Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
1.
Boháčová, Michaela maiden name: Čornejová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11. - 13. století)

2.
Bromová, Veronika maiden name: Scheirichová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Styl nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře

3.
Doleží, Linda maiden name: Awadová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Akvizice frázových komparativů v češtině

4.
Havlásková, Petra maiden name: Havrlantová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Působení tradičního dialektu na mluvu mladé generace v Ostravě

5.
Hlaváčková, Dana maiden name: Brychtová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Databáze slovesných valenčních rámců VerbaLex

6.
Homolková, Milada maiden name: Marková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Staročeský překlad evangelia svatého Matouše s výkladem Mikuláše Lyry

7.
Kloudová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Vývoj antroponymické soustavy v matričních záznamech z 18. století (s přihlédnutím k jazyku a stylu matrik)

8.
Kloudová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: The Interaction of Functional Morphemes inside the Nominal Phrase

9.
Konvalinková, Ruth maiden name: Frimmelová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Vyjadřování prostorových vztahů v češtině (valenčně-kognitivní analýza)

10.
Kopáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Názvy mláďat v současné češtině

11.
Křelinová, Radka maiden name: Studená
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Frazémy a jejich funkce v psané publicistice

12.
Křivancová, Michaela maiden name: Galinová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Moc slova. Obraz jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové

13.
Macurová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Demonstrativa ten a tento a jejich italské ekvivalenty il, questo a quello

14.
Mokrenová, Jana maiden name: Zemanová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Jazykový obraz hněvu v češtině z hlediska diachronního

15.
Mrázek, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Strojové zpracování starších biblických textů

16.
Najbrtová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Korpusová analýza přejímání valenčních rámců u adjektiv derivovaných sufixem -telný

17.
Navrátilová, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině

18.
Nová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Běžná mluva nejmladší generace v západočeském pohraničí

19.
Nováková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Prostředky persvaze a manipulace ve válečném zpravodajství

20.
Pfeffer, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Finitivnost v jazykovém popisu češtiny

21.
Pilchová, Pavla maiden name: Šuráňová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Stylistické aspekty neverbální komunikace v oblasti bulvární žurnalistiky

22.
Písková, Růžena maiden name: Augustinová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Utvářenost lexikálních jednotek v komunikační oblasti informačních technologií

23.
Spinková, Stanislava maiden name: Kloferová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: K desubstantivním adjektivům v češtině

24.
Stehlíková, Lucie maiden name: Nosková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Morfosyntaktické vlastnosti deverbálních jmen na -ní-/-tí-

25.
Šimečková, Marta maiden name: Štefková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Hláskosloví v češtině 16.–18. století

26.
Vaculík, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Urbanonymie vybraných měst Moravy a Slezska (její vznik, vývoj, systém a klasifikace)

27.
Vališová, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Philology (4-years)
Study Fields: Czech Language, Czech Language
Dissertation defence: Využití korpusů ve výuce češtiny jako cizího jazyka

28.
Velebová, Lucie maiden name: Rychnovská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Analýza česky psané korespondence Bedřicha Smetany

29.
Vepřek, Jarmil
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Individuální stylové dominanty v postojových diskusích na sociální síti Facebook. Originalita vyjadřování ve veřejné psané komunikaci na internetu a její příčiny

30.
Vohralíková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Instruktivní texty z hlediska pragmalingvistického

31.
Wagner, Roland Anton
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Reflexivní slovesa v češtině a prognóza jejich ekvivalentů v němčině

32.
Ziková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Alternace vokálů s nulou v současné češtině - laterální autosegmentální analýza

33.
Žižková, Hana maiden name: Puchriková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Czech Language
Dissertation defence: Slovnědruhové přechody jako problém automatické morfologické analýzy

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all

* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.