KRATOCHVÍL, Jiří. Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. The Electronic Library. YORKSHIRE, ENGLAND: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, 2013, vol. 31, No 1, p. 55-69. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/02640471311299137.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students
Name in Czech Evaluace e-learningového kurzu Informační výchova pro studenty medicíny
Authors KRATOCHVÍL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition The Electronic Library, YORKSHIRE, ENGLAND, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, 2013, 0264-0473.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Domovská stránka výsledku
Impact factor Impact factor: 0.228
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00067717
Organization unit Faculty of Medicine
Doi http://dx.doi.org/10.1108/02640471311299137
UT WoS 000316234500004
Keywords (in Czech) akademické knihovny; Česká republika; e-learning; evaluace; informační gramotnost; knihovníci; studenti medicíny; studenti; knihovny
Keywords in English Academic libraries; Czech Republic; E-learning; Evaluation; Information literacy; Librarians; Medical students; Students; Libraries.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18/12/2013 13:17.
Abstract
The main purpose of this article is to describe and to evaluate the results of evaluation of the e-learning course, Information Literacy, which is taught by the librarians at the Faculty of Medicine, Masaryk University. In the article the results are discussed to inform about the librarians' experience with tutoring the course. The survey covers the medical students who enrolled on the course between autumn 2008 and autumn 2010. The students were requested to fill the questionnaire designed in Google Documents and based on the quantitative method, including a five-point Likert scale combined with closed and open ended questions. Results show the medical students are satisfied with the e-learning course, Information Literacy, because of time and space flexibility, studying at their own pace and online interactive tutorials. More than half the students found the gradual releasing of the study materials and the tasks as the main motivation for continous learning. Most of the students were satisfied with the taught topics like methodology of searching in the databases, using EndNoteWeb and citation style ISO 690. Most of the tasks like searching in the online databases, working with EndNoteWeb or finding the impact factor of a journal were evaluated as beneficial. The results have suggested several important revisions. The librarians have decided to create the interactive tutorials explaining the importance of the topics, remove the parts of tutorials describing the library terminology and catalogues. Two new tasks – verifying online access to the full text of journals and finding signs of plagiarism in a short text – have been added since spring 2011. The librarians will prepare some printed material supporting the course and improve the publicity of their e-learning course among the teachers. The results and its discussion can help other librarians who are going to prepare a similar e-learning course in planning the conception of their course.
Abstract (in Czech)
Abstrakt Cíl - Hlavním cílem tohoto článku je popsat a vyhodnotit výsledky hodnocení e-learningového kurzu Informační výchova vyučovaného knihovníky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. V článku jsou diskutovány výsledky hodnocení s cílem informovat o zkušenostech knihovníků s tutorováním tohoto kurzu. Metoda výzkumu - Průzkum zahrnuje hodnocení studentů, kteří absolvovali kurz mezi podzimem 2008 a podzimem 2010. Studenti byli požádáni, aby vyplnili dotazník vytvořený v Google Documents a založený na kvantitativní metodě zahrnující pětibodovou Likertovu škálu kominovanou s uzavřenými a otevřenými otázkami. Závěry - Výsledky ukazují, že studenti lékařské fakulty jsou spokojeni s e-learningovým kurzem Informační výchova kvůli jeho časové a prostorové flexibilitě, studiu vlastním tempem a online interaktivním tutoriálům. Více než polovina studentů shledala postupné zveřejňování studijních materiálů a úkolů jako hlavní motivační faktor pro průběžné studium. Většina studentů byla spokojena s vyučovanými tématy jako jsou metoda vyhledávání v databázích Web of Science, Scopus a lékařských databázích, používání EndNoteWebu a citačního stylu ISO 690. 1Většina z úkolů, jako jsou vyhledávání online databázích, práce s EndNoteWebem nebo zjišťování impact factoru časopisu byly vyhodnoceny jako přínosné. Praktický přínos - Výsledky naznačily potřebu několika důležitých vylepšení v e-learningovém kurzu Informační výchova. Knihovníci se rozhodli vytvořit interaktivní návody vysvětlující důležitost vyučovaných témat v souvislosti s budoucími potřebami studentů a psaním odborného článu, a také se rozhodli vyjmout části tutoriálů popisujících knihovnickou terminologii a katalog. Kromě toho budou od jara 2011 přidány dva nové úkoly - ověření on-line přístupu k plným textům časopisů a vyhledávání projevů plagiátorství v krátkém textu. A konečně knihovníci připraví nějaký tištěný materiál podporující kurz a zlepší propagaci jejich e-learningového kurzu mezi učiteli, kteří jej mohou doporučují svým studentům. Originalita / hodnota - Článek představuje jednu z prvních zkušeností s e-learningovým kurzem Informační výchovy pro lékařské studenty v České republice. Výsledky a jejich prodiskutování mohou pomoci ostatním knihovníkům, kteří se chystají připravit podobný podobný e-learningový kurz.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
accepted_preprint.doc   File version Kratochvíl, J. 4/2/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1085321/accepted_preprint.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1085321/accepted_preprint.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1085321/accepted_preprint.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1085321/accepted_preprint.doc?info
Uploaded/Created
Mon 4/2/2013 13:38, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
  • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 

accepted_preprint.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1085321/accepted_preprint.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1085321/accepted_preprint.doc
File type
Word (application/msword)
Size
275 KB
Hash md5
63886c57a0d1ed5ca1a6d06db96058d9
Uploaded/Created
Mon 4/2/2013 13:38

accepted_preprint.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1085321/accepted_preprint.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1085321/accepted_preprint.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
56 KB
Hash md5
03bbb5b8bc3c6197f147482dfbfc4d44
Uploaded/Created
Mon 4/2/2013 14:10

accepted_preprint.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1085321/accepted_preprint.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1085321/accepted_preprint.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
539,3 KB
Hash md5
5d8995700d95ac613120e7482d2e4e1a
Uploaded/Created
Mon 4/2/2013 14:23
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 18/4/2021 04:12