Theses on a related topic (having the same keywords):

indukovana seismicita, mining-inducted seismicity, upper silezia basin, seismicity, seismicita, bohemian massif, hornoslezska panev, magnitudo-cetnostni vztahy, cesky masiv, frequency-magnitude relations

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Blaško, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Korelace přirozené seismicity východního okraje Českého masivu s dalšími vybranými geologickými fenomény | Theses on a related topic Display description

2.
Růžička, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Záznamy zemětřesení z epicentrální oblasti Ebreichsdorf (Rakousko) na stanicích umístěných na území České republiky | Theses on a related topic

3.
Burian, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Granitoidy zóny Niemcza-sv. pokračovaní pásu "durbachitických" hornin evropských vriscid? | Theses on a related topic

4.
Gricová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn | Theses on a related topic

5.
Halló, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Charakteristika aktivní struktury v seismicky aktivní zóně Nový Kostel (západní Čechy) na základě prostorového a časového rozmístění seismických jevů | Theses on a related topic

6.
Hruban, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Lokální druhové bohatství přirozené vegetace hlubokých říčních údolí Českého masivu | Theses on a related topic

7.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinová karbonátová mineralizace hrubšického serpentinitového tělesa | Theses on a related topic

8.
Kremzová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Reinterpretace názorů na vznik ložisek uranu v českém masivu | Theses on a related topic

9.
Krmíček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Distribuce stopových prvků mezi páry flogopit/matrix, klinopyroxen/matrix a klinopyroxen/flogopit u vápenato-alkalických lamprofyrů | Theses on a related topic

10.
Krmíčková, Simona maiden name: Kuboušková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj izotopů Pb ve svrchním plášti Českého masivu | Theses on a related topic

11.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Povariské paleofluidní systémy v karbonských sedimentech Moravsko-slezského paleozoika | Theses on a related topic

12.
Laudátová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Mineralogie a geneze sulfidických Pb-Zn-(Ag, Cu) mineralizací a zrudnělých mramorů na uranovém ložisku Rožná | Theses on a related topic

13.
Potůček, Libor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Srovnání hodnot lokálního magnituda uvedených ve vybraných bulletinech seismických jevů z Českého masivu a jeho okolí | Theses on a related topic

14.
Radková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie a petrografie metakarbonátových hornin z Bližné u Černé v Pošumaví | Theses on a related topic

15.
Růžička, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Statistické zhodnocení seismické aktivity zóny Mur-Mürz-Leitha | Theses on a related topic

16.
Sedláková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Regionálního interpretační řez Vranovská Ves - Želešice - Holešov | Theses on a related topic

17.
Sionová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry lokality Magdaléna | Theses on a related topic

18.
Velebil, Dalibor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie a geneze historických ložisek cinabaritu v Čechách | Theses on a related topic

19.
António, Narciso
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu | Theses on a related topic

20.
Bednařík, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Fluviální sedimenty a jejich inženýrskogeologické charakteristiky v městě Brně | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Fluviální sedimenty a jejich inženýrskogeologické charakteristiky v městě Brně | Theses on a related topic

21.
Burian, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výskyt a charakteristika ultrapotasických hornin v českém masivu. | Theses on a related topic

22.
Goldbach, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Modelování vývoje pánevní výplně na příkladech sedimentárních pánví podél východního okraje Českého masívu | Theses on a related topic

23.
Macek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Pozdní turmalíny a neobvyklý vývoj jejich chemického složení v granitických pegmatitech Českého masívu | Theses on a related topic

24.
Maňák, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium puklinového porušení vrtných jader z vybraných granitoidů Českého masivu | Theses on a related topic

25.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

26.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Zdroje a migrace radionuklidu 226Ra v povodí Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

27.
Mozola, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Chemická variabilita brookitu v pegmatitu z Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika | Theses on a related topic

28.
Navrátilová, Lada
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Chemistry / Geology for Multi-Branches Study, Chemistry for Multi-Branches Study
Bachelor's thesis defense: Tepelná zralost organické hmoty v profilu vrtu Lazy v hornoslezské pánvi | Theses on a related topic

29.
Navrátilová, Lada
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Model tepelné historie karbonských sedimentů v dolu Lazy v hornoslezské pánvi | Theses on a related topic

30.
Plichta, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologie odvalu dolu Kukla v Oslavanech | Theses on a related topic

31.
Sobek, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium granátů z vrtu Cr-22-180 v sedlových vrstvách karvinského souvrství uhelného dolu Důlní závod 1, lokalita ČSA. (OKD) | Theses on a related topic

32.
Stachoňová, Markéta maiden name: Škabrahová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Regionálně geologická sbírka horninových typů brněnského okolí | Theses on a related topic

33.
Straka, Vítězslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení dosavadních průzkumných prací v oblasti ložiska uhlovodíků Uhřice - Jih a jejich aplikace při posuzování využitelnosti ložiska na PZP | Theses on a related topic

34.
Tipanová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie důlních vod vypouštěných z VJŽ a jejich vliv na povrchové vodoteče | Theses on a related topic

35.
Turečková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výskyty palygorskitu na východním okraji Českého masívu | Theses on a related topic