Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mikuláš Bek. Narozen 22.4. 1964 ve Šternberku, okres Olomouc. Ženatý.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Filozofická fakulta
  Ústav hudební vědy
  Arna Nováka 1
  602 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: habilitace na Masarykově univerzitě pro obor muzikologie, habilitační spis "Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti"
 • 1995: doktorské studium hudební vědy, Ph.D., disertace "Vybrané problémy hudební sociologie", Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, školitel prof. PhDr. Ivan Vojtěch
 • 1986: studium hudební vědy, PhDr., diplomová práce "Ke genezi Dvořákova Jakobína", Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykovy univerzity, vedoucí prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Přehled zaměstnání
 • od 2004: docent na Ústavu hudební vědy FF MU
 • od 1999 do 2004: odborný asistent, vedoucí Ústavu hudební vědy FF MU
 • 1998-1999: odborný asistent na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně, 0,5 úvazku
 • 1995-1998: koordinátor programu Tempus "Music Media Training Programm" sdružujícího 3 české a 10 západoevropských ústavů hudební vědy
 • 1994: visiting lecturer, Royal Holloway and New Bedford College (University of London)
 • 1993-1999: Ústav hudební vědy FF UK, odborný asistent
 • 1991-2002: katedra muzikologie FF UP Olomouc, odborný asistent na 0,5 úvazku
 • 1990-1993: Ústav hudební vědy FF UK, asistent
 • 1987-1990: katedra hudební vědy FF UK, interní aspirant
 • 1986: katedra hudební vědy FF UK, studijní pobyt
Pedagogická činnost
 • od 2002: člen oborové rady doktorského studia hudební vědy na FF UK v Praze
 • od 2002: člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z hudební vědy jmenovaný MŠMT na FF UK v Praze
 • od 1999: člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky oborů hudební věda a sdružená uměnovědná studia na FF MU
 • od 1999: člen oborové rady doktorského studia hudební vědy na FF MU
 • od 1998: výuka na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně, zejména hudební sociologie, dějin hudby 19. a 20. století, metod hudební analýzy
 • 1994: semestrální výuka jako "visiting lecturer" na Royal Holloway and New Bedford College (University of London), kurzy "Aspects of Sociology of Music" (undergraduate level), "Operas by Alexander Zemlinsky" (postgraduate level)
 • 1991-2002: výuka na katedře muzikologie FF UP v Olomouci, zejména hudební sociologie, dějin hudby 19. a 20. století, metod hudební analýzy
 • 1988-1999: výuka na Ústavu hudební vědy FF UK v Praze, zejména hudební sociologie a dějin hudby 20. století
Vědeckovýzkumná činnost
 • Specializace: hudební sociologie, dějiny novější hudby, hudební analýza
 • od 2001 do 2003: řešitel grantového projektu GA ČR "Bibliografie hudebních časopisů v českých zemích do roku 1918", ředitel projektu RIPM (Repertoir international de la press musicale) pro Českou republiku (projekt Mezinárodní společnosti pro hudební vědu a UNESCO)
 • 2001: řešitel jednoletého výzkumného grantového projektu "Hudební posluchači v ČR" Ministerstva kultury ČR
 • od 2000: spoluautor výzkumného projektu "Český hudební slovník osob a institucí", jeden ze dvou hlavních redaktorů, od roku 2002 řešitel příslušného grantového projektu GA ČR
Akademické stáže
 • 2006: International Visitor Program "University Administration", měsíční studijní pobyt na pozvání vlády USA
 • 1990: studijní pobyt v délce 6 měsíců na Humboldt-Universität Berlin
Univerzitní aktivity
 • od září 2019: člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2019: rektor
 • 2008-2011 předseda Rady pro výzkumnou infrastrukturu MU, poradního orgánu rektora pro projekty strukturální fondů
 • 2006-2019: člen Vědecké rady Filozofické fakulty MU
 • 1. 12. 2005-31. 8. 2011: prorektor pro strategii a vnější vztahy
 • 2005-2011: předseda redakční rady časopisu MUNI.CZ
 • 2004-2011: předseda Rady pro kulturu a umění MU, poradního orgánu rektora
 • od 5. 10. 2004: člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 1. 9. 2004-30. 11. 2005: prorektor pro vnější vztahy
 • 2000-2004: koordinátor programu Erasmus/Socrates na Ústavu hudební vědy
 • 1999-2004: vedoucí Ústavu hudební vědy
Mimouniverzitní aktivity
 • od září 2019 člen Univerzitní rady Universität Augsburg
 • 2018-2019: člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • od 2014 do 2019 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy
 • od 2014 do 2019 člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2014-2018: člen Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
 • od 2014 do 2019 člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
 • od 2013 do 2019 místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání
 • od 2012 člen Vědecké rady Moravského zemského mueza
 • 2011-2019: člen Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě
 • 2010-2012: člen expertní skupiny MŠMT pro individuální projekty národní operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • 2007-2012: člen Poradního sboru města Brna pro kulturní politiku
 • 2006-2010: expert Programového výboru "Regions of Knowledge, Research Potential and Coherent Development of Policies" 7. rámcového program
 • 2006-2010: člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • od prosince 2003 do listopadu 2006: člen správní rady Nadace Český hudební fond, předseda její komise pro hudební vědu a kritiku
 • 2002-2006: člen Vědecké rady Národního muzea - sekce humanitní.
 • 2001-2003: člen vědecké rady Ústavu pro hudební vědu AV ČR
 • 1997-2006: člen komise pro hudební vědu a kritiku Nadace Český hudební fond
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009 (říjen): pozvaný speaker na výroční konferenci Evropské univerzitní asociace "Internationalisation beyond Europe’s Frontiers: Enhancing attractiveness through global Partnership and Cooperation", v sekci ‘Building an international profile - promotion and visibility’, Giessen
 • 2007 (listopad): chairman pracovní sekce "Ensuring the quality of degree programmes" na European Quality Forum, konferenci pořádané Evropskou univerzitní asociací v Římě
 • 2007 (říjen): chairman pracovní skupiny "Accountability and institutional leadership – Embedding internal quality processes" na výroční konferenci Evropské univerzitní asociace ve Wroclawi
 • 2007 (září): pozvaný speaker na "Asia-Europe Colloquy on University Governance and Management", Kuala Lumpur, pořádaném Evropskou univerzitní asociací
 • 2006 (prosinec): pozvaný speaker na Managing the University Community Workshop s tématem "Institutional Performance Indicators: Which ones are needed to steer the institution?", Strasbourg, Evropská univerzitní asociace
 • 2006: organizátor výroční konference Evropské univerzitní asociace v Brně
 • od ledna 2004 do prosince 2005: místopředseda České společnosti pro hudební vědu
 • 2003-2018: člen redakční rady časopisu Hudební věda, vydávaného Etnologickým ústavem AV ČR
 • 2003-2005 : člen výboru České společnosti pro hudební vědu
 • 2003-2006: člen direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno
 • od 2001 do 2004: výkonný místopředseda Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka
 • od 1999: hlavní organizátor Mezinárodního hudebněvědného kolokvia v Brně
 • od 1998: člen výboru Mezinárodního hudebněvědného kolokvia v Brně
Vybrané publikace
 • BEK, Mikuláš. La grande illusion. Sociologické postřehy k dialektice jazzu a vážné hudby. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 17, June 2013, s. 31-37. ISSN 1212-1193. info
 • BEK, Mikuláš. Eine feste Burg ist unser Haus. Das Deutsche Haus und das "slawische Vereinshaus" in Brünn als städtische Musikzentren. In Helmut Loos. Musik - Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Bericht über den XIV. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung. Band 1. Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2011, s. 280-286. ISBN 978-3-926196-58-3. info
 • BEK, Mikuláš. Legenda o Bohuslavu Martinů. Příspěvek k dějinám recepce díla a života českého skladatele. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, roč. 2, č. 1, s. 25-30. ISSN 1803-6988. info
 • BEK, Mikuláš. Legendenbildung: Martinůs Rezeptionsgeschichte. Österreichische Musikzeitschrift. Wien, 2009, roč. 64, 11-12, s. 14-21. ISSN 0029-9316. info
 • BEK, Mikuláš. Měšťan odchází. Přichází globální vesničan. In Proměny hudby v měnícím se světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 31-42. Proměny hudby v měnícím se světě. ISBN 978-80-244-1809-4. info
 • BEK, Mikuláš. Böhmisch-tschechisch-deutsches Musikantentum. Von Tomášek zu Janáček und Mahler. Österreichische Musikzeitschrift. Wien: Österreichische Musikzeitschrift, 2005, roč. 60, Special, s. 51-56. ISSN 0029-9316. info
 • BEK, Mikuláš. A Social Critique of Czech Musicality: A Typology of Listeners to Music. Hudební věda. Praha: Akademie věd ČR, 2005, roč. 42, č. 1, s. 63-78. ISSN 0018-7003. info
