Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Lucie JAGOŠOVÁ, DiS., PhD.
Pracoviště
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Ústav archeologie a muzeologie (oddělení muzeologie)
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

  e-mail: jagosova@phil.muni.cz
  tel.: +420 549 495 560
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: doktorské studium, obor Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta.
 • 2005: magisterské studium, obory Muzeologie a Pedagogika, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
 • 2000: vyšší odborné studium, obor Správa kulturních památek, Vyšší odborná škola informačních a knihovnických služeb, Brno.
 • 1997: studium anglického jazyka, Státní jazyková škola, Brno. Státní základní jazyková zkouška z anglického jazyka.
Přehled zaměstnání
 • 2006 - dosud: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie
 • 2000 - 2006: Muzeum města Brna
Pedagogická činnost
 • Výuka v bakalářském a magisterském stupni studia: Úvod do studia muzeologie a muzeografie, Muzea a publikum, Úvod do muzejní pedagogiky, Muzejní psychologie, Inkluzivní muzejní pedagogika, Vědecký výzkum a muzeologie
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
Mimouniversitní aktivity
 • Asociace muzeí a galerií České republiky: Muzeologická komise - členka; Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku - předsedkyně (od 2019)
 • International Council of Museums: International Committee for Museology (ICOFOM) - členka; International Committee for the Training of Personnel (ICTOP) - členka
 • Slovenské národné múzeum: akreditovaný kurz Múzejná pedagogika - lektorka
 • Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu: akreditovaný kurz Muzejní edukátor - lektorka
 • Autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby pro udělování profesní kvalifikace Muzejní edukátor (kód: 82-041-T). Národní soustava kvalifikací, 2017-2027.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Museologica Brunensia - členka redakční rady časopisu; výkonná redaktorka
 • Studia Historica Nitriensia - členka vědecké rady časopisu
 • Múzeum školstva a pedagogiky (Bratislava) - členka muzejní rady
Vybrané publikace
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. The concept of small museums from an international and local perspective: starting points for further research in the Czech Republic. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2023, roč. 11, č. 4, s. 45-58. ISSN 1339-2204. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.46284/mkd.2023.11.4.3. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Eliška HLUŠÍ. Blind museum visitors: methodical tips for museum presentation and education. Brno: Methodical Centre of Museum Pedagogy at the Moravian Museum, 2022, 53 s. ISBN 978-80-7028-579-4. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. The ICOM international museum definition from the perspective of the Czech Republic : the results of a questionnaire survey among representatives of the museum community and other related fields. Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 1, s. 32-48. ISSN 1805-4722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MuB2022-1-4. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie, Pavol TIŠLIAR, Otakar KIRSCH a Monika FRECEROVÁ. Muzejní výstava na cestách : Specifika putovních výstav do škol, muzeí i dalších veřejných institucí. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 115 s. ISBN 978-80-280-0210-7. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Eliška HLUŠÍ. Nevidomý návštěvník v muzeu: metodické tipy pro muzejní prezentaci a edukaci. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2021, 53 s. ISBN 978-80-7028-556-5. URL info
 • KIRSCH, Otakar, Lenka MRÁZOVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Brno museology : Τhe context of museological thinking in the second half of the 20th century. In Tzortzaki, Delia; Keramidas, Stefanos. Theory of Museology : Main Schools of Thought 1960-2000. Athens: The Norwegian Institute at Athens, 2021, s. 95-118. Papers and monographs from the Norwegian Institute at Athens, vol. 13. ISBN 978-618-85360-3-6. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzeologie jako součást kurikula univerzitní a neuniverzitní přípravy muzejních pedagogů. Studia Historica Nitriensia. 2020, roč. 24, č. 1, s. 206-220. ISSN 1338-7219. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/SHN.2020.24.1.206-220. Stránky periodika s odkazem na full text info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Na pomezí formálního a neformálního vzdělávání : Potenciál muzejní edukace pro školní skupiny a spolupráci muzejních pedagogů s učiteli. Pedagogika. 2020, roč. 70, č. 3, s. 333-348. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2020.1713. Stránky periodika s odkazem na full text info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Professional standards in museum pedagogy in the international context. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2020, roč. 8, č. 4, s. 35-47. ISSN 1339-2204. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.46284/mkd.2020.8.4.3. Full text info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Emotions in museum education : Potential for the development of a relationship to cultural and historical heritage. Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 2, s. 10-16. ISSN 1805-4722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MuB2020-2-2. URL Web časopisu info
 • KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Česká stopa při založení a počátečním rozvoji Mezinárodní komise pro muzeologii ICOFOM. Časopis Slezského zemského muzea : série B : vědy historické. 2020, roč. 69, č. 2, s. 150-161. ISSN 1211-3131. URL URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 138 s. ISBN 978-80-210-9485-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Models of Professional Employment of the Graduates of Brno Museology in Cultural Institutions. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 6, č. 1, s. 21-33. ISSN 1805-4722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MuB2017-1-3. Digitální knihovna FF MU info
 • KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Teorie jako platforma pro edukaci muzejních pracovníků : Osudy Střediska pro výuku muzeologie v letech 1967–1982. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2017, roč. 55, č. 2, s. 3-15. ISSN 1803-0386. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/mmvp-2017-0041. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog jako (semi)profese. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, roč. 3, č. 2, s. 39-58. ISSN 1339-2204. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 56-64. ISSN 1805-4722. Digitální knihovna FF MU info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Inkluzivní vzdělávání v muzeu. In Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, Múzeum SNP Banská Bystrica, 2015, s. 79-89. ISBN 978-80-89514-36-6. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace. Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2015, 12 s. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Výstupy kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR (metodický materiál). Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU - Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, 2015, 23 s. URL info
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964-2014. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Neuveden, č. 3, s. 28-42. ISSN 1805-4722. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami. In Dolák, Jan; Holman, Pavel; Jagošová, Lucie; Jůva, Vladimír; Mrázová, Lenka; Šerák, Michal; Šobáňová, Petra. Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum - Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014, s. 41-57. ISBN 978-80-7028-441-4. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a sociální inkluze. In CHOVANČÍKOVÁ, Irena a Lucie JAGOŠOVÁ (eds.). Muzea a sociálně znevýhodnění: Sborník ze semináře 19.-20. 6. 2013. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2014, s. 20-34. ISBN 978-80-87375-08-2. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Evaluace v muzejní edukaci - teoretická východiska. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, Neuveden, č. 2, s. 15-21. ISSN 1805-4722. info
 • KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922-1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, roč. 51, č. 1, s. 3-16. ISSN 1803-0386. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Senioři v muzeologické literatuře : staré nebo nové téma? In Chovančíková, Irena. Senioři v muzeu : sborník ze semináře 14.-15. 6. 2011. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2012, s. 4-21. ISBN 978-80-87375-03-7. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 684-692, 761, 10 s. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog - kompetence, vzdělávání, úskalí. In Lukáčová, Marcela (ed.). Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku : Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie organizovanej v dňoch 26. - 27. október 2009 v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010, s. 33-39. ISBN 978-80-8060-252-9. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 141-166. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci muzea. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 167-202. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Zdroje dat pro výzkum muzejního publika. In Chovančíková, Irena. Muzejní marketing. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2010, s. 32-42. ISBN 978-80-87375-01-3. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Kdo je muzejní pedagog? In Muzeum a škola : sborník z konference Muzeum a škola Zlín 18. - 19. března 2009. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009, s. 17-23. ISBN 978-80-87130-08-7. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. The Profession of Museum Teacher in Theory and Practice. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 171-183. ISBN 978-80-86413-61-7. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008, s. 225 - 236. ISBN 978-80-244-1993-0. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Spolupráce muzea a školy z pohledu pracovníků muzea v oblasti práce s veřejností (kvalitativní případová studie). In Tradiční lidová kultura a výchova : Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (2). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007, s. 46 - 58. ISBN 978-80-86156-96-5. info

18. 4. 2023


Životopis: Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD. (učo 56041), verze: čeština(3), změněno: 18. 4. 2023 08:20, L. Jagošová

Další varianta: angličtina(1)