Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc., nar. 14. 5. 1931 v Rožnově pod Radhoštěm
Pracoviště
 • Ústav evropské etnologie
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
 • vedoucí Ústavu evropské etnologie FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991: doktor historických věd (DrSc.)
 • 1968: profesor etnografie a folkloristiky
 • 1967: profesorské řízení
 • 1967: PhDr., národopis - dějiny umění
 • 1963: docent
 • 1962: habilitace
 • 1960: kandidát historických věd (CSc.)
 • 1950-1955: národopis - dějiny umění, promovaný historik, Filozofická fakulta MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1991-dosud: vedoucí Ústavu evropské etnologie FF MU
 • 1970-1990: vedoucí oddělení etnografie a folkloristiky UJEP
 • 1968: profesor
 • 1964-1970: vedoucí katedry etnografie a folkloristiky FF UJEP
 • 1963-1968: docent
 • 1959-1963: vedoucí etnografického semináře FF MU
 • 1958-1963: odborný asistent etnografického semináře FF MU
 • 1953-1958: asistent etnografického semináře
Pedagogická činnost
 • Úvod do etnografie/etnologie
 • Teorie a metodologie lidové výtvarné kultury
 • Národopisná ikonografie a vizuální antropologie
 • Národopisná fotografie a film
 • Etnologie Evropy
 • Mimoevropská etnologie (zvl. severní Afrika a Blízký východ, Střední Asie a Mongolsko, Dálný východ a jihovýchodní Asie a Kavkaz)
 • Zahraniční oborové praxe
 • Vedení diplomantů a doktorandů
 • Předseda komise pro státní zkoušky v oboru etnologie na FF MU
 • Předseda oborové rady doktorského studia
 • Organizace a vedení zahraničních exkurzí pro studenty, doktorandy a absolventy: 8.5.2004 Polsko; 30.6-6.7. Velká Británie; 7.5.2005 Rakousko; 1.7.-6.7. 2005 Německo-Dánsko-Norsko-Švédsko, národopisná muzea
Vědeckovýzkumná činnost
 • Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU, jeden ze dvou hlavních redaktorů Věcné části (2 svazky sestavovatel a redaktor Biografického slovníku, celkem 1700 stran)
 • Teorie a metodologie etnologie/etnografie
 • Historiografie a bibliografie etnografie/etnologie, lexikograie etnologie/etnografie
 • Národopisná rajonizace českých zemí
 • Komparativní interetnické studium lidové výtvarné kultury
 • Národopisná symbolika, ikonologie a ikonografie
 • Spoluautorství a redakce třísvazkové Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska
Akademické stáže
 • leden - únor 1992: Rakousko, stipendium Österreichisches Ost- und Südeuropa Instituts, Wien
Universitní aktivity
 • 1990-1998: člen vědecké rady FF MU
 • dosud člen akviziční rady ÚK FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1992-1996: člen vědecké rady Slovenského národného múzea v Martině
 • 1990-dosud: místopředseda komise pro obhajoby doktorských disertačních prací ve vědním oboru 71-05-9 národopis
 • 1990-dosud: člen redakční rady časopisu Umění a řemesla (Praha)
 • 1990-dosud: člen redakční rady časopisu Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury (Strážnice)
 • 1990-dosud: člen ředitelské a ediční rady Ústavu lidové kultury ve Strážnici
 • 1992-dosud: člen vědecké rady a nákupní komise Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1990-dosud: volený člen stálé rady Societé Internationale dEthnologie et de Folklore /t.č. se sídlem Talin - Tartu/
 • 1991-dosud: dopisující člen Verein für Volkskunde, Wien
 • 1993-dosud: zahraniční člen Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Göttingen
 • 1993-dosud: řádný člen Association Européenne des Anthropologues sociaux /t.č. se sídlem v Barceloně/
 • 1969-dosud: člen autorského a redakčního kolektivu Internationale Volkskundliche Bibliographie, Bremen (1998 pověřen organizací mezinárodní konference IVB v Třešti)
Vybrané publikace
 • JEŘÁBEK, Richard. Baláš Emanuel; Baláš Miloslav; Bartoš František. Praha: Biografický slovník českých zemí 2., 2005. 4 s. Biografický slovník českých zemí 2. ISBN 80-7277-252-X. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Bibliogradie: Soupis publikovaných prací Antonína Václavíka a Práce o Antonínu Václavíkovi a jeho dílech. Zlín: Luhačovské zálesí, 2005. 7 s. 2. vydání. ISBN 80-85948-58-3. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Jak jsme k sobě přišli a co následovalo. Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005. 2 s. Kniha vzpomínek aneb Střípky vzácného života. ISBN 80-7278-300-9. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Morava a Slezsko - etnický a etnografický obraz. Praha,: Etnologický ústav AV ČR, 2004. 38-76. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV. ISBN 80-85010-57-7. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Na závěr seriálu příspěvků ke studiu etnografické rajonizace Moravy a Slezska. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, s. 4. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Volkskundliche Zeitschriften aus den Böhmischen Ländern, der Slowakei und der Russischen Föderation. Hessische Blätter für Volkskunde und Kulturgeschichte. 2002, roč. 37-38, č. 1, s. 67-84. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Dodatky k personální bibliografii za léta 1992-2001. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2002, roč. 18, s. 50-65. ISSN 0323-2492. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Lidová výtvarná kultura. In Okres Vsetín. Rožnovsko - Valašskomeziříčsko - Vsetínsko. Vlastivěda moravská. Topografická řada. Valašské Meziříčí - Brno - Vsetín, 2002. s. 482-502. ISBN 80-86298-09-4. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Těšínsko 3 a 4 /recenze/. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, č. 4, s. 235-237. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Na hrubou díru hrubá záplata /polemika/. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, č. 4, s. 244-245. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. K. Ribenis: Eesti rahvauule bibliograafia (1993-2000) /recenze/. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, č. 4, s. 238. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Jaký kroj, tak se stroj! Oděvní tradice našeho rodu. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 33-48. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Romisté by neměli cigánit. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 75-77. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Těšínsko 1 a 2 (recenze). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 65-67. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Jára C., Jára H. a Jára Š. In Almanach k 70. narozeninám PhDr. Jaroslava Štiky, CSc. Rožnov pod Radhoštěm, 2001. s. 38-42. ISBN 80-238-6854-3. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Sto let od narození posledního valašského zbojníka (Jan Kobzáň 9.7.1901 - 10.10.1959). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 3, s. 167-168. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Life in Black and white (recenze). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 3, s. 176-177. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Břeclav a Podluží. In Město Břeclav. Brno - Břeclav - Mikulov, 2001. s. 407-414. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Ikonographie europäischer Zigeuner im 19. Jahrhundert. Ein kleiner Beitrag zur Erforschung etnischer Stereotypen. In Volkskundliche Tableaus. Ein Festschrift für Martin Scharfe zum 65. Geburtstag von Weggefährten, Freunden und Schülern. Münster: Waxmann, 2001. s. 289-299. ISBN 3-8309-1040-1. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1998. In Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1998. 2001. vyd. Bonn: Rudolf Habelt Verlag GmbH Bonn, 2001. s. 1-790, 30 s. International Folklore and Folklife Bibliography. ISBN 3-7749-3093-7. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Bibliografické údaje z české produkce in: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1997. Bonn: Verlag Habelt, 2000. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Internationale Volkskundliche Bibliographie und Europäische Ethnologie. Wissenschaftlicher Diskurs und elektronische Datenverarbeitung. Bremen - Amsterdam, 2000, s. 31-43. ISSN 1616-7686. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století (Pojmoslovná sonda). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, s. 85-91. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Etnické a etnografické skupiny a oblasti. In Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid, nová řada, sv. 10. Strážnice - Brno, 2000. s. 9-29. ISBN 80-86156-31-1. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez und andere auf volkstümliche Weise. In From Academic Art to Popular Pictures. Bergen, 2000. s. 81-98. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Kultura materiální, duchovní a sociální - antikvovaná trichotomie. Národopisná revue. Strážnice, 2000, s. 5-6. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Nástin vývoje národopisného zájmu na Moravě v datech. In Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid, nová řada, sv. 10. Strážnice - Brno, 2000. s. 334-347. ISBN 80-86156-31-1. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Venkovské sakrální stavby - lidové či nelidové? Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, s. 29-36. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Národopisné postřehy z karpatských putování v XIX. století. In Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia miezdy Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Praga. Kraków, 1999. s. 27-36. ISBN 83-909967-1-5. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Österreich und Österreicher in den tschechischen Enzyklopädien und volkskundlichen Kompendien. In Netzwerk Volkskunde. Ideen und Wege. Festgabe für Klaus Beitl zum siebzigsten Geburtstag. Wien, 1999. s. 107-115. ISBN 3-900359-83-0. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Bibliografické údaje z české produkce in: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1996. Bonn: Verlag Habelt, 1999. ISBN 3-7749-2968-8. info
 • JEŘÁBEK, Richard. (70 hesel českých etnografů a etnologů). In Tomeš, J. a kol.: Český bibliografický slovník XX. století 1-3. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-248-7. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Bibliografické údaje z české produkce in: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1995. Bonn: Verlag Habelt, 1998. ISBN 3-7749-2883-5. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Podluží a Podlužáci před vznikem vědeckého národopisu na Moravě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, s. 4-10. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Dub - Eiche - makk - encina. K filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, s. 69-82. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Zlidovělé dřevořezy ve sbírkách Moravské galerie (Inventarizace a pokus o klasifikaci). 54. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno, 1998, s. 49-54. ISSN 80-7027-074-8. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Moravské lidové kroje v grafickém díle V. G. Kiningera z počátku 19. století. Folia ethnographica 32. Brno: Moravské zemské muzeum, 1998, s. 45-55. ISSN 0862-1209. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Století folklorismu (Dva příklady použití pojmu folklorismu na počátku 20. století). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, s. 139-142. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard a Alena KŘÍŽOVÁ. Vóta a křestní medaile. In Poutní místo Vranov. Vranov u Brna, 1997. s. 97-105. ISBN 80-901574-6-7. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Bibliografické údaje z české produkce in: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1994. Bonn: Verlag Habelt, 1997. ISBN 3-7749-2818-5. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Etnografická diferenciace. In Slovník české hudební kultury. Praha: Edition Supraphon, 1997. s. 193-201. ISBN 80-7058-462-9. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Je Těšínsko národopisný region? Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, s. 5-11. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Počátky národopisu na Moravě (Antologie prací z let 1786-1884). 114 vyobrazení. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 412 s. ISBN 60-86156-05-2. info
 • JEŘÁBEK, Richard. In: Od folkloru k folklorismu (Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku). 18 hesel. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. ISBN 80-86156-06-0. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Bibliografické údaje z české produkce in: Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1993. Bonn: Verlag Habelt, 1996. ISBN 3-7749-2769-3. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Křivolaké a trnité cesty národopisné bibliografie Moravy a Slezska. In J. Kubíček - T. Kubíček: Národopis na Moravě a ve Slezsku. Výběrová bibliografie. Strážnice, 1996. s. 11-14. ISBN 80-85048-64-7. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Wasserpoles: An Ethnocultural Mixtum Compositum. In Bordelands - Culture - Identity. Cracow: Jagellonian University, 1996. s. 79-83. ISBN 83-906402-0-1. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Hanácké Slovácko a hanáčtí Slováci. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, s. 3-8. ISSN 0862-8351. info
 • JEŘÁBEK, Richard a Alena JEŘÁBKOVÁ. Tři nevyužité doklady k ikonografii lidového kroje z poloviny 19. století (Haná - Plzeňsko - Kraňsko). Český lid 83. Praha: Academia, 1996, s. 1-11. ISSN 0009-0794. info

31. 1. 2006


Životopis: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. (učo 1263), verze: čeština(1), změněno: 31. 1. 2006 17:19, M. Maradová