Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jana Musilová, roz. Štěpánková, nar. 2. července 1948 v Brně, 2 děti.
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: řízení ke jmenování profesorkou: obecná fyzika a matematická fyzika, profesorka
  Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1991: habilitační řízení: fyzika kondenzovaných látek a akustika, docentka
  Modulační spektroskopie kubických krystalů
  Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1987: řízení ke jmenování docentkou: fyzika kondenzovaných látek a akustika, docentka
  řízení proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze
 • 1980: vědecká příprava: experimentální fyzika, kandidátka matematicko-fyzikálních věd (CSc.)
  Piezoreflexe germania
  Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU)
 • 1973: experimentální fyzika: doktorka přírodovědy (RNDr.)
  Difrakce pomalých elektronů na vzorcích s obecnou krystalografickou orientací
  Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU)
 • 1971: vysoká škola: fyzika-specializace fyzika pevných látek
  Difrakce pomalých elektronů
  Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU)
 • 1970: vysoká škola: učitelství matematiky a fyziky
  Kombinatorika
  Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU)
 • 1966: maturita> Střední všeobecně vzdělávací škola v Brně, Slovanské nám. 7.
Přehled zaměstnání
 • 2003-dosud: Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  profesorka ústavu teoretické fyziky a astrofyziky 2002-2003: Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  docentka ústavu teoretické fyziky a astrofyziky
 • 1992-2002: Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  docentka katedry obecné fyziky
 • 1987-1992: Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  docentka katedry fyziky pevné fáze
 • 1973-1987: Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně (nyní MU)
  odborná asistentka katedry fyziky pevné fáze
 • 1970-1973: Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně (nyní MU)
  asistentka katedry fyziky pevné fáze
Pedagogická činnost
 • Přednášky základního kurzu fyziky: Mechanika a molekulová fyzika
 • Přednášky základního a pokročilého kursu matematiky pro fyziky:Matematika 1 a 2, Základní matematické metody pro fyziky, Lineární a multilineární algebra, Integrování forem, Funkce komplexní proměnné, Variační počet a jeho aplikace, Diferenciální a integrální počet na varietách
 • Profilující výběrové disciplíny pro budoucí učitele fyziky: Nástrahy středoškolské fyziky
 • Obecné disciplíny v doktorském studiu fyziky: Matematické základy fyzikálních variačních teorií, Vybrané aplikace teorie funkcí komplexní proměnné
 • Vedení diplomantů: diplomové práce zaměřené do oblasti matematické fyziky a diplomové práce z fyziky umožňující výstupy výsledků do oblasti fyzikálního vzdělávání
 • Vedení doktorandů: disertační práce v oblasti matematické fyziky, variační analýzy a diferenciální geometrie, disertační práce z fyziky umožňující výstupy výsledků do oblasti fyzikálního vzdělávání, disertační práce zaměřené na tvorbu alternativních gymnaziálních učebnic fyziky
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském, magisterském i doktorském programu Fyzika
 • Členka oborové rady doktorského studijního programu Fyzika, předsedkyně oborové komise a školitelka pro obor Obecné otázky fyziky, členka oborové komise a školitelka pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika, členka oborové rady doktorského studijního programu Matematika na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (ukončeno)
 • garant bakalářského studijního programu Fyzika a navazujícího magisterského programu Fyzika na MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Matematická fyzika, geometrická analýza: teorie mechanických systémů s neholonomními vazbami, studium variační posloupnosti v mechanice a teorii pole
 • Fyzikální vzdělávání: elementarizace fyzikální problematiky pro gymnaziální a bakalářskou výuku
Akademické stáže
 • Krátkodobé studijní pobyty: Univerzita v Leningradě, Ústav metalurgie Akademie věd v Tbilisi
Universitní aktivity
 • 2004 - 2011 prorektorka pro vědu a výzkum MU (od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2011)
 • 2004 - 2015 členka Vědecké rady MU (od 1. 9. 2004)
