Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Ilona Jančářová, Dr.
Pracoviště
 • Masarykova universita Právnická fakulta Veveří 70 611 80 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997 - vědecká hodnost Dr. v oboru správní právo 1993 - Course in Environmemntal Resource Policy - certifikát o složení zkoušky 1991 - Course in the U.S. Environmental Law - certifikát o složení zkoušky
Přehled zaměstnání
 • 1992 - : odborná asistentka na katedře práva životního prostředí a práva pozemkového 1996 - : advokátka zapsanáv ČAK 1988 - 1992: studijní pobyt - Právnická fakulta UJEP 1982 - 1988: vedoucí plánovač, EGÚ Brno
Pedagogická činnost
 • 2004 - : garant programu LLM 1992 - : učitelka v doktorském, magisterském a bakalářském studijním programu (právo životního prostředí. pozemkové právo, ekopolitika) výuka zahraničních studentů v rámci programu Socrates do 2003: navržení, zavedení a garant předmětu ekopolitika
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1995 - 2004: Návrh Kodexu práva životního prostředí 2000: Návrh prováděcího předpisu k zákonu o EIA 1999 - 2000: Návrh věcného záměru zákona o IPPC 1997: Návrh věcného záměru zákona o zpřístupňování informací o životním prostředí
Akademické stáže
 • 1990 - 1991, 1993: University of Connecticut, Centre for East-European Studies 1995 - krátkodobý přednáškový pobyt Universita Vídeň 1993 - krátkodobý přednáškový pobyt Universita Yale
Universitní aktivity
 • 2003 -: členka Akademického senátu Právnické fakulty MU Brno
Mimouniversitní aktivity
 • 1998 - 2004: členka pracovní skupiny ministra životního prostředí pro implementaci Aarhuské úmluvy 1998 - : členka legislativní komise ministra životního prostředí 2000 - : členka České společnosti pro právo životního prostředí 1992 - : výuka práva životního prostředí na různých fakultách (Právnická fakulta Olomouc, Chemická fakulta VUT, Stavební fakulta VUT, Fakulta architektury VUT) výuka práva životního prostředí a přednášková činnost pro jiné subjekty (MŽP, ČÚBP aj.)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998: členka redakční rady časopisu Ekomagazín 1998: organizace a předsednictví vědeckého semináře na téma "Přístup k informacím o životním prostředí"
Vybrané publikace
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Conception documents as a pollution reduction tool - the Czech experience. Ecology & Safety. 2017, vol. 11, No 1, p. 24-32. ISSN 1314-7234. Open access časopisu info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Globální oteplování v reflexi ústavně garantovaného práva na příznivé životní prostředí (Global Warming in reflection to the constitutional right to a favourable environment). In MÜLLEROVÁ. H. a kol. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. p. 159-170. ISBN 978-80-87439-29-6. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Komparace vybraných aspektů správního a soudního trestání (Comparison of selected aspects of administrative and judicial punishments). Acta Universitatis Carolinae, Iuridica. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, vol. 61, No 1, p. 57-71. ISSN 0323-0619. Open access časopisu info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Privilegované imise vs. ústavní a veřejnoprávní základy ochrany životního prostředí (Privileged air pollution vs. constitutional and public law principles of environmental protection). In Jančářová I., Hanák, J., Průchová, I. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Brno: Masarykova univerzitra, 2015. p. 15-19, 155-169, 20 pp. Sciencia č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK and Vojtěch VOMÁČKA. Property and Environmental Protection in Czechia. In Gerd Winter. Property and Environmental Protection in Europe. Gröningen: Europa Law Publishing, 2015. p. 112-128. The Avosetta Series (12). ISBN 978-90-8952-167-5. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Lenka BAHÝĽOVÁ and Vojtěch VOMÁČKA. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy (Liability in Environmental Law - Current State and Perspectives). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6594-9. info

2005/08/22


Životopis: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (učo 1514), verze: čeština(1), změněno: 22. 8. 2005 09:33, I. Jančářová