Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra občanského práva
Funkce na pracovišti
 • zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 – 2008, Doktorské studium, obor: občanské právo; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra občanského práva Téma disertační práce: Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní
 • 2005 - 2006, Rigorózní řízení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra občanského práva Téma rigorózní práce: Souběh autorskoprávní a nekalosoutěžní ochrany
 • 2003 – 2005,Studium průmyslových práv Institut průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví, Téma závěrečné práce: Průmyslové vzory a jejich vztah k ochraně děl užitého umění a trojrozměrných ochranných známek
 • 1998-2003, Magisterské studium, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Téma diplomové práce: Neoprávněný zásah do práva autorského a nekalá soutěž
Přehled zaměstnání
 • 2008 – dosud; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra občanského práva; odborný asistent
 • 2012 - 2017; Centrum pro transfer technologií, Masarykova univerzita;právník (od 01/2013 do 06/2017 vedoucí právního oddělení CTT MU)
 • 2002 - 2011; Kancelář Veřejného ochránce práv; Pracovní zařazení: 2007- 2011 - asistent Veřejného ochránce práv;2005-2007 – zástupce vedoucího Oddělení justice a financí; 2003-2005 – právník Analytického oddělení
Pedagogická činnost
 • KOUKAL, Pavel. Importance of Intellectual Property (IP) for Universities and Academic Institutions in the Czech Republic. 2016.
 • KOUKAL, Pavel a Radim POLČÁK. Česko-slovenské symposium Ochranné známky a průmyslové vzory. 2016.
 • KOUKAL, Pavel. Design jako výsledek tvůrčí činnosti. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Heretical Conclusions on the Copyright Protection of Graphical User Interfaces (GUI). In Cyberspace Conference 2015. 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Právní aspekty 3D tisku. 2014.
 • KOUKAL, Pavel. Veřejné seznamy, věci v právním smyslu, lhůty a doby v novém občanském zákoníku. In Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice. 2014.
 • KOUKAL, Pavel. Intangible Assets and the Notion of the Things in Legal Sense. Wroclaw, 2015.
 • KOUKAL, Pavel. Copyright Protection of Design. Zagreb, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Industrial Designs and their Protection in the EU. Zagreb, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Intellectual Property Valuation at the Masaryk University. Wroclaw, 2013.
 • KOUKAL, Pavel. Legal Protection of Design. Zagreb, 2012.
 • KOUKAL, Pavel. Convergence between Industrial designs and Copyright. Zagreb, 2012.
Vědeckovýzkumná činnost
 • MARKT 2014/083/D Legal review on industrial design protection in Europe
Univerzitní aktivity
 • KOUKAL, Pavel. člen redakční rady. : Časopis pro právní vědu a praxi, 2016 - 2099. ISSN 1210-9126.
Ocenění vědeckou komunitou
 • KOUKAL, Pavel. člen. : ALAI Česká republika, 2015 - 2099.
Vybrané publikace
 • KOUKAL, Pavel. Ústavněprávní limity ochrany „duševního majetku“ a práva vydavatelů tiskových publikací (Constitutional Limits of Protection of “Intellectual Property” and Rights of Publishers of Press Publications). Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, vol. 159, No 2, p. 140-163. ISSN 0231-6625. info
 • KOUKAL, Pavel. Oddíl 3 Majetková práva: §12-18 (Economic Rights: Sec. 12-12). In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. p. 115-163, 49 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana práva autorského: § 45 (ochrana názvu díla) (Protection of copyright: Sec. 45 (Protection of the Title of the Work)). In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. p. 451-455, 5 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel and Michal KOŠČÍK. Zvláštní právo pořizovatele databáze: § 88-94 (Right of the database producer: Sec. 88-94). In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. p. 575-616, 42 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Souběh ochrany: § 105 (Overlapping of the Protection: Sec. 105). In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. p. 820-825, 6 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva (Copyright, Public Domain and Human Rights). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 524 pp. Sciencia. ISBN 978-80-210-9279-2. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Public domain a společné statky (Public domain and common goods). In Otázky práva duševního vlastnictví 2019. 2019. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorskoprávní public domain a obecná svoboda jednání (Public Domain and the General Freedom of Action). Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, vol. 158, No 8, p. 753-773. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel. Licenční smlouvy (Licence agreements). In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. p. 159-179, 21 pp. Student. ISBN 978-80-7502-386-5. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo a Internet (Copyright and the Internet.). In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2019. p. 233-250, 18 pp. ISBN 978-80-7502-386-5. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza and Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky (Private International Law and Intellectual Property Rights - Conflict of Law Issues). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2019. 388 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řadateoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9476-5. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Judikatura SDEU v oblasti volného pohybu zboží/služeb a zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti (Intellectual Property and Free Movement of Goods and Services in the Case-Law of the CJEU). In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 223-255, 33 pp. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Vybraná průmyslová práva v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora (Industrial Property in the Case-Law of the CJEU). In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 300-361, 62 pp. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel. Graphical User Interfaces and Their Protection in the European Union. In Thomas S. Clary. Horizons in Computer Science Research. New York: Nova Science Publishers, 2018. p. 145-160, 16 pp. Horizons in Computer Science, Volume 17. ISBN 978-1-5316-4420-8. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana informací (Legal Protection of Information). In Ochrana a komercializace dat a databází. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel. Security Rights and the Intelectual Property Protection in the Czech Republic. In Constitutional right to property - methods of violation and means of protection. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel. Consumer Protection and the Portability Regulation. In International Conference on European Integration. 2018. Open access sborníku info
 • KOUKAL, Pavel. Consumer Protection and the Portability Regulation. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. p. 814-820, 7 pp. ISBN 978-80-248-4169-4. info
 • CHARVÁT, Radim, Pavel KOUKAL, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ and Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část I. Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti (Cofola 2018: Part I. Trade Names and Other Protected Designations, Legal and Economic Issues). In Cofola 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 114 pp. ISBN 978-80-210-9005-7. Open access sborníku info
 • KOUKAL, Pavel. Refusal of the Trademarks Protection on the Grounds of the Public Domain. In WIPO Services and Initiatives. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel and Helena PULLMANNOVÁ. Security Rights Over Intellectual Property - Czech National Report. In XXth Congress of the International Academy of Comparative Law. 2018. info
 • KOUKAL, Pavel and Helena PULLMANNOVÁ. Consensual Security Rights over Intellectual Property. The Lawyer Quarterly, 2018, vol. 8, No 4, p. 434-451. ISSN 1805-8396. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana výsledků tvůrčí činnosti v Listině základních práv a svobod České republiky (Protection of Outcomes of Creative Activity in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic). In Zuzana Adamová. Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. p. 9 - 39, 31 pp. Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0181-9. info
