Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., narozena 8. března 1980 ve Zlíně, vdaná
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky
  Pedagogická fakulta MU
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Mgr.: Učitelství pro I. stupeň ZŠ
  2008: Ph.D.: Pedagogika
Přehled zaměstnání
 • 2018-dosud: Katedra primární pedagogiky, PdF MU, odborná asistentka
 • 2006-2018: Institut výzkumu školního vzdělávání, PdF MU, odborná asistentka
 • 2005-2006: ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno, učitelka
 • 2002-2005: ZŠ Novolíšeňská 10, Brno, učitelka
Pedagogická činnost
 • vedení seminářů předmětu Practical Language
 • vedení seminářů předmětu Úvod do pedagogiky a základů pedagogického myšlení
 • vedení seminářů předmětu Teorie a metodika výchovy
 • vedení seminářů předmětu Pedagogická diagnostika
 • přednášky a vedení seminářů předmětu Rozvoj počáteční gramotnosti
 • přednášky a vedení seminářů předmětu Didaktika prvopočátečního čtení a psaní
Vědeckovýzkumná činnost
 • účast na projektu OP VVV Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (2017-2019)
 • účast na projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006 - 2011)
 • účast na projektu MU Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (MUNI/A/0883/2011) (2012)
 • účast na projektu GA ČR Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií (GAP407/12/0432) (2012 - 2014)
Akademické stáže
 • duben 2008 - Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • listopad 2010 - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik Kiel
 • prosinec 2011 - Univerzita v Utrechtu, Nizozemí
Mimouniversitní aktivity
 • členka České pedagogické společnosti
 • členak České asociace pedagogického výzkumu
Vybrané publikace
 • NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. Případová studie: Český jazyk a literatura, či Český jazyk nebo literatura? (Case study: Czech language and literature or Czech language or literature). In Píšová, M., Kostková, K., Janík, T. (eds.). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. p. 32-53, 22 pp. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Tomáš JANÍK and Simona ŠEBESTOVÁ. Videostudie v pedagogickém výzkumu (Video Study in Educational Research). 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 203 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 24. ISBN 978-80-7315-222-2. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR and Tomáš JANÍK. Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni (Processes of teaching and opportunities to learn on the primary and lower-secondary school level). In Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. p. 137-161, 25 pp. ISBN 978-80-246-2043-5. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy (Reading Strategies of Primary School Pupils in the Czech Republic). Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, 2010, vol. 20, No 3, p. 49-66. ISSN 1211-4669. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008) (Curriculum ­ teaching ­ school climate ­ teacher education: An analysis of the Czech Educational Research (2001­2008)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 pp. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ and Tomáš JANÍK. Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis Scholae, Praha: PedF UK, 2009, vol. 3, No 2, p. 113-127. ISSN 1802-4637. URL info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Dana HÜBELOVÁ and Veronika NAJVAROVÁ. CPV Video Study: Comparative Perspectives on Teaching in Different School Subjects. In The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. p. 103-119, 17 pp. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ and Simona ŠEBESTOVÁ. Exploring Different Ways of Using Video in Teacher Education: Examples from CPV Video Web. In The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. p. 207-224, 18 pp. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH and Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. 282 pp. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 177-189, 13 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ and Petr KNECHT. The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom III. 2009. info
 • NAJVAR, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie (Opportunities to learn on lower-secondary school level: selected results of the CPV video study). In JANÍK, Tomáš and Vlastimil a kol. ŠVEC. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. p. 179-192, 13 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • JANÍK, Tomáš, Vlastimil ŠVEC, Josef MAŇÁK, Zdeněk HELUS, Jiří PROKOP, Jiří SEMRÁD, Karel RÝDL, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK, Helena GRECMANOVÁ, Renate SEEBAUER, Zdeněk BENEŠ, Mária KOŽUCHOVÁ, Adriana WIEGEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Tomáš SVATOŠ and Peter GAVORA. K perspektivám školního vzdělávání (Perspectives of school education). 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 278 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 16. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy (Reading literacy of primary school pupils). Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, 2008, vol. 18, No 1, p. 7-21. ISSN 1211-4669. info
 • NAJVAR, Petr and Tomáš JANÍK. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení (Videostudies in the research on teaching and learning). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 7-28. ISSN 1802-4637. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky (Look on physics instruction in lower secondary school: main findings of the CPV video study of Physics). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 29-52. ISSN 1802-4637. URL info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Výzkum čtenářských strategií žáků 1. stupně základní školy (Research on Reading Strategies of Primary School Pupils). In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. p. 461-468, 8 pp. ISBN 978-80-7041-287-9. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ and Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult (Reading Strategies of Students of Faculties of Education). In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. p. 333-344, 12 pp. ISBN 978-80-7041-287-9. info
 • KNECHT, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. (How students see textbooks? Suggestions for textbook development and textbook research). In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 107-120, 14 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4. info
 • HÜBELOVÁ, Dana, Veronika NAJVAROVÁ and Drahoslava CHÁROVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu (Didactic tools and media in Geography lessons). In KNECHT, Petr and Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 147-163, 17 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. Reading Strategies and the development of Reading Skills of primary school pupils in the Czech Republic. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ and Jana DOLEŽALOVÁ. Reading skills of Student of Faculties of Education. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Model funkční gramotnosti a RVP ZV (Model of Functional Literacy and the Framework Educational Programme). In In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007. p. 77-84, 8 pp. ISBN 978-80-7315-153-9. info
 • NAJVAR, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy (Research design of CPV Video Study of English: Analysing English teaching at lower secondary level in the Czech Republic). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 1-9, 9 pp. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. Uplatnění smíšené metodologie při zkoumání strategií práce s textem žáků 1. stupně ZŠ a při zkoumání fenoménu rané výuky cizích jazyků (Mixed methodology approach used to study primary school childrens' reading strategies and the phenomenon of early foreign language instruction). In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 77-82, 5 pp. ISBN 80-210-4163-3. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Jaké strategie používají studenti učitelství při studiu odborného textu? (What strategies do future teachers use when studying an academic text?). In MAŇÁK, Josef and Dušan KLAPKO. Učebnice pod lupou. 1. vyd. Brno: Paido, 2006. p. 111-121, 10 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek č. 4. ISBN 80-7315-124-3. info
 • HAVEL, Jiří and Veronika KRÁTKÁ. Příprava učitelů na rozvíjení čtenářské gramotnosti (Preparation of teacher on the developing reader's literacy). In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. p. 39-42, 4 pp. ISBN 80-7041-211-9. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářské strategie studentů PdF MU (Reading strategies of the students of the PdF MU). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 1. vyd. Olomouc: Votobia, PdF UP, 2005. p. 242-246, 5 pp. ISBN 80-7220-246-4. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Student a studium odborného textu (The student and the studying of the academic text). Renata Jandová (ed.). In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005. p. 185-192, 7 pp. ISBN 80-7040-789-1. info

18. 10. 2018


Životopis: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D. (učo 14647), verze: čeština(2), změněno: 18. 10. 2018 21:03, V. Najvarová