 • 2004 - 2013 členka Vědecké rady PdF MU
 • 2000 - 2004 proděkanka Přírodovědecké fakulty MU pro studium (do 31.8.2004) a členka Vědecké rady PřF MU
 • 1996 - 1999 členka Akademického senátu MU, v roce 1999 jeho místopředsedkyně
 • 1992 - 1996 proděkanka Přírodovědecké fakulty MU pro vědu výzkum zahraniční styky a postgraduální studium a členka Vědecké rady PřF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2011 - dosud členka Vědecké rady PřF Ostravské univerzity (od prosince 2011)
 • 2010-2011 - předsedkyně hodnoticí komise Aplikovaná fyzika v rámci hodnocení ústavů Akademie věd ČR 2005-2010
 • 2009 - dosud členka Vědecké rady Akademie věd České republiky
 • 2013 - dosud místopředsedkyně Vědecké rady Akademie věd České republiky pro styk s vysokými školami
 • 2016 - dosud členka Komise pro hodnocení Akademie věd České republiky
 • 2007 - 2011 členka Vědecké rady Ústavu přístrojové techniky, v.v.i., Akademie věd České republiky
 • 2012 - dosud členka Atestační komise Ústavu přístrojové techniky, v.v.i., Akademie věd České republiky
 • 2006 - dosud členka Akademického sněmu Akademie věd České republiky
 • 2013 - dosud členka Redakční rady Československého časopisu pro fyziku
 • 2008 - dosud místopředsedkyně výboru odborné skupiny Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF
 • 2007 - členka Meziresortní komise MŠMT pro hodnocení výzkumných záměrů (do ukončení výzkumných záměrů)
 • 1997 - 2008 místopředsedkyně výboru odborné skupiny 18 Pedagogická fyzika České fyzikální společnosti
 • 1995 - členka Rady projektu ASTRA 2000 Čs. Nadace Charty 77 (do ukončení činnosti projektu)
 • 1993 - 1999 členka, místopředsedkyně a předsedkyně oborových komisí Fondu rozvoje vysokých škol
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2001 dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy za činnost ve fondu rozvoje vysokých škol
 • členka organizačních výborů mezinárodních konferencí Differential Geometry and its Applications 1998, 2001
 • 2002 pedagogické vyznamenání JČMF
 • 2014 zasloužilé členství Jednoty českých matematiků a fyziků
Vybrané publikace
 • ČERNOHORSKÝ, Martin and Jana MUSILOVÁ. Newtonovy pohybové zákony - retrospektiva a současnost. (Newton laws of motion - retrospect and present). Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2021, vol. 71, No 2, p. 116-141. ISSN 0009-0700. URL info
 • ČECH, Michal and Jana MUSILOVÁ. Motion in central gravitational field with Schwarzschild metric as a non-holonomic system with non-linear constraint: Geometrical setting. International Journal of Non-Linear Mechanics. Oxford: Pergamon Press, 2019, vol. 114, AUG 2019, p. 21-26. ISSN 0020-7462. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2019.03.009. Full Text info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi III (Mathematics for understanding and praxis III). 1st ed. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2018, 1068 pp. ISBN 978-80-214-5503-0. info
 • BARTOŠ, Jiří, Jana MUSILOVÁ and Luboš VOZDECKÝ. Valení - teorie a experiment, gymnaziální studentský projekt (Rolling - theory and experiment, secondary school student project). Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2017, vol. 67, No 9, p. 61-69. ISSN 0009-0700. info
 • PALESE, Marcella, Olga ROSSI, Ekkehart WINTERROTH and Jana MUSILOVÁ. Variational Sequences, Representation Sequences and Applications in Physics. SIGMA. Ukrajina: Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, 2016, vol. 12, May, p. "nestrankovano", 45 pp. ISSN 1815-0659. Available from: https://dx.doi.org/10.3842/SIGMA.2016.045. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Stanislav HRONEK. The calculus of variations on jet bundles as a universal approach for a variational formulation of fundamental physical theories. Communications in mathematics. 2016, vol. 24, No 2, p. 173-193. ISSN 1804-1388. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/cm-2016-0012. info
 • ČECH, Michal and Jana MUSILOVÁ. Symmetries and conservation laws for the Chaplygin sleigh. BSGP. Bukurešť, Rumunsko: Geometry Balkan Press, 2015, vol. 22, No 1, p. 7-17. ISSN 1843-2654. info
 • MUSILOVÁ, Jana. Mřížkové parametry a chvála nomogramů (Lattice parameters and nomographs). Československý časopis pro fyziku. Praha (ČR): Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2014, 64/2013, No 2, p. 84-94. ISSN 0009-0700. info
