EN

Prohlídka publikací osob

Publikace autora: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (učo 640)
 • STRMISKA, Maxmilián. Sartoriho pojetí stranických systémů a případ polarizovaného pluralismu. Několik podnětů k diskusi. In Miroslav Novák. Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016. s. 87-98, 12 s. Studijní texty, 66. ISBN 978-80-7419-233-3. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Volební vzestup Hnutí pěti hvězdiček a stranická soutěž v Itálii (2011-2013). Evropská volební studia, Brno: ISPO, 2013, roč. 8, č. 1, s. 46-61. ISSN 1801-6545. URL info

 • FIALA, Vlastimil a Maxmilián STRMISKA. Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Rysy politického stranictví. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 390 s. Politologická řada, 38. ISBN 978-80-7325-299-1. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální stranická soutěž ve víceúrovňových uspořádáních: nové přístupy, nová agenda výzkumu? Evropská volební studia, Brno: ISPO, 2012, roč. 7, č. 1, s. 42-47. ISSN 1801-6545. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Roman CHYTILEK. Strany a stranické soustavy v Jihovýchodní Asii a Oceánii: subkontinentální rámce, srovnávací výzkum a utváření teorie politických stran. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2012, roč. 19, č. 4, s. 307-321. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Electoral options in three-level settings of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia: a contribution to their typology. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2011, roč. 6, č. 2, s. 149-164. ISSN 1801-6545. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Povstalecká hnutí a politický pluralismus: několik poznámek k hnutí nakšalitů v Indii. Rexter, Brno: Centrum pro bezpečnostní a strat. studia, 2011, roč. 9, č. 1, s. 1-15. ISSN 1214-7737. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Singapurské politické strany (1955-1963): studie k typologii stran v období dekolonizace. In Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Hradec Králové: Oftis, 2011. s. 204-230, 27 s. ISBN 978-80-7405-149-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Studying sets of electoral levels: toward a conceptual framework. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2011, roč. 6, č. 2, s. 128-136. ISSN 1801-6545. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Typologie stran a jejich role ve výzkumu politického stranictví ve Starém a Novém světě: několik poznámek. In Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Hradec Králové: Oftis, 2011. s. 11-26, 16 s. ISBN 978-80-7405-149-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Většinové poslání, územní rozprostření a typy politických stran v Indii. In Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Hradec Králové: Oftis, 2011. s. 159-173, 15 s. ISBN 978-80-7405-149-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián a Roman CHYTILEK. Utváření typologií politických stran a problém jejich teoretického a empirického ukotvení. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010, roč. 17, č. 2, s. 133-145. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Výzkum volební soutěže a stranických soustav ve víceúrovňových uspořádáních: Poznámka k výběru pojmového rámce. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2010, roč. 5, č. 1, s. 47-52. ISSN 1801-6545. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Typologie politických stran ve víceúrovňových uspořádáních. In Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: Linde Praha, 2009. s. 195-206, 12 s. ISBN 978-80-7201-793-5. info

 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009. 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Volební arény ve víceúrovňových uspořádáních. Poznámka k pojetí volebního prostoru. Evropská volební studia, 2008, roč. 3, č. 2, s. 193-201. ISSN 1801-6545. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-Level Polity: The Canadian Case. Brno: Anton Pasienka, 2007. 119 s. mimo edici. ISBN 80-902652-9-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Party Systems in Multi-Level Settings: A Study on Conceptualization and Typology. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity: The Canadian Case. 1. vyd. Brno: Mgr. Anton Pasienka - AP, 2007. s. 6-31, 26 s. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián. The Czech Party System: A Few Observations on the Properties and Working Logic of the Czech Party Arrangement. In Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: Democracy and Culture Studies Centre, 2007. s. 107-115, 9 s. ISPO, 7. ISBN 978-80-7325-116-1. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Volební arény, obvody a regionální oblasti. Poznámka k výběru a pojetí teritoriálních jednotek analýzy volebního chování ve víceúrovňových uspořádáních. Evropská volební studia, 2007, roč. 2, č. 2, s. 180-184. ISSN 1801-6545. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Analýza voleb a posuzování stranického systému: poznámka k defektní konceptualizaci stranického systému. Evropská volební studia, 2006, roč. 1, č. 1, s. 92-97. ISSN 1801-6545. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 88-96, 9 s. Sborníky, č. 30. ISBN 80-210-4161-7. info

 • MAREŠ, Miroslav a Maxmilián STRMISKA. Political Participation by Ethnic Minorities in the Czech Republic. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 267-289, 22 s. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2. info