 • BEK, Mikuláš a Josef BEK. Der Weg eines Brünners von Prag nach Wien. Janáčeks Její pastorkyňa im Lichte der Korrespondenz der Universal-Edition Wien. In Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 1. vyd. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2005, s. 150-155. ISBN 3-926196-45-9. info
 • BEK, Mikuláš. Musikwissenschaft in Mähren - zwischen Prag und Wien. In Musikwissenschaft als Kulturwissenschaft damals und heute. Internationales Symposion (1998) zum Jubiläum der Institutsgründung an der Universität Wien vor 100 Jahren. Tutzing: Schneider, 2005, s. 169-173. ISBN 3-7952-1166-2. info
 • BEK, Mikuláš. Vom böhmischen-mährischen Dorf in die IGNM: Janáčeks "orientaler" Modernismus. Österreichische Musikzeitschrift. Wien: Österreichische Musikzeitschrift, 2004, roč. 59, č. 1, s. 21-29. ISSN 0029-9316. info
 • BEK, Mikuláš. Láska jako válka pohlaví. K dramaturgii Zemlinského opery Eine florentinische Tragödie. Acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 1, č. 1. ISSN 1214-5955. Elektronický časopis Acta musicologica.cz na adrese http://acta.musicologica.cz info
 • BEK, Mikuláš a Geoffrey CHEW. Introduction: The Dialectics of Socialist Realism. In Socialist Realism and Music. Praha: KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU, 2004, s. 9-15. ISBN 80-86791-18-1. info
 • BEK, Mikuláš. Socialist Realism and Anti-Modernism in Czech Music. In Socialist Realism and Music. Praha: KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU, 2004, s. 52-60. ISBN 80-86791-18-1. info
 • BEK, Mikuláš. Janáček a literární opera. 2004. info
 • BEK, Mikuláš. Audiences of Music Theatre in Czech Republic: The Musical, the 21st-Century Opera? In Musical Theatre - Yesterday, Today, Tomorrow. The 100th Anniversary of the Birth of Composer Danilo Švara. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2003, s. 255-262. ISBN 961-90466-7-6. info
 • BEK, Mikuláš. Hudební posluchači v České republice 2001. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003. Zpráva z empirického hudebně sociologického výzkumu uložená ve formátu .pdf. info
 • MACEK, Petr a Mikuláš BEK. Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Masarykova univerzita, 2003. URL info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003, 278 s. musicologica.cz, sv. 1. ISBN 80-85917-99-8. info
 • BEK, Mikuláš. Nejedlý contra Janáček: The Controversy concerning Modern Czech Music. Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, H 36-37, s. 39-46. ISSN 1212-0391. info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Jiří FUKAČ. Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí. Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, L, H 36-37, s. 91-116. ISSN 1212-0391. info
 • BEK, Mikuláš. Socialist Realism and the Tradition of Czech National Music or Who goes with whom? In Musicologica Olomucensia VI, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 39-50. ISBN 80-244-0491-5. info
 • BEK, Mikuláš. On the Social Condition of Early Music. In Bach 2000:Music between Virgin Forest and Knowledge Society. Brno: Compostela Group of Universities, 2002, s. 224-235. ISBN 84-607-5515-0. info
 • BEK, Mikuláš. "... das Bild einer Verfassung der Welt, die, zum Guten oder Argen, Geschichte nicht mehr kennt." Adorno und seine (dissoziierte) Zeit. In Colloquium "Der Sinn (oder Un-Sinn?) der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts", Brno 1999. Praha - Brno: Editio Bärenreiter Praha - Masarykova univerzita Brno, 2001, s. 53-56. ISBN 80-86385-09-4. info