 • REZKOVÁ, Karolína and Jana MUSILOVÁ. Elementární model tuhnutí vosku (gymnaziální studentský projekt) (A simple model for molten wax solidification (a student research project)). Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, 64/2014, No 3, p. 2008-2012. ISSN 0009-0700. info
 • VOZDECKÝ, Luboš, Jiří BARTOŠ and Jana MUSILOVÁ. Rolling friction - models and experiment. An undergraduate student project. European Journal of Physics. Velká Británie: IOP Publishing, 2014, vol. 35, No 5, p. 1-16. ISSN 0143-0807. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/35/5/055004. info
 • ČECH, Michal and Jana MUSILOVÁ. Symmetries and currents in nonholonomic mechanics. Communications in Mathematics. Ostrava, CR: Ostravska univerzita v Ostrave, 2014, 22/2014, No 2, p. 159-184. ISSN 1804-1388. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. Nonholonomic mechanics: A practical application of the geometrical theory on fibred manifolds to a planimeter motion. International Journal of Non-Linear Mechanics. Nizozemí: Elsevier, 2013, vol. 50, April 2013, p. 19-24. ISSN 0020-7462. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2012.11.003. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Diferenciální operátory v mechanice kapalin (Differential operators in fluid mechanics). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, 2013, 63/2013, No 4, p. 214-219. ISSN 0009-0700. info
 • JANOVÁ, Jitka and Jana MUSILOVÁ. On the constraints in optimal managing of natural resources systems. In H. Vojáčková. 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1st ed. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic, 2013, p. 344-349. ISBN 978-80-87035-76-4. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi (Mathematics II for understanding and praxis). první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012, 697 pp. ISBN 978-80-214-4071-5. info
 • ROSSI, Olga and Jana MUSILOVÁ. The relativistic mechanics in a nonholonomic setting : a unified approach to particles with non-zero mass and massless particles. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Velká Británie: IOP Publishing, 2012, vol. 45, No 25, p. 1-27. ISSN 1751-8113. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/45/25/255202. info
 • ROSSI, Olga and Jana MUSILOVÁ. On the inverse variational problem in nonholonomic mechanics. Communications in Mathematics. Ostrava, CR: The University of Ostrava, 2012, 18/2010, No 1, p. 47-68. ISSN 1804-1388. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Michal LENC. Jak interpretovat odezvové funkce (How to interpret response functions). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, 62/2012, No 3, p. 147-150. ISSN 0009-0700. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka, Jana MUSILOVÁ and Jitka STROUHALOVÁ. Zákony zachování v moderních variačních teoriích. Odkaz Emmy Noetherové (Conservation laws in modern variational theories. The heritage of Emmy Noether). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2011, vol. 2011, No 2, p. 85-91. ISSN 0009-0700. info
 • MUSILOVÁ, Jana. Hostinský, Nelson a Schrodingerova rovnice (Hostinský, Nelson and Schrodinger equation). Československý časopis pro fyzikui. Praha, ČR: Fyzikální ústav AV ČR, 2011, vol. 61, No 6, p. 373-376. ISSN 0009-0700. info
 • JANOVÁ, Jitka and Jana MUSILOVÁ. The streetboard rider: an appealing problem in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. IOP Publishing, 2010, vol. 31, No 2, p. 333-345. ISSN 0143-0807. info
 • JANOVÁ, Jitka and Jana MUSILOVÁ. Coupled rolling motion: considering rolling friction in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Spojené království Velké Británie a Seve: IOP Publishing, 2010, vol. 32, No 1, p. 245-257. ISSN 0143-0807. info
 • JANOVÁ, Jitka and Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic mechanics: A geometrical treatment of general coupled rolling motion. Internationl Journal of Non-Linear Mechanics. Nizozemí: Elsevier, 2009, vol. 44, No 1, p. 98-105. ISSN 0020-7462. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I (Mathematics for understanding and praxis I). Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009, 339 pp. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2. info
 • JANOVÁ, Jitka, Jana MUSILOVÁ and Jiří BARTOŠ. Coupled rolling motion: a student project in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Bristol (United Kingdom): IOP Publishing Ltd, 2009, vol. 30, No 6, p. 1257-1269. ISSN 0143-0807. info
 • LENC, Michal, Jana MUSILOVÁ and Lenka CZUDKOVÁ. Lepage forms theory applied. Archivum Mathematicum (Brno). Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 45, No 4, p. 279-287, 8 pp. ISSN 0044-8753. info
 • KRUPKOVÁ, Olga and Jana MUSILOVÁ. Neholonomní síly a Machův princip ve speciální teorii relativity (Non-holonomic forces and Mach principle in special relativity theory). In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 161-164. ISBN 978-80-210-4808-9. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-161. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Lenka CZUDKOVÁ. Nástrahy newtonovské mechaniky (Pitfalls of Newtonian mechanics). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, vol. 58, No 2, p. 103-106. ISSN 0009-0700. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic constraint forces in field theory in physics. In Differential geometry and its applications. 1st ed. USA: World Scientific, 2008, p. 603-613. ISBN 978-981-279-060-6. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Michal LENC. Lepage forms in Variational Theories: From Lepage's Idea to the Variational Sequence. In Variations, Geometry and Physics. 1st ed. USA: Nova Science Publishers, Inc., 2007, p. 3-31. Variations, Geometry and Physics. ISBN 978-1-60456-920-9. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka, Jitka JANOVÁ and Jana MUSILOVÁ. Trivial constraint variational problem. Suppl. Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, No 79, p. 67-74. ISSN 0009-725X. info
 • MUSILOVÁ, Pavla and Jana MUSILOVÁ. Connection induced geometrical concepts. Suppl. di Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, No 79, p. 153-160. ISSN 0009-725X. info
 • BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion? European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2006, vol. 2006, No 27, p. 383-392. ISSN 0143-0807. URL info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I (Mathematics for understanding and praxis). Brno: VUTIUM, 2006, 281 pp. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-214-2914-3. info
 • KRUPKOVÁ, Olga and Jana MUSILOVÁ. Nonholonomic variational systems. Reports on Mathematical Physics. 2005, vol. 55, No 2, p. 211-220. ISSN 0034-4877. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka, Jitka JANOVÁ and Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic mechanical systems and variational principle. In Differential Geometry and its Applications. Proc. Conf. Prague, August 30 - September 3, 2004. 2005th ed. Prague, Czech Republic: Charles University, 2005, p. 571-579. ISBN 80-86732-63-0. info
 • KRBEK, Michael and Jana MUSILOVÁ. Representation of the Variational Sequence by Differential Forms. Acta Applicandae Mathematicae. Kluwer, 2005, 88 / 2005, No 1, p. 177-199. ISSN 0167-8019. info
 • BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Small surprises in "rolling-physics" experiments. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2004, vol. 2004, No 5, p. 675-687. ISSN 0143-0807. URL info
 • MUSILOVÁ, Pavla and Jana MUSILOVÁ. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Communications in Mathematical Physics. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, vol. 249, No 2, p. 319-329. ISSN 0010-3616. info
 • MUSILOVÁ, Pavla and Jana MUSILOVÁ. Natural operators of smooth mappings of manifolds with metric fields. Reports on Mathematical Physics. 2004, vol. 2004, No 2, p. 273-283. ISSN 0034-4877. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. Variational non-holonomic systems in physics. In Global Analysis and Applied Mathematics: International Workshop on Global Analysis, Ankara, Turkey 15-17 April 2004. Melville, New York: American Institute of Physics, 2004, p. 131-140. ISBN 0-7354-0209-4. info
 • KRBEK, Michael and Jana MUSILOVÁ. Representation of the variational sequence by differential forms. Reports on Mathematical Physics. 2003, vol. 51, 2/3, p. 1-8. ISSN 0034-4877. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Josef SLAVÍČEK. Brachistochrona - problém stále živý (The brachistochrone). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2003, 53/2003, No 6, p. 400-412. ISSN 0009-0700. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? (Do we understand frictional forces?). In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, p. 621-625. ISBN 80-7082-907-9. info
 • BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty (Surprising demonstration experiments). In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, p. 626-631. ISBN 80-7082-907-9. info
 • KRUPKOVÁ, Olga and Jana MUSILOVÁ. Constraint Helmholtz conditions. Brno: Institute of Theoretical Physics and Astrophysics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, 2002, 10 pp. Preprint 6/2002 GAČR 201/00/0724. info
 • KRUPKOVÁ, Olga and Jana MUSILOVÁ. The relativistic particle as the mechanical system with. non-holonomic constraints (The relativistic particle as the mechanical system with non-holonomic constraints). J. Phys. A: Math. Gen. UK: Institute of Physics Publishing, 2001, vol. 34, No 1, p. 3859-7733. ISSN 1751-8113. info
 • KRBEK, Michael, Jana MUSILOVÁ and Jana KAŠPAROVÁ. The variational sequence: Local and global properites. In Proceedings of the Seminar on Differential Geometry. 1st ed. Opava: Slezská univerzita, 2001, p. 15-38. ISBN 80-7248-104-5. info
 • KRBEK, Michael, Jana MUSILOVÁ and Jana KAŠPAROVÁ. Representation of the variational sequence in field theory. In Proc. Colloq. Diff. Geometry. 1st ed. Debrecen, Hungary: University of Deberecen, 2001, p. 147-306. info
 • KRUPKA, Demeter and Jana MUSILOVÁ. Recent results in variational sequence theory. In Proc. Colloq. Diff. Geometry. 1st ed. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2001, p. 161-188. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. Physics in a lift and on a turntable. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, vol. 35, No 1, p. 22-29. ISSN 0031-9120. info
 • KRUPKOVÁ, Olga and Jana MUSILOVÁ. The relativistic particle as a mechanical system system with non-holonomic constraints. 1st ed. Opava: Slezská univerzita, 2000, 18 pp. Preprint Series in Global Analysis GA 7/2000. info
 • KRUPKA, Demeter and Jana MUSILOVÁ. Variační posloupnost a triviální lagrangiány (Variational sequence and trivial lagrangians). In 13. konferencia slovenskych a ceskych fyzikov. 1st ed. Zvolen: SVS, FVS JČMF, Technická Univerzita vo Zvolene, 2000, p. 328-331. ISBN 80-228-0876-8. info
 • MRÁZ, Martin and Jana MUSILOVÁ. Neparametrizované Lagrangeovy struktury (Non-parametrized Lagrange structures). In 13. konferencia slovenských a českých fyzikov. 1st ed. Zvolen: SVS, FVS JČMF, Technická Univerzita vo Zvolene, 2000, p. 338-340. ISBN 80-228-0876-8. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. The pendulum: a stumbling block of secondary school mechanics. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, vol. 35, No 6, p. 428-435. ISSN 0031-9120. info
 • KRBEK, Michael, Jana MUSILOVA and Jana KASPAROVA. The variational sequence: Local and global properties. 1st ed. Opava: Slezska Universita, 2000, 25 pp. Proceedings of the Seminar on Global Analysis. info
 • MRÁZ, Martin and Jana MUSILOVÁ. Variational compatibility of force laws. In Differential Geometry and its Applications, Proc. VII-th Internat. Conf. 1st ed. Brno: Masaryk University, 1999, p. 553-560. ISBN 80-210-2097-0. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Michael KRBEK. A note to the representation of the variational sequence in mechanics. In Differential geometry and its Applications, Proc. VII-th Internat. Conf. 1st ed. Brno: Masaryk University, 1999, p. 511-523. ISBN 80-210-2097-0. info
 • KRUPKA, Demeter and Jana MUSILOVÁ. Trivial lagrangians in field theory. Differential Geometry and its Applications. ?: North Holland, 1998, vol. 9, xx, p. 293-305. ISSN 0926-2245. info
 • MUSILOVÁ, Jana. Variational sequence in higher order mechanics. In Proc. 6th Int. Conf. on Diff. Geometry and Applications. Brno: Proc. 6th Int. Conf. on Diff. Geometry and Applications, 1996, p. 611-624. ISBN 80-210-1369-9. info
 • MUSILOVÁ, Jana. The Doppler effect - is its physical explanation allways correct? Acta Polytechnica. Praha, Czech republic, 1993, vol. 33, No 2, p. 45. ISSN 1210-2709. info

2017/09/04


Životopis: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (učo 851), verze: čeština(1), změněno: 4. 9. 2017 15:52, J. Musilová