Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • univ. profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1971-1975: Filosofická fakulta brněnské University (UJEP): dějiny umění-historie-sociologie
 • 1975: Dipl. (dějiny umění)- Architektonické dílo Frant. Ant. Grimma
 • 1975: Dipl. (historie)- Rokoko-klasicismus jako výraz senzibility aristokracie v polovině 18. století na Moravě, I.-II.
 • 1976: PhDr.- Dietrichsteinové v 18. století. Studie o pozdně feudálním panství v době krize robotně nevolnického systému
 • 1983: CSc.- Sociální a kulturní kořeny osvícenství na Moravě, I.-II. (UK Praha)
 • 1995: Doc.- "Lieu de plaisance" a barokní Morava. Pronikání a působení francouzské kultury v architektuře 18. stol. na Moravě, I.-III.
 • 1999: 15. 10. - jmenování univ. profesorem pro obor dějiny umění
Přehled zaměstnání
 • 1976-1978: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži (odb. pracovník)
 • 1978-1987: Moravská galerie v Brně - grafická sbírka (1978 česká kresba a grafika, 1985 stará kresba a grafika)
 • 1988-dodnes: Seminář dějin umění FF MU
 • 1992-2002: vedoucí Semináře dějin umění
 • 2001-2006: proděkan FF MU pro vědu a vývoj
Pedagogická činnost
 • FF MU: Metodologie a filosofie dějin umění - "Mentality", kulturní dědictví a historická antropologie - Dějiny architektury a stavitelství raného novověku (16.-19. stol.) - Uvedení do teorie a dějin architektury - Uvedení do dějin kresby a grafických technik
 • FF MU: (od 2010) garant aktivit Centra pro dějiny obrazu a vizuální kultury
 • DF JAMU v Brně (1990-1992-externí výuka): Dějiny umění v dějinách kultury
 • FaVU VUT v Brně (1992-1998-externí výuka): Filosofie a teorie dějin umění
 • FSS MU (od 1998): Urbanismus a zahradní umění, "genius loci"-"enigma loci", dějiny moderní architektury (Humanitní environmentalistika)
Vědeckovýzkumná činnost
 • a) Dějiny architektury raného novověku (16.-19. století)
  b) Dějiny kresby a grafických technik 17.-18. století
  c) Dějiny mentalit a hist. antropologie 17.-18. století
  d) Metodologie a filosofie dějin umění
  e) Umělecká kritika a teorie současné architektury
 • Autorství monografií (Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost, 1986 /2. vyd. 2006/ - Školy dějin umění, 1996 /2. vyd. 2007/ - Metody dějin umění, 2010 - Umělci, objednavatelé a styl, 2006), spolupráce na monografických výstavách (Nizozemská kresba 16.-18. stol. ze sbírek MG v Brně; František Antonín Grimm-architekt 18. stol.; Rakouská a moravská kresba 18. stol.; Architekt Otto Eisler; La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres, Rennes; Domenico Martinelli, architetto ad Austerlitz, Milano; Josef Ignác Sadler; Němečtí architekti v Brně).
 • Autor přes 350 vědeckých a odborných publikací (z toho 88 v době před působením na MU) a na 50 hesel ve významnějších vědeckých katalozích.
 • Řešitel osmi grantových projektů a spolupracovník výzkumného záměru: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (2005-2011).
 • Přednesení řady referátů na konferencích doma i v zahraničí a příprava přednášek pro veřejnost (vesměs v prostorách Moravské galerie v Brně, případně v rámci U3V MU).
Akademické stáže
 • 1985: Kunsthistorisches Institut, Wien (3 týdny)
 • 1989: Institute of art and architecture, Princeton University (2 týdny)
 • 1991: Historische Kommission, Berlin (West)
 • 1991: Maison des sciences de l'homme, Paris (1 měsíc)
 • 1992: Institut für Europäische Geschichte, Mainz (6 měsíců)
 • 1993: Institut für Europäische Geschichte, Mainz (6 měsíců)
Univerzitní aktivity
 • 1993-1995: člen akademického senátu FF MU
 • 1997-dodnes: člen vědecké rady FF MU
 • 1997-1999: člen umělecké komise rektora MU
 • 2011-dosud: člen rady pro kulturu a umění MU
 • 1998-2004, 2004-2011: člen vědecké rady MU
Mimouniverzitní aktivity
 • člen Uměleckohistorické společnosti v českých zemích (1991-1993 místopředseda),
  člen Společnosti pro výzkum 18. století - International Society for Eighteenth-century Studies /ISECS,
  (1999-2005 předseda české společnosti)
  1992-1997: vědecká rada Moravské galerie v Brně
  1992-dosud: člen redakční rady Bulletinu Moravské galerie (2009 předseda redakční rady)
  1999-2011: člen poradního sboru Rady města Brna pro kulturu
  1999-2009: člen vědecké rady FF Palackého univerzity v Olomouci
  2010-dosud: člen správní rady Česko-francouzské akademie Telč o.p.s.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1994, Město Slavkov: pamětní bronzová medaile W. A. Kaunitz-Rietberga (za podíl na organizaci výstavy a mezinárodní vědecké konference ve Slavkově)
 • 1996, Lisabon-Ministerio da cultura: diplom (za spolupráci na mezinárodním sympoziu "Struggle for Synthesis", Braga)
 • 2014, Cena města Telče
 • 2018, Cena Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství
 • 2018, Stříbrná medaile Masarykovy univerzity
 • 2021, Pamětní medaile Filozofické fakulty MU
 • 2022, Cena Uměleckohistorické společnosti za rok 2021 (za celoživotní přínos dějinám umění)
 • 2022, Stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy

 • Pozvání k významným kongresům a sympoziím:
 • "The Art and Culture in the Eighteenth Century", Princeton University, říjen 1989: From Giannone to Schweigl - Culture, Society and criticism of art in Moravia 1700-1800.
 • "ISECS East-West Seminar on Aesthetics in the Age of Reason", ISECS, Paříž, 3.-5. září 1990: The Aesthetic Theory in the age of the Enlightenment in Central Europe: Joseph von Sonnenfels and Moravia.
 • Europa im Zeitalter Mozarts, Wien 26.-31. ledna 1992: Mentalitäten des aufgeklärten Bürgertums: Heinrich Friedrich Hopf in Brünn.
 • "Deutschland und Ostmitteleuropa - Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit der Aufklärung", Historische Kommission zu Berlin (Forschungszentrum für Geschichte), Berlin (West), 14. června 1991: Die deutschen Illuminaten und die mährische Spätaufklärung.
 • Sozialgeschichte der Aufklärung, Universität Innsbruck, 5.-6. 11. 1992: Mentalitäten der Gesellschaft der Aufklärung in Mähren.
 • Struggle for Synthesis, Simpósio Internacional. Braga 1996: "Idea ac conceptus" - Os Mosteiros Premonstatenses na Morávia da Época Barroca como uma Composicao na regiao rural / Premonstratensian Monasteries in Moravia of the Baroque Epoch as a Composition in the Countryside.
 • Memory and Oblivion: XXIXth International Congress of the History of Art, Amsterdam, 1996: Wenzel Anton, prince Kaunitz-Rietberg: from "curiosité" to criticism of art.
 • Metropolenprojekt 1900-1920, Geisteswissenschaftliches Zentrum "Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V.", Leipzig, 11.-13. listopadu 1998: Brünns Urbanismus zwischen Wien und Paris.
 • 11. Oesterreichischer Kunsthistorikertag: Osterweiterung - Westerweiterung, Wien, 2002: "Modello" und "gusto" im barocken Mähren.
 • Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Internationaler Wissenschaftskongess, Passau-Linz, April 2013: Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts:Knoten und Quelle der künstlerischen Tendenzen im Donauraum

 • Veřejné přednášky v zahraničí:
 • Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
 • Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Wien.
 • Historische Kommission der Sudetenländer, Bad Wiessee.
 • Collegium Carolinum, München.
 • Slovenská národná galéria, Bratislava.
 • Universität Innsbruck.
 • Musée du Louvre - Auditorium.
 • Studienstiftung des Deutschen Volkes - Bonn-Bad Godesberg: pozvání k vedení "česko-německé letní akademie" (spolu s prof. Elisabeth Kieven /Biblioteca Hertziana, Roma), 1995, 1997.
