Theses on a related topic (having the same keywords):

brunovistulikum, devon, sedi mentologie, brunovistulicum, heavy minerals, cambrian, sedi mentology, provenance, east european craton, devonian, vychodoevropska platforma, kambrium, tezke mineraly, provenience

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Horáková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Provenience klastického materiálu neogenních sedimentů karpatské předhlubně | Theses on a related topic Display description

2.
Barvíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kompoziční změny ve vápencích na hranici devon-karbon | Theses on a related topic

3.
Černoch, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologická stavba spodnopaleozoických klastik u Tasovic | Theses on a related topic

4.
Čopjaková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství | Theses on a related topic

5.
Dvořák, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu z profilu na Hádech u Brna

6.
Francírek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech v okolí Zlína | Theses on a related topic

7.
Francírek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Sedimentárně geologické studium neogenních sedimentů karpatské předhlubně v oblasti Vizovických vrchů | Theses on a related topic

8.
Gazdová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické a sedimentárně petrografické studium sedimentů žerotických vrstev a jejich srovnání se sedimenty stáří eggenburg a ottnang | Theses on a related topic

9.
Geršl, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Opěrný magnetosusceptibilitní a gamaspektrometrický profil devonskými vápenci Moravského krasu | Theses on a related topic

10.
Grydilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Současný stav a provenience lithothamniových vápenců historických památkových objektů města Brna | Theses on a related topic

11.
Halíková, Janetta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita horninového prostředí na mapovém listu regionální geologické mapy 1 : 50 000 Brno a okolí | Theses on a related topic

12.
Holbík, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech v okolí Zlína | Theses on a related topic

13.
Jaegerová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika mezinárodního obchodu s uměním | Theses on a related topic

14.
Kurdíková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Degradace stavebních materiálů Minoritského kláštera | Theses on a related topic

15.
Makovník, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu ve východním lomu cementárny v Mokré | Theses on a related topic

16.
Matiášová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Bazální devonská klastika v geologickém vývoji Velkého Kosíře | Theses on a related topic

17.
Mikysek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium minerální asociace těžké frakce z deponie ložiska štěrkopísků u Hulína | Theses on a related topic

18.
Mrázek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Přehled geologie Kosíře | Theses on a related topic

19.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

20.
Novotný, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Faciální studium sedimentů poorlické pánve | Theses on a related topic

21.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Master's thesis defence: Petroarcheologický výzkum tzv. ostatní kamenné industrie z Tellu Arbid Abyad v Sýrii | Theses on a related topic

22.
Richtrová, Dagmar maiden name: Laiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Morfologie epikrasu a vadózní zóny: studie krasového profilu | Theses on a related topic

23.
Rojovský, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium asociace těžkých minerálů aluviálních sedimentů v oblasti svojkovicko-opatovského Au-revíru, západní Morava | Theses on a related topic

24.
Říha, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika kambria v jihozápadním okolí Příbrami | Theses on a related topic

25.
Říha, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magnetická anizotropie psamitů a slepenců brdského kambria | Theses on a related topic

26.
Šebelová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontové biofacie a litofacie svrchnofamenských karbonátů na Moravě | Theses on a related topic

27.
Šedivý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi | Theses on a related topic

28.
Štrbka, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu v oblasti Hádů | Theses on a related topic

29.
Valentíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentárně-geologické studium "spodnobadenských klastik" ve vrtu 22-41-B Brno-Černá Pole. | Theses on a related topic

30.
Vavrošová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální alterace granitů dyjského masivu | Theses on a related topic

31.
Vavrošová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika křemenných žil vyvolávajících alteraci ryolitů a granitů dyjského masivu | Theses on a related topic

32.
Vošmik, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magnetická anizotropie břidlic brdského kambria | Theses on a related topic

33.
Zborník, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické a sedimentárně-petrografické vyhodnocení vybraných neogenních sedimentů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

34.
Dianová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Analýza geologických vzorků pomocí LA- ICP-MS v oblasti archeologie | Theses on a related topic

35.
Dziková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Neogenní fluviální sedimenty na jihozápadní Moravě

36.
Giblová, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení trilobitů z lokality Horní Benešov (devon, stínavsko-chabičovské souvrství) | Theses on a related topic

37.
Grydilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Současný stav barokních soch a plastik historického Brna zhotovených z lithothamniových vápenců

38.
Hlávka, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika němčicko-vratíkovského pruhu | Theses on a related topic

39.
Hönig, Sven
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Hlína granitic suite:   430 Ma felsic layered garnet-bearing magma portion of bimodal, Back-arc related magmatism, SW Brunovistulicum - A multidisciplinary study | Theses on a related topic

40.
Kalas, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika kalcitových žil z devonských vápenců v lomu Skalka, Moravský kras | Theses on a related topic

41.
Kolářová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stavba kambrických vulkanitů barrandienu na vybraných lokalitách | Theses on a related topic

42.
Kolářová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stavba a anizotropie magnetické susceptibility vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma | Theses on a related topic

43.
Mikulík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické a sedimentárně-petrografické zhodnocení pleistocénních sedimentů Svratky v okolí Brna | Theses on a related topic

44.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

45.
Paška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika devonu v okolí Sovince | Theses on a related topic

46.
Peša, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Laboratorní studium vybraných minerálních fází sedimentů řeky Moravy u Hulína | Theses on a related topic

47.
Petržela, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Asociace Au a doprovodných těžkých minerálů ze šlichů v oblasti Hynčiny | Theses on a related topic

48.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Petroarchaeological research of ceramic production in the area of Western Carpathians at the end of the Early Bronze Age | Theses on a related topic

49.
Riegl, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Eleutherozoidní ostnokožci nejvyššího famenu (devon) z Lesního lomu v Brně-Líšni | Theses on a related topic

50.
Sroková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Provenience a transportní původ dnových splavenin v Algal a Bohemian streams na ostrově Jamese Rosse | Theses on a related topic