Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jakub Hanák
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: JUDr., Právo životního prostředí - "Právní úprava náhrad za omezení vlastnického práva z enviromentálních důvodů v České republice", Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2013: Ph.D., Teoretické právní vědy - Správní právo a právo životního prostředí, "Postavení obcí při nakládání s odpadem", Masarykova univerzita v Brně
  2013: Ph.D., Soudní inženýrství, "Institucionální otázky znalectví", Vysoké učení technické v Brně
  2008: Mgr., Právo a právní věda, "Opravné prostředky ve správním řízení", Masarykova univerzita v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2009 - : asistent a odborný asistent, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta MU
  2010 - : právník, znalecký ústav qdq services
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře mj. z těchto předmětů: Pozemkové právo, Právo životního prostředí, Oceňování pozemků podle cenových předpisů, Horní právo a Ekopolitika.
  Vedení diplomových a bakalářských prací.
  Vedení doktorandů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vlastnictví a ochrana životního prostředí, oceňování pozemků a věcných břemen, horní právo, znalectví, územní ochrana přírody.
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká společnost pro právo životního prostředí - člen
Vybrané publikace
 • HANÁK, Jakub. Acquisition and expropriation of real estate for the public benefit in the Czech Republic. In SGEM 2015: Political Sciences and Law - conference proceedings Volume 1. Sofia: SGEM, 2015, s. 475-482. ISBN 978-619-7105-46-9. URL info
 • HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5. info
 • HANÁK, Jakub. Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2014, neuveden, č. 1, s. 34-40. ISSN 1211-6386. info
 • HANÁK, Jakub. Ocenění věcného břemene letiště. Odhadce a oceňování majetku. Praha: Česká komora odhadců majetku, 2014, roč. 20, 1-2, s. 19-26. ISSN 1213-8223. info
 • HANÁK, Jakub. Využití soukromoprávních prostředků k ochraně životního prostředí těžbě nerostů. In XIV polsko czesko slowacka konferencja Prawo Ochrony Šrodowiska. 2013. info

1. 11. 2018


Životopis: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (učo 108169), verze: čeština(1), změněno: 1. 11. 2018 15:06, J. Hanák