 • BEK, Mikuláš. Der Schönbergkreis und die Tschechen. Über das musikalische Zisleithanien und die verschiedenen Auswege aus der musikalischen Donaumonarchie. In Zeit-Wart Gegen-Geist. Festschrift Sigrid Wiesmann 2001, Beiträge über Phänomenen der Kultur unserer Zeit. Wien: Verlag Reischl&Grossek, 2001, s. 161-170. ISBN 3-8311-2895-2. info
 • BEK, Mikuláš. Secese, Moderna and the Czech Music: On Interrelationships among Art, Literature, and Music about 1900. In Fibich - Melodram - Secese / Fibich - Melodrama - Art Nouveau. Praha: Česká hudební společnost - Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum - Muzeum české hudby, 2000, s. 236-242. ISBN 80-238-6482-3. info
 • BEK, Mikuláš. Musical Taste and Taste for 'The Other' : Music in Social Space. In The Crossroads of European Culture 1998. 1. vyd. Brno: University of Technology, 1999, s. 195-205. ISBN 80-214-1249-6. info
 • BEK, Mikuláš. Die Einsätzigkeit in der Mehrsätzigkeit als der Glaube der musikalischen Moderne. In Colloquium "Wenn es nicht Österreich gegeben hätte...". 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1997, s. 187-191, 4 s. ISBN 80-210-1625-6. info
 • BEK, Mikuláš. Erwin Schulhoffs Oper "Flammen" - eine Entstehungsgeschichte. In "Zum Eingeschlafen gibt's genügend Musiken". Die Referate des Erwin Schulhoff-Kolloquiums in Düsseldorf im März 1994. 1. vyd. Hamburg: Bockel Verlag, 1996, s. 99-104. ISBN 3-928770-41-1. info
 • BEK, Mikuláš. Hudba jako poselství. Komu a proč? In Hudba ako posolstvo, Symposion 1993. 1. vyd. Bratislava: Festival Melos-Ethos, 1995, s. 142-145. info
 • BEK, Mikuláš. On the Dramaturgy of Zemlinsky's 'Eine florentinische Tragödie'. Cambridge Opera Journal. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, roč. 7, č. 2, s. 165-174. ISSN 0954-5867. info
 • BEK, Mikuláš. Kein Prager Frühling? Résumé über die Prager Kulturindustrie. Österreichische Musikzeitschrift. Wien, 1995, roč. 50, 3-4, s. 198-201. ISSN 0029-9316. info
 • BEK, Mikuláš. Současná hudba - nová nepřehlednost? Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994, roč. 26, 5-6, s. 159-170. ISSN 0862-8505. info
 • BEK, Mikuláš. Der liberale Geschmack - die Verwandlungen des Geschmacksbegriffs um 1800. In Colloquium Musica ac societas (1740-1815). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU, 1994, s. 21-24. ISBN 80-210-1047-9. info
 • BEK, Mikuláš. Josef Berg - skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem. Divadelní noviny. Praha: Divadelní ústav, 1994, roč. 3, č. 5, s. 6. ISSN 1201-0471. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993, 96 s. ISBN 80-7067-318-4. info
 • BEK, Mikuláš. Das allgemein menschliche und der Geist des Kapitalismus. Zur Dramaturgie von Zemlinskys. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993, s. 31-38. Philosophica-Aesthetica 12 , Musicologica I. ISBN 80-7067-222-6. info
 • BEK, Mikuláš. Dvořákův Jakobín, česká hudební veřejnost a duch národní české hudby. Opus musicum. Brno: Státní filharmonie, Svaz čes. skladatelů, 1989, XXI, č. 6, s. 171-175. info
 • BEK, Mikuláš. D. Holý: Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy, a význam. Hudební věda. Praha: Academia, 1988, roč. 25, č. 4, s. 371-372. ISSN 0018-7003. info
 • BEK, Mikuláš. Kaden, Ch.: Musiksoziologie. Hudební věda. Praha: Academia, 1988, roč. 25, č. 3, s. 270-271. ISSN 0018-7003. info

26. 9. 2019


Životopis: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (učo 31408), verze: čeština(1), změněno: 26. 9. 2019 17:44, M. Bek

Další varianta: angličtina(7)