 • STRMISKA, Maxmilián a Miroslav MAREŠ. Moravistické strany a hnutí. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1615-1632, 18 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0. info

 • FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politický a zájmový pluralismus v mnohaúrovových systémech - teorie a přístupy. 2005. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regional Parties and Party Systems. Concept and Typology of European Regional Parties and Regional Party Arrangements. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2005. 72 s. Politologická ed., 5. ISBN 80-902652-7-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus. Pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2005. 144 s. Politologická ed., 4. ISBN 80-902652-5-1. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Stranické systémy a víceúrovňové teritoriálně-politické pluralismy - několik poznámek k jejich pojetí a rozboru. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 232-241, 10 s. ISBN 80-7325-074-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Systém politických stran v letech 1989-2004. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1359-1380, 22 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO a CDK, 2005. s. 5-6, 2 s. ISBN 80-7325-074-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Liga Severu a regionální strany v Itálii. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2004. 104 s. Studie, 2. ISBN 80-902652-4-3. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální stranické soustavy, teritoriální pluralismus a výzkum stranických systémů. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004, roč. 11, č. 2, s. 123-133. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Volební reformy a transformace stranických systémů v Itálii, Japonsku a na Novém Zélandu. In Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2004. s. 66-87, 22 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-86473-88-0. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Conceptualization and typology of European regional parties: a note on methodology. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Katalánské politické strany. Katalánské strany a regionální stranicko-politický systém v letech 1977-2002. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2003. 82 s. Studie, 1. ISBN 80-902652-2-7. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Liga Severu: její postavení a role v italské stranicko-politické soustavě (1993-2002). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 5, č. 1, s. 15-24. ISSN 1212-7817. URL info

 • FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Maxmilián STRMISKA. Organizace etnických menšin a prosazování jejich zájmů. Sociální studia, Brno: FSS MU, 2003, roč. 9, č. 1, s. 65-85. ISSN 1212-365X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Pojetí regionálních a etnických stran. In MAREŠ, Miroslav. Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. s. 9-21, 13 s. ISBN 80-7325-026-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany, teritoriální rozrůzněnost a stranicko-politický pluralismus. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 5, 2-3, s. 50-62. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. A Study on Conceptualisation of (Ethno)Regional Parties. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, 2-3, s. 55-66. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority. Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 4, s. 40-48. ISSN 1212-7817. URL info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Ideově-politické rodiny a politické strany v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. In Fiala, P.; Holzer, J.; Strmiska, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 13-27, 15 s. Sborníky, 10. ISBN 80-210-3036-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Jurský "separatismus", identitární mobilizace a regionální stranicko-politický systém. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 1, s. 50-62. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Miroslav MAREŠ. Menšiny v pojetí extremistických hnutí. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Georgetown, 2002. s. 161-176. Rubikon, 7. ISBN 80-210-2791-6. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Parties, Poles, and the Post-Communist Party Arrangements: A Study on Conceptualization of Poles and Polarity. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 1, s. 1-20. ISSN 1212-7817. URL info

 • FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-210-3036-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián. The Communist Party of Bohemia and Moravia: A Post-Communist Socialist or a Neo-Communist Party? German Policy Studies/Politikfeldanalyse, University of Muenster, 2002, II, č. 2, s. 40-60. ISSN 1523-9764. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Transformace italských (post)komunistů: od Italské komunistické strany k Demokratické straně levice a Levicovým demokratům. In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 40-64. ISBN 80-210-2990-0. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Transformace stranicko-politických systémů. Studie k proměnám soustav politických stran v soudobých demokraciích. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč. 9, č. 4, s. 383-397. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Volební autoritářství, demokratizace a utváření kompetitivních stranicko-politických soustav. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 4. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Aliados por patrimônio, divididos por opçăo? Os partidos pós-comunistas da Europa. Conjuntura Política, Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2001, roč. 4, č. 31. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Deficit stranické politiky v regionalizované oligarchii? Regionální elity, stranicko-politické bloky a fenomén "gubernátorských stran" v současném Rusku. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, č. 1, s. 16-31. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Democratisation and Creation of Party-Political Pluralisms in the Central-East Europe and East Asia (The Bases of a Comparative Analysis). In Political Changes in the Czech Republic and Taiwan: Comparison. 1. vyd. Prague: Department of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, 2001. s. 46-57. info

 • STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Demokracie jako "organizovaná nejistota"? Příspěvek k diskusi o problému polyarchií a úpadkových soustav politických stran. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 3, s. 1-7. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Ethnic and Territorial Identities in Politics: The Canadian Experience (A View from Central Europe). In Multiculturalism and Diversity in Canada - Voices from Central Europe. 1st International Conference of Central European Canadianists. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2001. s. 45-48. ISBN 80-210-2705-3. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Evropský rasismus a xenofobní populismus v politologické perspektivě. Příspěvek k diskusi o pojetí rasismu a xenofobie. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 34-47. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Challenges of Consolidation and the Post-Communist Party Systems: Collection of Essays. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. 88 s. Series of Studies, Volume n. 17. ISBN 80-210-2628-6. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Identitary Polarisation, Violence, and Terror: A Study on Ethnic Terrorism. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 1-16. ISSN 1212-7817. URL info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Metodologická východiska a dilemata komparativního výzkumu transformace soustav politických stran v českých zemích. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 1, s. 1-7. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Macro-Terrorism, "Holy War", and Religious Violence: Current Challenges to Conceptualisation and Typology of Terrorism. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Major Poles, "Third Parties" and Bulgarian Multipartism. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, č. 1, s. 1-12. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Parties, Poles, Alliances and Romanian Pluralism, 1990-2000. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, č. 2, s. 10-27. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Pojetí stranicko-politických rodin v postkomunistickém středoevropském a východoevropském kontextu. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 4, s. 1-10. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Polarizací k dynamickému pluralismu? Případ černohorského multipartismu. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 30-45. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Póly a polarita v postautoritářských multipartismech: Polarita, centrismus a transformace "středu" ve stranicko-politických soustavách Řecka, Španělska a Portugalska. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII, č. 1, s. 3-29. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Protest, politické násilí a teror. Studie ke genezi subverzívních teroristických skupin. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, roč. 8, č. 3, s. 258-269. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Protipřistěhovalecké xenofobní strany v evropském kontextu.Příspěvek k charakteristice xenofobních stranicko-politických formací. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 17-32. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Lubomír KOPEČEK. Regionální rozrůzněnost, teritoriální cleavages a utváření stranicko-politických soustav: ukrajinský případ. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 39-47. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Tomáš SETNIČKA. Rumunské parlamentní a prezidentské volby v roce 2000 (Příspěvek k analýze výsledků voleb a k charakteristice postavení a profilu rumunských politických stran). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, č. 2. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Smrtonosné vlastenectví. Etnicko-politický terorismus v Baskicku a Quebeku. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 112 s. Ediční řada Studie, 21. ISBN 80-210-2721-5. info

 • STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Spřízněny volbou?Křesťansko-demokratické a křesťansko-nacionální strany v postkomunistických pluralismech. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, roč. 8, č. 3, s. 279-286. ISSN 1211-3247. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Stranicko-politické rodiny a ideologické sektory. Příspěvek k diskusi o pojetí rodin politických stran. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 2, s. 1-7. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Terorismus a demokracie. Pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 106 s. Ediční řada Monografie, 4. ISBN 80-210-2755-X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Utváření pólů a polarity v postautoritářských multipartismech: moldovský případ (Moldovské stranicko-politické konfigurace v období 1994-2001). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, č. 2, s. 10-28. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Volební systémy a stranicko-politické soustavy. "Silné" volební systémy, stranické systémy a Sartoriho "volební zákony". Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 4, s. 38-51. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Jan HOLZER. A Federaçăo Russa: sistema assimétrico condenado a instabilidade? Conjuntura Política, Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2000, roč. 3, č. 24. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Bipolarita, "třetí strany" a utváření postkomunistického multipartismu v Bulharsku. Teoreticko-metodologická poznámka. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 2. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Bosensko-hercegovské lokální stranicko-politické pluralismy. Příspěvek k analýze voleb do obecních zastupitelstev v roce 2000 a vývoji lokálních stranicko-politických konfigurací. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 4. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Dez anos depois: consolidando os sistemas partidários na Europa Centro-Oriental pós comunista. Teoria e Sociedade, Belo Horizonte: UFMG, 2000, roč. 4, č. 6, s. 178-211. ISSN 1518-4471. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Extrémismus, xenofobie, "organizovaná intolerance". Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 3, s. 1-7. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Geneze stranicko-politických (sub)systémů v ruském regionálním kontextu. Sverdlovský případ. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 2, s. 15-28. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Moldavský multipartismus. Poznámka k interpretaci utváření moldavského systému politických stran (1990-1999). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. "Ozbrojená opozice". Studie k subverzívnímu terorismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000. 88 s. Ediční řada Studie, 14. ISBN 80-210-2450-X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Political Radicalism, Subversion and Terrorist Violence in Democratic Systems. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 3, s. 50-59. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Populismo xenófobo na Europa: sinal de confrontaçăo? Conjuntura Política, Belo Horizonte: As.Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2000, roč. 3, č. 17, s. 1-5. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Rise and Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 4. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Scott Mainwaring a teorie stranických systémů ve třetí vlně demokratizace. Několik podnětů k diskusi. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Studie k utváření italského multipartismu (1994-1999). Enigma "středu" a bipolarita. Politologický časopis, Brno: Masarykova Univerzita, 2000, roč. 7, č. 2, s. 109-130. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. The Czech Multipartism in the Late 1990s. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 2. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. The Making of Party Pluralism in Montenegro. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 3. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Utváření rumunského multipartismu (1990-1999). Pluralita a polarita rumunského systému politických stran. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Jan HOLZER. Utváření stranicko-politických pluralismů v ruském regionálním kontextu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 3. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Volby do obecních zastupitelstev a geneze lokálních stranicko-politických konfigurací v kosovském protektorátu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 4. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Ethno-Territorial Identities and the Making of Regional Party Arrangement. The Case of Voivodina - An Introductory Analysis. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 1999, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Fragmentace a polarita v latinskoamerických systémech politických stran. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, č. 1, s. 4-30. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Horizont výzkumu středo- a východoevropských postkomunistických politických stran a stranických systémů: úvodní poznámka. Maxmilián Strmiska (red.). In Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. 1. vydání. Brno: MPÚ MU, 1999. s. 7-9. ISBN 80-210-2218-3. info

 • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Národní stát a etnický konflikt. 1. vydání. Brno: CDK, 1999. 330 s. ISBN 80-85959-52-6. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Pluralita, polarita a geneze nových středo- a východoevropských systémů politických stran. Několik teoreticko-metodologických poznámek. Maxmilián Strmiska (red.). In Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. 1. vydání. Brno: MPÚ MU, 1999. s. 11-36. ISBN 80-210-2218-3. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regionalisation and Politics of Alliances: Regional Parties and Federal Party System in India, 1989-1998. In Sociální studia. 1. vyd. Brno: FSS MU, 1999. s. 43-56. ISBN 80-210-2222-1. info

 • STRMISKA, Maxmilián. The Macedonian Multipartism. A Note on the Typology of the Macedonian Party Arrangement. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 1999, I. ročník, 0., s. 1-10. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián a Vít HLOUŠEK. The Predominant Party System in the Post-communist Croatia - Some Remarks. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 1999, I. ročník, 1., s. 1-10. ISSN 1212-7817. URL info

 • STRMISKA, Maxmilián. Transformace stranicko-politického systému Venezuely (1993-1999). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI. ročník, č. 4, s. 333-353. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Utváření českého multipartismu: příběh na pokračování. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI. ročník, č. 2, s. 162-169. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Appunti sull´interpretazione del Sessantotto e sulla genesi della Nuova Sinistra italiana. In GIACHETTI, D. Per il Sessantotto. Studi e ricerche. 1. vyd. Pistoia: Massari Editore/Centro di Dokumentazione, 1998. s. 55-59. ISBN 88-457-0115-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián a Tomáš SETNIČKA. Il Sessantotto e la breve stagione della Nuova Sinistra ceca. Il caso del Movimento della Gioventu Rivoluzionaria (1968-1969). Il Sessantotto, 1998, VIII, 14-15, s. 85-90. ISSN 0392-4270. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Multipartismy a multipolarita. Poznámka k pojetí umírněného multipartismu. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, V., č. 2, s. 137-152. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I. Brno: MU, 1998. 102 s. Pracovní studie, č. 5. ISBN 80-210-1901-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích II. 1. vyd. Brno: MU, 1998. 108 s. ISBN 80-210-1993-X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Póly, polarita a utváření středo- a východoevropských multipartismů. Úvodní studie k polaritě v českém, slovenském, bulharském, rumunském a makedonském multipartismu. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, V., č. 4, s. 341-360. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 1998. 202 s. Politologická řada, 1. ISBN 80-85959-32-1. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Soustava politických stran v Kostarice. In STRMISKA, Maxmilián. Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 81-99. ISBN 80-210-1993-X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Stranicko-politické soustavy antilských demokracií. In STRMISKA, Maxmilián. Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 66-84. ISBN 80-210-1901-8. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran. Brno: Barrister&Principal, 1998. 260 s. Monografie, 1. ISBN 80-85947-31-5. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Terra incognita? Úvodní poznámka k výzkumu mimoevropských politických stran a stranických soustav. In STRMISKA, Maxmilián. Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 5-8. ISBN 80-210-1901-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Úvod. Srovnávání stranicko-politických soustav evropských a mimoevropských demokracií a. In STRMISKA, Maxmilián. Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 5-9. ISBN 80-210-1993-X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. 1968 - A Year of Great Hopes and Disappointments. The New Presence, Praha, 1998, roč. 1998, July, s. 12-14. ISSN 7261449. info

 • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Boží pomsta za osvícenskou pýchu. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 42-44. ISSN 0862-6731. info

 • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Čítanka modernej európskej sociálnej politiky. OS, Bratislava, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 74-75. ISSN 1335-2296. info

 • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. História nešťastnej země. OS, Bratislava, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 77-79. ISSN 1335-2296. info

 • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Horror extremi. K pojetí antisystémových stran a extremismu. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 83-86. ISSN 1211-3247. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Insulární stranicko-politické systémy Karibiku. Příspěvek ke klasifikaci a typologii stranických systémů. In Politologické studie, SPFFBU T 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 73-81. ISBN 80-210-1539-X. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Katolicismus a současný nacionalismus. In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 119-140. ISBN 80-85959-20-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Křesťanská demokracie a její alternativy. Křesťanský centrismus a populismus v italském kontextu (1945 - 1996). In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 93-117. ISBN 80-85959-20-8. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Polarizovaný pluralismus anebo polarizovaný multipartismus? Poznámka k typologii stranicko-politických systémů. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, IV., č. 3, s. 213 - 220. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regionalization, Regional Parties and Party Systems in Spain and in Italy (Some Remarks). In SPFFBU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 55-66. Politologické studie, T1. ISBN 80-210-1539-X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Appunti sull'interpretazione del Sessantotto e sulla genesi della Nuova Sinistra italiana. Il Sessantotto, 1996, VI, č. 9, s. 34-37. ISSN 0392-4270. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Funkce druhých komor v moderních demokratických systémech. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Aktuální problémy parlamentarismu. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 109-119. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Namísto rezignace naděje? Cesta španělských konzervativců k volebnímu vítězství. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1996, VII., 3/96, s. 15-19. ISSN 0862-6731. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Novozélandské stranicko-politická soustava (1993 - 1996). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., č. 4, s. 328 - 336. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Radikální neonacionalismus a systém politických stran v Baskicku. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., č. 1, s. 77-86. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální systémy politických stran. Komparativní studie ke genezi regionálních stranicko-politických soustav. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., č. 2, s. 89-104. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Třetí strany a multidimenzionální politika. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III, č. 3, s. 212-224. ISSN 1211-3247. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Východní Timor a postkoloniální nacionalismus. Analýza k letošní Nobelově ceně za mír. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1996, VII, 9-10/96, s. 13-17. ISSN 0862-6731. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Demokracie a terorismus. Studie k roli politického terorismu a extrémního násilí v demokratických systémech. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1995, II, 3/1995, s. 207-218. ISSN 1211-3247. info

 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Jacques Chirac a francouzský neogaullismus. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1995, VI, 6-7/95, s. 19-23. ISSN 0862-6731. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Le culture del movimento studentesco ceco: "i radicali del centro" della Facolta di lettere e filosofia dell'Universita di Brno (1968-1969). Il Sessantotto, 1995, V, č. 8, s. 1-7. ISSN 0392-4270. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Národní aliance a italský "post-fašismus". Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1995, V., 8/1995, s. 18-20. ISSN 0862-6731. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Neonacionalismus a systém politických stran v Quebeku. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1995, II, 4/1995, s. 362-369. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Severní Irsko: etnický konflikt a perspektiva usmíření. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1995, II, 2/1995, s. 169-172. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Terorismus: hrozba a její prevence. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: F. Mikš, 1995, VI., 9,10/1995, s. 26-28. ISSN 0862-6731. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Vzestup quebeckého neonacionalismu: ideologické a politické aspekty (1960-1967). In SPFFBU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 147-152. C 42. ISBN 80-210-1271-4. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Formování Nové levice v Itálii: Počátky Nepřetržitého boje a Dělnické moci. In SPFFBU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 143-149. C 41. ISBN 80-210-0973-X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Ke kulturně politické charakteristice Spolku posluchačů filosofie na Filozofické fakultě Brněnské univerzity 1968- -1969. Časopis Matice moravské, V Brně: Matice moravská v Brně, 1994, CXIII, 2/1995, s. 313-327. ISSN 0323-052X. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Politický terorizmus, otázky jeho vymezení. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 29-39. ISSN 1211-3247. info

 • STRMISKA, Maxmilián. Italská Nová levice a filomaoistické skupiny. In SPFFBU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 117-125. C 40. ISBN 80-210-0645-5. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce