Theses on a related topic (having the same keywords):

devon, geochemistry of limestone, paleozoikum, sedimentologie, geochemie karbonatu, magnetic-susceptibility, gamma-ray spectrometry, paleozoic, devonian, magneticka susceptibilita, gamaspektrometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Malý, Dušan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Gamaspektrometrická charakteristika amfibolitů gfoehlské jednotky moldanubika | Theses on a related topic Display description

2.
Matiášová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Bazální devonská klastika v geologickém vývoji Velkého Kosíře | Theses on a related topic

3.
Barták, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Revize vybraného materiálu svrchnokarbonských tetrapodů z lokality Nýřany, Česká republika | Theses on a related topic

4.
Barvíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kompoziční změny ve vápencích na hranici devon-karbon | Theses on a related topic

5.
Bažantová, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrologická interpretace geofyzikálně identifikovaných nehomogenit třebíčského plutonu | Theses on a related topic

6.
Černoch, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologická stavba spodnopaleozoických klastik u Tasovic | Theses on a related topic

7.
Dvořák, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu z profilu na Hádech u Brna

8.
Gilíková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon) | Theses on a related topic

9.
Kolářová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stavba kambrických vulkanitů barrandienu na vybraných lokalitách | Theses on a related topic

10.
Kolářová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stavba a anizotropie magnetické susceptibility vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma | Theses on a related topic

11.
Kubizna, Róbert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Thoriem bohaté granity brněnskeho masivu | Theses on a related topic

12.
Makovník, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu ve východním lomu cementárny v Mokré | Theses on a related topic

13.
Mandlíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Facie a gamaspektrometrická charakteristika vybraných profilů perucko-korycanského souvrství, Česká křídová pánev. | Theses on a related topic

14.
Mrázek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Přehled geologie Kosíře | Theses on a related topic

15.
Richtrová, Dagmar maiden name: Laiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Morfologie epikrasu a vadózní zóny: studie krasového profilu | Theses on a related topic

16.
Šebelová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontové biofacie a litofacie svrchnofamenských karbonátů na Moravě | Theses on a related topic

17.
Štrbka, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu v oblasti Hádů | Theses on a related topic

18.
Valentíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické studium neogenních a kvartérních sedimentů na lokalitě Brno-Modřice | Theses on a related topic

19.
Weiner, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Multiproxy studium odrazů glacieustaze ve svrchnodevonských sedimentech moravskoslezské oblasti. | Theses on a related topic

20.
Adameková, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Geoarcheologie sedimentárního profilu ve Výpustku v kontextu jeskyní Moravského krasu | Theses on a related topic

21.
Bačovská, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika letovického krystalinika - metaofiolitoveho komplexu | Theses on a related topic

22.
Banaśová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometricka charakteristika mramoru pri západním okraji brunovistulika | Theses on a related topic

23.
Bobula, Ondrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sladkovodní karbonáty Zapadních Karpat a jejich výskyt na lokalitě Santovka | Theses on a related topic

24.
Boková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Radioaktivita říčních sedimentů hydrologických zdrojnic hlavních jeskynních systémů Moravského krasu | Theses on a related topic

25.
Cedzo, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektromtrická charakteristika odpadu z upravny uranu dolu Rožná | Theses on a related topic

26.
Černý, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Východní pokračování očkovského přesmyku | Theses on a related topic

27.
Černý, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magnetická anizotropie ordovických sedimentů pražské synformy | Theses on a related topic

28.
Daňková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Detainí gammaspektrometrie neogenních sedimentů vybraných vrtů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

29.
Dostalíková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Litofaciální studium neogenních sedimentů na lokalitě Stošíkovice | Theses on a related topic

30.
Dostalíková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentárně-geologické vyhodnocení spodnobadenských pelitů ve vrtu 22-41-B Brno-Černá Pole. | Theses on a related topic

31.
Faměra, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv | Theses on a related topic

32.
Giblová, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení trilobitů z lokality Horní Benešov (devon, stínavsko-chabičovské souvrství) | Theses on a related topic

33.
Hlávka, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika němčicko-vratíkovského pruhu | Theses on a related topic

34.
Horáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické studium neogenních sedimentů na lokalitě Brno-Obřany | Theses on a related topic

35.
Hrozová, Naděžda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické zpracování neogenních sedimentů ve vrtu Ptení | Theses on a related topic

36.
Hudečková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Analýza usazenin na strážnických branách | Theses on a related topic

37.
Huňadyová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita hornin na vybraných profilech boskovické brázdy | Theses on a related topic

38.
Ježková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Využití paleomagnetických metod při studiu fluviálních systémů | Theses on a related topic

39.
Jiráčková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Litologické vlastnosti sedimentů ve vrtu Mendel 1 na ostrově Jamese Rosse | Theses on a related topic

40.
Jurenka, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika vulkanickych skel | Theses on a related topic

41.
Kadlec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Postglaciální vývoj fyzikálních a chemických vlastností litorálních sedimentů Prášilského jezera | Theses on a related topic

42.
Kalas, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika kalcitových žil z devonských vápenců v lomu Skalka, Moravský kras | Theses on a related topic

43.
Krivá, Terézia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Přirozené zdroje toxických kovů dolního toku Jihlavy | Theses on a related topic

44.
Kubeš, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce U,Th a K v granitech východní části brněnského masivu. | Theses on a related topic

45.
Kubeš, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magnetická susceptibilita granitoidních hornin východní části brněnského masivu a její příčiny. | Theses on a related topic

46.
Kubizna, Róbert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika plutonických hornin střední části brněnského masivu - suita Tetčice | Theses on a related topic

47.
Malý, Dušan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika migmatitů v lomu Vicenice | Theses on a related topic

48.
Matas, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: U-anomalie recentních sedimentů řeky Oslavy | Theses on a related topic

49.
Mikulík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-geologické studium vybraných kvartérních sedimentů v okolí Brněnské přehrady | Theses on a related topic

50.
Neuman, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika bítešské ruly v profilech Bobravy a Bílého potoka | Theses on a related topic