Theses on a related topic (having the same keywords):

rozhrani mezi zubem a kosti, odontogenesis, alveolarni kost, alveolar bone, osteogeneze, odontogeneze, signalni drahy, osteogenesis, tooth-bone interface, signalling pathways

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bobek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Molecular and Cell Biology and Genetics / Molecular and Cell Biology and Genetics
Dissertation defense: Molekulární interakce při formování a remodelaci alveolární kosti | Theses on a related topic Display description

2.
Janečková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transkripční faktory Myb při vývoji tvrdých tkání a přilehlých struktur | Theses on a related topic

3.
Molíková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace dentálních a peridentálních populací mezenchymálních buněk | Theses on a related topic

4.
Švandová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Buněčné a molekulární mechanismy během vývoje zubů a kostí se zaměřením na funkce kaspáz | Theses on a related topic

5.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

6.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulárně-biologická podstata hypodoncií | Theses on a related topic

7.
Celá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defense: Úloha růstových faktorů v regulaci osteogeneze | Theses on a related topic

8.
Hutečková, Barbora maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signalizace determinující předurčení osudu buněk v dutině ústní během rané embryogeneze | Theses on a related topic

9.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic

10.
Kociánová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetická podstata dentálních abnormalit | Theses on a related topic

11.
Křivánek, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Molekulárně-morfologická studie odontoblastů a jejich diferenciace z lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

12.
Plšková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Signalizace pomocí Toll-like receptorů | Theses on a related topic

13.
Banotová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Geneticky podmíněné vady chrupu u historické populace ze Znojma Hradiště | Theses on a related topic

14.
Dvořáková, Terezie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Chelátory železa v onkologii | Theses on a related topic

15.
Gregorová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Biologické procesy kontrolované CK1 delta/epsilon v kontextu chronické lymfocytární leukémie (CLL) | Theses on a related topic

16.
Gromesová, Radana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha primárních cilií při vývoji kraniofaciálních struktur | Theses on a related topic

17.
Hloušková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulární podstata patogeneze multifaktoriálně podmíněných chorob | Theses on a related topic

18.
Marková, Karolína maiden name: Zoufalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Signální dráhy v metastazování nádorů prsu a jejich studium s využitím cílené proteomiky | Theses on a related topic

19.
Martinková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Ovlivnění signální dráhy retinoidů a thyroidních hormonů působením sinicových metabolitů | Theses on a related topic

20.
Němec, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Aplikace genomiky a proteomiky u mnohočetného myelomu

21.
Nosková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Buněčná migrace v biologii a diagnostice melanomu | Theses on a related topic

22.
Olbertová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Progenitorové buňky v odontogenezi | Theses on a related topic

23.
Olbertová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese a úloha LGR5 ve vývoji kraniofaciálních struktur | Theses on a related topic

24.
Reslová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Sekvenační analýza mutací genů pro PAX9 a MSX1 u hypodontických pacientů | Theses on a related topic

25.
Souček, Sara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Receptorové tyrozin kinázy a jimi spouštěné signální dráhy u rabdomyosarkomu | Theses on a related topic

26.
Szarowská, Bára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Význam transkripčního faktoru HIF pro kmenové buňky | Theses on a related topic

27.
Škoda, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defense: Studium signálních drah u buněčné linie derivované z multiformního glioblastomu se ztrátou kopie genu EGFR | Theses on a related topic

28.
Těthal, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Modelování FGFR signálních drah s využitím formálních metod | Theses on a related topic

29.
Vacl, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Antimikrobiální peptidy živočichů | Theses on a related topic

30.
Váczy, Emese
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Funkce fibroblastového růstového faktoru 19 v lidských embryonálních kmenových buňkách | Theses on a related topic

31.
Žváčková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární faktory při vývoji zubů a přilehlých struktur se zaměřením na kolageny a tuftelin | Theses on a related topic