Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Adámková Krákorová, Dagmar 51: Krupa, Pavel 101: Špunarová, Michaela maiden name: Hložková

1.
Adámková Krákorová, Dagmar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Prognostický význam Ki-67, p53, p-glykoproteinu, HER-2, CD133 a nestin pozitivních buněk v léčbě high-grade osteogenních sarkomů dospělého věku

2.
Al-Sahmani, Mohamed Abdo Saleh
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Prognostický význam morfologického hodnocení plazmatických buněk u mnohočetného myelomu

3.
Amruz Černá, Kateřina maiden name: Černá
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Úloha microRNA v biologii a terapeutické rezistenci u B-buněčných malignit

4.
Bencsiková, Beatric
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Angiogeneze u zhoubných nádorů: stanovení prediktivních markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem léčených antiangiogenní léčbou

5.
Bešše, Lenka maiden name: Kubiczková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Role of microRNA in the pathogenesis of multiple myeloma

6.
Bouchalová, Pavla maiden name: Hublarová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Regulace exprese vybraných virových a lidských genů účastnících se signálních drah řízených proteinem p53 v nádorových buňkách

7.
Brabec, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Elektronická dokumentace pacienta a její standardizovaná implementace v nemocničních informačních systémech

8.
Brančíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Kinetika kostních markerů v léčbě nádorové kostní choroby u pacientek s metastatickým karcinomem prsu

9.
Brejcha, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Prognostické faktory a klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie detekovaná metodami fluorescenční in situ hybridizace a cytogenetickým vyšetřením po stimulaci CpG oligonukleotidy a interleukinem-2

10.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou

11.
Brychtová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Analýza role proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce a stanovení jejich exprese ve vybraných nádorových tkáních

12.
Brychtová, Yvona maiden name: Kocová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky

13.
Budinská, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Bio-mathematical modeling of tumour genomic profiling data

14.
Čejková, Soňa maiden name: Bukovská
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Indukce buněčné smrti u nádorových buněk s inaktivovaným antionkogenem p53

15.
Černá, Jana maiden name: Chovancová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Stanovení exprese antigenů na nádorových buňkách metodou multiparametrické flowcytometrie

16.
Čumová, Jana maiden name: Zelená
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Proteomika u mnohočetného myelomu

17.
Demlová, Regina maiden name: Ingrová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Interindividuální variabilita metabolizujících enzymů z pohledu farmakogenetiky u vybraných cytostatik

18.
Diatková, Jana maiden name: Winterová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Měření plazmatických koncentrací vorikonazolu u hematoonkologických pacientů

19.
Doleželová, Hana maiden name: Horová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Význam PET v diagnostice, léčbě a predikci léčebné odpovědi karcinomu hrdla děložního u pacientek léčených radioterapií

20.
Drábová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Význam vitaminu D u onkologicky nemocných dětí

21.
Dvořáčková, Barbara maiden name: Kantorová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Molekulárně-genetické analýzy prognostických markerů chronické lymfocytární leukemie

22.
Feranec, Richard
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria s využitím hysteroskopie

23.
Folber, František
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Optimalizace léčby akutní lymfoblastické leukemie dospělých

24.
Frgala, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: 4-HPR (fenretinide) in Anticancer Treatment: from In Vitro and In Vivo Models to Clinical Studies

25.
Gaja, Alexander
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Význam leptinu v hematologii a onkologii

26.
Garajová, Ingrid
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Možnosti predikcie rezistencie k neoadjuvantnej konkomitantnej chemorádioterapii u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom konečníka

27.
Grell, Peter
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Predikcia chemosenzitivity/chemorezistence na cielenú protinádorovú terapiu u pacientok s karcinómom prsníka a preukázanou HER2 pozitivitou

28.
Halámková, Jana maiden name: Marková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Klinický význam plazminogen aktivátor systému u pacientů s kolorektálním karcinomem

29.
Horký, Ondřej
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Význam stanovení mikrochimérismu po alogenní transplantaci krvetvorných buněk

30.
Hrabčáková, Viera maiden name: Kohútová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Hematopoetické kmeňové bunky kostnej drene: úloha cytokínov v kultivácii a diferenciácii kmeňových buniek in vitro a ich význam v experimentálnej onkológii

31.
Hrnčířová, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Molekulární detekce patogenů u hematoonkologických pacientů

32.
Hynková, Ludmila maiden name: Burianová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě nádorů mozku

33.
Ihnatová, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Vývin metódy pre analýzu molekulárnych dráh v genomických experimentoch

34.
Illa, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Vliv výživového stavu na toleranci a výsledek léčby bronchogenního karcinomu

35.
Jakubíková, Lenka maiden name: Musilová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Prognostický význam promotorového polymorfismu matrix metaloproteinázy-1 na časnost metastazování bronchogenního karcinomu

36.
Janíková, Andrea maiden name: Obořilová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Optimalizace diagnostiky a léčby folikulárního lymfomu

37.
Jedlička, František
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Vliv tělesné zdatnosti na kvalitu života u pacientů v remisi po léčbě hematoonkologických onemocnění

38.
Jelínek, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Ovlivnění imunity parenterální aplikací glutaminu onkologickým pacientům v kritickém stavu

39.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů

40.
Jurček, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Monitorování průběhu terapie tyrozinkinázovými inhibitory u pacientů s chronickou myeloidní leukémií se zaměřením na molekulární podstatu vzniku primární a sekundární rezistence

41.
Kadlec, Bohdan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Sledování změn hemokoagulace a hemostázy u nemocných s bronchogenním karcinomem

42.
Kafková, Lucie maiden name: Koubková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Metaloceny a jejich využití v protinádorové terapii

43.
Kaplan, Zdeněk
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Radiofrekvenční ablace jaterních malignit

44.
Karásek, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Prognostické a prediktivní faktory u adenokarcinomu pankreatu

45.
Kazda, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Význam spektrální magnetické rezonance v léčbě a sledování pacientů s nádory CNS

46.
Klimeš, Daniel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Databázový systém pro multicentrický sběr klinických dat v podmínkách českého zdravotnictví

47.
Kmínková, Jana maiden name: Lochmanová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Analýza prognostických markerů u leukemií pomocí nových molekulárně-biologických přístupů

48.
Kodytková, Daniela maiden name: Kolářová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Optimalizace datamanagementu v dětské onkologii

49.
Kořístek, Zdeněk
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Odběry transplantátů krvetvorných buněk a jejich optimalizace

50.
Kotašková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Oncology (4-years)
Field of Study: Oncology
Dissertation defence: Studium genové exprese nádorových buněk pomocí DNA čipů

Other pages listing the graduates selected:
1: Adámková Krákorová, Dagmar 51: Krupa, Pavel 101: Špunarová, Michaela maiden name: Hložková

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.