Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

101.
Šebejová, Ludmila maiden name: Ročňová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Indukce buněčné smrti u vysoce rizikových kultur chronické lymfocytární leukémie pomocí monoklonálních protilátek

102.
Špunarová, Michaela maiden name: Hložková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Dopad genetických aberací u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií léčených režimy zahrnujícími rituximab

103.
Tichý, Boris
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Možnosti využití DNA microarray v diagnostice a terapii nádorů

104.
Tom, Nikola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Využití genomických přístupů v diagnostice nádorových onemocnění

105.
Tomancová, Alexandra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Analýza genové exprese u nádorových buněk pomocí genomických a proteomických přístupů

106.
Tomášek, Jiří
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Změny jaterní funkce při multimodální léčbě pacientů s primárními a sekundárními nádory jater

107.
Tomášková, Iva maiden name: Kožíšková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Zdatnost a kvalita života pacientů, kteří v dětství prodělali léčbu pro hematoonkologické onemocnění

108.
Toušovská, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Profil generace trombinu u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií léčených dle protokolu ALL-IC BFM 2002

109.
Tuček, Štěpán
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Malignant Tumous of Bile Ducts. Parametric Processing with Respects to Classic Clinical Goals and Quality of life

110.
Volfová, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Detekce oportunních infekcí molekulárně biologickými metodami u hematoonkologických pacientů

111.
Vopěnková, Kateřina maiden name: Skálová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Optimalizace protinádorových vakcín na bázi dendritických buněk

112.
Zahradová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Imunomonitoring protinádorové odpovědi u vybraných hematoonkologických malignit

113.
Zapletalová, Danica maiden name: Bronišová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Cirkulující endoteliální a progenitorové buňky jako biomarkery angiogeneze u dětských onkologických pacientů

114.
Zemanová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Chemosenzitivizace lymfoidních buněk s defekty v genu TP53 prostřednictvím inhibice proteinu Chk1

115.
Zitterbart, Karel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam

116.
Žáčková, Daniela maiden name: Staffová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Optimalizace léčby chronické myeloidní leukémie

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.