Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Bulant. Ph.D.
  narozen 29.října 1972 v Třebíči
  ženatý, 4 děti
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • Prorektor pro vzdělávání a kvalitu
  Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Ph.D., Algebra, Teorie čísel a Matematická logika, PřF MU Brno
 • 1997: Mgr., Matematická informatika, Fakulta Informatiky MU Brno
 • 1996: Mgr., Odborná matematika (obor Diskrétní matematika), Přírodovědecká fakulta MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2001- : odborný asistent,lektor, Ústav matematiky a statistiky (dříve katedra matematiky), PřF MU, Brno
 • 2002-2016: výuka matematiky na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 (specializovaný seminář, DPČ)
 • 1999-2001: konzultant, DCB Actuaries and Consultants, s.r.o. Brno
 • 1998: statistik - specialista pro analýzu kreditního rizika, Komerční Banka, Praha
 • 1996-1998: systémový administrátor PřF MU, Brno
Pedagogická činnost
 • Výuka kurzů Matematika I-IV, Diskrétní matematika, Spojité modely a statistika (Fakulta informatiky)
 • Elementární teorie čísel (pro učitele), Seminář z algebry pro učitele
 • Výuka matematiky pro nadané SŠ studenty (Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14)
 • Projekty na popularizaci přírodních věd (koordinace přípravy korespondenčních seminářů a dalších soutěží, včetně mezioborových), koordinace zapojení PřF MU v projektech MŠMT (Podpora nadání), resp. IPN PTPO (popularizace technických a přírodovědných oborů ve spolupráci VŠ a škol nižších stupňů)
 • Spoluautorství rozsáhlé učebnice vysokoškolské matematiky „Matematika drsně a svižně“ (Brisk guide to mathematics)
 • Zavedení předmětu „Praktický seminář z didaktiky matematiky“ (vyučovaný externími pedagogy ze SŠ)
 • Hlavní řešitel projektu „Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI“
 • Hlavní řešitel projektu „Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice“
 • Spoluřešitel projektů OP VK „Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě“, „Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky“
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblastí zájmu je teorie čísel, zejména algebraická teorie čísel s důrazem na hledání informací o počtu tříd a struktuře grupy tříd ideálů algebraických číselných těles.
 • Mezi další oblasti zájmu patří výpočetní aspekty teorie čísel a systémy počítačové algebry.
Akademické stáže
 • 2005: Universitaet der Bundeswehr Mnichov,SRN, 1 měsíc
 • 1994: Technische Hochschule Darmstadt, SRN, 4 měsíce
Univerzitní aktivity
 • 2019-: prorektor MU pro vzdělávání a kvalitu
 • 2015-2019: prorektor MU pro studium a informační technologie
 • 2015-: člen Vědecké rady MU
 • 2012-2015: předseda AS MU
 • 2012-2015: člen Akademického senátu MU
 • 2015-2017: člen Rady vysokých škol za MU
 • 2004-2010: proděkan PřF MU pro studium a informační systémy
 • 2001-2004: proděkan PřF MU pro informační a komunikační technologie
 • řešitel a spoluřešitel projektů GA ČR, OP VK, rozvojových projektů apod.
 • koordinace rozvoje e-learningu na MU
Mimouniverzitní aktivity
 • člen představenstva sdružení CESNET
 • člen Meziresortní pracovní skupiny pro podporu nadání (při MŠMT) za RVŠ
 • člen krajské komise matematické olympiády
 • člen Jednoty českých matematiků a fyziků
 • externí výuka na gymnáziu tř. kpt. Jaroše v Brně v matematických třídách
 • dlouhodobá práce s nadanými SŠ a VŠ studenty v matematice, vedení týmů na mezinárodních soutěžích
 • vedení prací SOČ, pravidelná účast v krajské porotě SOČ
 • vedení, garance a lektorská spoluúčast na kurzech dalšího vzdělávání učitelů matematiky na SŠ (projekt "Modulární systém DVPP")
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997: Cena děkana (Fakulta Informatiky)
 • 1996: Cena děkana (Přírodovědecká fakulta)
Vybrané publikace
 • BULANT, Michal a Radan KUČERA. On a modification of the group of circular units of a real abelian field. Journal of Number Theory. Elsevier, 2013, roč. 133, č. 9, s. 3138 - 3148. ISSN 0022-314X. doi:10.1016/j.jnt.2013.03.009. info
 • SOJKA, Petr a Michal BULANT. SCO 2008, Sharable Content Objects, sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Bulant M. první. Brno: Masaryk University, 2008. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9. SCO 2008 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
 • BULANT, Michal. Podpora zájmu nadané mládeže o přírodní vědy, matematiku a informatiku na Masarykově univerzitě. In Práce s talentovanou mládeží. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008. s. 16-24. ISBN 978-80-254-3376-8. URL info
 • BULANT, Michal. On Washington group of circular units of some composita of quadratic fields. Math. Slovaca. Bratislava, 2005, roč. 55, č. 1, s. 39-46. ISSN 0139-9918. info
 • BULANT, Michal. Class Number Parity of a Compositum of Five Quadratic Fields. Acta Math. et Informatica Univ. Ostraviensis. Ostrava (CZ), 2002, roč. 2002, č. 10, s. 25-34. ISSN 1211-4774. info
 • BULANT, Michal. On the Parity of the Class Number of the Field $Q(\sqrt p,\sqrt q,\sqrt r)$. Journal of Number Theory. Academic Press, 1998, roč. 68, č. 1, s. 72-86. ISSN 0022-314X. info
 • BULANT, Michal. On the Parity of the Class Number of the Field $Q(\sqrt p,\sqrt q,\sqrt r)$. Acta Math. et Informatica Univ. Ostraviensis. Ostrava (CZ), 1998, roč. 1998, č. 6, s. 41-52. ISSN 1211-4774. info

17. 5. 2020


Životopis: Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (učo 2759), verze: čeština(2), změněno: 17. 5. 2020 19:49, M. Bulant

Další varianta: angličtina(1)