Výběr z publikací
 • KROUPA, Jiří. Architektonická podoba nadačního Paláce šlechtičen. In Hana Dvořáková, Šárka Prokešová (eds.). Příběh Paláce šlechtičen (Kniha vznikla na základě textů doprovodného přednáškového cyklu). První. Brno: Moravské zemské muzeum, 2024, s. 33-44. ISBN 978-80-7028-606-7. info
 • KROUPA, Jiří. Stereotomy versus light as material substance in Santini's Moravian work. In Santini e l´Italia. Jan Blažej Santini-Aichel architetto nel terzo centenario della morte. Convegno internazionale di studi, Accademia nazionale di San Luca, Roma. 2023. info
 • KROUPA, Jiří. Tři sta let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela (s přihlédnutím jeho možnému autorství kostela sv. Libora v Jesenci). In Noc kostelů, poutní chrám sv. Libora v Jesenci, 2. 6. 2023. 2023. info
 • KROUPA, Jiří. Média architektury. Architekt a jeho „mentální práce“. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 21-28. ISBN 978-80-280-0290-9. info
 • KROUPA, Jiří. „Kreslené“ a „modelové“ projektování v dějinách architektury. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 33-50. ISBN 978-80-280-0290-9. info
 • KROUPA, Jiří. Forma a funkce v kresbě raného novověku, aneb informační slovníček k typologii kresby. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 235-254. ISBN 978-80-280-0290-9. info
 • KROUPA, Jiří. Pražský hrad v 17. století. In Kroupa, Petr; Novák, Jan,. Pražský hrad : srdce českého státu. První. Praha: Správa Pražského hradu, 2022, s. 244-269. ISBN 978-80-88315-12-4. info
 • KROUPA, Jiří. Pražský hrad v 18. století. In Kroupa, Petr; Novák, Jan. Pražský hrad : srdce českého státu. První. Praha: Správa Pražského hradu, 2022, s. 314-331. ISBN 978-80-88315-12-4. info
 • KROUPA, Jiří. Umělecká úloha mezi zadáním a funkcí – úvodní poznámky. In Zadání, umělecká úloha a funkce, Brno, 2.-4. 6. 2022. 2022. URL info
 • KROUPA, Jiří. Zadání, umělecká úloha a funkce. In Horáková, Tereza; Řezníčková, Veronika. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. První. Brno: Books and Pipes, 2022, s. 23-40. ISBN 978-80-7485-266-4. info
 • KROUPA, Jiří. Vztah formy a umělecké úlohy : skutečnost nebo metafora? In Horáková, Tereza; Řezníčková, Veronika. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. První. Brno: Books and Pipes, 2022, s. 129-151. ISBN 978-80-7485-266-4. info
 • KROUPA, Jiří. Války v 17. století a jejich obraz v dobovém výtvarném umění a architektuře. In 31. Letní filosofická škola, Velké Losiny (1.-12. 7. 2021). 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Tektonika a stereotomnost v Brněnské škole dějin umění. In Materiál a materialita v architektuře (v rámci Brněnské školy dějin umění), Brno, 3.-4. 6. 2021. 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Umělecká monografie, návrat k autorovi a indole Carla Lodoliho. In Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti In: His Artibus. II. Bienále Centra pro studium raného novověku. 27-28. 5. 2021. 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Ohlédnutí za výstavou / Aristokratický portrét v baroku; I. a II. část (webový zápisník). In Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě : Blog Centra pro studium raného novověku, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. První. Seminář dějin umění, 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Vzdušný balón, koule a zážitek prostoru (filmová prezentace). In Cyklus přednášek R´N´B (Centrum pro studium raného novověku, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Květy odkvétají a stromy zůstávají stát. Max Dvořák, jeho myšlení a zrod raně středověkého umění. In Cyklus StředověC JinaX (Centrum pro výzkum raně středověkého umění, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita). 2021. info
 • KROUPA, Jiří. O fotografii a pohledu, kterým se díváme na obraz světa v ní. In Irena Armutidisová, Portrét krajiny. První. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, s. 8-29. ISBN 978-80-7454-990-8. info
 • KROUPA, Jiří. Tektonika, hmota, materiálová přirozenost : počátky moderní architektonické teorie. In Gazdagová, Jana; Vrhlíková, Lenka. Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes, 2021, s. 21-34. ISBN 978-80-7485-248-0. info
 • KROUPA, Jiří. Od prostoru k hmotě a potom zase zpět. Tektonika a stereotomnost v Brněnské škole dějin umění. In Jana Gazdagová, Lenka Vrlíková (edd.). Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2021, s. 93-115. ISBN 978-80-7485-248-0. info
 • KROUPA, Jiří. Deset tezí ke stereotomnosti v architektuře - a vice versa také k tektonice. In Jana Gazdagová, Lenka Vrlíková (edd.). Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2021, s. 119-121. ISBN 978-80-7485-248-0. info
 • KROUPA, Jiří. Umění : Od krásného spojení k autonomii uměleckých druhů. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4 : Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020, s. 311-315. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • KROUPA, Jiří. Umění : Od nové konfigurace uměleckých druhů k integrovanému uměleckému dílu. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4 : Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020, s. 893-897. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • KROUPA, Jiří. Transdisciplinarita v historických vědách. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 9-41. ISBN 978-80-7422-775-2. info
 • KROUPA, Jiří. Dvě podoby kulturních dějin. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 45-57. ISBN 978-80-7422-775-2. info
 • KROUPA, Jiří. Deset tezí k práci transdisciplinárního centra. Online. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 439-441. ISBN 978-80-7422-775-2. info
 • KROUPA, Jiří. Poznámky k historiografii prostoru. In Petra LEXOVÁ, Lenka VRLÍKOVÁ a Jan GALETA. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 19-22. ISBN 978-80-7485-165-0. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonický prostor, Zdeněk Kudělka a Brněnská škola dějin umění. In Galeta, Jan; Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 25-44. ISBN 978-80-7485-165-0. info
 • KROUPA, Jiří. Brněnské proseminární uvedení do architektonického prostoru, aneb informační slovníček jednoho konceptu. In Galeta, Jan; Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 117-141. ISBN 978-80-7485-165-0. info
 • KROUPA, Jiří. Palazzetto, casino, casina ... In Máchalová, Jana; Chvatík, Ivan. Příběhy slavných vil renesančního Říma. První. Praha: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., 2019, s. 541-550. ISBN 978-80-7007-595-1. info
 • KROUPA, Jiří. František Liborius z Deblína, Olomouc a Šternberk. In Od objevu k interpretaci : Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 247-264. ISBN 978-80-210-9557-1. info
 • ŠVÁCHA, Rostislav, Martina POTŮČKOVÁ a Jiří KROUPA. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, 531 s. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Paměť a místa olomouckého biskupa Karla. In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 35-42. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Biskup jako stavebník (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 45-49. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. "...In perpetuam sui memoriam": Přestavba a výstavba rezidence v Kroměříži, 1664-1668, 1687-1698. Rezidenční zámek v Kroměříži. In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 97-128. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Biskup jako sběratel (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 283-287. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Biskup jako patron a rádce (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 381-391. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Santiniho jazyk. In Kopec, Jakub. ZIN 2 : Santiniho jazyk. První. Brno: 4AM, Fórum pro architekturu a média, 2018, s. 7-29. ISBN 978-80-905149-4-2. URL info
 • KROUPA, Jiří. Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing : dva zakladatelé Vídeňské školy dějin umění. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2018, roč. 78/2018, č. 2, s. 104-114. ISSN 1210-5538. info
 • KROUPA, Jiří. Miloš Stehlík, historik umění v památkové péči (předmluva). In Míchalová, Zdeňka. Kam kráčíš, památková péče? První. Brno: Barrister et Principal Publishing, 2018, s. 11-20, 20 s. Výbor statí. ISBN 978-80-7485-158-2. info
 • KROUPA, Jiří. Brněnský dějepis umění a moderní architektura. In Černoušková, Dagmar; Chatrný, Jindřich. Do říše umění vede mnoho bran : Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc., k nedožitým 75. narozeninám. První. Brno: VUTIUM, 2018, s. 57-69. ISBN 978-80-214-5667-9. info
 • KROUPA, Jiří. Böhmen und Schlesien. In Johann Lucas von Hildebrandt. Barock - Architektur - Mitteleuropa. Internationale Tagung anlässlich des 350. Geburtstages des österreichischen Barockarchitekten. 2018. info
 • KROUPA, Jiří. Poznámky ke vztahu architektovy ideje, invence a provedení v raném novověku. In Galeta, Jan; Šolc, Martin. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. První. Brno: Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně, 2018, s. 3-20. ISBN 978-80-7480-108-2. info
 • KROUPA, Jiří a Radka NOKKALA MILTOVÁ. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Královo Pole. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1041-1071. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • NOKKALA MILTOVÁ, Radka a Jiří KROUPA. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Líšeň. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017, s. 1102-1114. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • KROUPA, Jiří a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Zábrdovice. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1080-1102. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • KROUPA, Jiří. Litomyšl. Zámecké návrší. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2017, 118 s. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8. info
 • KROUPA, Jiří. Litomyšl. The Chateau Mount. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2017, 118 s. UNESCO Heritage. ISBN 978-80-88258-02-5. info
 • KROUPA, Jiří. Od duchovního centra k zámeckému návrší. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. Praha: Foibos Books s.r.o., 2017, s. 10-20. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8. info
 • KROUPA, Jiří. Rezidenční zámek nejvyššího kancléře Českého království. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. 1. vydání v českém jazyce. Praha: Foibos Books, 2017, s. 30-50. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8. info
 • KROUPA, Jiří. Waldstein-Wartenbergové, Jan Jiří Beba, Jan Kryštof Fabich. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. 1. vydání v českém jazyce. Praha: Foibos Books, 2017, s. 75-87. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8. info
 • JAKUBEC, Ondřej a Jiří KROUPA. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Husovice. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1072-1080. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • KROUPA, Jiří. Warburg, Burckhardt, Wölfflin : tři neslučitelné projekty? In Kesner, Ladislav. Aby Warburg : Porozumět dějinám umění a kulturní historii. První. Brno: Barrister et Principal Publishing - Masarykova univerzita, 2017, s. 11-33. ISBN 978-80-7485-129-2. info
 • KROUPA, Jiří a Jan SEDLÁK. Zelená hora. Žďársko Jana Santiniho. První. Praha: Foibos books, 2015, 111 s. České dědictví UNESCO. ISBN 978-80-87073-85-8. info
 • KROUPA, Jiří a Jan SEDLÁK. The Work of Jan Santini in Zelená Hora and Žďár Region. První. Praha: Foibos books, 2015, 111 s. UNESCO World Heritage series. ISBN 978-80-87073-86-5. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny Brna 7: Uměleckohistorické památky. Historické jádro. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, 889 s. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • KROUPA, Jiří. Personalities, institutions and styles. Brno circa 1900. In Jan Galeta - Zuzana Ragulová. Jan Galeta-Zuzana Ragulová (eds.) Admired as well as overlooked beauty. Contrutions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism, Brno 2015. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 11-20. ISBN 978-80-210-8092-8. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Miroslav Šimorda: retrospektivní výběr k devadesátinám malíře. První. Brno: Galerie Ars Brno, 2014, 10 s. info
 • KROUPA, Jiří. Die architektonische Repräsentation der Liechtenstein und Dietrichstein – Parallelen symbolischer Formen. In Liechteinsteinisch-Tschechische Historikerkommission (Hrsg.). Die Liechtenstein und die Kunst. 1. vyd. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 31-46. ISBN 978-3-906393-72-8. info
 • KROUPA, Jiří. Piranesi a římská architekura pozdního baroku. In Kubíková, Blanka. Giovanni Battista Piranesi 1720-1778. První. Praha: Národní galerie, 2014, s. 88-105. ISBN 978-80-7035-566-4. info
 • KROUPA, Jiří. Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Kreuzungs- und Knotenpunkt künstlerischer Tendenzen im Donauraum. In Möseneder, Karl; Thimann, Michael; Hofstetter, Adolf (Hg.). Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Beiträge zum internationalen Wissenschaftskongress 9. -13. April 2013 in Passau und Linz. První. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2014, s. 343-352. Band 2. ISBN 978-3-7319-0021-4. info
 • KROUPA, Jiří. ... Einem Kenner über die Schulter geblickt. In Kazlepka, Zdeněk (Hg.). Eduard A. Safarik, Johann Kupezky (1666-1740) Gesamtwerk. První. Brno: Moravská galerie, 2014, s. 5-8. Band 1. ISBN 978-80-7027-279-4. info
 • KROUPA, Jiří. Nová radnice - Zemský dům moravských stavů. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2013, roč. 15, č. 1, s. 7-17. ISSN 1214-5327. info
 • KROUPA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Telč. Historické centrum. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2013, 109 s. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-70-4. info
 • KROUPA, Jiří. Vodní prvky v zahradách „období regentství“ a idea „krásných zahrad“ na Moravě. In Eva Nováková (ed.). Voda – pramen života. Vodní stavby a vodní prvky v zahradách a parcích. Sborník referátů přednesených na konferenci „Historické zahrady Kroměříž 2013“. První. Kroměříž: UNESCO Kroměříž-Národní památkový ústav, územní pracoviště v Kroměříži, 2013, s. 34-38. ISBN 978-80-87231-14-2. info
 • KROUPA, Jiří. Od baroku k novobaroku: motivy kontinuity v lichtenštejnské architektuře 19. století. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Lichtenštejnové: kontinuity - diskontinuity (Časopis Matice moravské 132, 2013 - Supplementum 4). Brno: Matice moravská, 2013, s. 227-234. ISBN 978-80-87709-00-9. info
 • KROUPA, Jiří. Die Idee der josephinischen Residenz: Die Architekten Isidore Marcel Ganneval und Johann Christoph Fabich in Mährisch Kromau. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 1, s. 2-25. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF info
 • KROUPA, Jiří. Brněnská vzpomínání: Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23. 3. 1945 - 26. 1. 2011). Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 1, s. 100-103. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF info
 • KROUPA, Jiří. Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 61, č. 1, s. 2-11. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Setkávání s Milanem Tognerem. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 3 s. Opuscula historiae artium, roč. 61, č. 1, s. 77-79. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Irena Armutidisová, Fotografie – Nikos Armutidis, Sochy. 7.2.-2.3. 2012. První. Brno: Galerie Ars, 2012, 6 s. info
 • KROUPA, Jiří, Petr PELČÁK a Ivan WAHLA. Brněnští němečtí architekti. První. Brno: Obecní dům Brno, 2012, 99 s. ISBN 978-80-904806-3-6. info
 • KROUPA, Jiří. Projekční vrstvy v olomoucké architektuře doby barokní. In: Ladislav Daniel, Filip Hradil (eds), Město v baroku, baroko ve městě. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Společenské vědy. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2012, Neuveden, 304, suplementum, s. 86-102. ISSN 1212-1134. info
 • KROUPA, Jiří. Vizuální technologie a architektonická praxe v raném novověku. In Bartlová, Milena; Látal, Hynek. Tvarujete si sami? : sborník 3. sjezdu historiků umění, 25.-26. září 2008. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 191-201. ISBN 978-80-7422-073-9. info
 • KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1. info
 • KROUPA, Jiří. Gombrichův návrat k Jacobu Burckhardtovi. In František Mikš-Ladislav Kesner (eds.), Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha. První. Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita, 2010, s. 15-34. ISBN 978-80-210-5177-5. info
 • KROUPA, Jiří. Vila: ideál a historická skutečnost. In Jana Máchalová, Příběhy slavných italských vil. První. Praha: Kant, 2010, s. 16-25. ISBN 978-80-7437-028-1. info
 • KROUPA, Jiří. Klášter klarisek a olomoucká architektura druhé poloviny 18. století. In Martin Elbel, Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, 1 sv. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, s. 330-338. ISBN 978-80-87149-38-6. info
 • KROUPA, Jiří. /kat. heslo/: Projekt memoriálního chrámu sv. Kříže. In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka, Olomoucké baroko, 2. sv. Výtvarná kultura let 1620-1780. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, s. 109-110. ISBN 978-80-87149-39-3. info
 • KROUPA, Jiří. Ivo Cerman, Chotkové. Příběh úřednické šlechty. Praha 2008. Brno: Matice moravská, 2010. info
 • KROUPA, Jiří. Johann Philipp Joendl: stavební ředitel na Moravě v první polovině 19. století. In Kroupa, Petr; Dvořáková Eva. Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka. Vyd. 1. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, s. 135-150. ISBN 978-80-86752-70-9. info
 • KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univezita, 2009, 846 s. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • KROUPA, Jiří. Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligtum aneb Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 579-589. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • KROUPA, Jiří. Orbis artium. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 807-816. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • KROUPA, Jiří. Emblematika, literatura a umění v 18. století, aneb ut pictura poesis non erit. In Kateřina Pípová, Monika Mikulášková (eds.), Literatura mezi uměními. Sborník přednášek prodoktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. První vyd. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2009, s. 89-106. ISBN 978-80-87082-11-9. info
 • KROUPA, Jiří. Jihlava: Středověká architektura. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 221-236. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • KROUPA, Jiří. Jihlava: Architektura renesance a manýrismu. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 319-328. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • KROUPA, Jiří. Jihlava: Barokní architektura. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 379-399. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • KROUPA, Jiří. Jihlava: Vzestup moderního města od konce 18. století do poloviny 20. století. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 591-626. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • KROUPA, Jiří. Josef Válka a jeho program kulturní historie. In Josef Válka, Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. První vyd. Brno: Matice moravská, 2009, s. 7-18. Knižnice Matice moravské. ISBN 978-80-86488-56-1. info
 • KROUPA, Jiří. Proměny moravskokrumlovského zámku v době renesance a baroka. In Zdeněk Fišer (red.) a kolektiv, Moravský Krumlov ve svých osudech. První vyd. Brno-Moravský Krumlov: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009, s. 265-276. Vlastivědná knihovna moravská, č. 94. ISBN 978-80-86249-56-8. info
 • KROUPA, Jiří. Brno v době barokní. In Jana Svobodová (ed.), Baroko. Příběhy barokního Brna. První vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2009, s. 11-31. Práce Muzea města Brna. ISBN 978-80-86549-60-6. info
 • HRADIL, Filip a Jiří KROUPA. Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009, 177 s. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6036-8. info
 • HRADIL, Filip a Jiří KROUPA. Šternberk. Monastery of the Lateran Canons Regular (History-art-culture). První vyd. Šternberk: Roman Catholic Parish Church Šternberk, 2009, 165 s. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6037-5. info
 • KROUPA, Jiří. Barokní architektura šternberského kláštera. In Filip Hradil-Jiří Kroupa (eds.), Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009, s. 37-67. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6036-8. info
 • KROUPA, Jiří. ´Rinascimento oscuro´ a vznešený detail. In Ivo Hlobil, Marek Perůtka (ed.), Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava jagellonského (1479-1516) v širších souvislostech. První vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, s. 25-38. ISBN 978-80-244-2430-9. info
 • KROUPA, Jiří. "Moderni fiori": kardinál z Dietrichsteina, protobarok a umělecká funkce na Moravě po roce 1600. In Emil Kordiovský-Miroslav Svoboda (ed.),Kardinál František z Dietrichštejna a jeho doba. První. Brno-Mikulov: Moravský zemský archiv v Brně - Státní oblastní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově, 2008, s. 55-67. ISBN 80-86931-22-6. info
 • KROUPA, Jiří. Budova biskupského alumnátu v Brně a vídeňský neobarok. In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. První. Brno: Matice moravská, 2008, s. 281-291. ISBN 978-80-86-488-50-9. info
 • KROUPA, Jiří. Dva koncepty památkové péče. In Vít Hrbek-Jiří Křížek, Návraty k domovu. Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a v Pelhřimově. První. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny, 2008, s. 119-123. Muzeum Vysočiny. ISBN 978-80-87288-01-6. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění a historie v době obrazů. In Jan Dvořák-Tomáš Knoz (ed.), IX. sjezd českých historiků, sv. II. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. První. Brno-Pardubice-Praha-Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky - Masarykova univerzita, 2008, s. 47-64. ISBN 978-80-904069-1-9. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
 • KROUPA, Jiří. Romantismus v architektuře: od vizuálního působení k představivosti. RozRazil. Brno: Větrné mlýny, 2007, roč. 2007, č. 02, s. 85-87, 4 s. ISSN 1801-4755. info
 • KROUPA, Jiří. Künstlerische Aufgabe, Liturgie und Stil. Überlegungen zu Santinis Entwurf für Stift Rajhrad/Raigern. In Barbara Balážová (ed.), Generationen - Interpretationen Konfrontationen. První vyd. Bratislava: Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 205-214. ISBN 978-80-968682-9-2. info
 • KROUPA, Jiří. Barok a osvícenství: hrabě Maximilián Oldřich Kounic a jeho dědictví. Dialog Evropa XXI. -revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. Brno: Moravsko-slezská křesťanská akademie, 2007, roč. 16, 1-2, s. 50-57. ISSN 1210-8332. info
 • KROUPA, Jiří. Stavitelé uherské komory a Morava kolem roku 1800. In Vladimír Goněc - Radomír Vlček (ed.), Z dějin visegrádského prostoru (Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 55-61. ISBN 80-210-3887-X. info
 • KROUPA, Jiří. Interpretace výtvarného umění (na vybraných příkladech sakrálního umění jižní Moravy). In Aleš Filip-Helena Hradská (ed.), O křesťanské výtvarné kultuře. Sborník ze seminářů pro průvodce cestovního ruchu. První. Brno: Biskupství brněnské, 2006, s. 51-60. ISBN 80-239-8306-7. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006, 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • KROUPA, Jiří. I tre castelli di Slavkov presso Brno (Austerlitz). In Aurora Scotti Torsini (a cura di), Domenico Martinelli - architetto ad Austerlitz. I disegni per la residenza di Dominik Andreas Kaunitz (1691-1705). První. Milano: Silvana Editoriale Spa, 2006, s. 33-44. ISBN 978-88-366-0812-6. info
 • KROUPA, Jiří. Umělci, objednavatelé a styl. Studie z dějin umění. První. Brno: Barrister & Principal, 2006, 398 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 80-7364-036-8. info
 • KROUPA, Jiří. Rajhrad - benediktinský klášter. Stavební dějiny a ikonografie/Raigern - Benediktinerkloster. Baugeschichte und Ikonographie. In Jiří Kroupa-Jaroslav Vobr-Vojen Drlík, Benediktinský klášter v Rajhradě/Benediktinerkloster in Raigern. První. Brno: Muzeum Brněnska, 2006, s. 2-30. ISBN 978-80-254-0372-3. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění a vizuální kultury: od antiky k renesanci. In Jiří Kroupa, Dějiny umění a vizuální kultury: od antiky k renesanci (sylaby Univerzity třetího věku). První. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 2-28. info
 • KROUPA, Jiří. Památkář, historik umění a vysokoškolský profesor Miloš Stehlík. In Miloš Stehlík, Barok v soše. První. Brno: Národní památkový ústav Brno ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU, 2006, s. 9-15. K poctě prof. M. Stehlíka, II. ISBN 80-86752-44-5. info
 • KROUPA, Jiří. Rajhradský chrám v proboštské korespondenci 18. století. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 2006, roč. 50/2006, č. 1, s. 43-80. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Stavitelé Martinelliho okruhu a Rousínov / Die Baumeister um Domenico Martinelli in Rousínov. In Hellmut Lorenz - Jiří Kroupa - Radka Miltová - Stanislav Bohadlo, Tvář génia barokní architektury / Genie der Barockarchitektur. První. Rousínov: Město Rousínov a nakladatelství L. Marka, 2006, s. 23-33, 87-97, 22 s. ISBN 978-80-86263-89-2. info
 • KROUPA, Jiří. Kláštery a poutní místa na Moravě (59 encyklopedických hesel). In Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Vydání první. Praha: Libri, 2005, s. 154-347. Encyklopedie. ISBN 80-7277-026-8. info
 • WÖRGÖTTER, Zora a Jiří KROUPA. Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji. Vydání první. Brno: Moravská galerie, 2005, 167 s. Poselství barev, tvarů a myšlenek. ISBN 80-7027-137-X. info
 • KROUPA, Jiří. Dyje v rezidenční síti premonstrátského kláštera Louka. In Zora Wörgötter - Jiří Kroupa: Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji. Vydání první. Brno: Moravská galerie, 2005, s. 31-48. Poselství barev, tvarů a myšlenek. ISBN 80-7027-137-X. info
 • KROUPA, Jiří. Místo jako zázrak, aneb Obrana architektonického prostoru. In Milena Sršňová (ed.), Prostor a architektonický prostor. Sborník z kolokvia. e-book. První vyd. Praha: Springer media CZ, 2005, s. 24-28. ISSN 1210-9568. info
 • KROUPA, Jiří. Litomyšl - Obytný dům. In Petr Pelčák (ed.), Viktor Rudiš stavby a projekty 1953-2002. Vydání první. Brno: Obwcní dům, 2005, s. 73-78. ISBN 80-239-6264-7. info
 • KROUPA, Jiří. Zemský stavovský dům. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 21-43. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský knížecí palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 93-136. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský hraběcí palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 137-160. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Belcrediho palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 179-187. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Dům Královopolské kartouzy - Widmannův palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 189-194. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Zahradní kasino Mitrovských. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 195-208. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • JEŘÁBEK, Tomáš a Jiří KROUPA. Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal - Národní památkový ústav, 2005, 248 s. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonická "pratica", Accademia di San Luca a nový způsob architektonického projektování na Moravě po 1700. In Ladislav Daniel, Jiří Pelán, Piotr Salwa, Olga Špilarová (eds.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference / Renesans i barok wloski w Europie sródkowiej. Materialy medzinarodnej konferencji. První. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 267-283. ISBN 80-244-1152-0. info
 • KROUPA, Jiří. Od "Patriotické společnosti" v Brně k moravským "girondistům". In Jiří Mihola (ed.), Velká francouzská revoluce ve vztahu k vědě, pedagogice, náboženství a kultuře. První. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 35-43. ISBN 80-210-3910-8. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění a historie, aneb: nemohou být ani spolu, ani bez sebe? In Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. 1. vyd. Praha: Argo, 2004, s. 139-149. ISBN 80-7203-624-6. info
 • KROUPA, Jiří. ...mein Studium Architektura nach Romanischer Ard... Der Architekt Franz Anton Grimm (1710-1784) - ein Privatakademiker zwischen Brünn, Wien und Rom. In Friedrich Polleross (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich. 1. vyd. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2004, s. 157-170. ISBN 3-937251-39-1. info
 • KROUPA, Jiří. Lednický zámek doby barokní a klasicistní. In Emil Kordiovský a kol., Městečko Lednice. 1. vyd. Lednice: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Městečko Lednice, 2004, s. 355-385. ISBN 80-7275-055-0. info
 • KROUPA, Jiří. Funkce, forma a mentality v raně novověké profánní architektuře. In Památková péče na Moravě/Monumentorum Moravice Tutela, 8/2004: Hrady a zámky. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2004, s. 7-22. ISBN 80-86752-29-1. info
 • KROUPA, Jiří. Světlo a stín v barokní architektuře. In Tomáš Knoz (ed.), Morava v době baroka. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum v Brně, 2004, s. 69-83. ISBN 80-7028-214-2. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny a teorie zahradního umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, 2004. e-book 002. info
 • KROUPA, Jiří. "modello" und "gusto" im barocken Mähren. In 11. Oesterreichischer Kunsthistorikertag: Osterweiterung - Westerweiterung. In: Kunsthistoriker. Mitteilungen des Oesterreichischen Kunsthistorikerverbandes. Wien: Oesterreichischer Kunsthistorikerverband, 2003, s. 56-60. ISSN 1015-0129. info
 • KROUPA, Jiří. Palazzo in villa, memoria a bellaria. Poznámky k sémantice architektonické úlohy v baroku. In Jiří Kroupa (ed.), Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, 2003, s. 117-132. ISBN 80-86752-12-7. info
 • KROUPA, Jiří a Zdeněk VÁCHA. Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, pracoviště Brno - Masarykova univerzita Brno, 2003, 211 s. Sborník k poctě prof. M. Stehlíka, I. ISBN 80-86752-12-7. info
 • KROUPA, Jiří. Jan Nepomuk Mittrovský, svobodný zednář a vědec. In Josef Válka (ed.), Duchem, ne mečem. Fakta-úvahy-souvislosti. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2003, s. 169-178. ISBN 80-7106-649-4. info
 • KROUPA, Jiří. /rec./ Hellmut Lorenz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Ősterreich IV. Barock. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2003, LI/2003, č. 1, s. 60-63, 3 s. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Kavárna ERA a Josef Kranz. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 3/2003, č. 3, s. 41-42. ISSN 1213-6212. info
 • KROUPA, Jiří. /rec./ Na prahu moderní doby (Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha 2002). Architekt. Praha: Obec architektů, 2003, roč. 2003, č. 7. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Architektura (Úvod do dějin umění I). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. CD ROM, Dějiny umění, 1. ISBN sine. info
 • KROUPA, Jiří. Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době barokní 1670 -1790. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 2003, 384 s. (česká mutace francouzského originálu). ISBN 80-7027-121-3. info
 • KROUPA, Jiří. Raffaelovi dědicové na Moravě. In Jiří Mihola (ed.). České země 1434-1620 (Od Lipan k Bílé hoře). Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 25-28. ISBN 80-210-2907-2. info
 • KROUPA, Jiří. Památková péče a veřejnost (brněnský příklad). In Památková péče na Moravě. 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek (sborník příspěvků). Brno: Státní památkový ústav, 2002, s. 281-294. ISBN 80-85032-82-1. info
 • KROUPA, Jiří. Hrací kostka. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2002, roč. 2. roč., č. 5, s. 27-29. ISSN 1213-6212. info
 • KROUPA, Jiří. I. Themes artistiques, clients et style en Moravie a l'époque baroque. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 37-77. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. II. Le "modello" et le dessin architectural. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 129-141. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. III. L'artisanat d'art et la décoration. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 257-260. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. IV. Le portrait "a la francaise". In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 299-309. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. V. La Moravie et la France. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 311-323. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. VI. Baroque tardif et siecle des Lumieres. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 337-347. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. /sous la direction de/: La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno, 2002, 384 s. Bohemia Magica - une Saison tcheque en France. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. Počátek nového stylu na Moravě: rok 1650 nebo 1660 ? In Historická Olomouc XV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 15-24. ISBN 80-244-0253-. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm v Římě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2002, F 46, č. 1, s. 5-27. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. "Idea" a "ratio" v uměleckohistorickém myšlení Václava Richtera. In Milan Togner (ed.), Václav Richter 1900-1970. Sborník příspěvků ze symposia pořádaného ke 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí profesora Václava Richtera. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 25-36. ISBN 80-244-0253-X. info
 • KROUPA, Jiří. Úvod: Čechy 1780-1840. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890. III/1. Praha: Academia, 2001, s. 15-27. ISBN 80-200-0735-0. info
 • KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1780-1840. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/1. Praha: Academia, 2001, s. 181-190. ISBN 80-200-0735-0. info
 • KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1840-1860. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/2. Praha: Academia, 2001, s. 11-16. ISBN 80-200-0735-0. info
 • KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1860-1890. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/2. Praha: Academia, 2001, s. 257-264. ISBN 80-200-0735-0. info
 • KROUPA, Jiří. Zámek Valtice v 17. a 18. století. In Kordiovský Emil (ed.), Město Valtice. Valtice (Moraviapress), 2001, s. 155-196. Knižnice sborníku Jižní Morava, sv. 26. ISBN 01-83495-51-8. info
 • KROUPA, Jiří. Akyrismus jako symptom mentalit na prahu raného novověku. In Kaliopi Chamonikola (ed.), Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě. Sborník ze sympozia. Brno: Moravská galerie v Brně, 2001, s. 185-195. ISBN 80-7027-108-6. info
 • KROUPA, Jiří. "Palác ve tvrzi": umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku (Dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2001, F 45, s. 13-37. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. In memoriam prof. PhDr. Zdeňka Kudělky, CSc. (smuteční projev při pohřbu 27. 11. 2000). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2001, F 45, s. 7-9. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Prof. PhDr. Zdeněk Kudělka, 1926-2000. In 57. Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie v Brně, 2001, s. 56-58. ISBN 80-7027-113-2. info
 • KROUPA, Jiří. Idea ac conceptus: premonstratensian monasteries in Moravia of the Baroque epoch as a bel composto in the countryside. In Luís de Moura Sobral - David W. Booth (ed.),Struggle for Synthesis. A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII/The Total Work of Art in the 17th and 18th Centuries. Simpósio internacional. Vol. I: Conceitos, métodos, problemas. Vol. II: Arte efémera. Lisboa 1999: Instituto Portugues do Patrimonio Arquitectónico - Ministério da Cultura, 2000, s. 205-220. Volume I. ISBN 972-8087-65-9. info
 • KROUPA, Jiří. Tři návraty k Rumohrovi. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2000, XLVIII, 1-2, s. 3-21. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Werner Oechslin, Stilhülse und Kern. Otto Wagner, Adolf Loos, und der evolutionäre Weg zur modernen Architektur. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2000, XLVIII, 1-2, s. 105-108. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Od uměleckého díla k sociologii vidění. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, roč. 56, s. 37-50. ISSN 80-7027-074-8. info
 • KROUPA, Jiří. Antropologický obrat a umění v českých zemích kolem 1800. In Zdeněk Hojda-Roman Prahl (edd.), Mezi časy ... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800 (sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6 března 1999). Praha: KLP, 2000, s. 11-24. ISBN 80-85917-68-8. info
 • KROUPA, Jiří. Die Mährische Gesellschaft und die Französische Revolution. In Helmut Reinalter (Hrsg.) Aufklärung-Vormärz-Revolution. Jahrbuch der. Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris: Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften., 1999, s. 54-61. Bd. 16/17 (1996/97). ISBN 3-631-46850-4. info
 • KROUPA, Jiří. Karel Svoboda 1896-1954:. In 55. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně., 1999, s. 126-127. ISBN 80-7027-091-8. info
 • KROUPA, Jiří. Idea ac conceptus: Premonstratensian Monasteries in Moravia. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1999, XLVIII, F 43, s. 7-23. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Otto Eisler - úvodní slovo k výstavě. Architekt. Praha: Obec architektů, 1999, XLV, č. 1, s. 26-27. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1999, XLVII, č. 6, s. 547-552. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. The Picture Gallery at Cremsier /Articles in the Catalogue - total 43/: 10-25, 141-145, 164, 180, 272-277, 298, 309-310, 327, 339, 359-360, 400-402, 418-419, 428-431, 471, 473. In Milan Togner /et al./: Picture Gallery Kroměříž. Catalogue of the Picture Gallery in Kroměříž (Kremsier). Kroměříž 1999. Kroměříž: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1999, s. passim, 45 s. ISBN 80-238-2363-9. info
 • KROUPA, Jiří. The Alchemy of Happiness. The Enlightenment in the Moravian Context. In Teich, Mikuláš (ed.): Bohemia in History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 164-181. ISBN 0-521-43155-7. info
 • KROUPA, Jiří. Kunst, Mäzenatentum und Gesellschaft in Mähren 1620-1650. In Bussmann, Klaus / Schilling, Heinz (Hrsg.): 1648 - Krieg und Frieden in Europa. Textband II.: Kunst und Kultur (26. Europaratausstellung). Münster - Osnabrück: Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede mbH, 1998, s. 253-262. ISBN 3-88789-127-9. info
 • KROUPA, Jiří. Kroměřížská obrazárna /Katalogová hesla- celkem 43/: č.kat. 10-25, 141-145, 164, 180, 272-277, 298, 309-310, 327, 339, 359-360, 400-402, 418-419, 428-431, 471, 473. In Milan Togner /et al./: Kroměřížská obrazárna. Kroměříž: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1998, s. passim, 45 s. ISBN 80-238-2362-0. info
 • KROUPA, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" (Dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století). Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, F 42, s. 27-69. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Drobná zjištění z archivu olomoucké kapituly. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, F 42, s. 99-102. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Zámek Valtice v baroku: corrigenda k jedné studii. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 1998, roč. 34, č. 37, s. 73-90. ISSN 0449-0436. info
 • KROUPA, Jiří. Historik umění v galerii. Několik poznámek k aktuálnímu tématu. In Bulletin Moravské galerie v Brně, 54. Brno: Moravská galerie, 1998, s. 12-22. ISBN 80-7027-074-8. info
 • KROUPA, Jiří. Sedmdesát let Semináře dějin umění v Brně (Slavnostní přednáška na vzpomínkovém dni). Univerzitni noviny. Brno: NAUMA v Brně, 1998, roč. 5, 7-8, s. 10-15. ISSN 1211-6866. info
 • KROUPA, Jiří. Soutěž: knihovna Filozofické fakulty MU v Brně - k historii areálu a k soutěži. Architekt. Praha: Obec architektů, 1998, XLIV, č. 20, s. 39. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Otto Eisler - od racionálního purismu k Internacionálnímu stylu. In Pelčák, Petr / Škrabal, Jindřich / Wahla, Ivan: Otto Eisler 1893-1968. Brno: Obecní dům Brno, 1998, s. 8-24. ISBN sine. info
 • KROUPA, Jiří. Palazzo in fortezza und Palazzo in villa in Mähren: zur kunstgeschichtlichen Bedeutung der Bauaufgabe um 1600. In Lubomír Konečný with Beket Bukovinská, Ivan Muchka (ed.): Rudolph II., Prague and the World. (Papers from the International Conference). Prague: Artefactum - Ústav dějin umění AV ČR, 1998, s. 64-69. ISBN 80-902279-9-6. info
 • KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský palác v Brně a Ludwig Sebastian Kaltner. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1998, XLVI, č. 6, s. 522-547. ISSN 0049-5123. info
 • Almanach 1927-1997 : sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Edited by Jiří Kroupa - Lubomír Slavíček. 1. vyd. V Brně: Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně, 1997, 92 s. : il. ISBN 80-210-1702-1. info
 • KROUPA, Jiří. Premonstrátský klášter Louka - chrám Šalamounův ? In Kroupa, Jiří / Kroupa, Petr / Slavíček, Lubomír: Premontstrátský klášter v Louce. Dějiny-umělecká výzdoba-ikonologie. Znojmo: Okresní úřad Znojmo, 1997, s. 62-83. ISBN 80-902383-0-0. info
 • KROUPA, Jiří. "Dějiny pokroků lidského ducha": katolické osvícenství v Louce. In Kroupa, Jiří / Kroupa, Petr / Slavíček, Lubomír: Premonstrátský klášter v Louce. Dějiny-umělecká výzdoba-ikonologie. Znojmo: Okresní úřad Znojmo, 1997, s. 103-109. ISBN 80-902383-0-0. info
 • KROUPA, Jiří. O (ne)potřebě teorie v současné památkové péči. In K současným problémům péče o památky. Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha: Agentura Kulturní dědictví - Václav Pilz, 1997, s. 43-48. ISBN sine. info
 • KROUPA, Jiří. Problém Buchlovice. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, F 41, s. 31-48. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Rekonstrukce: Poznámka k užití pojmu v dějinách umění a v památkové péči. In Zelná Hora u Žďáru nad Sázavou. Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa. Praha: Státní ústav památkové péče, 1997, s. 62-66. (Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 57). ISBN 1210-5538. info
 • KROUPA, Jiří. Grand Prix české architektury. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 5, s. 30-31. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. /odpověď v anketě/: Co je aktuální v oboru dějiny umění ? Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1997, XLV, č. 5, s. 501-502. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. K rekonstrukci pavilonu G brněnského Výstaviště: S hořkou příchutí. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 3, s. 21. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Litomyšl - městský obytný soubor. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 11, s. 25. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: I. Krsek-Zd. Kudělka-M. Stehlík-J. Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1997, roč. 95, č. 2, s. 487-495. ISSN 0862-6111. info
 • KROUPA, Jiří. Sedm desetiletí Semináře dějin umění v Brně. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1997, roč. 1997, 3-4, s. 6-8. ISSN 0862-612. info
 • CHAMONIKOLA, Kaliopi a Jiří KROUPA. Wiederholte Geschichten. Edited by Jitka Vitásková, Translated by Dagmar Vobecká - Petr Antonín, Phot. V Brně: Moravská galerie, 1996, 116 s. ISBN 80-7027-047-0. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Palko v Tovačově. In Vlnas, Vít - Sekyrka, Tomáš (ed.): Ars Baculum Vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Praha: Národní galerie v Praze, 1996, s. 250-256. ISBN 80-7035-105-5. info
 • KROUPA, Jiří. Fürst Wenzel Anton Kaunitz-Rietberg. Ein Kunstmäzen und Curieux der Aufklärung. In Klingenstein, Grete / Szabo, Franz A. J. (Hgg.): Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711-1794). Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung. Graz-Esztergom-Paris-New York: Andreas-Schnider-Verlagsatelier, 1996, s. 360-382. ISBN 3-900993-43-2. info
 • KROUPA, Jiří. Kupařovický dvůr jako typ "maison de plaisance". Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 1993-1995, F 37-39, s. 105-123. ISSN 0231-5025. info
 • KROUPA, Jiří. Architektura poutního chrámu v Dubu v baroku. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 1993-1995, F 37-39, s. 199-203. ISSN 0231-5025. info
 • KROUPA, Jiří. "Idea ac conceptus" - Os Mosteiros Premonstatenses na Morávia da Época Barroca como uma Composicao na regiao rural. In Booth, David W. / de Moura Sobral, Louis: Struggle for Synthesis Resumo das Comunicoes/Abstracts (Simpósio International). Braga: Galeria de Pintura do Rei D. Luis, Lisboa., 1996, s. 38-41. ISBN 972-8087-26-8. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, 216 s. ISBN 80-210-1452-0. info
 • KROUPA, Jiří. Světlo, kov a sklo - Sipral, Praha. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, 16-17, s. 21-30. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Dům v historickém městském jádru. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, č. 19, s. 31-33. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Lerchovo gymnázium v Brně. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, č. 22, s. 26-29. ISSN 0862-7010. info
 • REISSNER, Martin a Jiří KROUPA. Pokus o definici: Za hranicí postmoderny. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1996, roč. 9, č. 11, s. 2. ISSN 1210-5236. info
 • KROUPA, Jiří. /encyklop. hesla/: Brno, Grimm - Family (Franz Anton, Moritz), Kroměříž-Kremsier, Lednice-Eisgrub, Olomouc, Pieroni da Galiano, Slavkov u Brna-Austerlitz. In Turner, Jane Shoaf (ed.): The Dictionary of Art. New York - London: Macmillan Publishers Ltd., 1996, s. passim, 16 s. ISBN 1-884-44600-0. info
 • KROUPA, Jiří a Kaliopi CHAMONIKOLA. Opakované příběhy. Tradice v novém. Brno: Moravská galerie v Brně, 1996, 116 s. ISBN 80-7027-047-0. info
 • KROUPA, Jiří. Stylový modus a okamžik formy (Tři "způsoby" malířské tvorby Miroslava Šimordy v 90. letech). In Bulletin Moravské galerie v Brně, 52. Brno: Moravská galerie v Brně, 1996, s. 168-172. ISBN 80-70247-sine. info
 • KROUPA, Jiří. Chvála "ciceronství". In Bulletin Moravské galerie v Brně, 52. Brno: Moravská galerie v Brně, 1996, s. 95-97. ISBN 80-70247-sine. info
 • KROUPA, Jiří. Wenzel Anton, Prince Kaunitz - Rietberg: from "curiosité" to the history of art. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, F 40, s. 7-58. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Bohuslav Fuchs 1895-1972 (úvodní projev na vernisáži výstavy, Dům umění, 4. 9. 1995). Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, F 40, s. 131-135. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Sbírka A. Skutezkého v Moravské galerii v Brně. In Martin Zlatohlávek (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek - Kresby a grafika. Praha: Národní galerie v Praze, 1996, s. 9-10. ISBN 80-7035-119-5. info
 • KROUPA, Jiří. "Gesamtkunstwerk", Braga (Portugalsko) a barokní umění. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1996, roč. 1996, 1-2, s. 4-5. ISSN 0862-612. info
 • KROUPA, Jiří. Mentalitäten des aufgeklärten Bürgertums: Heinrich Friedrich Hopf in Brünn. In Czáky, Moritz / Pass, Walter (Hg.): Europa im Zeitalter Mozarts. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1995, s. 113-118. ISBN 3-205-98339-4. info
 • KROUPA, Jiří. Besední dům, aneb sen o "řecké renesanci" Theophila von Hansena. In Štědroň, Miloš / Frimlová, Lea / Geist, Zdeněk (ed.): Besední dům. Architektura - Společnost - Kultura. Brno: Státní filharmonie Brno., 1995, s. 65-82. ISBN 80-7028-071-9. info
 • KROUPA, Jiří. Znovuvzkříšení umění (Emblematika v díle Antonína Martina Lubinského). In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie Brno, 1995, s. 67-72. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně (II.). In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1995, s. 125-129. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Brněnský dějepis umění meziválečné doby. In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie Brno, 1995, s. 155-157. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Nové galerijní expozice na Moravě (hodnotící úvaha). Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 2-4. ISSN 0862-612. info
 • KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" und das barocke Mähren. Notizen zu einem "französischen Modus in der Architektur. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1995, XLIII, č. 4, s. 317-337. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Jubileum Jarmily Vackové. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1995, XLIII, č. 6, s. 431-433. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. /Encyklopedická hesla - celkem 21/: Adolf-rod., Beduzzi, Canevale, Cyrani, Gans-rod., Grimm-rod., Oedtl, Steiner, Weidlich, Zintner, von Albrecht, Hardtmuth, Mark, Mildorfer, Petruzzi, Svítil, Seminář DU v Brně. In Horová, Anděla (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Academia Praha, 1995, s. passim, 20 s. I.-II. ISBN 80-200-0536-6. info
 • KROUPA, Jiří. Klášter Hradisko: ikonologie architektury ve 20. a 30. letech 18. století. In Togner, Milan (ed.): Historická Olomouc X. (Tématický sborník příspěvků zaměřených k problematice premonstrátského kláštera Hradiska a barokní kultuře na Moravě). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995, s. 53-62. ISBN 80-7067-541-1. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska. I. svazek, A-I. Praha 1994. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 93, č. 3, s. 505-511. ISSN 0862-6111. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Francis Haskell, History and its Images (Art and the Interpretation of the Past). New Haven-London 1993. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 93, č. 3, s. 519-522. ISSN 0862-6111. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./: Jubileum prof. MUDr. Ivo Macíka, DrSc. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1995, roč. 1995, č. 10, s. 10-10. ISSN 1211-6866. info
 • KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně. In Nedoma, Petr (ed.): Pod jednou střechou. Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 140-157. ISBN 80-210-0872-5. info
 • KROUPA, Jiří. Prostějov v 18. století. In Kokojanová, Michaela (red.): Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Výbor příspěvků z vědecké konference u příležitosti šestistého výročí udělení městských práv Prostějovu. Prostějov: Muzeum Prostějovska - Státní okresní archiv, Prostějov, 1994, s. 59-65. ISBN 80-900-1065-2. info
 • KROUPA, Jiří. Proměny augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Brně v 18. století. In 50. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1994, s. 49-59. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. "Société patriotique de Hesse-Hombourg" v Brně. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1994, CXIII, č. 2, s. 129-144. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. Václav Antonín kníže Kounic - Rietberg a jeho doba / Václav Antonín kníže Kounic - Rietberg a výtvarné umění (Kat. výstavy). Brno-Slavkov: Muzeum Slavkov u Brna-Austerlitz, 1994, 42 s. ISBN sine. info
 • KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" a barokní Morava : pronikání a vliv francouzské kultury v architektuře 18. století na Moravě a ve střední Evropě. 1993, 233 s. info
 • KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" a barokní Morava : pronikání a vliv francouzské kultury v architektuře 18. století na Moravě a ve střední Evropě. 1993, S. 233-451. info
 • KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" a barokní Morava : pronikání a vliv francouzské kultury v architektuře 18. století na Moravě a ve střední Evropě. 1993, S. 452-624. info
 • CHAMONIKOLA, Kaliopi, Igor ZHOŘ a Jiří KROUPA. Příběhy bez konce :princip série v českém výtvarném umění : Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác 9.9.-31.10.1993. V Brně: Moravská galerie, 1993, 117 s. ISBN 80-7027-026-8. info
 • KROUPA, Jiří. Kroměříž-Kremsier. Guide to the town. (S úvodem Zd. Fišera). Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1993, 115 s. ISBN 80-85048-26-4. info
 • KROUPA, Jiří. Poznámky nad významem série. In Chamonikola, Kaliopi (ed.): Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 79-82. ISBN 80-702-7026-8. info
 • KROUPA, Jiří. Die Hofkultur des Adels in Mähren im 18. Jahrhundert - Stand und mögliche Perspektiven der Forschung. In Opera Historica 2: Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trennendes an der Grenze. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993, s. 45-48. (Editio Universitatis Bohemiae meridionalis, 1992). ISBN 80-704-0040-4. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění dnes. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 2-5. ISSN 0862-612. info
 • KROUPA, Jiří. Otto Eisler a racionální purismus, aneb: problém obytného domu ve 30. letech. In Výtvarné Brno 1918-1938. Bulletin Moravské galerie v Brně, 49. Brno: Moravská galerie, 1993, s. 108-115. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Paul Frankl a brněnský dějepis umění. In Výtvarné Brno 1918-1938. Bulletin Moravské galerie v Brně, 49. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 170-171. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Osvícenství a jeho protipól - poznámky k námětům skic Josefa Winterhaldera ml. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1990-1992, F 34-36, s. 117-131. ISSN 0231-5025. info
 • KROUPA, Jiří. Výzdoba brněnského salonu na sklonku 18. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1990-1992, F 34-36, s. 207-210. ISSN 0231-5025. info
 • KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně (I.). In Bulletin Moravské galerie v Brně, 48. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 90-94. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Jakob Mathias Schmu(t)zer und die graphischen Künste in Mähren am Ende des 18. Jahrhunderts. In Winkelbauer, Thomas (Hg.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte (Referate des Symposiums). Horn-Waidhofen an der Thaya: Waldviertler Heimatbund, 1993, s. 257-274. ISBN 3-900708-10-x. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./: Památce Ivo Krska. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1993, XLI, 1993, s. 341-343. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Nekrolog Ivo Krska (zkrácený text pohřebního projevu). Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, roč. 1993, s. 67-68. ISSN 1211-3387. info
 • KROUPA, Jiří. Současný stav výuky památkové péče na Semináři dějin umění v Brně. Bulletin Státního ústavu památkové péče. Praha: Státní ústav památkové péče, 1992, roč. 1992, č. 8, s. 102-103. info
 • KROUPA, Jiří. "Decorum" a mentality v 18. století na Moravě. In Hojda, Zdeněk (ed.) Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991. Práce Historického ústavu ČAV. Řada C - Miscelanea 6. Praha: Historický ústav ČAV Praha, 1992, s. 111-118. ISBN 80-85268-12-4. info
 • KROUPA, Jiří. Die Hofkultur des Adels in Mähren im 18. Jahrhundert - Stand und mögliche Perspektiven der Forschung. In Václav Bůžek (ed.), Spojující a rozdělující na hranici-Verbindendes und Trennendes an der Grenze. Opera historica 2. První. České Budějovice: Universitas Bohemiae meridionalis, 1992, s. 45-48. info
 • KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně. Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1992, roč. 48, 1992, s. 90-94. info
 • FIŠER, Zdeněk a Jiří KROUPA. Kroměříž : průvodce městem. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991, 115 s. ISBN 8085048264. info
 • KROUPA, Jiří. Kroměříž - průvodce městem a okolím (úvod Zdeněk Fišer). První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991, 115 s. info
 • KROUPA, Jiří. Umělecký obraz Jihlavy v době kompaktát. In Zdeněk Měřínský (ed.), Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě (1436-1991). První. Brno-Jihlava, 1991, s. 37-44. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm a Niccolo Salvi. Starý a nový římský vkus ve 30. letech 18. století. In Barokní umění a jeho význam v české kultuře (sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986). První. Praha: Národní galerie v Praze, 1991, s. 129-133. info
 • KROUPA, Jiří. Galerie v současnosti - diskuse. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1991, roč. 47, 1991, s. 91-92. info
 • KROUPA, Jiří. Letohrádek Mitrovských na Starém Brně. Forum Brunense. Sborník prací Muzea města brna. Brno: Muzeum města Brna, 1991, roč. 1991, s. 196-203. info
 • KROUPA, Jiří. Svatotrojické sousoší v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991, č. 3, 1991, s. 20-22. info
 • KROUPA, Jiří a Jiří MALÍŘ. /ref./ Českobudějovické sympozium Verbindendes und Trennendes an der Grenze, 2. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 380-383. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: R. Darnton, Literaten im Untergrund. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 344-346. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: J. Huizinga, Jeseň stredoveku - Homo ludens. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 143-146. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: B. Markalous, Estetika praktického života. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 148-152. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: J. Svátek, Adolf Donát. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 178-180. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ "Estetika a umění doby osvícenství" v Paříži. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 189-193. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, J. Jan Nepomuk Mittrovský: věda a estetika na Moravě v době Francouzské revoluce. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 147-157. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. Moravská léta Antonio Beduzziho /věnováno J. Válkovi k šedesátinám/. Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1990, XX, 1990, č. 1, s. 74-105. ISSN 0323-2220. info
 • KROUPA, Jiří. Filosof v revoluci - Condorcet. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990, roč. 1990/1, s. 14-21. info
 • KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě. In Josef Petráň (ed.), Počátky národního obrození (Společnost a kultura 1770-1791). První. Praha: Academia, 1990, s. 294-300. info
 • KROUPA, Jiří. Umění mezi pohádkou a vědou. In Ján Bakoš (ed.), Kontexty českého a slovenského umenia (Zborník referátov z konferencie). První. Bratislava: Nakladatelstvo SAV, 1990, s. 186-195. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm a Nicolo Salvi. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1990, roč. 46/1990, s. 40-42. info
 • KROUPA, Jiří. Počátky raného liberalismu na Moravě (Poznámky k pojmu a jeho vymezení). Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990, roč. 1990, s. 117-125. info
 • KROUPA, Jiří. Patriotismus na Moravě na sklonku 18. století. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 337-343. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./: K jubileu Josefa Polišenského. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 429-432. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: J. Beránek, Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách v době Velké francouzské revoluce. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 395-397. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Jubileum Vlasty Kratinové. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1990, roč. 46/1990, s. 49. info
 • KROUPA, Jiří. /kat.-poster/ Irena Armutidisová - Tovačovský zámek. Nový Jičín: Muzeum Nový Jičín, 1989. info
 • KROUPA, Jiří. Moravská společnost a Velká francouzská revoluce. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1989, CVIII/1989, s. 243-256. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. "Moraviae Historia" doby osvícenství. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989, roč. 1989, s. 74-79. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Studia Comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, XIX/1989, č. 37, s. 113-115. ISSN 0323-2220. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Nové poznatky na téma Domenico Martinelli a Uherský Brod ("Nová vídeňská škola dějin umění"). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, roč. 37/1989, XIX, s. 109-112. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Ideály a falešné idoly v dějinách kultury (E.H. Gombrich, Die Krise der Kulturgeschichte). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, XIX/1989, č. 39, s. 113-115. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Hana Librová, Láska ke krajině ? Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989, XLI, 1989, s. 404-405. ISSN 0323-2581. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ K činnosti SÚRPMO v Olomouci. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989, XLI, 1989, s. 283-284. ISSN 0323-2581. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Nizozemská kresba 16.-18. století. Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1989, roč. 43/1989, s. 88. info
 • KROUPA, Jiří. Václav Antonín Kaunitz-Rietberg a výtvarná umění (Kulturní politika nebo umělecký mecenát ?). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1988, XVIII/1988, č. 35, s. 71-79. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. Palma "il Giovane" a Jan Speckaert. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1988, roč. 42/1988, s. 36-38. info
 • KROUPA, Jiří. Moravská osvícenská společnost a poslední léta M. Ad. Voigta. In Mikuláš Adaukt Voigt, zakladatel české vědecké numismatiky. Sborník prací ze sympozia k 250. výročí narození M. A. Voigta. (Studia Numismatica et Medallistica, VII). Brno: Moravské muzeum v Brně, 1988, s. 25-28. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Eliška Fučíková, Rudolfínská kresba. Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1988, XVIII/1988, č. 35, s. 123-124. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. Umělecký obraz Křtin. In František Čapka (ed.), Křtiny a okolí. Historie a současnost. První. Brno-Křtiny, 1987, s. 187 ad. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 58. info
 • KROUPA, Jiří. Hesperus: Poznámky k interpretaci počátků 19. století v moravské kultuře. In Historická Olomouc a její současné problémy, VI. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1987, s. 239-246. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Nizozemská kresba 16.-18. století ve sbírkách Moravské galerie v Brně. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, 171 s. info
 • KROUPA, Jiří. Zdeněk Kudělka šedesátiletý. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1987, XXXV/1987, s. 180-181. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Stavby Moravské galerie (z archiválií a plánů z fondu MG). Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, roč. 41/1987, s. 53-56. info
 • KROUPA, Jiří. Rembrandt nebo Eeckhout ? Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, roč. 41/1987, s. 17-18. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Österreich im Europa der Aufklärung. Wien 1985. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1987, CVI/1987, s. 294-296. ISSN 0862-3384. info
 • KROUPA, Jiří. Příspěvek k architektuře 60. let 18. století na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987, roč. 1986-1987, F 30-31, s. 61-71. info
 • KROUPA, Jiří. Nad dílem Zdeňka Kudělky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987, roč. 1986-1987, F 30-31, s. 7-16. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí 1770-1810 : pozdní osvícenství a moravská společnost. První (vydáno 1987). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1986, 317 s. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Grafika 17. a 18. století (nové přírůstky). První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 28. info
 • KROUPA, Jiří. Josef Anton Prenner jako reprodukční grafik. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 19-21. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Rakouská kresba 18. století. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 75-75. info
 • KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě: umění, společnost, civilizace. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 70-72. info
 • KROUPA, Jiří. Poznámky k Sonnenfelsově koncepci umění. In Jaroslav Sedlář (ed.), Uměleckohistorický sborník Blok. Brno, 1985, s. 195-209. info
 • KROUPA, Jiří. Materiály ke stavebním dějinám v Brně 18. století. In Jaroslav Sedlář (ed.), Uměleckohistorický sborník Blok. Brno, 1985, s. 260-264. info
 • KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě: problémy, periodizace a vymezení pojmu. In Historická Olomouc a její současné problémy, V. Olomouc, 1985, s. 85-92. info
 • KROUPA, Jiří. Moravské zednářství na sklonku 18. století. Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR., 1985, roč. 9/1985, s. 389-424. ISSN 0231-7494. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Rakouská a moravská kresba 18. století. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 19. info
 • KROUPA, Jiří. Antonio Beduzzi v Melku. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, roč. 39/1985, s. 10-16. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Umění doby osvícenství. Střední Evropa 1760-1810. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, roč. 39/1985, s. 65-65. info
 • KROUPA, Jiří. Rod Mitrovských z Nemyšle a jeho role v moravském osvícenství. Genealogické a heraldické informace. Brno, 1984, roč. 1984, č. 3, s. 187-205. info
 • KROUPA, Jiří. Kroměřížský zámek na sklonku 17. století. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1984, roč. 1984, č. 2, s. 22-25. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ František Tichý – pohledy do sbírek MG. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1984, roč. 37/1984, s. 62-63. info
 • KROUPA, Jiří. Dietrichsteinové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty. In Historická Olomouc a její současné problémy, IV. Olomouc, 1983, s. 109-117. info
 • KROUPA, Jiří. Tovačov a Tovačovsko ve 2. půli 18. století. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1983, XXXI/1983, s. 352-355. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Odlesk doby Františka Antonína Grimma. Technický magazín. Praha, 1983, roč. 24/1983, č. 5, s. 34-39. info
 • KROUPA, Jiří. Prameny k vývoji uměleckého kovářství na Moravě ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody. Přerov, 1983, roč. 1983, s. 17-22. info
 • KROUPA, Jiří. Korespondence moravského šlechtice z roku 1848. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1983, roč. 1983, č. 2, s. 33-36. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. Neoklasicismus ve 2. půli 18. století. In /kat./ Karel Holešovský (ed.), Klasicismus, empír, biedermeier. Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1983, s. 16-17. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ František Tichý. Brno: Moravská galerie v Brně, 1983, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 13. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Nová sovětská práce o českém obrození (A.S. Myl'nikov, Epocha prosvěščenija v češskich zemljach). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1983, roč. 25/1983, s. 109-112. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. (ref.) Pětašedesátiny Ivo Krska. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1983, CII/1983, s. 341-343, 4 s. info
 • KROUPA, Jiří. Sociální a kulturní kořeny osvícenství na Moravě. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1805 (kandidátská dizertace), 2 sv. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • KROUPA, Jiří. Klášterní chrám v Břevnově a česká architektura kolem roku 1709. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1982, XXX/1982, s. 280-283. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Lékařský rod Rincolini v osvícenském Brně. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 1982, roč. 121/1982, s. 1429-1430. ISSN 1803-6597. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ František Antonín Grimm - architekt 18. století. První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, 38 s. info
 • KROUPA, Jiří. Sbírka plánů a knih o architektuře z 18. století. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, roč. 1982, č. 2, s. 4-18. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Antonín Procházka - kresby a grafika. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1982, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 10. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Současná československá ilustrace a knižní grafika (spolu s M. Novákovou). Moskva: Bibliotěka inostrannoj litěratury, 1982, 54 s. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonické kresby Antonína Procházky. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1982, roč. 33/1982, s. 27-30. info
 • KROUPA, Jiří. /kat.-poster/ Výtvarné dílo Antonína Procházky (kresby, studie, obrazy). Vyškov: Muzeum Vyškovska, 1982. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./: K nedožitým narozeninám Františka Nesvadby (malíř, grafik, kulturní pracovník). Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, roč. 1982, č. 2, s. 27-28. info
 • KROUPA, Jiří. Zu Christian Alexander Oedtls Tätigkeit für die Fürsten Dietrichstein. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. Wien: Böhlau Verlag, 1981, XXXIV/1981, s. 168-173. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm. Architektura doby osvícenství a její sociální pozadí. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1981, roč. 1981, s. 13-38. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Výstava "Moravské malířství 1. poloviny 19. století". Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1981, XXIX/1981, s. 184-188. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Grafické listy Vladimíra Gažoviče ve sbírkách Moravské galerie. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1981, roč. 31/1981, s. 34-36. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Rakouské publikace k tereziánským a josefínským výročím. Jižní Morava : ročenka Okresního archívu pro okres Břeclav v Mikulově. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 1981, roč. 20/1981, s. 307-314. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Tvorca moderny (J. Sedlář, Bohdan Lacina). Výtvarný život. Bratislava, 1981, roč. 26/1981, č. 5, s. 35-35. info
 • KROUPA, Jiří. Umění a společnost na bystřickém zámku na sklonku 18. století. In Marie Doláková,-Ladislav Hosák (a kol.), Dějiny města Bystřice pod Hostýnem. První. Brno: Blok, 1980, s. 270-288. info
 • KROUPA, Jiří. Moravská společnost a umění na přelomu 18. a 19. století. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1980, roč. 1980, s. 29-36. info
 • KROUPA, Jiří. Prameny k dějinám výzdoby Sněmovního sálu kroměřížského zámku. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1980, roč. 1980, s. 27-29. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Jubileum Vlasty Kratinové. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1980, XXVIII/, č. 1980, s. 561-562. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Otázky slavkovského zámku: Valmaggini a Slavkov. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1979, XXVII/1979, s. 154-158. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Mikulovské a evropské kořeny josefinismu (Studijní cesta hrabat z Ditrichštejna). Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1979, roč. 1979, s. 59-69. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Současná slovenská grafika ze sbírek Moravské galerie v Brně. První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1979. info
 • KROUPA, Jiří. Zámek Kupařovice v plánové sbírce Moravské galerie. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1979, roč. 29/1979, s. 45-47. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: G. Klingenstein, Aufstieg des Hauses Kaunitz. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1979, XXXI/1979, s. 110-111. ISSN 0323-2581. info
 • KROUPA, Jiří. Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978, roč. 1977-1978, F 21-22, s. 55-59. info
 • KROUPA, Jiří. Studie o feudálním pozemkovém vlastnictví v období krize nevolnického systému : Moravští Ditrichštejni a jejich panství v tereziánské době (dizertační práce). 1976, 290 s. info
 • KROUPA, Jiří. Smysl umělecké výzdoby Sněmovního sálu. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1976, roč. 1976, 7-8, s. 169-171. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonická minulost zámku v Bystřici pod Hostýnem. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem, 1976, roč. 1976, č. 3, s. 45-47. info
 • KROUPA, Jiří. Rokoko-klasicismus jako výraz senzibility aristokracie v polovině 18. století: Dvůr knížat z Dietrichsteina v 18. století (diplomová práce). Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1975. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonické dílo Františka Antonína Grimma: 1710-1784 (diplomová práce). Edited by Zdeněk Kudělka. 1974, 191 s. info

30. 10. 2023


Životopis: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (učo 1868), verze: čeština(1), změněno: 30. 10. 2023 20:20, J. Kroupa