ŠTĚPÁNEK, K. Medializovaný konflikt III. (Na frontách studené války optikou oborové didaktiky dějepisu a mediální výchovy). In VACULÍK, J., MIHOLA, J. (eds.). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2011, č. 1, s. 98–108. ISSN 1211-6068.
ŠVEC, Š. Teoretický kontext projektovania cieľového programu (kurikula). In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (eds.). Problémy kurikula základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 29–41. ISBN 80-210-4125-0.
ŠVEC, V. Autodiagnostika pedagogické činnosti učitele – módnost, nebo potřeba? Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 2, s. 105–112. ISSN 0031–3815.
ŠVEC, V. Význam diagnostiky učitelova pojetí výuky v jeho pregraduální přípravě. Pedagogika, 1995, roč. 45, č. 2, s. 164–170. ISSN 0031-3815.
ŠVEC, V. Sebereflexe studentů v pregraduální didaktické přípravě. Pedagogika, 1996, roč. 46, č. 3, s. 266–276. ISSN 0031–3815.
TELLA, S. Media and Man – On Whose Terms? Aspects of Media Education. [online]. 1997. [cit. 5. 5. 2016]. Dostupný z .
THOMPSON, J. B. Média a modernita: Sociální teorie médií. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 219 s. ISBN 80-246-0652-6.
TOFFLER, A. The third wave. 1. vyd. New York: William Morrow and Company, 1981, 537 s. ISBN 0-553-14431-6.
VAN de VORD, R. Distance students and online research: Promoting information literacy through media literacy. Internet and Higher Education, 2010, roč. 13, č. 3, s. 170–175. ISSN 1096-7516. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.03.001
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2007, 402 s. ISBN 978-80-247-1734-0.
VAŘEKA, K. Mediální výchova v kontextu znalostní společnosti: komparace přístupů aplikovaných ve vyšším sekundárním vzdělávání v České republice a v Kanadě. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2006.
VERNER, P. Mediální výchova: průřezové téma. 1. vyd. Praha: Albra, 2007, 106 s. ISBN 978-80-7361-042-5.
VLČEK, P., MUŽÍK, V. Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie, 2012, roč. 16, č. 1, s. 31–46. ISSN 1211-9261.
VLČKOVÁ, K. Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdělávání v zemích EU a v ČR. In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (eds.). Orientace české základní školy. Sborník z pracovního semináře konaného dne 20. října 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 311 s. ISBN 80-210-3870-5.
VOLEK, J. Mediální studia mezi kritikou ideologie a kritikou informace. In BINKOVÁ, P., VOLEK, J. Média a realita: Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 11–13. ISBN 80-210-3308-8.
VOLLSTÄDT, W., TILLMANN, K. J., RAUIN, U., HÖHMANN, K., TEBRÜGGE, A. Lehrpläne im Schulalltag. Eine empirische Studie zur Akzeptanz und Wirkung von Lehrplänen in der Sekundarstufe I. Opladen: Leske+Budrich, 1999. ISBN 3-8100-2157-1.
VRÁNKOVÁ, E. Mediální výchova. Revue pro média: časopis pro kritickou reflexi médií, 2004a, roč. 4, č. 8, s. 41–42. ISSN 1214-7494.
VRÁNKOVÁ, E. Kriticko-hermeneutická větev mediální výchovy. Revue pro média: časopis pro kritickou reflexi médií, 2004b, roč. 4, č. 8, s. 43–44. ISSN 1214-7494.
Vzdělávací program Národní škola: Vzdělávací program pro 1.–9 ročník základního vzdělávání. Praha: SPN, 1997, 162 s. ISBN 80-04-26683-5.
Vzdělávací program Obecná škola: Pojetí obecné školy. Učební osnovy obecné školy. 4., upr. vyd. Praha: Portál, 1996, 270 s. ISBN 80-7178-106-1.
Vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 275s. ISBN 80-7168-337-X.
WALTEROVÁ, E. Kurikulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, 185 s. ISBN 80-210-0846-6.
WALTEROVÁ, E. Proměny paradigmatu kurikulárního diskurzu. In MAŇÁK, J., JANÍK, T. (eds.). Problémy kurikula základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 11–22. ISBN 80-210-4125-0.
WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 295 s. ISBN 80-7315-083-2.
WALTEROVÁ, E., ČERNÝ, K., GREGER, D., CHVÁL, M. Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 307 s. ISBN 978-80-246-1882-1.
A critical framework for media education [online]. 2012. [cit. 10. 1. 2016]. Dostupný z .
Evaluation of the Implementation and Educational Outcomes of a Middle School. Media Arts Curriculum. The Michael Cohen Group, LLC for The Alliance for a Media Literate America and Just Think [online]. 2007. [cit. 8. 1. 2013]. Dostupný z .
Final Report from Youth Media Education Survey 2001 [online]. 2001. [cit. 10. 1. 2016]. Dostupný z .
Literacy in the Information age: Final Report of the International Adult Literacy Survey [online]. 2000. [cit. 8. 1. 2016]. Dostupný z .
Mediappro – A European research project: The Appropriation of New Media by Youth [online]. 2006. [cit. 15. 2. 2015]. Dostupný z .
Presidential Committee on Information Literacy. Final Report 1989 [online]. 2005. [cit. 6. 2. 2015]. Dostupný z .
Research on the Effects of Media Violence [online]. 2010. [cit. 9. 1. 2016]. Dostupný z .
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. prosince 2007 – Evropský přístup k mediální gramotnosti v digitálním prostředí (KOM/2007/833) [online]. 2007. [cit. 17. 1. 2015]. Dostupný z .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání [online]. 2007. [cit. 17. 1. 2016]. Dostupný z: .
The Speaking, Listening, and Media Literacy Standards and Competency Statements for K-12 Educations [online]. 1998. [cit. 8. 3. 2015]. Dostupný z .
Tvorba a ověřování modelových očekávaných výstupů k tematickým okruhům průřezových témat pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání a pro gymnázia (Výstupy z dotazníkového šetření 2009) [online]. 2010. [cit. 10. 2. 2016]. Dostupný z .
UNESCO. Revised recommendation concerning the international standardization of educational statistics [online]. 1978. [cit. 7. 1. 2016]. Dostupný z .
White paper from the 21st Century Literacy Summit [online]. 2002. [cit. 8. 2. 2016]. Dostupný z < http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/WhitePaperEnglish.pdf >.
Young Canadians in a Wired World. Phase II. Student Survey [online]. 2005. [cit. 10. 1. 2016]. Dostupný z