 • KOUKAL, Pavel, Josef BEJČEK, Josef ŠILHÁN and Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2018 Část IV. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva (Days of Law 2018 Part. IV. The Impact of Digitization in Private Law). Brno: Masarykova univerzita, 2018. 134 pp. ISBN 978-80-210-9328-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Design a jeho ochrana v právu duševního vlastnictví (Design and its Protection under the Intellectual Property Protection Regime). Praha: FCC Public, s.r.o., 2017. p. 190-204, 15 pp. Elektro. ISBN 978-80-86534-28-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 2631-2635 občanského zákoníku (Commentary to Art. 2631-2635 Czech Civil Code). In Zbyněk Pražák. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017. p. 1291-1297, 7 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 2358-2383 občanského zákoníku (Commentary to Art. 2358-2383 Czech Civil Code). In Zbyněk Pražák. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017. p. 1024-1054, 31 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8. info
 • KOUKAL, Pavel and Matěj MYŠKA. Metodologické otázky tvorby evropského soukromého práva (Methodological issues of the creation of European private law). In Hurdík Jan; Selucká, Markéta; Koukal, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 69-106, 38 pp. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 594. ISBN 978-80-210-8648-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k zákonu o ochranných známkách - Úvod (Introduction to the Commentary to Trademarks Act). In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. p. "xxii"-"lxiv", 43 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 1 zák. č. 441/2003 Sb. (Commentary to the Art. 1 Law No. 441/2003 Coll.). In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 2017. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. p. 1-15, 15 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 15 až 18a zák. č. 441/2003 Sb. (Commentary to the Art. 15-18a Law No. 441/2003 Coll.). In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. p. 270-308, 39 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 29 zák. č. 441/2003 Sb. (Commentary to the Art. 29 Law No. 441/2003 Coll.). In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. p. 398-407, 10 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 45a zák. č. 441/2003 Sb. (Commentary to the Art. 45a Law No. 441/2003 Coll.). In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. p. 530-533, 4 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Komentář k § 51a až §55 zák. č. 441/2003 Sb. (Commentary to the Art. 51a ff. Law No. 441/2003 Coll.). In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 2017. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. p. 553-565, 13 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Protection of the Information under Copyright and Unfair Competition Law. In Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) (Practical Impacts of the Trade Secrets Directive in the Czech Civil Law and the Law of the Civil Procedure). In Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství). 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. Dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) v oblasti soukromého práva (Impacts of the of the Trade Secrets Directive in the Czech Civil Law). In Užitočné neznáme inštitúty. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel, Petr PRCHAL and Rudolf LEŠKA. Czech National Report: Copyright, to be or not to be. Copenhagen: ALAI, 2017. 10 pp. ALAI International. info
 • KOUKAL, Pavel. Digital Goods Directive, Portability Regulation and their Impact on License Contracts. In TILTing perspectives 2017. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. International Association of Law Schools. : Property Law Group, 2017 - 2099. info
 • KOUKAL, Pavel, Jarmila POKORNÁ, Radim CHARVÁT, Eva VEČERKOVÁ and Eva TOMÁŠKOVÁ. COFOLA 2019 - sekce Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti (COFOLA 2019 - Session on Trade Names and other Designations: Legal and Economic Issues). 2017. info
 • KOUKAL, Pavel. The Use of Moot-Courts Methods to Teach IP Enforcement. In 10th Anniversary EIPTN Conference 2017. 2017. info
 • KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT, Simona HEJDOVÁ and Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 648 pp. komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • BEJČEK, Josef, Josef FIALA, Pavel KOUKAL, Josef ŠILHÁN and Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016: Část VIII. Právní jednání (DAYS OF LAW 2016: Part VIII: Juridical Acts). In DNY PRÁVA 2016. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 427 pp. ISBN 978-80-210-8559-6. URL info
 • KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA and Jaromír ŠAVELKA. Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Alex Metzger. Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg: Springer, 2016. p. 141 - 157, 17 pp. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-21559-4. doi:10.1007/978-3-319-21560-0. info
 • KOUKAL, Pavel. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva (Predictability, Retrospectivity and Retroactive Effects of the Law). Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, vol. 155, No 3, p. 233-260. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel. Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku (Intangible Economic Assets and their Protection in the Czech Civil Code). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. p. 450-466, 17 pp. ISBN 978-80-8152-400-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Importance of Intellectual Property (IP) for Universities and Academic Institutions in the Czech Republic. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Collective Administration of Graphical User Interfaces (GUI) in the Light of the BSA Decision. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 10, No 2, p. 128-147. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2016-2-1. Open access časopisu info
