Theses on a related topic (having the same keywords):

arsen fly ash, environmental risk, fly ash, popilek, mullit, environmentalni riziko, microsphere, arsen, mikrosfera, mullite, arsenic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Burešová, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Chemistry for Education, Natural Science for Education
Bachelor's thesis defence: Koncentrace toxických prvků v rostlinné biomase odkaliště Brno-Hády | Theses on a related topic Display description

2.
Frýzová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Fázové složení elektrárenských popílků: kvantitativní stanovení vybraných minerálů | Theses on a related topic

3.
Bošková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Interakce ferrátů s rozpuštěným arzenem | Theses on a related topic

4.
Cahová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Detekce stopových prvků z energetických surovin ve vodních tocích | Theses on a related topic

5.
Dymák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů | Theses on a related topic

6.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

7.
Halíková, Janetta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Zhodnocení geoenvironmentálního rizika materiálu na haldě bývalé elektrárny v Oslavanech | Theses on a related topic

8.
Kurdík, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogické a mikrosturní zhodnocení mullitového ostřiva | Theses on a related topic

9.
Loun, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Přírodní fáze vznikající oxidací arzenidů Fe v systému Fe-As-(S)-O-H | Theses on a related topic

10.
Maléřová, Kristýna maiden name: Kroupová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení toxických prvků a jejich forem v klinických materiálech | Theses on a related topic

11.
Maňáková, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Možnosti snížení rizikovosti arsenu v problematických kalech | Theses on a related topic

12.
Nekula, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defence: Problematika arzenu v potravinách a potenciální riziko pro osoby dodržující bezlepkovou dietu | Theses on a related topic

13.
Nožička, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Hydrogeologické poměry cenomanského kolektoru na sv.svahu Železných hor u Jankovic | Theses on a related topic

14.
Svobodová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defence: Bioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu | Theses on a related topic

15.
Štursa, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Vliv krystalinity kaolinitu na vysokoteplotní fázové transformace | Theses on a related topic

16.
Zaoralová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Kalibrace a práce s přístrojem TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750 | Theses on a related topic

17.
Barvíř, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Geochemické prostředí haldy a pramene u Zbýšova | Theses on a related topic

18.
Bzůrová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Speciace arsenu ve vzorcích životního prostředí | Theses on a related topic

19.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Nehydrolytické metody přípravy oxidických materiálů.

20.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Material Chemistry
Master's thesis defence: Nehydrolytická příprava hlinitokřemičitanů | Theses on a related topic

21.
Hegrová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Dissertation defence: Stanovení arsenu a selenu v biologických vzorcích a vzorcích životního prostředí metodami atomové spektrometrie s generováním těkavých sloučenin | Theses on a related topic

22.
Hořínek, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd rizikovými prvky | Theses on a related topic

23.
Loun, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sekundární minerály As z hald na lokalitě Kaňk u Kutné Hory | Theses on a related topic

24.
Maňáková, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Kovy a jejich biodostupnost | Theses on a related topic

25.
Martiník, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Jednokrokové extrakce pro stanovení forem arsenu v sedimentech a půdách | Theses on a related topic

26.
Martiník, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Biodostupnost forem arsenu v kontaminovaných půdách | Theses on a related topic

27.
Pražáková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Migrace arzenu v povodí řeky Dřevnice | Theses on a related topic

28.
Staňková, Alice
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defence: Nové metody stanovení prvku ve vzorcích popílku | Theses on a related topic

29.
Suchomelová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defence: Vliv vybraných FG charakteristik na potenciální ohrožení životního prostředí v důsledku těžby uranu | Theses on a related topic

30.
Vašíčková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defence: Hodnocení ekotoxicity pevných matric kontaktními biotesty | Theses on a related topic

31.
Víšková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Studium arzenové supergenní mineralizace na odvalech polymetalických ložisek centrální části Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic