Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka občanského práva
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992 – maturita, Gymnázium Lerchova 63/ Matyáše Lercha, Brno 1994 – odborná maturita SSOŠ Živnostenská, Brno 1998 – magisterské studium „Právo a právní věda“ (Mgr.), PrF MU 2000 – rigorózní zkouška (JUDr.), Občanské právo hmotné a procesní, PrF MU 2003 – doktorské studium (Ph.D.), Teoretické právní vědy, Občanské právo , PrF MU 2012 – habilitační řízení (Doc.), Občanské právo, PrF MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2012 – dosud: docent na kateře občanského práva PrF MU 2003 – 2012: odborný asistent na katedře občanského práva PrF MU Brno 1999 – 2003: asistent na katedře občanského práva PrF MU Brno 2000 – 2002: Nejvyšší soud, C.H. Beck – spolupráce při zpracování sbírek soudních rozhodnutí 1996 – 1998 Nadace C.E.S.T.A., Tábor – projektový manažer Řešitelka, členka řešitelských týmů akademických projektů (mezinárodních i vnitrostátních) Externí spolupráce s Justiční akademií, ČAK, řadou českých i zahraničních významných subjektů z oblasti vzdělávání, komerční sféry i NNO: Vzdělávací Nadace Jana Husa, Nadace Partnerství, Open Society Fund, Nadace Via, Svaz skautů a skautek, z.s., Česká rada dětí a mládeže, atd.
Pedagogická činnost
 • 2002- : externí učitel ESF MU v Brně, výuka předmětu Právo neziskových organizací v rámci bakalářského studijního programu 2001-2001: externí učitel PeDF MU v Brně, výuka předmětu Úvod do soukromého práva v rámci bakalářského studijního programu 1999- : učitel v magisterském, bakalářském a celoživotním studijním prgramech: předměty Občanské právo hmotné, Spolkové a nadační právo
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitelka řady mezinárodních projektů srovnávacího práva (v rámci ELI, ERNOP, MPI, atd.) Lektor Justiční Akademie ČR, České advokání komory, ESF MU atd. Expertní spolupráce s řadou českých i zahraničních významných institucí: European Foundation Centre (Brusel, Belgie), ERNOP (Amstedram, Nizozemí), European Law Institute (Vídeň, Rakousko), z oblasti komerční sféry i NNO: Nadace Partnerství, Open Society Fund, Nadace Via, Svaz skautů a skautek, z.s., Liga lidských práv, Česká rada dědí a mládeže, atd.
Akademické stáže - dlouhodobé
 • 2010,– Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburk, Německo, - 3 měsíce, stipendium MPI, tutor: prof. J.K. Hopt - stipendium Max Planck Institutu 2002 – Institute Suisse Droit Comparé, Lausanne, Švýcarsko, tutor: H.M. Riemer- 4 měsíce, stipendijní pobyt – stipendium Švýcarské konfederace 2002 – Vrije Universitet Amstedam, Amstedam, Nizozemí 4 měsíce, tutor: prof. T. van der Ploeg, stipendijní pobyt – stipendium nizozemské vlády (NUFFIC) 1998 - Hoogeschool voor Economie an Management, Utrecht, Nizozemí - 3 měsíce, výměnný studijní pobyt
Univerzitní aktivity
 • 2015: - Členka Vědecké rady Právnické fakulty MU 2008 - 2017: - Členka akademického senátu Právnické fakulty MU 2015 - 2017: - Předsedkyně Akademického senátu Právnické fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2002 - dosud: člen ALUMNI ISDC, Lausanne, Švýcarsko 2009 – dosud: Člen Společnosti pro výzkum neziskového sektoru, o.s. Brno 2010 – dosud: člen expetrního týmu při European Foundation Centre, Brussel, Belgie 2011– dosud: člen The European Research Network on Philanthropy, Amsterdam, Nizozemí 2012 - dosud: člen Working group of European Law Institute on European Foundation Statute (prof. Schauer), European Law Institute, Wien, Rakousko 2014 -:Členka Občanskoprávního kolegia při Ústavu státu a práva AV ČR 2008 - : Členka výboru pro financování a legislativu RVNNO 2014- : Stálý zástupce v RVNNO 2012 - : Členka Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL)
Vybrané publikace
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Ústav soukromého práva: na pomezí mezi fundací a korporací (Institution: on the edge between the foundation and corporation). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2017, vol. 25, No 6, p. 191 - 195. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby na prahu nové doby IV. (Legal Persons on the edge of new times). 2017. info
 • PIHERA, Vlastimil, Bohumil HAVEL and Kateřina RONOVSKÁ. "Svěřenský fond" - a new trust like vehicle in Czech Civil Law. In Menyhei Ákos, Sándor István. A trust bevezetése magyarországon és a nemzetiözi gyakorlat/ Introductiono of the trust in Hungary and the international practice. 1st ed. Budapest, Maďarsko: HVG ORAC, 2017, p. 185 - 200. Step Hungary publications. ISBN 978-963-258-325-9. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ and Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication, 2017, p. 68-81. ISBN 978-90-75458-86-2. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Vlastimil PIHERA. Estate planning on the edges of time: The Czech Perspective. Trusts & Trustees. Velká Británie (England): Oxford University Press, 2017, vol. 23, No 6, p. 648-652. ISSN 1363-1780. Available from: https://dx.doi.org/10.1093/tandt/ttx067. Webové stránky časopisu - abstrakt článku Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Bohumil HAVEL. Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání právnických osob (Question marks on the interpretation of the founding act of legal persons). In Dny práva 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Jarmila POKORNÁ, Bohumil HAVEL and Kateřina EICHLEROVÁ. Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance ("Suprising" decision by the Supreme Court to representatives of legal entities for employees). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, vol. 24, No 3, p. 96-99. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Fresh look at the World - the Czech trust (Friss szemmel a nayvilágban - a cseh trust) (Fresh look at the World - the Czech trust). In A bizamli vagyonkezelés aktuális kérdései - STEP Hungary Conference 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Ondřej PAVELEK, Jana JEŘÁBKOVÁ and Vlastislav STAVINOHA. Workshop: Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Mezigenerační majetkové transfery (Intergenerational transfers of property). In Konference: Nové soukromé právo, Ostrava, 2016. 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Bohumil HAVEL. Povaha a pravidla výkladu (nejen) zakladatelských právních jednání soukromých korporací (The nature and rules for interpretation (not only) the founding legal acts of private corporations). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, vol. 24, No 18, p. 611-615. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Stálý zástupce v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, Úřad vlády CŘ. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2016. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 204 pp. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Stanislav KOUBA. Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně (Foundations, foundation funds, trust funds and taxes). In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015, p. 136 -146. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Europeanizace nadačního práva (Europeanisation of Foundation Law). In Ronovská, K. a kol. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 59 - 77. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Vlastimil VITOUL. The Light and Shadow of the proposed Societas Unius Personae. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Petr LAVICKÝ. New Czech Foundation Law: A return to European roots? In Weitemeyer, B. - Hüttemann, R. - Rawert, P. - Schmidt, K. Non Profit Law Yearbook 2014/2015. Hamburg: Bucerius Law School Press, 2015, p. 157-170. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-073-3. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. ‘Svěřenský fond’ (Trust fund): A Daring New Legal Transplant in Czech Law. In Farran, S., Gallen, J., Hendry, J., Rautenbach, Ch. (eds.). The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World. 1st ed. Velká Británie (England): Ashgate, 2015, p. 203 - 211. Juris Diversitas. ISBN 978-1-4724-6040-0. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Petr LAVICKÝ. Foundations and trust funds in the Czech Republic after the recodification of Civil Law : a step forward? Trust & Trustees. Oxford University Press, 2015, vol. 21, No 6, p. 639-644. ISSN 1363-1780. Available from: https://dx.doi.org/10.1093/tandt/ttv053. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Svěřenský fond a jemu funkčně podobné instrumenty v českém právu. In Dědické právo v proměnách věků. 2015. info
 • SALÁK, Pavel and Kateřina RONOVSKÁ. „Trust-like instruments“ in Continental Europe and in the Czech Republic. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1st ed. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015, p. 137-151. ISBN 978-83-7490-848-1. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. K významu soudní judikatury při dotváření nadačního práva v Evropě ve čtyřech "obrazech" (Shaping of the foundation law in Europe by the case law in four "chapters"). In Večeřa, Miloš; Hurdík, Jan; Hapla Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 239-254. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4. URL info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Bohumil HAVEL. Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku (Foundation Fund in the Reality of the new Czech Civil Code). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, vol. 22, No 3, p. 82-88. ISSN 1210-6410. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL and Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích (New Law on Association: Questions and answers). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014, 256 pp. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva (Are Foudnations from Venus and Corporations form Mars? Reflection on intrusion of corporate law into foundation law). Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2014, vol. 97, No 4, p. 405-416. ISSN 0032-6984. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Foundations in the Czech Republic: Yesterday, Today and Tomorrow. In Prele, Ch. Developments in Foundation Law in Europe. 1st ed. Netherlands: Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2014, p. 35 - 50. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. ISBN 978-94-017-9068-0. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-9069-7_3. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Bohumil HAVEL. Nové instituty fiduciární správy majetku po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Fond svěřenský, nadační a přidružený. (New institutes of fiduciary asset management after the recodification of private law in the Czech Republic. Trust fund, endowment fund and affilited fund). In Tichý, Luboš, Ronovská, Kateřina, Kocí Miloš. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vydání. Praha: Nakladateství Eva Rozkotová (Centrum právní komparatistiky PrF UK), 2014, p. 141 -152. Centrum právní komparatistiky. ISBN 978-80-87488-14-0. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace jako "vlivná" osoba (Foundation as a "influential" person). In Konference "Ovlivnění" v zákoně o obchodních korporacích a související otázky korporátního práva. 2014. info
 • HAVEL, Bohumil and Kateřina RONOVSKÁ. New Instruments of the Fiduciary Administration of Assets after the Recodification of Private Law in the Czech Repubic - Foundation Fund, Trust Fund and Affiliated Fund. In Hüttemann, R., Rawert, P, Schmidt, K., Weitemeyer, B. Non Profit Law Yearbook 2013/2014. 1. vydání. Hamburg, Německo: Bucerius Law School Press, 2014, p. 177 - 190. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-050-4. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL, Tereza PONDIKASOVÁ and Bohumil HAVEL. Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva (Forms of Asset Adminstration after Recodification of Private Law). 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Michal JANOUŠEK. Fudatio Europea: Quo vadis? 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Pět důvodů proč nepožadovat u zakladatelských právních jednání u nadačních fondů a ústavů formu notářského zápisu (Five reasons why not to require for creation of foundation funds and institutions the form of a notarial deed). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2014, vol. 2014, No 11, p. 48 - 50. ISSN 1210-6348. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Občanský zákoník I. Komentář. Obecná část - § 122, 124, 144. §146 -150, § 303 - 401, § 3025, § 3041, 3048 - 3050, (Civil Code I. Commentary. General Part, selected §). In Lavický, P. Občanský zákoník I. Komentář. Obecná část § 1 - 654. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, p. "nestránkováno", 334 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. info
 • TICHÝ, Luboš, Kateřina RONOVSKÁ and Miloš KOCÍ. Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and similar vehicles in Europe). 1. vydání. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK, Prah, 2014, 235 pp. Publikace Centra právní komparatistiky PrF UK Praha. ISBN 978-80-87488-14-0. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorphosis of Foundation Law in the Czech republic - country report. In International Conference: Metamorphosis of Foundation Law in Europe. 2013. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace (a trusty) v kontinentální Evropě - pohled funkcionální (Foundations (and Trusts) in the Continetal Europe - functional view). Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2012, vol. 4, 7-8, p. 202-206. ISSN 1803-6554. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nové české nadační právo v evropském srovnání (New Czech Law on Foundations in a Comparative European Perspective). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 348 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7357-971-5. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Hledání společných východisek pro právní rámec občanské společnosti v Evropě (Searching for Shared Fundamental Features of Legal framework for Civil Society in the Europe). Právník. Praha, 2009, 148/09, No 11, p. 1137 - 1147, 10 pp. ISSN 0231-6625. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Účel nadace a možnost jeho změny (The Purpose of a Foundation and Way of its Changes). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009, 17/2009, No 2, p. 80 - 85. ISSN 1210-9126. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Civil Law in the Czech Republic: tendencies of development (some notes on the proposal of the new civil code). European Review of Private Law. The Netherlands: Kluver Law International, 2008, 16/2008, 1., p. 111 - 120. ISSN 0928-9801. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy (Tendencies to unification on the field of civil on the united Europe). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: MU Brno, 2007, IX., 3., p. 217-221. ISSN 1210-9126. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Legal framework for Civil Society in the Czech Republic. In Cvil Society in Europe, Legal condition and perspectives. 2007. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Ivo TELEC. Pojetí statusu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku I., II. Část. (Public benefit status in the draft of New Civil Code - part I. and II.). In Malacka, M. (ed.): Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2006, p. 110-122. ISBN 80-244-1299-3. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Poznámky k návrhu nového Občanského zákoníku (Some notes to the draft of the new Civil Code). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 2, p. 158-162. ISSN 1210-9126. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcarské právní úpravy. Část 1. (Law on association in the draft of a new Civil code in the context of the Swiss legal regulation). Právní fórum : český právnický měsíčník. Příloha VIA IURIS. Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 5, p. 27-32. ISSN 1214-7966. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Status veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku (Public Benefit Status in the draft of a new Civil Code). Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 2, p. 9-13. ISSN 1214-7966. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcaské právní úpravy. Část 2. (Law on association in the draft of a new Civil Code in the context of the swiss legal regulation). Právní fórum : český právnický měsíčník. Příloha VIA IURIS. Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 8, p. 48-53, 5 pp. ISSN 1214-7966. info

2017/09/15


Životopis: prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (učo 15006), verze: čeština(1), změněno: 15. 9. 2017 15:40, K. Ronovská