 • KOUKAL, Pavel. Rozhodnutí USSC ve věci International News Service v. Associated Press a problematika "quasiproperty right in news (Decision of the United States Supreme Court in International News Service v. Associated Press and "quasiproperty right in news"). In Olomoucké právnické dny 2016. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Czech National report: Applied Arts under IP Law: The Uncertain Border between Beauty and Usefulness. Rome: ALAI, 2016. 15 pp. ALAI International. info
 • KOUKAL, Pavel. Komercializace v oblasti ICT a její právní aspekty. In Aktuální trendy, potřeby a možnosti transferu technologií. 2016. info
 • KOUKAL, Pavel. Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku (Intangible Assets and Intangible Things in the New civil Code). In Martin Boháček. Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, 2015. p. 220-233, 14 pp. ISBN 978-80-905687-3-0. info
 • KOUKAL, Pavel. Ochrana před diskriminací, zneužití práva a autonomie vůle (Protection Against Discrimination, Abuse of Rights and the Autonomy of Will). In Jurčová, M., Olšovská, A., Štefanko, J.. Diskriminácia v zmluvnom práve. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2015. p. 17-29, 13 pp. ISBN 978-80-8082-835-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47 (Law on the Protection of Industrial Designs. Commentary to § 1-18,30-33,46-47). In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. p. 1-93, 143-161, 235-241, 117 pp. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu v České republice a v Evropské unii (Legal Protection of the Design in the Czech Republic and the European Union). In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. p. "xix"-"xxxiii", 14 pp. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. National Report of the Czech Republic In MARKT 2014/083/D Legal Review on Industrial Design Protection in Europe. Brussels: European Commission; Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs, 2015. 168 pp. Functioning of design protections systems. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Design jako výsledek tvůrčí činnosti (Desing as an Outcome of the Human Creativity). In Olomoucké právnické dny 2015. 2015. info
 • KOUKAL, Pavel. člen (Member). : ALAI Česká republika, 2015 - 2099. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality (Industrial Designs, Berne Convention and the Notion of Originality). 2015. info
 • KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT and Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 348 pp. komentáře. ISBN 978-80-7478-929-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Economic and Moral Rights of the Deceased Designer. In NON OMNIS MORIAR. 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Diskriminace, předsmluvní odpovědnost a zákaz zneužití práva (Discrimination, Pre-Contractual Liability and the Abuse of Rights). In Diskriminácia v zmluvnom práve. 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Problematika lhůt a dob v novém občanském zákoníku ve vazbě na ochranu průmyslového vlastnictví (Categorization of Time Limits in the New Civil Code of the Czech Republic With Regard to the Industrial Property Protection). 2014. info
 • KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví (The Subject Matter of the Claim and Intellectual Property Protection). In Petr Blaho, Adriana Švecová. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. p. 904-913, 10 pp. ISBN 978-80-8082-587-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vlastnictví a nový občanský zákoník (Industrial Property and New Civil Code). 2013. info
 • KOUKAL, Pavel. Rešeršní databáze průmyslového vlastnictví (Databases of the objects of the industrial property). 2013. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Zápisná způsobilost ochranných známek, námitky, neplatnost, zrušení (Registrability of Trademarks, Objections, Invalidity, Cancellation). 2013. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Obchodní tajemství v novém občanském zákoníku (Trade Secret Protection in the New Civil Code of the Czech Republic). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 21, No 4, p. 467-475. ISSN 1210-9126. info
 • KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví (Subject Matter of the Claim and Convergence of Intellectual Property Rights). In Dies Iuris Tyrnaviensis. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Smlouva o přepravě osob - ?reální smlouva? (Transportation contract - ?real contract?). In Setkání civilistů a procesualistů 2012. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo a vědecká tvorba (Copyright Protection and Scientific Work). In Semináře k právům duševního vlastnictví. 2012. info
 • KOUKAL, Pavel. Legal Protection of Design. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Convergence between Industrial designs and Copyright. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Autorská práva. Učební texty k semináři. 2012. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2010. 1. vyd. Brno: Office of the Public Defender of Rights, 2011. 147 pp. ISBN 978-80-904579-1-1. info
 • KOUKAL, Pavel and Jan NECKÁŘ. Autorská práva a práva související v daňových souvislostech (Copyright and related rights in the context of tax law). 1. vyd. Ostrava: Anag, 2011. 248 pp. Autorská práva. ISBN 978-80-7263-687-7. info
