Úvodní informace o projektu

Název projektu: 205/09/1297 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2009-2012

Řešitel: Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.(Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spoluřešitelé: Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. (Katedra geografie UP, Olomouc), RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ČHMÚ Brno)

Spolupracovníci: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., Mgr. Jarmila Burianová (Macková), Ph.D., Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je víceúrovňová analýza časové a prostorové variability klimatu Brna a Olomouce jako příkladů středně velkých měst. Podstata víceúrovňové analýzy jako hlavního metodického přístupu spočívá ve využití dat různého rozlišení v čase i v prostoru a jejich následné syntéze. Ta bude provedena se zvláštním zřetelem na studium možných dopadů na životní prostředí a možný zvýšený výskyt meteorologických extrémů v důsledku globálního oteplování.

Ke splnění hlavního cíle projektu se řešení zaměří na následující dílčí okruhy problémů: