Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

osobní stránka

Publikace

Sborníky s plným zněním článků

 1. MRÁZOVÁ V., et al. Pilotní studie výzkumu mapujícího využití Internetu ve výuce chemie. In Súčasnosť a perspektivy didaktiky chemie II: zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Fakulta prírodných vied. Katedra chemie, 2009. s. 156–159. ISBN: 978-80-8083-751-8.
 2. FADRNÁ V., et al. Pilotní studie výzkumu týkajícího se využití pomůcek při výuce chemie na gymnáziích. In Súčasnosť a perspektivy didaktiky chemie II: zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Fakulta prírodných vied. Katedra chemie, 2009. s. 150–152. ISBN: 978-80-8083-751-8.
 3. MRÁZOVÁ, V., MÜLLER, L. Výzkum využívání internetu ve výuce chemie. In BÍLEK, M. (ed.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. [CD-ROM] Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 1–14. ISBN 978-80-7435-018-4.
 4. MRÁZOVÁ, V. Research on using the Internet and electronic materials in Chemistry teaching. In Studentská vědecká soutěž "O cenu děkana 2010" : sborník příspěvků. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. s. 125-131. ISBN 978-80-244-2667-9.
 5. MRÁZOVÁ, V.; MACÍKOVÁ, P.; MÜLLER, L. Inovace předmětu Projektová výuka v chemii na Univerzitě Palackého. In Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech : 8. mezinárodní studentská konference. Praha : Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 2010. s. 18-21. ISBN 978-80-7290-479-2.

Sborníky abstraktů

 1. MRÁZOVÁ, V., L. MÜLLER a P. BARTÁK. Využívání Internetu a interaktivních materiálů ve výuce chemie. In: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava: sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká a pedagogická fakulta, 2008, 136–137. ISBN 978-80-244-2127-8.
 2. MRÁZOVÁ, V., et al. Elearningové opory předmětů Projektová výuka v chemii a Cvičení z analytické chemie. In Aktuální trendy ICT ve výuce chemie : Sborník abstraktů 20. Mezinárodního semináře o výuce chemie. Vydání: první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 25-26. ISBN 978-80-7435-082-5.
 3. ŠVANDOVÁ, V., MÜLLER, L. Internet a výuka chemie. In Technologicko-didaktická znalost obsahu v chemii : Sborník abstraktů 21. Mezinárodního semináře o výuce chemie. Vydání: první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 26-27. ISBN 978-80-7435-159-4.

Odborné časopisy

 1. MRÁZOVÁ, V.; MÜLLER, L. Research on using the Internet in Chemistry teaching. Problems of Education in the 21st Century : Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2010. 2010, Volume 24, s. 84-94. ISSN 1822-7864.
 2. MRÁZOVÁ, V., et al. E-learningové opory předmětů Projektová výuka v chemii a Cvičení z analytické chemie. Media4u Magazine. 2010, 7. roč., mimořádné vydání X3/2010, s. 132-137. ISSN 1214-9187.
 3. ŠVANDOVÁ, V. a L. MÜLLER. Internet a výuka chemie. Media4u Magazine. 2011, roč. 8, č. X3, s. 105-111. ISSN 1214-9187.

Skripta

 1. ŠVANDOVÁ, V., T. ŠTOSOVÁ, J. KAMENÍČEK, J. PRÁŠILOVÁ, J. HUSÁREK a Z. ŠINDELÁŘ. Vybrané témata pro výuku chemie: 1. část. Ed. J. KAMENÍČEK. Ed. M. KLEČKOVÁ. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3353-0.

Aktuálně v tisku

 1. ŠVANDOVÁ, V. Výukový portál Webchemie. In Studentská vědecká soutěž "O cenu děkana 2013" : sborník příspěvků. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 2. ŠVANDOVÁ, V., M. KLEČKOVÁ. Fenomenologický výzkum využití Internetu ve výuce chemie. In Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
Veronika Švandová, Masarykova univerzita, Brno, 2012 - 2014