 • KOUKAL, Pavel. Srovnání právní úpravy zaměstnaneckých a školních děl v českém autorském právu (Comparison of Legal Protection of Employees Works and School Works in the Context of the Czech Copyright Act). In Peter Blaho, Adriana Švecová. Právo v europskej perspektive. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. p. 860-864, 4 pp. ISBN 978-80-8082-461-7. info
 • RUBAN, Radek and Pavel KOUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu (Some Comments on Nullity in Civil Law). Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 23, p. 857-865. ISSN 1210-6410. info
 • KOUKAL, Pavel. I. Glosa první – audiokniha jako odvozené dílo (Audiobooks as Derivatve Works). : Audioknihy.net, 2010. Několik autorskoprávních glos k audioknihám info
 • KOUKAL, Pavel. Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled) (Imitation of the title and external design of the copyrighted work). Právny obzor, Bratislava: Ústav štátu a práva, 2010, vol. 93, No 4, p. 333-343. ISSN 0032-6984. info
 • KOUKAL, Pavel. Plagiátorská panika v české kotlině (Plagiarism Panic in the Czech Homeland). Právní rozhledy, C.H.Beck, 2010, vol. 2010, No 17, p. 628-632. ISSN 1210-6410. info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2009. 1. vyd. Brno: Office of the Public Defender of Rights, 2010. 99 pp. ISBN 978-80-254-6668-1. info
 • KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce 2008 (Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 121 pp. RMU-1/09-02/58. ISBN 978-80-210-4822-5. info
 • KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek (Role of the Ombudsman in Proceedings of Abstract Constitutional Review of Norms Enacted by Local Governmental Bodies). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 374-380, 7 pp. ISBN 978-80-210-4784-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Obecně závazné vyhlášky a právní myšlení Elišky Wagnerové (Local Laws in Relation to the Legal Approaches of Eliska Wagnerova). In Marian Kokeš, Ivo Pospíšil. In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 99 - 100, 2 pp. ISBN 978-80-210-4837-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Rapport annuel sur les activités du Défenseur public des droits 2008 (Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2008). 1. vyd. Brno: Veřejný ochránce práv, 2009. 97 pp. ISBN 978-80-254-4704-8. info
 • MOTEJL, Otakar, Karel ČERNÍN, Kateřina VALACHOVÁ and Pavel KOUKAL. Hluková zátěž (Protection Against Noise Polution). Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2009. p. 32-35, 4 pp. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-7357-499-4. URL info
 • KOUKAL, Pavel. Zkušenosti s ochranou spotřebitele v činnosti veřejného ochránce práv (Activities of the Ombudsman in the Field of Consumer Protection). In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 111-116, 6 pp. ISBN 978-80-210-4568-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Veřejný ochránce práv a žaloba ve veřejném zájmu (Ombudsman and Complaint Legitimation to Protect the Public Interest). Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, vol. 2008, 11-12, p. 84-86. ISSN 1214-3758. info
 • KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007 (Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2007). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 92 pp. RMU-1/08-02/58. ISBN 978-80-210-4560-6. info
 • KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 174 pp. RMU 2/08. ISBN 978-80-210-4597-2. info
 • KOUKAL, Pavel. SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA (Judicial Review of the Industrial Property Office Decisions in Respect of Current Decisions of ECHR). In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. p. 930-937, 8 pp. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranu autorskoprávní a známkoprávní (Convergence of Industrial Designs, Copyright and Trademark Protection). In Naděje právní vědy - Býkov 2007. Plzeň: Vyadavatelsví a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. p. 353-360, 8 pp. ISBN 978-80-7380-122-9. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část I. (Industrial designs and products of applied art - part I). Průmyslové vlastnictví, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, vol. 2007, 1-2, p. 11-16. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část II. (Industrial designs and products of applied art - part II). Průmyslové vlastnictví, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, vol. 2007, 3-4, p. 38-42. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část III. (Industrial designs and products of applied art - part III). Průmyslové vlastnictví, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, vol. 2007, 5-6, p. 77-82. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část IV. (Industrial designs and products of applied art - part IV). Průmyslové vlastnictví, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, vol. 2007, 7-8, p. 115-119. ISSN 0862-8726. info
 • KOUKAL, Pavel. Parodie - pohled autorskoprávní a nekalosoutěžní (Parody - copyright and unfaircompetition positions). Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, vol. 2005, 2-3, p. 228-235. ISSN 0032-6984. info
 • KOUKAL, Pavel. Srovnání vlivu dobrých mravů a principů dobré správy na účinky úkonů subjektů občanského a správního práva (Comparison of good morals and good administration principles in relation to the legal actions of citizens and administrative bodies). In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. 2004. vyd. Bratislava: Kancelária verejného ochráncu práv, 2004. p. 78-82, 5 pp. info

2017/09/22


Životopis: doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (učo 13672), verze: čeština(1), změněno: 22. 9. 2017 09:44, P. Koukal