Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jakub Hanák
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: JUDr., Právo životního prostředí - "Právní úprava náhrad za omezení vlastnického práva z enviromentálních důvodů v České republice", Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2013: Ph.D., Teoretické právní vědy - Správní právo a právo životního prostředí, "Postavení obcí při nakládání s odpadem", Masarykova univerzita v Brně
  2013: Ph.D., Soudní inženýrství, "Institucionální otázky znalectví", Vysoké učení technické v Brně
  2008: Mgr., Právo a právní věda, "Opravné prostředky ve správním řízení", Masarykova univerzita v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2009 - : asistent a odborný asistent, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta MU
  2010 - : právník, znalecký ústav qdq services
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře mj. z těchto předmětů: Pozemkové právo, Právo životního prostředí, Oceňování pozemků podle cenových předpisů, Horní právo a Ekopolitika.
  Vedení diplomových a bakalářských prací.
  Vedení doktorandů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vlastnictví a ochrana životního prostředí, oceňování pozemků a věcných břemen, horní právo, znalectví, územní ochrana přírody.
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká společnost pro právo životního prostředí - člen
Vybrané publikace
 • HANÁK, Jakub. Acquisition and expropriation of real estate for the public benefit in the Czech Republic. In SGEM 2015: Political Sciences and Law - conference proceedings Volume 1. Sofia: SGEM, 2015. p. 475-482. ISBN 978-619-7105-46-9. URL info
 • HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy (Expropriation for Environment Protection. Current State and Perspectives). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5. info
 • HANÁK, Jakub. Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury (Once again about the evaluation of land and buildings in connection with the construction of transport infrastructure). Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2014, neuveden, No 1, p. 34-40. ISSN 1211-6386. info
 • HANÁK, Jakub. Ocenění věcného břemene letiště (Evaluation of airport easement). Odhadce a oceňování majetku. Praha: Česká komora odhadců majetku, 2014, vol. 20, 1-2, p. 19-26. ISSN 1213-8223. info
 • HANÁK, Jakub. Využití soukromoprávních prostředků k ochraně životního prostředí těžbě nerostů (Application of property rights for the protection of the environment during extraction of mineral resources). In XIV polsko czesko slowacka konferencja Prawo Ochrony Šrodowiska. 2013. info

2018/11/01


Životopis: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (učo 108169), verze: čeština(1), změněno: 1. 11. 2018 15:06, J. Hanák