Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petra Röderová
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky
  Pedagogická fakulta MU
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: státní doktorská zkouška, speciální pedagogika, disertační práce - Socioprofesní dimenze edukace žáků se zrakovým postižením, PdF MU, titul Ph.D.
 • 2005: státní rigorózní zkouška, speciální pedagogika, rigorózní práce - Edukace a integrace žáků se zrakovým postižením, PdF MU, titul PhDr.
 • 1998 – 2002: prezenční forma studia oboru speciální pedagogika – německý jazyk na PdF MU, diplomová práce - Specifika výuky zrakově postižených, státní zkouška, titul Mgr.
 • 1996 – 1998: Filosofická fakulta MU v Brně, obor anglistika a amerikanistika, germanistika. Ukončeny 2 ročníky, 1998 zanechání studia
 • 1995 – 1996: Státní jazyková škola v Ostravě, intenzivní pomaturitní studium německého a anglického jazyka, ukončení státními jazykovými zkouškami
 • 1991 – 1995: Gymnázium P. Bezruče, Frýdek –Místek
Přehled zaměstnání
 • 2003 – dosud: výuka oftalmopedie na Katedře speciální pedagogiky PdF MU, od r. 2005 jako odborný asistent
 • 2003 – 2010: lektorka německého jazyka ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresias při MU
 • 2003 – 2005: poradenský pracovník projektu EU EQUAL
 • 2002 – 2005: interní doktorské studium, Katedra speciální pedagogiky PdF MU
 • 2002 – 2004: učitelka němčiny a německé konverzace na Soukromém speciálním gymnáziu Integra v Brně
Výuka
 • Oftalmopedie - základy a specializace
 • Komunikace osob se zrakovým postižením
 • Speciálněpedagogická intervence u dospělých a seniorů se zrakovým postižením
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v prezenční a kombinované formě studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2009 - řešitel - Fakultní projekt (MUNI/41/008/2009) s názvem Sociální učení a pedagogické přístupy ve vzdělávání osob s postižením zraku
 • Projekt FRVŠ (č.projektu 727/2003) s názvem Profesní příprava zrakově postižených
 • 2007 – dosud - účast na výzkumném záměru, identifikační kód MSM0021622443, s názvem Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV, jehož řešitelem je prof. PhDr. M. Vítková, CSc.
 • 2007- Lektor a spoluorganizátor projektu 46p5 Aktion participujících zemí Rakousko (Prof. Dr. Renate Motschnig a Mag. Dr. Ladislav Nykl, Ph.D., Wien) - Česká republika (PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., PhDr. Petra Hamadová, Ph.D.). Bilaterální spolupráce; seminář pro studenty Masarykovy univerzity a univerzity ve Vídni s názvem „Komunikace zaměřená na člověka“.
 • 2005 Fakultní projekt (Kategorie Bb, č. projektu 30/05) s názvem Edukace, profesní příprava a rozvoj klíčových kompetencí zrakově postižených
 • 2003 – 2005 - účast na projektu EU EQUAL Katedry Speciální pedagogiky PdF MU v Brně
Akademické stáže
 • 06/2009 stáž ve škole pro slabozraké, Waldkirch, Německo v rámci projektu MUNI/41/008/2009
 • 09/2007 vedoucí skupiny mladých účastníků z České republiky na Slyšení mladých ‘Young Voices: Meeting Diversity in Education’, Lisabon, Portugalsko, pořádaném Ministerstvem školství Portugalska a Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání (European Agency for Development in Special Needs), 16.-17. září 2007, nominace MŠMT ČR
 • 05/2006 – mobility, Finsko, University of Jyväskyla
 • 11/2003 - stáž v zařízení pro zrakově postižené Nikolauspflege, Stuttgart (v rámci grantu FRVŠ č.j.Fondu 727/2003)
 • 10/2001 – stáž ve škole pro slabozraké, Waldkirch, Německo
 • 05/2000 – osobní asistent v rámci projektu studentů třídy BVJ ze zařízení pro tělesně postižené v Neckargemünd v Turecku
 • 10/1999 – Neckargemünd, Německo, stáž v zařízení pro tělesně postižené, přípravný ročník pro povolání – BVJ
Vybrané publikace
 • RÖDEROVÁ, Petra. Oslabené vidění jako specifická potřeba z pohledu školní podpory a intervence (Vision problems as a specific need in terms of school support and intervention). In Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami – ICIPSEN Hradec Králové. 2021. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie and Petra RÖDEROVÁ. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole (Analysis of teacher´s work with diversity in current school). In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2010. 9 pp. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením (Education and vocational training of visually impaired). In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. p. 273-288. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Möglichkeiten der Förderung von sehbehinderten und blinden Menschen in der Tschechischen Republik (Possibilities of Support of sighted and blind People in the Czech Republic). behinderte Menschen. Graz, 2010, roč. 33, 3/2010, p. 28-33. ISSN 1561-2791. info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Pojetí speciální pedagogiky. Edukace žáků a studentů se zdravotním postižením. (Special education. Education of pupils and students with disabilities.). Praha: IPPP ČR, 2010. 42 pp. ISBN 978-80-86856-64-3. info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Střední školy pro zrakově postižené v současném pojetí vzdělávání (High schools for visually impaired in current conception of education). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 229-240. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • HAMADOVÁ, Petra and Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání (Use of Drama in Inclusive Education). In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1st ed. Brno: MU, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • HAMADOVÁ, Petra. Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením zraku (Social Competences as a Factor of Disadvantage Minimalisation in Life of People with visual Impairment). In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: MU, 2009. 11 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • HAMADOVÁ, Petra and Marie PAVLOVSKÁ. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy. (Removal of Bariers in Inclusive Education Using Drama Education Methods). In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: MU, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ and Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání (Pedagogy of visually impaired. Texts for long distance studies). Brno: Paido, 2007. 124 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených (Specifics of development and pedagogical intervention in visually impaired). In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 193-242, 49 pp. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9. info

2011/04/01


Životopis: PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (učo 11726), verze: čeština(1), změněno: 1. 4. 2011 16:27, P. Röderová